2
Sjulbal Naj Santo Espíritu
Ja' yet jix eyol sc'ual k'in Pentecostés* junne jix syamba sba eb creyente masanil. Eyman jix yab yel yaw jun tzet yetal eb bey satcan, jaxca junoj ka'e' caw jow yeq'ui. Jix no el yul jun na bey yaman ec' eb tu' yu jun jaxca ka'e' tu'. Ey wan tzet yetal jix yil eb jaxca xaj k'ak' jix pujtoj xol eb masanil. Catu' jix ey q'uey yiban jun jun eb. Jix jul oc Santo Espíritu tu' yin eb, jix k'anab eb yin wan tx'oj ti'eal, ja'ta'c'ala' tzet jix ak'le yal eb yu Santo Espíritu tu'.
Ja' yet jun tiempoal tu', ey eb Israel ey ec' bey Jerusalén tu', tx'oj tx'oj c'al lugaril bey jix tit eb yul yiban k'inal ti'. Ja' ton tet Dios chi yi' ey sba eb. Yet jix able tzet jix yun tu', ec'al ánima jix yamcha oc bey jun na tu'. Caw jix q'uey a sc'ul eb, yutol jix yable a eb tzet chi yal yin sti'. Ja' eb creyente tu', jix k'anab a eb yin sti' jun jun conobal. Caw jix q'uey a sc'ul eb. Jix oc t'anan eb, catu' jix yalon eb jaxca ti':
—Ja' eb chi k'anab ti', a Galilea eb masanil. Pero, ¿tzet yuxan chi kab pax tzet chi yal eb? Tol tx'oj tx'oj yel pax cu ti' jun jun jon. Ja' cu xol ti', ey eb a Partia ey ec' oj. Ey eb a Media, ey eb a Elam, ey eb a Mesopotamia, ey eb a Judea, ey eb a Capadocia, ey eb a Ponto, c'al eb a Asia, 10 ey eb a Frigia, c'al eb a Panfilia, c'al eb a Egipto. Ey pax eb a yul-laj yet Africa, bey scawilal Cirene. Ey pax wan eb a Roma titi'. Ey eb ket Israelal. Catu' ey pax eb man Israel oj, pero ocnaj xa eb yin cu cuybanil. 11 Ey mac xin, a Creta, yetoj eb a Arabia. Cu masanil c'al chi kab yalon wan ánima ti' cu ti' yin jun jun conobal. Chi yaltej eb masanil tzet jix el yunen Dios yetoj yipal, ẍi eb.
12 Tu' c'al jix q'uey a sc'ul masanil eb. Jix somcha el sc'ul eb, jix yalon eb jaxca ti':
—¿Tzet la ye wan ti'? ẍi eb.
13 Pero ey wan xa eb xin, tol chi buchwa eb, catu' jix yalon eb jaxca ti':
—Ja' wan eb ti', uq'uem an eb, ẍi eb.
Jix Yal El Sk'ane Dios Naj Pedro
14 Yuxan, jix a linan naj Pedro yetoj eb jusluc'wan yet chejabwomal. Jix k'anab snan xol eb conob yin ip jaxca ti':
—Jaex ket Israel, c'al jantaj jex ey jex ec' bey conob Jerusalén ti', tol chi wak' je yotajne el tzet ye jun ti'. Ak' wej je txiquin tet tzet oj wal e ex an. 15 ¿Tumi che na' tol uq'uem an jon on? C'amaj. Ila, tol to chi aol c'u. 16 Ja' naj Joel, jun ẍejab Dios yet peyxa, yin ey oj to jix yalon can sk'aneal jun tzet chi kun ti' yul An Juun Tz'ibebil can oj, yet chi yal jaxca ti':
17 Jix yalon Dios jaxca ti': Ja' yet oj jul slawubal tiempoal, oj waoc Wespíritu yin masanil ánima.
Catu' oj yalon el eb c'aale c'al eb cutz'ine jin k'ane. Catu' oj jin tx'ox wan tzet yetal tet eb ach'e, jaxca tol oj sweyichene eb.
Catu' oj jin k'anab yin weyicheal tet eb icham winaj.
18 Ja' yet jun tiempoal tu', oj waoc Wespíritu yin masanil eb chin ak'on servil, yin eb winaj, c'al yin eb ix.
Catu' oj yalon el jin k'ane eb.
19 Oj jin tx'ox wan tzet yetal bey satcan, oj q'uey a sc'ul ánima yiloni.
Yetoj pax bey yul yiban k'inal ti', oj jin tx'ox pax wan xa tzet chi tx'oxon el wipal an.
Ja' wan tu', chic', yetoj k'ak', c'al jun miman muc' jaxca asun.
20 Oj oc k'ej k'inal yin sat c'u.
Jaxa xaaw, caj xa c'al oj yun el jaxca chic'.
Tol oj yun wan ti' xin, yet c'am to chi jul sc'ual jin julbal, jain je Yaawil jin ti' an.
Ja' jun c'ual tu' caw miman yel oc apnoj, oj q'uey a sc'ul ánima yet tu'.
21 Jal eb chi awten jin bi an, jain je Yaawil jin ti' an, oj colcha el eb masanil wu an, ẍi Dios yul An Juun tu'.*
22 Jex wet Israelal, ak' wej oc je txiquin yin wan xa oj wal e ex ti' an. Jix x'oxon el yopiso Jesucristo e ex yu Dios, yet jix el yunen wan milagro, wan tzet yetal c'am bey chi kila, yetoj wan xa tzet chi tx'oxon el yipal. Ja' ton wan ti', jix el yunen Dios yetoj Jesucristo. Je yotaj xa wan ti'. 23 Pero ja' Jesús tu', jix ale oc yul je k'ab, yutol jaxca tu' jix el yin sc'ul Dios. Yotaj xa Dios yet tax peyxa, tzet oj jul yiban Jesús tu'. Jaexti', jix je maane sk'ab eb penawom, yet jix je yak'on mi'cha oj, catu' jix je locban a yin culus. Quey tu' jix je yute je yak'on cam oj. 24 Pero jix ak'le pitzc'u a yu Dios. Jix yak' ganar Jesús tu' spitzc'u a oj yutol c'am yalon yet camich tu' yin. 25 Yutol ja' naj David, yalnaj can sk'aneal Jesús, tol oj pitzc'u c'al ta' a oj. Chi yal can jaxca ti':
Tobal k'inal wotaj an, tol ey oc naj Waawil wetoj an.
Ey c'al ec' naj jin c'atan an, yet watx' c'am chi somcha el jin c'ul an.
26 Yuxan, caw chi tzala jin c'ul an. Chin k'anab yin tzala c'ulal an.
Cax c'al oj cam jin mimanil ti' an, pero oj jaach waoc yip oj jin c'ul an.
27 Yutol ma ja bej can jin pixan xol eb camnaj.
Man oj ja cha' k'a'toj jin mimanil an, jain cam c'ulnebil jin el ja wu jaachti' an.
28 Jix ja wak' wotajne el beybale chi cu i'ontoj bey k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal.
Caw chin ja wak' tzalaboj yutol chin ec' ja wetoj an, ẍi naj David yul An Juun Tz'ibebil can tu'.*
29 Jex wet conob, caw miman txequel, tzet elnaj apnoj yu kichmam David tu'. Kotaj tol camnaj, catu' mujinaj pax oj. Ja' smujbanil bey mujan tu' txequel to c'al ye tinani'. 30 Pero ja' naj David tu', ak'bil yopiso yalon yin ey oj to tzettaj yetal oj jul oj. Yotaj, tol caw yel, tol yak'naj can sti' Dios tet, tzet utbil tol ja' Cristo t'inan oj el can yic'aal oj, catu' chi oc can reyal, sq'uexel oj David tu'. 31 Yin ey oj to jix yotajnen el David tu', tzet oj el oc apnoj Cristo. Yuxan, yalnaj can oj tol t'inan oj pitzc'u a Cristo tu'. Yalnaj pax can oj tzet utbil tol man oj bejle can spixan yu Dios xol eb camnaj. Catu' man oj cha'le k'a'toj smimanil pax oj. 32 Ja' Jesús tu', ja' Dios jix pitzc'unen a oj. Cu masanil, chi kak' cu ba testigoal yin jun ti', yutol jix kila. 33 Yetoj pax oj, jix i'le pax a satcan yu yipal Dios. Jix yak' Santo Espíritu cu Mam Dios tet, jaxca ta' jix yute yalon can sti'. Ja' Jesús jix aontej jun che yil ti', c'al jun che yab ti'. 34 Ja' naj David, ma toj naj satcan yetoj smimanil yuxan jix yal jaxca ti':
Jix yal Dios Kaawil tet naj Waawil jaxca ti':
“Eyan chotan bey jin watx' k'ab an,
35 masanta' c'al oj can eb ja cajat ja walan wu an,” ẍi Dios, ẍi naj David tu'.*
36 Ja' Jesús ti', jix je yak' locbale a yin culus. Pero chi woche che yotajne el sic'lebil je masanil jex wet Israelal, tol jix oc Kaawil oj yu Dios, ja' jix ak'le yopiso yin Cristoal, ẍi Pedro tu'.
37 Ja' yet jix yaben eb Israel jun ti', caw jix oc pitz'an sya'il yin sc'ul eb, jix yalon eb tet Pedro yetoj tet wan xa eb ẍejab Jesucristo jaxca ti':
—Jex ket conob, ¿tzet watx' chi kun tinani' che na'? ẍi eb tet eb.
38 Yuxan jix yal naj Pedro tet eb jaxca ti':
—Na' wej je ba, catu' che yak'on bautizar je ba jun jun jex yin sbi Jesucristo, yet watx' chi i'le can el je penail. Catu' oj scaban ec' Santo Espíritu je yin jun jun jex. 39 Yutol quey tu' jix yute yak'on can sti' e ex c'al e on, c'al tet eb je yuninal, yetoj masanil tet jantaj eb ey naatlaj. Yutol ja' naj Kaawil, cu Diosal, chi yak' Yespíritu tet masanil mac chi yawte oc naj yetoj, ẍi naj Pedro tet eb.
40 Ec'al to c'al tzet yetal jix yal tet eb, c'al jix ak'on sna' sba sc'ul eb.
—Col wej je ba tet jun sya'ilal oj jul yiban eb penawom ti', ẍi naj Pedro tu' tet eb.
41 Yuxan, ey eb jix yaoc yin sc'ul tzet jix yal naj Pedro tu' tet eb. Yuxan jix yak' bautizar sba eb. Ja' eb jix oc creyenteal yet jun c'ual tu', ey mi oxeb oj mil eb. 42 Caw jix yaoc sc'ul eb yin wan cuybanile jix yal eb ẍejab Jesús. Junxane jix yute sna'bal eb masanil. Chi syamba c'al sba eb. Chi slo'on ixim pan eb, ixim sna'baniltej naj Kaawil, catu' chi txali c'al eb.
Sbeybal Eb Babel Creyente
43 Ja' eb ẍejab Jesús, ec'al milagro jix el x'oxon eb, yu x'oxon el yipal Dios eb. Yuxan jix xiw a masanil eb ánima. 44 Masanil eb jix yaoc sc'ul yin Cristo, junxane jix yun can eb. Junxane pax jix yute settaj yetal eb. 45 Ey eb chi xon el x'otx', c'al wanoj xa tzet yetal ey tet eb. Catu' chi spo'on ec' stool tu' eb xol-laj eb, ja'ta'c'ala' tzet sowalil bey jun jun eb. 46 Jun jun c'al c'u chi syamba sba eb yul stemplo Dios. Chi syamba pax sba eb bey yul-laj na, catu' chi spo'on ec' pan eb xol-laj. Junxane chi yun slow eb yin tzala c'ulal. Caw ey oc watx' c'ulal yin eb. 47 Catu' chi yalon watx' k'ane eb tet Dios. Caw chi tzala masanil ánima yetoj eb. Jaxca c'al ti', jix yun yak'le ch'ib sbisil eb yu naj Kaawil jun jun c'u yu eb t'inan xa ta' chi colchai.
* 2:1 Snan xol k'in Pascua yetoj k'in Pentecostés ey 50 c'u. Ja' yet sc'ual k'in Pentecostés chi yak' sa'beal eb tet Dios yu wan babel sat awo. * 2:21 Joel 2:28-32 * 2:28 Salmos 16:8-11 2:34 Ja' mac chi ey chotan bey swatx' k'ab junoj mac txequel chi x'ox el oj tol miman yel oc apnoj yul sat. * 2:35 Salmos 110:1