26
Ja' Yet Jix Yal Sba Naj Pablo Sattaj Rey Agripa
Catu' jix yalon Agripa tet Pablo tu' jaxca ti':
—Chi ske' cha wal ja ba tinani' xin, ẍi naj tet Pablo.
Catu' jix yi'on a sk'ab naj Pablo tu' yu s'ini ey eb, catu' jix ẍa'on el yich yalon jaxca ti':
—Jaach Mamin rey Agripa, caw chin tzala an, yutol cha cha' wal jin ba e ach an. Chi woche chi wi' el masanil tzet jix yaoc eb Israel ti' wiban an. Yel ton watx' chi wal e ach an, yutol ja wotaj xa cu ley jaon Israel jon ti'. Ja wotaj xa tzet yin chi cu teele cu ba on. Yuxan chin k'an favor e ach an. Miman cha wute ja c'ul win an, catu' cha waben tzet oj wal an.
Sbeybal Pablo Yet Man To Creyente Oj
Yotaj masanil eb wet Israelal tzet utbil yili jin beybal yet jix jin tit oc yin jin yali'al bey jin conob, c'al bey Jerusalén. Ta chi yoche eb chi yala, chi ske' yalon eb, tol fariseo jin yin tax wach'eal. Ja' eb fariseo tu', yel jijyom eb yin cu cuybanil tet wanoj xa. Jal pax tinani' chin yak' pax queja eb, yu c'al tol chi waoc yip oj jin c'ul, tol oj ak'le pitzc'u a eb camnaj yu Dios, jaxca jix yute yak'on can sti' Dios tet eb kichmam. Ey lacaweb bulan eb wet Israelal. Echbanebil yunen el tzet yalnaj can Dios ku, cu masanil on. Yuxan chi yi' atej sc'ul eb yak'on servil Dios c'ualil c'al ak'balil. Mamin rey Agripa, yu c'al tol chi wechbane yunen el jun tu', yu c'al tu', yuxan chin yak' queja eb Israel ti' tinani'. ¿Tzet yuxan, c'am che yaoc yin je c'ul jaex a Israel jex tol chi pitzc'u a eb camnaj yu Dios?
Tzet Utbil Jix Yute Yetnen Eb Creyente Naj Pablo Yet Yalantoj
Ja' jin na'on yet yalantoj an, tol watx' ta miman tzet chi el wunen an, yet ac'ul jin oc yin eb yet Jesús a Nazaret an. Ja' jin na'oni, tol watx' chi wute jin ba an. 10 Quey tu' wutenaj jin ba bey Jerusalén. Ocnaj wopiso yu eb yaawil yak'omal xaambal tet Dios. Yuxan, ec'al eb creyente wanaj oc preso an. Jain jun chi wal wet yet chi mak'le cam eb. 11 Ec'al el c'al etnebil eb wu an, yet watx' c'am xa chi yaoc sc'ul eb yin Jesús, jin na'oni. Jaxca c'al tu' jix ec' wute an bey jun jun snail sculto eb wet Israelal an. Caw chi chichon jin c'ul yin eb an. Catu' jix jin bet pax bey wan xa tx'oj conobal naat, yu c'al bet wetnen eb an.
Ja' Yet Jix Yaltej Pablo Tzet Utbil Jix Yun Yoc Creyenteal
12 Yu jin chichon c'ulal tu', yuxan jix jin to bey conob Damasco junel. Jix ak'le wopiso yu eb yaawil yak'omal xaambal tet Dios, catu' jix jin chejletoj yu eb an. 13 Pero Mamin rey, oj waltej e ach tzet jix yune'. Lalan jin bey yet chuman mi c'u, catu' jix wilon jun saj k'inal jix tit kopna satcan. Ec'ban sajil yintaj sajil c'u, catu' jix eyol kopna wiban c'al yiban eb wetbi an. 14 Jix cu telc'o cu masanil yu jun saj k'inal tu' on. Catu' jix waben yoc jayeb k'ane yin sti' hebreo jaxca ti': “Saulo, Saulo, ¿tzet yuxan chin ja wetne an? Jaach c'al cha wetne ja ba ja txojli, jaxca junoj no' wacax chi tejle oc te' eel xam yin, catu' chi tec'wa yin xam te' te' tu', quey jaach pax tu',” ẍi e in an. 15 “¿Mac jaach txequel Mamin?” jin chi tet. Catu' jix yalon naj Kaawil tu' e in jaxca ti' an: “Jain ton Jesús jin, lalan jin ja wetnen an. 16 Pero aan linan oj. Chin jul jin tx'ox jin ba e ach an, yet watx' oj jin ja wak' servil, catu' oj ja walon el sk'aneal tzet jix ja wil ti', c'al jantaj tzet tol to oj jin tx'ox e ach an. 17 Ja' tinani', chach jin chejtoj bey eb man Israel oj. Oj jaach jin col el yul sk'ab eb an yetoj c'al yul sk'ab eb ja wet Israelal an. 18 Chach jin chejtoj bey eb, yu to ja wak'on can sna'bal eb, yet watx' chi sbej can sbeybalnen k'ej k'inal eb, catu' chi oc eb yin saj k'inalil yet Dios. C'al yu yel can eb yul sk'ab diablo, catu' chi oc can eb yul sk'ab Dios. Yu pax jin yaon oc eb yin sc'ul, yet watx' chi ak'le can lawoj spenail eb yiban. Catu' oj oc can eb s'ajil oj eb ocnaj xa yetoj Dios tu',” ẍi Jesús e in an.
Jix Sjije Pablo Tzet Jix Al-le Tet Yu Jesús
19 Yuxan, Mamin rey Agripa, jix jin jije tzet jix yal can Jesús e in an, yet jix tit satcan catu' jix x'oxon el sba e in an. 20 Yuxan, ja' bey Damasco tu', ja' tu' jix babi wal el sk'ane Dios. Catu' jix jin ec' walon el bey Jerusalén, c'al bey jun jun conob yul yet Judea tu'. Jix walon pax yab eb man Israel oj, tzet utbil tol chi sna' sba sc'ul eb, catu' chi yaon oc sna'bal eb yin Dios. Catu' jix walon tet eb, tol sowalil watx' chi yute sbeybal, yet watx' miman txequel tol chi sna' sba sc'ul eb. 21 Yu c'al k'anabnaj jin el tu' xin, yuxan jix jin smitx' eb Israel bey yul stemplo Dios. Catu' chi yak'on yip eb jin smak'on cam an. 22 Pero yu scolwal Dios wetoj an, yuxan, tec'an c'al chi wute jin ba an. Ja'c'ala' jin pax tinani', tec'an c'al chi wute jin ba walon el sk'ane Dios tet masanil ánima an. Chi c'al wal tet eb mimej winaj, c'al tet eb yeynajil. Ja' tzet chi wal an, laan c'al yetoj tzet jix yal eb ẍejab Dios peyxa yetoj Moisés yin ey oj to. Asan jun tu' chi wal el oj. 23 Catu' chi walon el oj tol ja' Cristo sowalil jix yab sya'il catu' jix cami. Ja' yet jix cam naj, ja' naj jix babi pitzc'u pax a xol eb camnaj. Quey tu' jix yute yalon el sk'aneal colbanile tet eb ket conob, c'al tet masanil eb ánima, ẍi Pablo tet naj rey.
Jix Yal Pablo Tet Agripa Tol Watx' Ta Chi Oc Yin Creyenteal
24 Lalan yalon sba Pablo tu' catu' jix a jucna Festo, catu' jix yalon jaxca ti':
—Caw loco jaach cha Pablo. Miman tzet cha cuyu, yuxan chach oc locoal yu, ẍi naj tet Pablo.
25 Catu' jix tak'wi Pablo tu' tet naj jaxca ti':
—Mamin yaaw Festo, man loco oj jin an. Ja' wan k'ane chi wal e ex ti' an, caw yel, catu' caw miman yel oc apnoj. 26 Ja' naj rey Agripa ti', yotaj naj wan ti' sic'lebil. Yuxan tec'an chi wute jin ba, catu' chi walon wan ti' sattaj naj an. Ja' wan tzet chi wal ti', man ewantaj oj yei, yotaj eb ánima masanil. Yuxan wotaj an, yotaj pax naj rey ti'. 27 Jal jaach rey Agripa, ¿chim ja waoc yin ja c'ul tzet albil can yu eb ẍejab Dios peyxa? Wotaj an tol cha waoc yin ja c'ul, ẍi Pablo tu'.
28 Catu' jix tak'wi naj rey tu' tet naj jaxca ti':
—¿Chim ja na' tol yu nioj cha wal ti' catu' chin oc can creyente ja wetoj an? ẍi naj Agripa.
29 Catu' jix yalon Pablo tu' tet naj jaxca ti':
—Ta yin txene k'ane ma miman k'ane, catu' chach oc can oj. Ja' jun jin txa tet Dios tol jaachti' c'al masanil eb ey ec' titi' ketoj oj oc eb jaxca jin ti' an, asan xin, man oj jex pixle ey yetoj cadena jaxca we jainti' an, ẍi Pablo tet eb.
30 Yet jix lawi yalon Pablo wan ti', catu' jix a linan naj rey tu' yetoj ix Berenice. Catu' jix a pax linan naj Festo yetoj masanil eb yaman ec' yetoj eb tu'. 31 Catu' jix sjitzon el sba eb xojli yu sna'on el eb tzet watx' chi yun yu naj, catu' jix yalon eb jaxca ti':
—C'am junoj smul jun winaj ti' smoo scam yu, catu' man smoo oj naj yoc preso, ẍi eb. 32 Jix yalon Agripa tet Festo jaxca ti':
—Ta ma sk'antoj sba naj sattaj naj yaaw bey Roma, chi ske' cu jajon el tinani', ẍi naj tet Festo.