13
10  11  12  13 
Din Nateyan Eliseo
(13:14-21)
14 Nansakit si Eliseo si nakaro yan idi dandani ay matey, en inilan Jehoas ay ari ed Israel. Nan-oga din ari yan kanana, “Ay amak, ay amak! Sik-a di napigsa ay nanalsalaknib isnan Israel.”
15 Kanan Eliseo ay nangibilin en sisya, “Man-a ka si pana ya bala na.” Nan-a si Jehoas, 16 yan binilin Eliseo ay binatena din pana et tinongpal na yan kinapay Eliseo din takkay na. 17 Binilin Eliseo ay bokatana din tawa ay naisagang ed Syria ta ipana na din iin-genana et say inyat na tet-ewa. Pag kanan Eliseo, “Sik-a di maiarig si panan Diyos ay pangabak na sin taga-Syria. Gobatem to daida ed Afek enggana ay dadlon kan abaken daida.”
18 Idi makdeng di, inbilin Eliseo ay alaena din odom ay pana ta ipana na sin lota. Namitlo ay pinanan din ari din lota yan pag somaldeng. 19 Manbonget et si Eliseo yan kanana, “Pinanam koma si namin lima ono namin enem ta say dadlon mon abaken din taga-Syria. Ngem ed wani, namin tolo anggoy ay abakem daida.”
20 Pag matey si Eliseo et naiponpon.
Idi siya di, tinawtawen ay gobaten din Moabita din Israelita. 21 Sin namingsan, waday en nangiponpon si minatay da. Inila da et di bonggoy di tollisan ay Moabita yan kaitep-a da sin bangkay sin naiponponan Eliseo pag dan katagtag. Idi kosto ay naigiwit din bangkay sin tong-an Eliseo, natago et din natey ay sana et pinmika. 22  23  24  25 
Din Nansososkat Ay Ari Enggana Sin Naabakan Di Samaria
Sin inmon-onod ay tawen, ad-ado di ari ay nansososkat ay nanturay ed Israel ya ed Juda. Siged di ogalin di odom, lawa di odom. Din naodi ay nangituray ed Israel et si Hoshea. (14:1–16:20)