17
Ja' Yet Jix A Somna Eb Ánima Bey Conob Tesalónica
Jix ec' Pablo yetoj Silas bey conob Anfípolis yetoj bey conob Apólonia. Catu' jix to eb bey conob Tesalónica, bey ey jun snail sculto eb Israel. Jix octoj Pablo tu' yetoj eb yul snail sculto eb tu', jaxca c'al chi yun bey jun jun conob. Ja' yet oxeb sc'ual xewilal jix bet al-le yab eb Israel tu' yu eb. Jix yal tet eb, tzet tz'ibebil can yul An Juun, tzet utbil ja' Cristo sowalil ton jix yab sya'il, catu' jix ak'le cam oj. Pero sowalil pax jix pitzc'u a xol eb camnaj. Catu' jix yalon pax tet eb jaxca ti':
—Ja' ton sk'aneal Jesús lalan walon e ex ti' an, tol ja' ton Cristo, ẍi naj Pablo tet eb. Ey eb Israel jix yaoc sc'ul yin Cristo, yuxan jix oc eb yetbi oj Pablo yetoj Silas tu'. Pero ey pax eb ma yaoc sc'ul yin. Ec'al pax eb Griego chi yi' ey sba tet Dios, jix yaoc eb yin sc'ul. Ec'al pax eb ix ix miman yel oc apnoj, jix yaoc eb ix yin sc'ul. Pero ja' eb Israel ma yaoc eb yin sc'ul, ja' yet jix yilon eb jaxca tu', caw jix tit sjowal sc'ul eb, catu' jix yambale oc wan eb pena c'al ta' sna'bal yu eb. Ja' eb jix syamba oc eb tu', ja' c'al spenail chi ec' sey eb yul-laj calle. Ja' yet jix ak'le sc'ul oj eb, eb pena sna'bal tu' jix yak'on pax sc'ul oj masanil conob eb. Jix yuchon a somna eb ánima eb yu stit sjowal eb. Catu' jix octoj eb yin c'am spermisoal eb yul sna naj Jasón, yutol ja' sna'on eb, tol ja' tu' ey ec' Pablo yetoj Silas. Catu' chi yi'on eltej eb yaloni, catu' chi ale oc eb tet eb conob. Pero c'am pax eb ey ec' yul na tu'. Yuxan, ja' naj Jasón yetoj jaywan xa eb creyente jix smitx' eb, catu' jix i'letoj eb sattaj eb yaawil conob yu eb. Catu' jix yalon eb yin ipal jaxca ti':
—Ja' Pablo yetoj Silas ti', chi ec' eb yak' somcha sc'ul masanil ánima yul yiban k'inal ti'. Ja' tinani', jix jul ec' eb cu nan cu xol ti'. Ja' naj Jasón ti' jix cha'on eb bey sna. Ja' masanil eb ti' c'am chi sjije sley naj yaaw bey Roma. Ilala, tol chi yal eb tol ey junoj xa sreyal eb chi yij Jesús, ẍi eb tet eb yaaw tu'.
Ja' yet jix yaben eb conob yetoj eb yaaw wan tu', catu' jix a uchna eb yu stit sjowal. Jal pax Jasón yetoj eb jix mitx'le yetoj naj tu' xin, tumin ch'en jix ya can eytoj eb preso sq'uexel oj, catu' jix jajle el eb.
Ja' Yet Ey Ec' Pablo Yetoj Silas Bey Berea
10 Ja' yet jix k'ejbi ey oj, catu' jix chejletoj Pablo yetoj Silas yu eb creyente bey conob Berea. Jix apni eb titu', catu' jix oc eb yul snail sculto eb yet Israelal. 11 Yel watx' sna'bal eb Israel a Berea tu' yintaj pax eb a Tesalónica. Jix cam yaben sk'aneal Dios eb, catu' jun jun c'al c'u chi seyon yil eb An Juun bey Tz'ibebil can sk'ane Dios, yu yilon eb sk'ane Dios, yu yilon eb, ta yel chi yal Pablo yetoj Silas tu'. 12 Ec'al eb jix yaoc sc'ul yin Cristo. Ec'al pax eb Griego jix yaoc yin sc'ul. Ey eb ix c'al eb winaj miman yel oc apnoj yul sat conob jix yaoc eb yin sc'ul. 13 Pero ja' yet jix yaben eb Israel a Tesalónica tol lalan yalon el sk'ane Dios naj Pablo bey Berea tu', catu' jix to eb titu', jix apni eb, catu' jix yuchon a somna conob eb. 14 Eyman jix chejletoj Pablo yu eb creyente sti' ja' mar. Jal Silas yetoj Timoteo xin, jix can can eb bey Berea tu'. 15 Ey eb creyente jix to yetoj Pablo masanta' jix apni bey conob Atenas.* Yet jix apni eb titu', catu' jix yalon Pablo tet eb jaxca ti':
—Che yal tet Silas yetoj Timoteo, tol chi tit eb yin eymanil, ẍi naj tet eb. Catu' jix meltzo eb jix to yetoj Pablo tu'.
Ja' Yet Ey Ec' Pablo Bey Conob Atenas
16 Yajban chi yechbane yapni Silas yetoj Timoteo naj Pablo tu' bey conob Atenas, catu' jix yiloni, tol ec'al wan tzet yetal chi yal oc eb sdiosal oj. Caw jix cus a sc'ul yet jix yilon jaxca tu'. 17 Catu' jix octoj yul snail sculto eb yet Israelal. Jix c'oli yalon el tet eb Israel tu', c'al yetoj tet eb chi yi' ey sba tet Dios yetoj. Catu' jun jun c'al c'u, jix bet yalon el snan xol ánima bey txombal. 18 Ey wan winaj caw chi scuy sjelanil eb, eb chi yij epicúreo yetoj wan eb chi yij estoico, catu' jix c'oli sk'anab eb yetoj Pablo. Ey eb jix yal yin naj Pablo jaxca ti':
—Ja' jun winaj sora sk'anab ti', ¿tzet la oj yal e on? ẍi eb.
Jal wan xa eb xin, jix yal eb jaxca ti':
—Sk'aneal wan xa tx'oj diosal chi yala, ẍi eb.
Quey tu' jix yute yalon eb jaxca tu' yutol sk'aneal Jesucristo jix yal el Pablo snan xol eb. Jix yal pax oj tol chi pitzc'u a eb camnaj. 19 Jix i'letoj Pablo yu eb jelan tu' bey jun yali' wonan chi yij Areópago, bey chi yak' sk'umbalba eb. Ja' yet jix apni eb titu', catu' jix sk'anlen el eb tet Pablo jaxca ti':
—Ja' jun ac' cuybanile cha wal el ti', ¿chim ske' kotajnen el masanil? 20 Yutol c'am to bey chi kab wan ti'. Yuxan chi koche chi kotajne el oj, tzet chi yal yel oc apnoj, ẍi eb.
21 Quey tu' jix yute yalon eb jaxca tu', yutol masanil ánima bey Atenas tu', c'al eb tx'oj conobal ey ec' titu', tx'oj yel sna'bal eb. Ta tol ey junoj ac' cuybanile chi bet al-le yab eb, caw chi ẍa' sc'ul eb yabeni, c'al yalon el oj. Asan jun tu' bey chi yaoc sna'bal eb.
22 Jix a linan Pablo snan xol eb bey Areópago tu' catu' jix yalon jaxca ti':
—Jex winaj a Atenas ti', chi wila, tol caw ey oc je na'bal yin tzet che yal oc je diosal oj. 23 Ja' yet jix jin ec' yul je conob ti', catu' jix wilon bey che yi' ey je ba tet tzet che yal oc je diosal oj tu'. Jix wilon pax jun smeẍail xaambal, bey tz'ibebil oc wan k'ane ti' je yu: “Ja' titi' chi ki' ey cu ba tet jun Dios man otajbil oj,”§ ẍi oc yin. Ja' jun che yi' ey je ba tet tu', jun man je yotaj oj tu'. Ja' ton jun Dios oj wal sk'aneal e ex.
24 Ja' jun Dios tu', jix wa'nen yul yiban k'inal ti', c'al masanil tzettaj yetal. Yaaw ye satcan, yaaw pax ye sat tx'otx' ti'. Ja' jun Dios tu' c'am chi ey ey yul-laj na chi swa'ne ánima. 25 Man sowalil oj ey tzet chi ak'le tet yu ánima. Yutol ja' Dios tu' chi ak'on cu cawil cu masanil. Ja' chi ak'on cu ka'e', c'al masanil tzettaj yetal sowalil chi oc ku.
26 Ja' jix wa'nen naj babel winaj, naj bey jix tit yic'aal jun jun conob bey yul yiban k'inal ti'. Yuxan ey ánima bey masanil yul yiban k'inal. Ja' chi ak'on slugar jun jun conob bey chi ey eyi. 27 Chi yute Dios jaxca tu', yet watx' chi seyle ec' Dios yu eb ánima, tala c'uxan chi yotajne el Dios eb. Pero chi wal e ex, tol man naat oj ey Dios. Ey ec' Dios cu cawilal jun jun jon. 28 Asan yu Dios tu' yuxan iquis jon. Ey cu cawil yu Dios. Yu Dios, yuxan chi cu ec' yul yiban k'inal ti'. Ey wan eb je yet conob caw jelan sk'anabi, jix yal eb jaxca ti': “Yuninal jon Dios cu masanil,” ẍi eb. 29 Yel ton chi yal eb, yuninal jon ton Dios. Yuxan, man xa smoo oj cu na'on tol Dios wan echele wa'nebil yetoj ch'en oro tu', ma ch'en plata tu', ma junoj xa tzet ch'enal wa'nebil yu ánima yu sjelanil. 30 Ja' yet peyxa, man yotaj oj Dios eb ánima. Yuxan, miman yutenaj sc'ul yin eb. Pero tinani', sowalil chi sna' sba ánima yul yiban k'inal ti'. 31 Yutol yalnaj can oj, tol ey jun c'ual oj sna' oc yin smasanil eb ánima yin sjichanil. Ey jun winaj sic'bil el yu Dios, ja' oj na'on oc yin eb. Jix x'ox el Dios tet masanil ánima, tol caw yel jun ti', yet jix spitzc'unen a jun mac txequel tu' xol eb camnaj, ẍi Pablo tet eb.
32 Pero ja' yet jix yaben eb yaloni tol chi pitzc'u a eb camnaj, ey eb jix buchwa yin naj. Pero ey pax eb xin, jix yal eb tet jaxca ti':
—Oj kab wan ti' e ach yet junel oj xa, ẍi eb tet Pablo.
33 Yet jix yaben Pablo tzet jix yal eb tu', catu' jix el xol eb. 34 Pero ey jaywan eb jix yaoc sc'ul yin Cristo. Jix sjunbane ey sba eb yetoj Pablo tu'. Ey jun naj chi yij Dionisio, yet yaawil sba yetoj eb chi syamba sba bey Areópago. Ey jun ix ix chi yij Dámaris, c'al wan xa eb jix yaoc sc'ul yin.
* 17:15 Ja' bey conob Atenas chi bet eb a Grecia cuywoj, catu' chi oc eb mimej jelanil. 17:18 Ja' yul stiempoal naj Pablo ey caab tujan cuybanile bey Atenas. Tx'oj tx'oj c'al yoc sna'bal. Ey jun tujan chi yij estoicos, yetoj jun xa tujan chi yij epicúreos. 17:19 Areópago sbi jun lugar bey chi syamba sba eb yaaw bey Atenas. § 17:23 Ja' eb ánima man creyente oj peyxa, ey sobrail smeẍail xaambal chi swa'ne a eb yutol tala c'uxan ey wanoj dios man yotaj oj eb yala, yuxan yet wan dios tu' ye wan meẍa tu', yu c'am chi tit sjowal eb yin eb.