22
Din Pangarig Maipanggep Sin Naayagan Ay Makikasal
(Luc. 14:15-24)
Pag kasin man-iarig si Jesus ay nangwani en daida, “Din panturayan Diyos et maiarig si ari ay nansagana, tan mankasal din lalaki ay anak na. Idi naisagana am-in, inbaa na di babag-ena ta en da ibaga kasin sin sigod ay naayagan ay omali da koma ay makikasal. Ngem din naayagan et sinigaan da ay omali. Isonga inbaa na kasin di odom ay babag-ena ta ibaga da sin ipogaw ay naayagan, ‘Omali kayo et ay makikasal, tan naisasagana am-in. Pinalti mi din nankalalames ay baka mi et naoto da am-in.’ Ngem din doy da ay naayagan et tineteweng da. Adi da inmali mo adi et intoltoloy da din am-amagen da. Di esa et inmey sin payew na, di esa pay et inmey man-ilako. Din odom et dinpap da din babag-en di ari, palalo ay pinaligat das daida yan pag dan peslen. Palaloy bonget din ari sin nanngeana sin napasamak, et inbaa na di sosoldado na ta en da peslen din doy da ay namse sin babag-ena ya pooan da din ili da. Pag kanan din ari sin odom ay babag-ena, ‘Naisasagana am-in din para sin kasal, ngem din ipogaw ay inayagak et adi da maikari ay omali. Emey kayo ngarud sin kakalsadan di ili ta ayagan yo din am-in ay datngan yos di.’ 10 Isonga inmey da et inayagan da din am-in ay dinatngan da ay siged ya olay lawa di ogali na, et napno din dakdake ay kowarto ay pankasalan.
11 “Maaw-awni pay, sinenggep din ari ay makingalat sin sangaili na, et inila na di esa ay adi nanbado si maibagay sin kasalan. 12 ‘Gayyem ko,’ kanana en sisya, ‘apay nga wada kas na yan adi ka nanbado si para kasal?’ Ngem ginmiginek. 13 Isonga pag kanan din ari sin babag-ena, ‘Baloden yon takkay ya siki na ta asi yo itpig sin bel-ayan ay mabolinget ay pan-og-ogaan ya pan-gaygayetgetana.’ ” 14 Pag ipaanongos Jesus ay nangwani, “Ad-ado di maayagan, ngem at-atik di pilien Diyos ay maitapi sin panturayana.”
Din Salodsod Maipanggep Sin Panbayadan Das Bowis
(Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26)
15 Pag komaan din Fafariseo et en da nantotolag mo intoy iyat da ay mansalodsod en Jesus ta mo waday songbat na, say pangidaruman da en sisya. 16 Pag dan ibaa di papasolot da ay Fariseo ya din naitatapi sin bonggoy Herod ta emey da en Jesus. Idi dinatngan das sisya, kanan da, “Apo maestro, ammo mi ay tet-ewa am-in di kankanam. Ammo mi abe ay adi ka panlaslasinen din waday kabigbigana, mo adi et it-itdom din tet-ewa ay maipanggep sin layden Diyos ay amagen di ipogaw. 17 Isonga ibagam kod mo sinoy pannemnem mo isna. Ay labsingen mi din linteg tako mo manbayad kamis bowis sin Emperador ed Roma?”
18 Ngem ammon Jesus din lawa ay panggep da, isonga pag nan kanan en daida, “Dakayo ay agin sisiged, apay nga padpadasen yos sak-en? 19 Omipaila kayo kod si esay denario ay maibayad si bowis.” Idi in-ali da en sisya, 20 kanana en daida, “Sinoy nakin ropa ya nakin ngadan isna?”
21 “Din Emperador,” insongbat da.
“Mo siya sa,” kanan Jesus, “din okan Emperador et idawat yo en sisya, ya din okan Diyos et idawat yo abe en Diyos.”
22 Sin nanngean das di, peteg ay nasdaaw da, et kataynan da en sisya et nadipos da.
Din Salodsod Maipanggep Sin Natey Ay Matago Kasin
(Mar. 12:18-27; Luc. 20:27-40)
23 Maaw-awni pay, wada da di Sadduceo ay inmey en Jesus. Daida di esa ay bonggoy di Judio ay mangmangwani en adi kasin matago di natey. 24 Kanan da en sisya, “Apo maestro, kanan din linteg tako ay insolat Moses, ‘Mo waday sin-asawa ay magay anak da ya matey din lalaki, masapol ay asawaen din agi na din nalasang ta say mo way anak da, kaman say anak din natey.’* 25 May kod, wada kano di pito ay sisiag-i ay lallalaki. Nangasawa din pangpangoan, ngem natey ay iwed anak da. Isonga naiskat iyogtana et inasawa na din balo, 26 ngem natey ay iwed abey anak da. Iso na abe sin maikatlo. Pag siyasiya di enggana sin maikapito. 27 Pag omanongos ay matey din babai. 28 May kod, mo sin tapin di agew sin katagoan kasin di natnatey, sino ngin en daida di kosto ay akin asawa en sisya? Tan inasawa da am-in.”
29 Sinongbatan Jesus ay nangwani, “Naipaksaw kayo, tan adi yo maawatan din naisolat ay kalin Diyos ya adi yo aben maawatan din panakabalina. 30 Tan mo matago kasin di natnatey, adi da man-aasawa mo adi et mais-o da sin aanghel ed langit. 31 Et mo maipanggep abe sin kasin katagoan di natey, kaman yon adi binasa din naisolat ay kalin Diyos en dakayo ay kanana, 32 ‘Sak-en si Diyos ay deda ay Diyos da Abraham en Isaac ya si Jacob.’ Say kanana di olay mo nabayag ay nanatey da Abraham. Di layden nina ay kalien et matago kasin di natey, tan si Diyos et baken Diyos di natey ay ipogaw mo adi et din matmatago.” 33 Din kaipoipogaw ay nandengdenge et peteg ay nasdaaw da sin init-itdo na.
Din Kapatgan Ay Bilin Diyos
(Mar. 12:28-34; Luc. 10:27)
34 Sin nanngean din Fafariseo ay inabak Jesus din Sadduceo, nasinop da et inmey da sin kad-an Jesus. 35 Di esa en daida ay nalaing ay maestron di linteg et nansalodsod en Jesus ta padasenas sisya. 36 Kanana, “Apo maestro, sino di kapapatgan ay bilin sin linteg Diyos?”
37 Kanan Jesus, “ ‘Masapol ay imongsan mo di am-in ay nemnem ya laing mo ay manglaylayad en Diyos ay Apom.’ 38 Siya na din kapapatgan ay bilin Diyos. 39 Din maikadwa ay kapapatgan et mais-o: ‘Masapol ay laylaydem di ib-am ay kaman din pananglayad mo sin awak mo.’§ 40 Din intiro ay linteg Moses ya din insolat di mamadto et maibasar da sin dowa ay bilbilin ay nay.”
Din Salodsod Maipanggep Sin Messias
(Mar. 12:35-37; Luc. 20:41-44)
41 Idi nasisinop pay laeng din Fafariseo, pinoot aben Jesus en daida ay nangwani, 42 “Sinoy pannemnem yo sin Messias? Sinoy nangipoli en sisya?”
“Polin David sisya,” kanan da ay sinombat.
43 Kanan aben Jesus, “Mo siya sa, apay ngarud ay Apo di pangwanin David en sisya? Tan din inpaibagan di Ispiriton Diyos en David et siya na:
44 ‘Kanan Apo Diyos en Apok: Tomokdo ka sin makannawan ko engganas abakek din kaibaw mo.’ ”*
45 Pag itoloy Jesus ay nangwani, “Mo say kanan David en Apo na din Messias, intoy iyat na ay polin David?” 46 Ngem adi da polos makasongbat, et manlogi isdi, maga di mangitoled ay manpoot en sisya.
* 22:24 Deuteronomio 25:5. 22:32 Exodo 3:6. 22:37 Deuteronomio 6:5. § 22:39 Levitico 19:18. * 22:44 Salmo 110:1.