5
Din Lalaki Ay Taga-Gerasa Ay Kinapet Di Kaanianito
(Mat. 8:28-34; Luc. 8:26-39)
Intoloy da Jesus ay mangagadang sin lebeng enggana ay somanglad da sin sakop di Gerasa.* Pag komaan si Jesus sin bangka. Wada et sidi di nantetee sin liliyang ay kamposanto ay esay lalaki ay kinapet di kaanianito. Maga di makabalod en sisya olay mo kadina di ibalod da. Tan namin ado ay kinadkadinaan dan takkay ya siki na, ngem kasokposokpot sin kadina sin takkay na ya dadaelena din wada sin siki na. Maga abe di makatengel en sisya, tan palalo di bikas na. Inagew ya linabi, manlikliked sin liliyang ya kadondontogan ay mankilkilalad ya gedgedgedena din awak nas bato.
Idi tinamang nas Jesus, nanagtag ay napo sin kad-an di liliyang ay en mangabat, et nandokmog sin sangoanana. Pag nan kanan ay mangibogaw, “Ay Jesus, Anak di Kangatoan ay Diyos, apay nga domisdistolbo ka? Ibayos mon Diyos ta adi ka domosdosa!” Siya di din inbaga na, tan enggay inbilin Jesus, “Sik-a ay anito, taynam sa!”
Pag pooten Jesus en sisya, “Sinoy ngadan mo?”
“Linibolibo,” kanana, “tan ad-ado kami.” 10 Pag nan ipidwapidwa ay man-ad-adawag en Jesus ta adi na pakaanen daida sin ili ay doy.
11 Wada et di kabisabisaang ay lomanoblob sidi sin matikid, 12 isonga nanpakpakaasi din aanito ay mangwani, “Itay-on mo kod ta en kami komapet sin kabisabisaang ay doy.”
“Aw adi,” kanana. 13 Isonga pag dan taynan din lalaki et en da kinmapet sin bibisaang. Pag tomanagtag din bibisaang ay namallalong et pag dan maekgas sin lebeng et nalned da. Din kabibilang di bisaang et emey ay dowa ay libo.
14 Mo din nangibanbantay sin kabisabisaang, katagtag da sin ili da ya sin nandinmang ay lugar ta en da ipadamag sin man-ilis di. Isonga din kaipoipogaw et en da inila mo sinoy napasamak. 15 Somawang da pay sin kad-an da Jesus, dinatngan da din lalaki ay tinaynan di kaanianito ay tinmotokdo ay nanbabado ya sinmiged di nemnem na. Et inmegyat da am-in. 16 Pag kasin dad-aten din nangilas napasamak sin doy lalaki ya kabisabisaang. 17 Et inlogi da ay nanpakpakaasi en Jesus ta komaan sin ili da. 18 Somaksakyab si Jesus sin bangka yan dowan aben manpakpakaasi din lalaki ay tinaynan di aanito ta makeey koma en sisya. 19 Ngem inandiyan Jesus ay nangwani, “Olay somaa ka sin gagait mo ta en ka dad-aten din am-in ay inamag di Apo ay naneg-ang en sik-a.” 20 Pag komaan din lalaki ay doy, et nanlikeliked sin sakop di Sinpo ay Siyodad ay mangibagbaga sin inamag Jesus en sisya. Et nasdaaw di am-in ay ipogaw.
Din Anak Jairus Ya Din Babai Ay Nangiwit Sin Tak-ep Di Badon Jesus
(Mat. 9:18-26; Luc. 8:40-56)
21 Sin nangagadangan kasin Jesus ay mantaoli sin demang na, inalibongbongan di ad-aad-ado ay ipogaw. 22 Pag et somawang di pangolon di sinagoga ay manngadan si Jairus. Idi inila nas Jesus, nanyakog-ong ay nandokmog sin sangoanana. Nanpakpakaasi ay nangwani, 23 “Dandani ay matey din anak mi ay babai. Omali ka paabe ta kapayem sisya ta say mailatonan et matago.” 24 Isonga nakiey si Jesus en sisya. Inmon-onod abe di nabeweg ay ipogaw, et mansisinokikit da ay manag-en en Jesus.
25 Wada et di babai ay adi katkatdok di manbolos ay dada na si sinpo ya dowa ay tawen. 26 Peteg ay nanligligat sin ad-ado ay nangag-agas en sisya, et enggay nagastoan. Ngem adi nailatonan mo adi et nasepsep din sakit na. 27 Nadamag na di maipanggep en Jesus, et nansokikit sin kaipoipogaw ta omasag-en sin edegana. Pag nan giwiten din bado na. 28 Tan kananas nemnem na, “Olay mo owatak giwiten koma din bado na, mailatonanak.”
29 Siya et di sinmaldeng ay dagos din manbolos ay dada na, et linikna na ay nakaan din sakit na. 30 Pag et manwingi si Jesus ta sagongena din kaipoipogaw, tan dinlaw na ay waday binmela ay panakabalin en sisya. Pag nan kanan, “Sinoy nangiwit sin badok?”
31 Asi et kanan din papasolot na, “Il-ilam met dedan ay ad-ado di ipogaw ay managsagid en sik-a. Ay pootem pay laeng mo sino di nangiwit sin badom?” 32 Ngem nanmokmokilang pay dedan si Jesus ta ilaena mo sino. 33 Gapo ta ammon din babai din naamag en sisya, inmasag-en en Jesus ay manpayegpeg si egyat na et manyakog-ong ay mandokmog sin sangoanana. Pag na et ipodno en sisya din am-in ay naamag.
34 Pag kanan Jesus, “Anak ko, begew din talek mo, nailatonan ka. May, emey ka ay natalna di nemnem mo. Laton ay adi mantaoli san sakit mo.”
35 Deda ay mankalkali si Jesus dowan et somawang di napo sin beey en Jairus ay nangibaga en sisya, “Olay adi tako sangsangawen pay laeng san maestro, tan natey san anak mo.”
36 Ngem adi pagan-anon Jesus din inbaga da en Jairus mo adi et kanana en sisya, “Adi ka emeg-egyat. Basta mamati ka.” 37 Et maga di intay-on Jesus ay makiey en sisya malaksig si Pedro ya din sin-iyogtan ay da Santiago en Juan. 38 Idi sinmawang da sin beey en Jairus, inilan Jesus din manngalawngaw ay kaipoipogaw ay man-an-anog-og ya manpilpilalak. 39 Senggep pay si Jesus, kanana, “Apay nga manngalngalawngaw ya man-og-oga kayo? Din balasang ay nay et adi natey, naseseyep et anggoy.”
40 Pag dan siniyesiyekan sisya. Isonga inpabala nas daida am-in. Asi na ayagan din nakin anak ya din papasolot na et senggep da sin kowarto ay kad-an di balasang. 41 Intakkayan Jesus sisya yan kanana sin kali da, “Talita kom.” Di olog na et: “Balasang, bomangon ka.” 42 Kabangon tet-ewa yan mandan. (Din balasang ay doy et mantawen si sinpo ya dowa.)
Palalo ay nasdaaw da. 43 Ngem dadlon inbilin Jesus ay adi da polos ap-apaten din doy ay naamag si olay sino ay ipogaw. Pag nan ibaga ay pakanen da din balasang.
* 5:1 Din naisolat sin odom ay manuskrito ay ngadan di ili ay nay et Gadara ono Gergesa.