Din Siged Ay Damag Ay Insolat
San Marcos
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din nangisolat sin libro ay nay et si Marcos ay anak Maria ay esa ay baknang ay taga-Jerusalem (Inam-amag 12:12). Kanan di kaad-adoan ay nangad-adal sin Biblia en sisya met laeng si Juan Marcos ay kasingsing Barnabas (Col. 4:10) ay nakiey en da Pablo en Barnabas sin damo ay nanbiyahian da ay en nangikasaba sin siged ay damag (Inam-amag 12:25; 13:5). Ammo tako abe ay si Marcos et gait en Apostol Pedro (1 Pedro 5:13), et kanan aben di kaad-adoan en si Pedro di nangadalan Marcos si maipanggep sin inam-amag ya init-itdon Apo Jesus.
Insolat Marcos din libro ay nay para sin kaipoipogaw ay Gentil, namnamed di taga-Roma, isonga at-atik di intapi na ay naipadto sin Daan Ay Tolag mo da San Mateo en San Lucas. In-olog na abe di odom ay kali ya ogalin di Judio ta say maawatan di Gentil. Ilaen sin 3:17; 5:41; 7:1-4, 11, 34.
Din nay siged ay damag ay insolat Marcos et ipaammo na ay si Jesus din Anak di Ipogaw ay nansilsilbi en Diyos ya sin kaipoipogaw. Din versikulo ay kasinopan nina et sin 10:45: “Olay sak-en ay Anak di Ipogaw et adiak inmali ay masilbian mo adi et ta mansilbiak si kaipoipogaw ya idawat kon biyag ko ay mangsobot si ad-ado.” Layden Marcos ay maawatan di mamasa sin libro na ay kanayon ay man-am-amag si Jesus si siged, isonga ad-ad-ado di dinad-at na ay inam-amag Jesus mo din init-itdo na. Pinaneknekana din panakabalin ya kalebbengan Jesus ay Anak Diyos babaen sin nanad-atana sin nakaskasdaaw ay milagro ay inam-amag Jesus, din nangagasana si waday sakit na ya din nangipakaanana si aanito.
Din kakdengan di libro (16:9-20) et maga sin nangon-ona ay manuskrito ono kopya ay naisolat sin kalin di Griego, isonga din pannemnem di kaad-adoan et baken si Marcos di nangisolat.
Din Linaona
Din nankaskasabaan Juan ay Mamonbonyag ya din nansaganaan Jesus ay man-itdo 1:1-13
Din nan-it-itdoan Jesus ed Galilea 1:14–9:50
Din oblan Jesus manlogi ed Galilea enggana ed Jerusalem 10:1-52
Din naodi ay dominggon Jesus ya din nateyana 11:1–15:47
Din kasin natagoan Jesus 16:1-8
Din nanpail-ilaan Jesus ya din naikayangana ed langit 16:9-20
1
Din Nankaskasabaan Juan ay Mamonbonyag
(Mat. 3:1-12; Luc. 3:1-18; Jn. 1:19-28)
Siya na di panlogian di siged ay damag ay maipanggep en Jesu Cristo ay Anak Diyos. Waday inbagan Diyos sin Anak na ed nabaon ay inpaisolat na en Isaias ay esa ay mamadto. Kanana,
“Dengngem, waday ibaak ay mangon-ona mo sik-a ay mangisagana sin danem. Manbogaw sin lugar ay magay omili ay mangmangwani, ‘Isagana yo din danen di Apo ay omali ta say siged di danan ay pandanana.’ ”*
Et natongpal di, tan nanpailas Juan ay Mamonbonyag sin lugar ay magay omili, et nangaskasaba sin en nandengdenge. Kanana, “Ibabawi yo din basbasol yo yan manpabonyag kayo ta say pakawanen Diyos din basbasol yo.” Em-emey en sisya di omili ed Jerusalem ya din man-ili sin am-in ay ili ed Judea. Inpodpodno dan basbasol da et pag bonyagan Juan si daida sin ginawang ay Jordan.
Din badon Juan et owat inabel ay book di kamel ya kopkop di animal di bilko na. Din kankanena abe et dodon ya danom di iyokan. Inbagbaga na sin kaipoipogaw, “Wada di nangatngato mo sak-en ay omonod. Et begew din nay kinangato na, adiak maikari ay olay mangobad sin galot di sapatos na. Danom anggoy di ibonyag ko en dakayo, ngem mo sisya pay et bonyaganas dakayo si Ispirito Santo.”
Din Nabonyagan Jesus
(Mat. 3:13-17; Luc. 3:21-22)
Sin timpo ay doy ay nanbonbonyagan Juan, dinmateng et si Jesus ay napo ed Nazaret ay esa ay ili sin probinsiya ay Galilea, et binonyagan Juan sisya sin ginawang ay Jordan. 10 Sin kinmaanan Jesus sin danom, pag na et ilaen ed langit ay mabokbokatan ya din Ispirito Santo ay kaman kalapati ay bomabbaba enggana ay pinmatong en sisya. 11 Pag wada di kali ay napod langit ay kanana en, “Sik-a di laydelaydek ay anak ko. Sik-a di kakapnekak.”
Din Namadasan Satanas Ay Nanolisog En Jesus
(Mat. 4:1-11; Luc. 4:1-13)
12 Pag et iturong din Ispirito Santo si Jesus sin lugar ay magay omili. 13 Nantetees di si opatapolo ay agew dowan aben pinadapadas Satanas ay manolisog en sisya. Wada abey mankaaangat ay animal sin kad-ana, ngem laton ay wada di aanghel ay namadbadang en sisya.
Din Nanlogian Jesus Ay Nan-itdo
(Mat. 4:12-17; Luc. 4:14-15)
14 Idi nakdeng ay naibalod si Juan, nantaoli si Jesus ed Galilea ay mangikasaba sin siged ay damag ay napo en Diyos. 15 Kanana, “Dinmateng din timpo ay inkeddeng Diyos. Dandani di panturayana. Ibabawi yo ngarud din basbasol yo yan mamati kayo sin siged ay damag.”
Din Nangayagan Jesus Sin Damo Ay Papasolot Na
(Mat. 4:18-22; Luc. 5:1-11)
16 Sin namingsan ay mandad-an si Jesus sin benget di annawa ay lebeng ay Galilea, inila nas da Simon en Andrew ay sin-iyogtan ay manabtabokol, tan say obla da. 17 Kanana en daida, “Enggana ed wani, manabtabokol kayos nigay. Manbalin kayo et si pasolot ko ta itdoak dakayo ay mangawis si ipogaw.”§ 18 Kaipayag da sin tabokol da yan nakiey da en sisya. 19 Mandad-an da pay sin benget di lebeng, inilan Jesus di dowa pay ay sin-iyogtan ay da Santiago en Juan. Nanlologan da sin bangka da ay mangisagsagana sin tabokol da. 20 Kaayag si Jesus en daida, et tinaynan da si ama da ya din lallalaki ay laglagboana sin bangka, et nakiey da abe en Jesus.
Din Nangipakaanan Jesus Si Anito
(Luc. 4:31-37)
21 Inmey da Jesus ed Capernaum. Sin agew ay pan-ibbayan, sinenggep da sin sinagoga, et inlogin Jesus ay man-itdo. 22 Nasdaaw din kaipoipogaw sin inyat na ay nan-itdo, tan sin nan-it-itdoana, maila da ay waday turay na, ay baken say in-inyat di mamaestron di linteg. 23 Wada et sidi di lalaki ay kinapet di anito. 24 Kaibogaw ay nangwani, “Inayan! Jesus ay taga-Nazaret, apay nga disdistolboem dakami? Ay inmali ka aya ta dosaem dakami? Am-ammok dedan sik-a. Sik-a din nasantoan ay Anak Diyos.”
25 Pag bilinen Jesus din anito ay nangwani, “Igiginek mo! Taynam sisya.” 26 Asi et inpakedas din anito din lalaki ay sana dowanan pakilaladen, et pag nan taynan.
27 Natekeng din matan di wadas di yan nan-asibaga da en, “Wey! Anna pay dis baro ay mait-itdo! Olay aanito yan wada iman di turay na ay mamilin en daida yan komaan da.” 28 Siya di, naganno ay nandinamag di maipanggep en Jesus sin amin ay soli ed Galilea.
Din Nangagasan Jesus Sin Ad-ado Ay Mansakit
(Mat. 8:14-17; Luc. 4:38-41)
29 Idi binmala da Jesus sin sinagoga, nandagas da sin beey da Simon en Andrew. Nakiey abe da Santiago en Juan. 30 Kambaw et din katogangan Simon ay babai et binmabaktad, tan manpodpodot. Inbaga da ay dagos en Jesus. 31 Pag somag-en si Jesus en sisya, yan intakkayana ta badangana ay bomangon. Pag et makaan din podot na, et pinakanas daida. 32 Madipos pay din agew, in-ey din omili en Jesus din am-in ay kinapet di anito ya mansaksakit. 33 Nasinop abe din am-in ay omili sin bel-ayan di beey ay kad-ana. 34 Et inagasana din ad-ado ay mansakit si nakalakalasi ay sakit. Pinakaana abe din ad-ado ay anito dowanan paginken daida, tan ammo da mo sinos sisya.
Din Nan-it-itdoan Jesus Sin Kasinasinagoga
(Luc. 4:42-44)
35 Sin gabis, binmangon si Jesus et inmey sin naidodolin ay lugar ta say en mankararag sidi. 36 Bomangon pay da Simon, en da inanaanap. 37 Idi dinatngan da, kanan da en sisya, “Din kaipoipogaw et an-anapen das sik-a.” 38 Ngem kanana, “En tako pay dedan sin nandinmang ay il-ili ta say enak mangasaba abes di, tan say panggep ko ay inmalis na.” 39 Asi da pay manlikliked sin inil-ili ed Galilea ay mangaskasaba sin kasinasinagoga da.
Din Nangagasan Jesus Sin Mansakit Si Kaeegyat Ay Sakit Di Kodil
(Mat. 8:1-4; Luc. 5:12-16)
40 Sin namingsan, inmey en Jesus di lalaki ay mansakit si kaeegyat ay sakit di kodil. Nandokmog en sisya ay manpakpakaasi, “Ammok ay kabaelam ay mangaan sin sakit ko mo laydem.”
41 Naseg-angan si Jesus et inoyad na din takkay na ta ikapay na sin lalaki ay sana. Pag nan kanan, “Laydek, madalosan ka.” 42 Et nakaan ay dagos din sakit na. 43 Asi pinakaan Jesus sisya et dadlonan binilin ay nangwani, 44 “Adi ka idaddad-at na si olay sino ay ipogaw mo adi et emey ka ay en manpaila sin padi ta ilaena ay nakaan sakit mo. Asi ka idawat en sisya din inbilin Moses ay idaton yo en Diyos ta say pangammoan din kaipoipogaw ay tet-ewa ay sinmiged ka.”* 45 Ngem adi na pinati, mo adi et ena dinad-adad-at din naamag en sisya. Di nantongpalana et adi makaeey si Jesus sin il-ili tan mo et abten di nabeweg ay ipogaw, mo adi et nantetee sin naidodolin ay luglugar ay magay omili. Ngem olay mo siya di, em-emey pay dedan di kaipoipogaw sin kad-ana ay napo sin am-in ay soli.
* 1:3 Isaias 40:3. 1:7 Din esa ay obla ay naidawat sin kababaan ay baa ono bag-en ed idi et kaanena din sapatos di among na mo somaa et senggep sin beey. Isonga din layden Juan ay kalien et adi na ibilang din awak na ay maikari ay mansilbi ay olay owat bag-en en Jesus. 1:17 Din kanana sin Griego et: Omonod kayo… Di laydena ay kalien et makiey da en Jesus ay pasolot na. § 1:17 Din kanana sin Griego et: …ta itdoak dakayo ay manabokol si ipogaw. * 1:44 Levitico 14:1-8.