10
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 
Din Kinalawan Atalia Ya Kinasiged Joas
Idi naammoan Atalia ay inan Ahazias ay natey sisya, ipapse na koma am-in din pamilyan di anak na ay maisokat koma ay man-ari. Ngem waday nangilayaw en Joas ay anak Ahazias et intabonas sisya ya din manpasoso en sisya sin esa ay kowarto sin Timplo. Enem ay tawen di nantean das di.
Sin maikapito ay tawen, inpabalan Jehoyada ay kangatoan ay padi si Joas et inpaammo na ay sisya din kosto ay ari. Inbilin aben Jehoyada ay peslen din papangolon di soldado si Atalia et tinongpal da. Pito ay tawen Joas sin nanlogiana ay manturay ed Juda. Siged di inamag na sin pangilan Diyos et inpaiamag na din nadadael sin Timplo na. Ngem idi nanturay si opatapolo ay tawen, pinsen di dowa ay opisyal na et naisokat ay ari si Amazias ay anak na. (11:1–12:21)