Din Siged Ay Damag Ay Insolat
San Mateo
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din Siged ay Damag ay Insolat San Mateo et ipaammo na ay si Jesus din Messias ay dinotokan Diyos ay manturay ay mangisalakan sin Judio ya siya abe sin am-in ay ipogaw ay mamati en sisya. Di kaad-adoan ay nangisolatan Mateo et Judio, isonga dadlonan paneknekan ay di inkarin Diyos sin ipogaw na ay Judio sin Daan ay Tolag et natongpal da babaen en Jesus.
Ipailan din libro ay nay ay si Jesus din kangatoan ay man-it-itdo ay inbaan Diyos, isonga waday kalebbengana ay mangiolog sin linteg Diyos ya man-itdos maipanggep di panturayana. Di kaad-adoan ay init-itdo na ay naisolat isna et naiolnos da ay maibasar sin banbanag ay ibagbaga da. Siya dana di lima ay naolnosana. 1. Din pamagbagan Jesus sin kad-anas kadondontogan maipanggep si kabibiyag, obla, lebbengen ya gon-gonan di maitapi sin panturayan Diyos (kapitolo 5-7). 2. Din intogon Jesus sin sinpo ya dowa ay pasolot na sin nangibaaana en daida ay en mangaskasaba (kapitolo 10). 3. Din papangarig ay maipanggep sin panturayan Diyos (kapitolo 13). 4. Din initdon Jesus sin papasolot na maipanggep si ogali ya lebbengen da (kapitolo 18). 5. Din initdon Jesus maipanggep sin panpatinggaan di timpo ed wani ya din omalian di panturayan Diyos (kapitolo 24-25).
Ad-ado di daddad-at ay sin isna ay libro et anggoy di kad-ana ay kaman din namasyalan di nankalalaing ay mangibagas olog di talaw ed Betlehem, din nandanan Pedro sin labaw di danom, din nangagasan Jesus sin dowa ay nagodab, din nangaan da Jesus sin panbayad das bowis sin tepek di nigay, ya din papangarig maipanggep sin man-ob-obla sin kaobasan, din dowa ay anak, din kasal di anak di ari, ya din sinpo ay babassang.
Din Linaona
Din listaan di ap-apon Jesus ya din naianakana 1:1–2:23
Din nankaskasabaan Juan ay Mamonbonyag 3:1-12
Din nabonyagan Jesus ya din namadasan Satanas ay nanolisog en sisya 3:13–4:11
Din nan-it-itdoan Jesus ed Galilea 4:12–18:35
Din oblan Jesus manlogi ed Galilea enggana ed Jerusalem 19:1–20:34
Din naodi ay dominggon Jesus ya din nateyana 21:1–27:66
Din kasin natagoan Jesus ya din nanpail-ilaana 28:1-20
1
Din Listaan Di Ap-apon Jesus
(Luc. 3:23-28)
Siya na di listaan di ap-apon Jesu Cristo ay polin David ya polin aben Abraham. Si Abraham et aman Isaac ay aman Jacob ay aman aben Juda ya din aag-i na. Si Juda et aman da Perez en Zera, ya si Tamar di ina da. Si Perez et aman Hezron ay aman Ram. Si Ram abe et aman Amminadab ay aman Nason ay aman Salmon. Si Salmon et say aman Boaz, ya si Rahab di ina na. Si Boaz abe et aman Obed, ya si Ruth di ina na. Si Obed et sisya di aman Jesse, et si Jesse di aman Ari David.
Si David et aman Solomon, ya din ina na et sigod ay asawan Urias. Si Solomon et aman Rehoboam ay aman Abias ay aman aben Asa. Si Asa abe et aman Jehosafat ay aman Jehoram ay aman Uzzias. Si Uzzias et aman Jotam ay aman Ahaz ay aman Hezekias. 10 Si Hezekias abe et aman Manasses ay aman Amon ay aman Josias. 11 Et si Josias di aman Jeconias ya din aag-i na sin timpo ay napilit ay naiey di Judio ed Babilonia.
12 Idi nakdeng ay naikaan di Judio sin ili da, naianak si Sealtiel ay si Jeconias di ama na. Si Sealtiel et aman Zerubbabel. 13 Si Zerubbabel abe et aman Abiud ay aman Eliakim ay aman Azor. 14 Si Azor et say aman Zadok ay aman Akim ay aman aben Eliud. 15 Si Eliud abe di aman Eleazar ay aman Mattan ay aman Jacob. 16 Si Jacob di aman Jose, et si Jose di asawan Maria ay inan Jesus ay makwani en Cristo.
17 Din katontonan di kapototan Jesu Cristo et sinpo ya opat manlogi en Abraham enggana en David. Wada abe di sinpo ya opat ay kapototan manlogi en David enggana sin timpo ay napilit ay naiey di Judio ed Babilonia. Et wada abe kasin di sinpo ya opat ay kapototan manlogi sin naieyan das di enggana sin kaianakan din makwani en Cristo.
Din Naianakan Jesu Cristo
(Luc. 2:1-7)
18 Siya na di kadad-atan di naianakan Jesu Cristo. Naitotolag si Maria ay ina na ay makiasawa en Jose, ngem sin daan dan man-asawa, naammoan ay nawad-an sisya babaen sin panakabalin di Ispirito Santo. 19 Managtongpal si Jose sin linteg Moses, ngem adi na aben layden ay maibabain si Maria, isonga ninemnem na ay isiana ay adi maammoan di kaipoipogaw.* 20 Say nemnem na di, asi et nan-iitaw ay wada di anghel Apo Diyos ay nanpaila en sisya ay nangwani, “Jose ay polin David, adi ka madanagan ay mangibeey en Maria, tan din nawad-ana et babaen din panakabalin di Ispirito Santo. 21 Man-anak si lalaki, et ngadanam si Jesus, tan sisya di mangisalakan si ipogaw na sin basbasol da.”
22 Naamag am-in dana ta say matongpal din inpaibagan Apo Diyos sin esa ay mamadto ay nangwani, 23 “Mawad-an di esa ay balasang ay magay nangiwgiwit en sisya, et man-anak si lalaki ay mangadanan si Immanuel,” di olog na et “wadas Diyos en datako.”
24 Idi binmangon si Jose, pinati na din inbagan di anghel, et inbeey na si Maria, 25 ngem adi na dinaddaag sin daan bomalaan di anak na. Idi pay binmala, nginadananas Jesus.
* 1:19 Din ogalin di Judio et mo waday naitotolag ay mangasawas balasang, enggay naibilang ay asawa na. Mo waday napasamak et ninemnem na ay adi na toloyen, masapol ay idawat na sin balasang di papil ay mangipaneknek ay isianas sisya. Masapol abe ay waday dowa ay tistigo. 1:23 Isaias 7:14.