22
Din Naisaganaan Di Maamag Ay Timplo
(22:1-6)
Kanan Ari David, “Isnan to di kaisaadan di Timplon Diyos et isna di altar ay pan-idatonan di Israelita sin daton ay mapooan.”
Inbilin David ay masinop din mangili ay nakiili ed Israel, et wada di dinotokana en daida ay mantiktik si bato ay maisagana para sin maamag ay Timplo. Nan-idawat abe si ad-ado ay landok ay maamag si lansa ay para sin liteb ya pandakig. Ad-ado abe di indawat na ay bronsi ay adi kabilang di kilo na. Nan-isagana abe si adi kabilang ay troso ay din kanan da en sidro, tan ad-ado di in-ey din taga-Sidon ya taga-Tiro en David. Tan kanan David, “Si Solomon ay anak ko yan an-anak pay laeng ay maga di padas na yan masapol ay magay ison di kamapteng na ay mandinamag isnan lobong din amagena ay beey Diyos, isonga masapol ay isaganak din masapol.” Et siya di, insaganan David din ad-ado ay masapol para sin kaamagan di Timplo sakbay ay matey sisya. Pag nan ipaayag din anak na ay si Solomon et inbilina ay man-amag si timplo para en Diyos. 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19