20
Din Nansakitan Ya Nailatonan Hezekias
Sin doy ay timpo, nansakit si Ari Hezekias yan enggay kaman matey. En inilan din mamadto ay si Isaias ay anak Amoz yan kananan sisya, “Inbilin Diyos en olnosem di amin sin beey mo tan adi ka mailatonan, et matey ka.”
Siya di, sinagong Hezekias din dingding yan kanana ay nankararag, “Sik-a ay Diyos, nemnemem koma ay inpapasnek ko ay mansilbi en sik-a ya inpakat ko di amin ay kabaelak ay nangamag si kosto sin pangilam.” Pag palalo ay man-anog-og.
Tinaynan Isaias din ari, ngem idi wada pay laeng sin gawan di bel-ayan di palasyo yan kanan Diyos en sisya en mantaoli sin kad-an Hezekias ay mangiturturay sin ipogaw Diyos ta ibaga na en sisya, “Siya na di inbagan Yahweh ay say Diyos ay dinaydayaw David ay apom: ‘Dinngek din kararag mo ya inilak din nan-og-ogaam, et agasak sik-a. Sin maikatlo ay agew manipod ed wani, emey ka sin Timplo. Paandoek pay si sinpo ya lima ay tawen di biyag mo ya isalakan kos sik-a ya din siyodad ay nay sin panakabalin di ari ed Assyria. Salaknibak din siyodad ay nay ta say madayawak ya matongpal din inkarik en David ay bag-en ko.’ ”
Makdeng pay di, binilin Isaias din baa ay kakoyog di ari ta tapalan da si igos din boyoy na. Tinongpal da et naagasan.
Sin daan pay laeng maagasan, kanan Hezekias ay nandamag en Isaias, “Into ngin di pangammoak ay agasan Diyos sak-en et makaeyak sin Timplo sin maikatlo ay agew?”
Kanan Isaias, “Siya na di sinyal ay ipailan Diyos ay pangammoam ay tongpalena din inkari na: Piliem di laydem mo manballalong si sinpo ay paskitan din alidong sin pan-orasan ono mantikid si sinpo ay paskitan.”*
10 Kanan Hezekias, “Baken nakaskasdaaw mo manballalong si sinpo ay paskitan, isonga laydek ay mantikid.”
11 Idi siya di, nankararag si Isaias et inpatikid Diyos din alidong si sinpo ay paskitan manipod sin gedeng na sin agdan ay in-amag Ari Ahaz.
Din Inpadton Isaias Ay Maiey Din Kinabaknang Hezekias Ed Babilonia
12 Sin timpo ay doy, nadamag Merodak Baladan ay ari ed Babilonia ay anak Baladan ay nansakit ya nailatonan si Hezekias, isonga inbaa na di mangiey si solat ya sagot en sisya. 13 Sinangailin Hezekias din naibaa et inpaila na en daida din am-in ay indodolina ay kinabaknang ay siya da din palata ya balitok, nankinalasi ay bangbanglo ya nangina ay balsamo, din armas ya salida na, ya am-in di odom ay gameng na. Magay adi na inpaila en daida sin am-in ay kalasin di kinabaknang na ay wada sin palasyo ya ili ay panturayana.
14 Idi siya di, inmey din mamadto ay si Isaias en Hezekias yan kanana ay nandamag, “Intoy napoan dadi ay ipogaw, ya sinoy kanan da en sik-a?”
“Napo da sin addawi ay ili ay Babilonia,” kanan Hezekias ay nanongbat.
15 “Yan sinoy inila da sin palasyom?” kanan Isaias.
“Inila da am-in. Maga di kinabaknang ko ay adiak inpaila en daida,” insongbat Hezekias.
16 Pag kanan Isaias, “Siya na di ipaammon Diyos en sik-a: 17 ‘Awni man et domteng di timpo ay maiey ed Babilonia am-in din wada sin palasyom pati am-in abe ay indodolin di aap-om engganad wani. Maga di mabay-an. 18 Di odom abe ay polim et maiey da ed Babilonia ta mansilbi da sin palasyon di ari.’ ”
19 Din pangawat Hezekias isnan inpadton Isaias et mayat ya natalna di kasasaad di panturayana engganas tongpal biyag na, isonga kanana, “Mayat di inpaibagan Diyos en sik-a.”
20 Am-in di odom ay inam-amag Hezekias ay kaman din toled na ay makigobat, din nangamagana si tangkin di danom ya din inosok na ay kanal di danom ay emey sin siyodad et naisolat da sin libro ay kaistoryaan di biyag di aari ed Juda. 21 Idi matey si Hezekias, din anak na ay si Manasses di naisokat ay nan-ari.
* 20:9 Din pan-orasan da ed idi et waday agdan ay kostokosto di amag na ta say mo komayang din agew, waday alidong ay manballalong sin paskitan di agdan. Mo bomaba din agew, mantikid abe din alidong sin paskitan.