Din Solat San Pablo En
Filemon
Maipanggep Sin Solat Ay Nay
Si Filemon et esa ay baknang ed Colosas ay namati en Apo Jesus. Waday bag-ena ay manngadan si Onesimus ay linmayaw, et inmey ed Roma ay naibabalodan Pablo. Sin kawadan Onesimus isdi, namati begew sin init-itdon Pablo et nanbalin si napasnek ay Cristiano. Layden koman Pablo ay makitetees Onesimus en sisya, tan dakdake di badang na, ngem gapo ta maga di pamalobos Filemon, kanan Pablo en pantaoliena en among na. Isonga insolat na din solat ay nay ta kedawena ay pakawanen Filemon si Onesimus. Kedawena abe ay adi koma ibilang Filemon si Onesimus ay owat nan bag-en mo adi et agi na begew sin nakies-esaan da en Apo Jesus.
Din Linaona
Din panlogian di solat 1-3
Din nan-iyamanan Pablo begew en Filemon 4-7
Din kindaw Pablo maipanggep en Onesimus 8-22
Din kakdengan di solat 23-25
Din Panlogian Di Solat
1
Sak-en si Pablo ay naibabalod begew sin pansilsilbiak en Cristo Jesus. Din gait kos na et din agi tako ay si Timoteo. Naey di solat mi en sik-a ay Filemon ay laydelayden mi ay gayyem ya kaoblaan mi. Iturong mi abe din solat ay nay en Apia* ay kababaian mi ya si Arkippus ay gait mi ay soldadon Cristo ya pati daida am-in ay mamati ay makigimgimong sin beey yo. Sapay koma ta wada en dakayo di seg-ang ya talna ay mapmapo en Diyos ay Ama tako ya si Apo Jesu Cristo.
Agi ay Filemon, kanayon ay man-iyamanak en Diyos sin pangikarkararagak en sik-a, tan madamdamag ko din pammatim en Apo Jesus ya din layad mo sin am-in ay ipogaw en Diyos. Ikarkararag ko ay begew sin nan-es-esaan tako sin pammati tako, mataptapian koma di pangawat mo sin amin ay bindisyon ay idawdawat Diyos en datako begew sin panggep na ay madayaw si Cristo. Man-iyamanak abe ay agik, tan palalo ay naragsaragsakanak ya pinmigsa di nemnem ko begew sin layad mo sin ipogaw en Diyos. Tan inpapigsam di nemnem da.
Din Kindaw Pablo Maipanggep En Onesimus
Isonga wada di kedawek en sik-a. Olay mo waday kalebbengak ay indawat Cristo ay mangibilin si kosto ay amagem, baken sas iyat ko, mo adi et manpakpakaasiak en sik-a begew sin layad. Amagek na olay mo sak-en si Pablo ay enggay nakay ya naibabalod pay begew en Cristo. 10 Pangaasim ta seg-angam si Onesimus ay nanbalin si anak kos pammati sin naibabalodak. 11 Ed idi, kaman kayman magay badang na en sik-a, ngem ed wani, ad-ado di maibadang na en daita ay dowa.
12 Nay ay pantaoliek en sik-a, sisya ay laydelaydek, ta makaoway ka en sisya. 13 Laydek koma pay ay ipakodan sisya ta bomadang en sak-en sin kamaiwed mo sin nay naibabalodak begew sin nangikaskasabaak sin siged ay damag. 14 Ngem ninemnem ko ay baken kosto mo say iyat ko di tan nay maga pay laeng di wayam ay mangipalobos. Tan adiak layden ay mapilpilit ka ay mangamag si siged mo adi et mapo koma sin mismo ay nemnem mo.
15 Mabalin ay din gapo ay naisian si Onesimus en sik-a si sinkaattikan et ta mantaoli ay maitapi en sik-a si eng-enggana. 16 Ngem manlogi ed wani, baken owat esa ay bag-en di pangilam koma en sisya mo adi et nabanbanol mo esa ay bag-en. Tan ed wani, sisya di esa ay laydelayden tako ay agi. Dakdake di layad ko en sisya, ngem namnamed ay laydelaydem, baken owat begew sin kaipogaw na ngem gapo ta agim sisya begew sin nakies-esaan yo en Apo Jesus. 17 Isonga mo tet-ewa ay ibilang mos sak-en ay kadwam ay mamati, awatem sisya sin pantaoliana ay kaman din pangawatam koma en sak-en. 18 Mo wada di basol ono otang na en sik-a, olay sak-en di pansingilam. 19 Sak-en ay mismo di akin solat ya akin pirma isna ta say pangammoam ay tongpalek din inbagak: “Sak-en si Pablo. Bayadak din otang Onesimus en sik-a.” Adiak ngin masapol ay ipanemnem en sik-a ay otang mo en sak-en din biyag mo ay eng-enggana. 20 Isonga agik, sapay koma ta patgam nan kedaw ko en sik-a begew sin pammati ta en Apo Jesus. Omiparagsak ka koma ya papigsaem nan nemnem ko, tan sin-agi ta begew sin nakies-esaan ta en Cristo. 21 Insolat ko dana en sik-a tan dadlonak namnamaen ay tongpalem din kedaw ko ya nasursurok pay. 22 Wada pay di esa ay ibagak. Mo mabalin, isaganaam kod sak-en si kowarto ay panteak. Tan namnamaek ay songbatan Diyos di karkararag yo ta maipawayaak ay mamasyal en dakayo.
Din Kakdengan Di Solat
23 Si Epafras ay gait ko ay balod begew en Cristo Jesus et pakomostaanas dakayo. 24 Siya abe sin kaoblaak ay da Marcos, Aristarkus, Demas ya si Lucas. 25 Sapay koma ta seg-angan Apo Jesu Cristo si dakayo am-in.
* 1:2 Si Apia et asawan Filemon, ya si Arkippus et kanan di odom en pangolon di gimong ay natoptopog sin beey da. Kanan aben di odom en anak da Filemon en Apia sisya. 1:9 Din naisolat sin odom ay manuskrito sin Griego et …sak-en si Pablo ay panakaawak Cristo… Sin Griego, es-esa ay letra di kailasinan di kali ay nakay ya panakaawak 1:11 Din olog di ngadan Onesimus et waday badang na.