29
Sagsagot Para Sin Kaibangonan Di Timplo
(29:1-13)
Kanan Ari David sin intiro ay gimong, “Din anak ko ay si Solomon et anggoy na si pinilin Diyos, ngem an-anak pay laeng ya maga di padpadas na. Ngem din maamag yan dakdake ay obla, tan baken palasyo ay panbeeyan di ipogaw mo adi et timplo ay para en Diyos. Inpakat ko di am-in ay kabaelak ay nangisagana sin maiamag sin Timplon Diyos ay daydayawek–balitok, palata, bronsi, landok, kaiw ya nankinalasi ay nankababanol ay bato. Maitapi sin danay ay insaganak, man-idawatak pay ed wani si balitok ya palata ay mapo sin kabokbokodak ay gameng gapo sin layad ko sin Timplon Diyos ay daydayawek. Man-idawatak si tolo ay libo ay talento ay kanginaan ay balitok ya pito ay libo ay talento* ay natanig ay palata ay maipakpak sin dingding di Timplo ya para sin am-in ay maamag ay pakasapolan si palata ya balitok. Ed wani, sino da di malaydan ay man-idawat si sagot ay mansilbi en Diyos?”
Idi siya di, nanbolontaryo da ay nan-idawat din papangolon di pamilya, din oopisyal di tribu, din kakapitan di soldado ya din manbanbantay si sanikwan di ari. Danay di indawdawat da para sin maisaad ay Timplo: lima ay libo ay talento ya 84 ay kilo ay balitok, sinpo ay libo ay talento ay palata, sinpo ya wao ay libo ay talento ay bronsi ya sin-gasot ay libo ay talento ay landok. Am-in ay wadaan si nankababanol ay bato yan nan-idawat da sin pan-idoldolinan si pilak di Timplo ay ay-ayowanan Jehiel ay polin Gerson. Et naragsakan din kaipoipogaw tan naimposoan ya silalayad di inyat da ay nan-idawat para en Diyos. Olay aben si Ari David et palalo di ragsak na.
10 Pag kanan David ay nangidaydayaw en Diyos sin sangoanan di gimong, “Sik-a ay Yahweh ay Diyos ay dinaydayaw Jacob ay apo mi, sapay koma ta madayaw ka si eng-enggana. 11 Wadan sik-a di banol ya panakabalin, kinadiyos ya kinangato, mankoniniing ka ay magay makaiso. Tan okam am-in ay wada ed langit ya isnan daga ya sik-a din ari, sik-a din kangatoan ay turay. 12 Dayaw ya kinabaknang, sik-ay napoana, sik-ay mangituray sin am-in ay wada. Wadan sik-a di turay ya panakabalin ay mangipangato ya mangipapigsa sin am-in. 13 Man-iyaman kamin sik-a ay Diyos ed wani. San madaydayaw ay ngadan mo di idaydayaw mi.” 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Din Nateyan David
(29:26-28)
26 Inturayan David ay anak Jesse din intiro ay Israel 27 si opatapolo ay tawen. Pito ay tawen di nanteanad Hebron yan tolonpo ya tolo ay tawen sin inmeyana ed Jerusalem. 28 Enggay nakay si David asi matey, et ginanas na di ando ay biyag, dayaw ya kinabaknang. Si Solomon ay anak na di naiskat en sisya ay nan-ari. 29  30 
* 29:4 3,000 ay talento ay balitok et 99,792 ay kilo. 7,000 ay talento ay palata et 235,872 ay kilo. 29:7 5,000 ay talento ay balitok et 172,368 ay kilo, 10,000 ay talento palata et 340,200 ay kilo, 18,000 ay talento ay bronsi et 612,360 ay kilo, ya 100,000 ay talento ay landok et 3,402,000 ay kilo.