24
Ja' Yet Jix Yal Sba Naj Pablo Sattaj Naj Félix
Jobxi tax apni Pablo bey Cesarea, catu' jix apni pax naj Ananías, naj yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. Jix apni jaywan eb naj ichamtaj winaj ey yopiso yetoj. Yetoj jun naj licenciado chi yij Tértulo. Jix apni eb sattaj Félix tu', yu bet yak'le queja Pablo yu eb tu'. Ja' yet jix apni Pablo tu', catu' jix c'oli yaon oc Tértulo tu' queja yiban. Jix yalon tet naj Félix tu' jaxca ti':
—Yu wal dios e ach Mamin yaaw. Ja wu, yuxan c'am c'al jowal cu xol. Watx' c'al ja wak'on cuenta masanil tzet ey oc yalan ja wopiso, yutol jelan jaach. Yel xa c'al watx' jaach Mamin Félix. Ja' bey jun jun lugar chi txeclo el oj, tol watx' c'al tzet chi el ja wa'neni. Yu wal dios e ach. Pero yet watx' man miman oj ja tiempo chi ki' ec' oj, ¿c'am mi cha wak' favor ja waben xa c'al wan k'ane chi koche chi kal e ach? Ja' naj Pablo ti', caw chi cu yetne naj. Ian xa c'am chi techa naj ku. Chi ec' naj ucho a jowal xol eb ket Israelal bey jun jun lugar. Yaaw ye naj yin jun q'uexan cuybanil, ja' ton eb chi yaoc sc'ul yin jun naj a Nazaret. Jix yak'le naj yi'on octoj eb man Israel oj yul stemplo Dios, yet watx' chi etex el templo tu' yul sat Dios tu'. Yuxan jix cu mitx' naj jon. Jix koche jix cu na' oc yin naj jaxca chi yal ley ey ec' yul cu k'ab. Pero ja' naj coronel chi yij Lisias, ja' naj jix jul i'ontoj naj cu xol. Jix yalon naj tet eb chi ak'on queja Pablo ti', tol sowalil chi jul eb e ach ti'. Jaachti' chi ske' ja k'anlen tet Pablo ti'. Catu' oj ja wotajnen el oj, tol yel, man tu' c'al oj chi kal on, ẍi naj Tértulo tu'.
—Caw yel chi yal Tértulo ti', ẍi eb Israel yaman yetoj tu'.
10 Catu' ja' naj yaaw tu', jix yak' eltoj sk'ab tet naj Pablo tu'. Catu' jix c'oli yalon naj jaxca ti':
—Jaachti', Mamin yaaw, wotaj an tol ec'al xa jabil yaaw jaach bey jun miman conob ti'. Yuxan, caw chin tzalai, chi walon jin ba e ach an. 11 Chi ske' ja wotajnen can el wan tzet oj wal e ach ti' an, tol yel. Lacaweb jix to ch'an c'u wapni bey Jerusalén yu bet wi' on ey jin ba tet Dios. 12 C'am junoj ánima chin teele jin ba yetoj. C'am pax junoj lugar bey jix ec' wuch a somna ánima. Catu' c'am yul stemplo Dios. C'am yul snail sculto eb wet Israelal. C'am bey junoj lugar bey Jerusalén tu'. C'am nioj jin mul jix ilcha el yu eb an. 13 Ja' eb naj chin ak'on queja ti', c'am nioj tzet chi x'ox eb naj, ta yel wan chi yal eb naj win ti' an. 14 Yel toni, ja' Dios, bey yalnaj sba eb wichmam, ja' chi wak' servil, ja'ta'c'ala' cu cuybanil, ja' ton jun tu' chi yal eb naj jun q'uexan cuybanile. Pero jainti', chi waoc jin c'ul yin masanil tzet tz'ibebil can yul sley Moisés, c'al jantaj tzet tz'ibebil can yu eb ẍejab Dios. 15 Caw chi waoc Dios yip oj jin c'ul tol oj pitzc'u a eb camnaj masanil. Masanil eb watx' sbeybal c'al eb pena sbeybal. Quey pax tu' sna'on eb naj ti'. 16 Yuxan, caw chi wak' c'al cuenta jin ba yetoj jin na'bal, yet watx' manchej oc jin penail yul sat Dios, c'al tet eb wet animail an.
17 Ey xam jayeb oj jabil ma jin ec' bey Jerusalén. Yuxan jix jin apni pax junel xa, yu jin colwa yin eb wet Israelal c'al wak'on nioj jin xaambal tet Dios. 18 Yul stemplo Dios ey jin octoj catu' jix wak'on jin xaambal tu'. Tuxa jix jin sajbane jin ba, jaxca yalon cu ley. Jaywanne ánima ey octoj wetoj an, c'am mac bulan ec' oj, c'am c'al jowal chi el wuneni. Pero ja' ton yet tu' jix jin mitx'le yu wan eb Israel a Asia. 19 Ta ey jin mul jix yil eb, tit ojab eb ja sattaj ti', jul ojab yal eb tzet jin mul tu'. Smoo tol ja' eb jix juli. 20 Ja' tinani' xin, yal ojab eb chin ak'on queja ti', ta ey jin mul jix ilcha el yu eb sat yaaw eb wet Israelal, yet jix sna'on oc win an. 21 Asan ta yutol ja' yet ey jin ec' sattaj eb yaaw tu' xin, catu' jix walon yin ipal tet eb jaxca ti': “Lalan je na'on oc win an yutol chi waoc yin jin c'ul, tol oj pitzc'u a eb camnaj,” jin chi tet eb, ta ja' yu nian tu', ẍi Pablo tu' tet Félix tu'.
22 Ja' Félix tu', yotaj xa scuybanil eb creyente sic'lebil. Yuxan, ja' yet jix yaben naj wan jaxca tu', catu' jix yalon naj jaxca ti':
—Ja' yet oj jul naj coronel Lisias, ja' tu' oj cu na' oc ja win. Can ojab jaxca tu' bel, ẍi naj Félix tu'. 23 Catu' jix yalon naj tet naj capitán, tol ja'c'ala' ojab steynele Pablo tu'. Pero jajbil ojab el nioj. Catu' chi ske' sk'anab yetoj yamigo, c'al chi yak'le can servil nioj yu eb.
24 Caab oxeb xa semana tu' xin, jix jul naj Félix bey Cesarea tu' junel xa. Ey ec' yistil yetoj, Drusila sbi ix, catu' a Israel ix. Jix yawten naj Pablo naj tu', catu' jix sk'anlen el naj tet, tzet chi kute kaon oc cu c'ul yin Jesucristo. 25 Ja' yet jix yalon naj Pablo tu' tet naj, tol sowalil watx' chi kute cu beybal, catu' chi cu mitx'on oc tucan cu ba yin spenail. Catu' jix yalon pax oj, tzet utbil tol Dios oj sna' oc yin masanil ánima. Ja' yet jix yaben naj tol jaxca tu' yoqui, jix xiw a naj, catu' jix yalon naj tet Pablo tu' jaxca ti':
—Ja' tinani' xin, paxan. Ta ey jin tiempo junel xa oj jaach wawten junel xa an, ẍi Félix tet naj.
26 Ja' naj Félix tu', jix yoche naj tol chi yak' nioj tumin naj Pablo tet yin ewantajil, catu' chi sjajon el oj. Yuxan, ec'al el c'al jix yawte k'anab yetoj.
27 Caab jabil jaxca c'al tu' jix yute sba yetoj Pablo tu'. Catu' jix el naj yin yopiso. Ja' naj Porcio Festo jix oc can sq'uexel oj naj. Ja' yet jix el Félix yin yopiso tu', tol jix can can naj Pablo preso, yet watx' chi ochele yu eb a Israel.