15
Din Naipolangan Jesus En Pilato
(Mat. 27:1-2,11-14; Luc. 23:1-5; Jn. 18:28-38)
Sin napat-aana, nanmimiting din papangolon di papadi, aam-a, mamaestron di linteg ya din am-in ay waday turay na ay mangiosay, et nantotolag da mo sino di amagen da en Jesus. Pag dan baloden et en da inpolang en Gobernador Pilato.
Pinoot Pilato en sisya, “Ay sik-a baw din arin di Judio?”
“Mo say kanam et siya,” insongbat Jesus.
Din papangolon di papadi et ad-adoy inpabasbasol da en Jesus. Siya di et kanan Pilato, “Dinngem din ad-ado ay ipabasbasol da en sik-a. Ay magay songbat mo?” Ngem adi inpidpidwan Jesus ay nanongbat, isonga peteg ay nasdaaw si Pilato.
Din Naikeddengan Jesus Ay Matey
(Mat. 27:15-26; Luc. 23:13-25; Jn. 18:39–19:16)
Din ogalin Pilato sin tonggal fiesta ay makwani en Nalabas et ibolos na di esa ay balod ay pilien di kaipoipogaw. Sin doy ay timpo, ad-adoy balod ay namse si ipogaw sin nakigobatan da sin gobierno. Si Barabbas di ngadan di esa. Idi siya di, nasinop din kaipoipogaw sin kad-an Pilato et kindaw da ay ibolos na di esa ay balod tan say ogali na. Kanan Pilato, “Ay layden yo ay ibolos ko din Arin di Judio?” 10 Say pinoot na di, tan ammo na ay inpolang din papangolon di papadi si Jesus en sisya begew si apos da.
11 Ngem din papangolon di papadi et sinogsogan da din kaipoipogaw ta say kedawen da ay si Barabbas di maibolos ay baken si Jesus. 12 “Mo siya sa, intoy iyat ko ngarud en Jesus ay kanan yo en Arin di Judio?” kanan Pilato.
13 “Ilansam sin krus!” kanan da ay nangibogaw.
14 “Ay tan? Sino ngin di basol na?” kanan Pilato.
Ngem nasepsep et ay ibogbogaw da, “Ilansam sin krus!”
15 Idi siya di, inbolos Pilato si Barabbas, tan laydena ay mapnek din kaipoipogaw, ngem si Jesus pay et inpasoplit na et pag nan ipolang sin sosoldado ta en da ilansa sin krus.
Din Nanglaslasoyan Di Sosoldado En Jesus
(Mat. 27:27-31; Jn. 19:2-3)
16 Inisgep din sosoldado si Jesus sin beey di gobernador et inpasinop da din am-in ay gagait da. 17 Pag dan badoan si Jesus si manbalanga ay nagayad ay kaman din ibadon di ari. Nan-apid da abe si pagat ay inkorona da en sisya. 18 Pag dan ilogi ay manglaslasoy ay mangwani, “Matagotago ka ay Arin di Judio!” 19 Sineppaseppat das pa-o din toktok na dowan da aben togpatogpaan. Asi da aben mandokmog ay agin dadayaw en sisya. 20 Idi nakdeng ay nilaslasoy das sisya, kinaan da din manbalanga ay inbado da en sisya, et inpaibado da kasin en sisya din sigod ay bado na. Pag dan ikaan ay en da ilansa sin krus.
Din Nailansaan Jesus Sin Krus
(Mat. 27:32-44; Luc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)
21 Wada da pay sin danan, inabat da di lalaki ay em-emey sin siyodad ay napo sin barbaryo, et pinilit da ay tilidena din krus Jesus. Din lalaki ay nay et si Simon ay taga-Cirene ay aman da Alexander en Rufus. 22 Pag dan itoloy enggana ay sinmawang da sin lugar ay kanan da en Golgota, di olog na et kad-an di tong-an di toktok. 23 Domateng da pay sidi, pan-inomen da komas Jesus si arak ay natapian si mirra ay mangipaon-onina kano si sakit. Ngem sinigaana. 24 Pag dan ilansa sin krus. Asi da pag manbibinnonot ay mamingay sin bado na ta say ilaen da mo sinoy pontaan di esa ya esa en daida.*
25 Alas nowibi sin agsapa di nangilansaan da en Jesus. 26 Wada di naisolat ay mangibaga sin naipabasol en sisya ay kanana, “Arin di Judio.” 27 Wada abe di dowa ay tollisan ay inlansa da si natken ay krus, esa sin kannawan ya esa sin kattigid Jesus. 28 Siya na di tinmet-ewaan di inpaisolat Diyos ay kanana, “Naibilang ay tollisan.”
29 Mo din malablabas, nanwegweg da ay nanglaslasoy en sisya ay nangwani, “O, kanam od abe en bakasem din Timplo ta asi ka kasin saaden si tolo ay agew. 30 Mo siya sa, isalakan mon awak mo! Komaan kas san krus ta bomaba ka!”
31 Siya abe ay din papangolon di papadi ya din mamaestron di linteg et linaslasoy da ay nangwani, “Insalakana met di odom ay ipogaw, ngem adi makaisalakan sin awak na. 32 Olay koma bomaba din nay Messias ay Arin di Israelita sin krus ta say ilaen tako yan mamati tako en sisya,” kanan da. Olay din tollisan ay nailalansa sin krus da et linaslasoy da abes sisya.
Din Nateyan Jesus
(Mat. 27:45-56; Luc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)
33 Idi inmalas dosi, kasaldeng din agew ay mansey-ang, et binmolinget din intiro ay ili engganas alas tres. 34 Alas tres pay, inpigsan Jesus din kali na ay nangibogaw, “Eli, Eli, lama sabachthani?” laydena ay kalien, “Diyos ko, Diyos ko, apay nga tinmaynan ka?”§
35 Idi dinngen di odom ay pinmipikas di, kanan da, “Dengngen yo sa! Ay-ayaganas Elias!” 36 Di esa en daida et katagtag ay en man-as kaman kapes. Inbebe na si soka, et pag nan tebken si pa-o ta idewdew nan sisya ta sopsopana.* “Awni kod ta ilaen tako mo omalis Elias ay mangipababa en sisya sin krus,” kanana.
37 Pag manbogaw si Jesus et natey. 38 Pag et nabisngit din kurtinan di Timplo et nandowa ay nanlogi sin ngato ay nanpababa. 39 Idi inilan din kapitan di sosoldado ay nanasagang en Jesus di inyat na ay natey, kanana, “Tet-ewa ay Anak Diyos din ipogaw ay nay.”
40 Wada abe di babbabai ay nanatamang. Di odom en daida et si Maria Magdalena ya si Maria ay inan da Jose en Santiago ay nabdayan si Kitkittoy ya si Salome. 41 Daida di nakikiey en Jesus sin kawada na ed Galilea ay namadbadang en sisya. Wada abe di ad-ado ay babbabai ay nakiey en Jesus ed Jerusalem.
Din Naiponponan Jesus
(Mat. 27:57-61; Luc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)
42 Idi masmasdem sin agew ay doy ay pansaganaan di Judio para sin agew ay pan-ibbayan, 43 wadas Jose ay taga-Arimatea ay nangitoled ay inmey en Pilato ay nangdaw sin bangkay Jesus. Si Jose et esa ay madayaw ay pangolon di Judio ay manman-ed sin domatngan di panturayan Diyos.
44 Nasdaaw si Pilato sin nanngeana ay enggay natey si Jesus, isonga inpaayag na din kapitan di sosoldado ta pootena mo tet-ewa. 45 Kanan din kapitan en tet-ewa ay natey, et pag ipalobos Pilato ay en alaen Jose din bangkay Jesus. 46 Siya di inmey si Jose ay en manlakos lopot ay mankilat. Pag nan en ibaba din awak Jesus sin krus, et binotibotana sin lopot ay sana, asi na pag igto sin liyang ay natiktikan ay bato. Makdeng di, pinolag na di dakdake ay bato ta maenban din liyang. 47 Wada abes di da Maria Magdalena ya Maria ay inan Jose ay nangila sin naigtoan Jesus.
* 15:24 Salmo 22:18. 15:28 Isaias 53:12. Din versikulo ay nay et maga sin odom ay manuskrito sin Griego. 15:29 Salmo 22:7; 109:25. § 15:34 Salmo 22:1. * 15:36 Salmo 69:21. 15:42 Din ogalin di Judio, manlogi din agew ay pan-ibbayan sin kadiposan di agew sin Biyernes, et makdeng sin kadiposan di agew sin Sabado.