14
Din Nateyan Juan Ay Mamonbonyag
(Mar. 6:14-29; Luc. 9:7-9)
Sin doy ay timpo, nadamag Gobernador Herod* ed Galilea din inam-amag Jesus yan kanana sin oopisyal na, “Si naey si Juan ay Mamonbonyag ay natago kasin. Siya di din gapo ay wada en sisya di panakabalin ay mangam-amag en dana ay nakaskasdaaw.”
3-4 Say kanan Herod na begew sin napasamak ed idi. Tan inpadpap nas Juan ya inpabalod na ay nakakadinaan begew sin namagbagaan Juan en sisya. Tan si Herod et inasawa na din aydo na ay si Herodias ay asawan iyogtana ay si Felipe. Et inpidwapidwan Juan ay nangwani en kontran di linteg ay asawaenas sisya. Isonga layden Herod ay ipapse si Juan, ngem emegyat sin kaipoipogaw, tan binigbig das Juan ay mamadto.
Domateng pay din agew ay naianakan Herod, nansala din balasang ay anak Herodias sin sangoanan di am-in ay naayagan ay nakiragragsak. Palalo ay ginan-ganas Herod din nansalaana, isonga nan-ikari en sisya ay nangwani, “Mansapataak ay idawat ko en sik-a di olay sino ay kedawem!”
Pag et itogon Herodias sin balasang na ay kanana en Herod, “Paialim ngarud isna din toktok Juan ay Mamonbonyag ay maipeey si palato.”
Mansakit nemnem Herod sin nanngeanas di, ngem gapo ta nansapata sin sangoanan di ad-ado ay inayagana, inbilina ay matongpal din kindaw di balasang, 10 et inpapoto na din toktok Juan sin balodan. 11 Inpeey das palato et in-ey da sin balasang ay en nangidawat en ina na. 12 Idi nadamag din papasolot Juan din nay naamag, en da ina din awak na et en da inponpon. Pag dan emey ibaga en Jesus.
Din Namakanan Jesus Sin Kaipoipogaw Ay Nasurok Si Lima Ay Libo
(Mar. 6:30-44; Luc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)
13 Sin nanngean da Jesus sin napasamak, kinmaan das di et nanlogan das bangka ay emey sin naidodolin ay lugar ta maeng-enggay da koma. Ngem idi inammoan din kaipoipogaw ay inmey da, nanlobwat da sin kailiili et nandad-an da ay nangonod. 14 Idi sinmanglad da Jesus et inila na din ad-ado ay ipogaw ay inmonod, naseg-angan en daida et inagasana din waday sakit na.
15 Idi malablabi, inmey din papasolot na en sisya et kanan da, “Ibagam sin ipogaw ta en da manlakos kanen da sin naisasag-en ay il-ili, tan nay met ay enggay malablabi yan naidodolin isna.”
16 Ngem kanan et Jesus en daida, “Olay adi da emey. Dakayo di mamakan en daida.”
17 Pag dan kanan, “Lima ay tinapay ya dowa ay piskaw et anggoy di wadas na.”
18 Ngem kanan pay Jesus, “Iali yos na.” 19 Inbilina ay itokdon din kaipoipogaw sin logam. Pag nan alaen din lima ay tinapay ya dowa ay piskaw, et tinangad na ed langit ay nan-iyaman en Diyos. Asi na pag kinittoyen et indawat na sin pasolot na ta iwatwat da sin kaipoipogaw. 20 Nangan da amin et nabsog da. Olnongen da pay din nabay-an, sinpo ya dowa ay baskit di napay-an sin namekmek ay makan. 21 Di kabibilang di nangan et emey ay lima ay libo di nankakay ya babbaro, powira di babbabai ya anan-ak.
Din Nandanan Jesus Sin Labaw Di Danom
(Mar. 6:45-52; Jn. 6:16-21)
22 Pag panloganen Jesus din papasolot na sin bangka ta mangon-ona da sin demang na dowanan pasaaen din kaipoipogaw. 23 Idi inpasaa nas daida, nantikid sin dontog ay es-esa na ay en mankararag. Idi nalabi, wada pay laeng si Jesus sin dontog 24 dowan pay din bangka ay nanloganan di pasolot na et enggay inmaddawi sin benget na. In-giwegiwed din dalloyon tan maiab-abet din dagem. 25 Gomabgabis pay, nanballalong si Jesus yan nandan sin labaw di danom ay omasag-en en daida. 26 Sin nangilaan di papasolot na en sisya ay mandad-an sin labaw di danom, palalo ay inmegyat da. “Banig!” kanan da ay nanbogaw dowan da et man-olakis si egyat da.
27 Kakali si Jesus en daida et kanana, “Laton! Sak-en na. Adi kayo emegyat!”
28 Pag et kanan Pedro, “Apo, mo tet-ewa ay sik-a sa, omayag ka ay emeyak issa ay mandan sin labaw di danom.”
29 “Omali ka,” kanana.
Pag komaan si Pedro sin bangka et inlogi na ay mandan ay emey en Jesus. 30 Ngem idi nilikna na din kapigsan di dagem, inmegyat et inlogi na ay malned. Kabogaw ay nangwani, “Apo, omisalakan ka!”
31 Kaiadawas Jesus sin takkay na et kagamdot en sisya. “Apay nga at-atik di talek mo? Apay nga nandowadowa ka?” kanana.
32 Pag dan somakyab sin bangka, et ginminek din dagem. 33 Asi pag dayawen din nanlologan sisya ay nangwani, “Tet-ewa ay sik-a din Anak Diyos.”
Din Nangagasan Jesus Sin Mansaksakit Ed Gennesaret
(Mar. 6:53-55)
34 Idi nakaagadang da pay ya sinmanglad da sin sakop di Gennesaret, 35 naimatonan din man-ilis di si Jesus. Isonga paayag da din mansaksakit sin am-in ay nandinmang ay ili ta iali da en sisya. 36 Nanpakpakaasi da ay giwiten koma din mansakit olay owat din gayadan di bado na. Et am-in ay nangiwit et nailatonan da.
* 14:1 Si Herod ay nay et Herod Antipas ay anak din si Herod ay ari sin kamoyang Jesus. Din kosto ay titolo na et tetrarco, ngem kaman gobernador di saad na.