7
Scuybanil Eb Chi Oc Yetbi
Ja' tinani' xin, oj jin pajtzetoj wan tzet jix je k'anle e in an, yul jun an je carta jix je yatej e in an. Watx' toni, ta ey eb winaj c'am chi oc yistil. Pero xin, ey smey chi ey q'uey eb yin mule, yuxan, yel watx' ta chi oc yistil jun jun eb, c'al eb ix ix, yel watx' ta chi oc yichamil jun jun eb ix. Ja' jaex ichamile jex xa, che yak' yochwan je yistil, yutol je yetbi je ba. Ja'c'ala' jex pax jex istile, ak' wej pax yochwan je yichamil. Yutol man yaawil oj jex yin je mimanil. Ja' je yichamil ey yalon yet je yin. Ja'c'ala' jex pax jex ichamile, man yaawil oj jex yin je mimanil. Ja' je yistil, ja' ey yalon yet je yin. Yuxan, man smoo oj je tenon tzet chi yoche je yetbi je yin. Asanne ta chi oc tucan je yu jayeb oj c'ual yu chex txali tet Dios yin masanil je c'ul. Chi lawi c'al jayeb c'u tu', junbane wej pax je ba junel xa, yet watx' manchej jex etnele el yu Satanás. Yutol ey smey, tol ma ske' je mitx'on oc tucan je mimanil. Ja' wan chi waltoj e ex ti', man ja' caw chejbanil oj. Chi waltoj tol c'am sowalil je yunen wan tu'. Jainti', ja' chi wute jin na'oni, tol yel watx' ta c'am chi oc je yetbi je masanil jaxca jainti'. Pero tx'oj tx'oj c'al tzet chi yak' Dios e on jun jun jon. Yutol ey mac txequel chi ak'le junoj tzet yetal tet. Ey mac xin, chi ak'le junoj xa tzet yetal tet. Chi walon pax toj wan ti' e ex, mac jex c'am to chi oc je yetbi, c'al e ex, mac jex camnaj xa je yichamil. Yel watx' chex can je txojli jaxca jainti'. Pero ta c'am chi techa je yu je txojli che yab xin, oc ojab je yetbi. Yutol yel watx' tol chi oc je yetbi, yintaj pax tol tu' c'al che yoche chex to yin amulal. 10 Jal jex ey xa je yetbi xin, tol chi waltoj wan chejbanil ti' e ex. Ja' wan chejbanil ti', man wetoj an, yet naj Kaawil. Jex wanab, manchej c'al je po'le je ba yetoj je yichamil. 11 Pero ta ey junoj ix chi spo'le sba yetoj yichamil, manchej xa yi' junoj xa winaj. Asan yetoj yichamil c'al ta' tu' chi ske' yil-len sba junel xa. Ja'c'ala' jex pax wuẍtaj, ma ske' je po'len je ba yetoj je yistil. 12 Ey pax wan xa jex, ey wan tzet oj waltoj e ex. Pero man ẍejbanil oj naj Kaawil ye wan ti', wet c'al yul wet. Ta ey junoj kuẍtaj c'am chi oc yistil yin creyenteal yetoj, pero chi ẍa' sc'ul ix ye ec' yetoj naj, manchej ojab ja po'le ja ba yetoj ja wistil tu'. 13 Yetoj pax oj, ta ey junoj kanab, c'am chi oc yichamil yin creyenteal yetoj, pero chi ẍa' c'al sc'ul naj ye ec' yetoj ix, manchej ojab spo'le sba ix yetoj yichamil tu'. 14 Yutol cax c'al man creyente oj naj yichamil ix tu', jaxca tol yet Dios ye naj yetoj ix, yutol junne xa ye naj yetoj ix creyente tu'. Ja'c'ala' pax junoj ix man creyente oj, jaxca tol yet xa Dios ye ix, yutol junxane ye ix yetoj naj creyente tu'. K'inaloj ta jaxca tol man yetoj Dios eb scawanil, comon ánima mi ye yuninal eb. Pero c'amaj, yet pax Dios eb unin tu'. 15 Pero ta ja' jun mac man creyente oj tu' chi yoche chi spo'le sba yetoj jun mac creyente tu', spo'le ojab sba xin. Ta chi spo'le sba eb, ja' jun creyente tu', jajbil xa el oj. C'am chi oc smul, yutol chi yoche Dios tol chi cu ey ec' yin watx' c'ulal. 16 Yutol jaex istile jex ti', man je yotaj oj, ta oj colcha el je yichamil tu' yu c'am che po'le je ba yetoj. Ja'c'ala' jex pax jex ichamile, man je yotaj oj ta oj colcha el je yistil tu' yu c'am che po'le je ba yetoj. 17 Pero sowalil che yun jaxca chi x'ox Dios e ex jun jun jex. Chi oc je yetbi ma c'am chi oc je yetbi. Che yun ojab jaxca chi x'ox Dios e ex, catu' chex tzala yin tzet chi yak' Dios e ex. Quey c'al ti' chi wute walon tet eb creyente bey jun jun iglesia. 18 Yuxan, ta ey jex, ey xa oc jun echele chi yij circuncisión yin je mimanil, catu' jix jex awtele oc yu Dios, Manchej je c'uba el oj tol cha'bil xa jun tu' je yu. Ja'c'ala' pax oj, ta ey jex man to ocnaj oj jun echele tu' je yin, catu' jix jex awtelei, manchej xa je cha' tinani'. 19 Cax c'al ocnaj je yechel chi yij circuncisión tu', cax c'al c'amaj, c'am yel oc apnoj. Pero ey jun tzet yetal caw miman yel oc apnoj, tol chi cu beybalne jaxca chi yoche Dios. 20 Jun jun mac txequel awtebil xin, can ojab jaxca c'al ta' ye yet jix awtele yu Dios. 21 Ta ey jex, ey jex oc yin yak'omal servil yin junelne bey junoj mac txequel, jaex awtebil jex xa yu Dios tu', manchej jex oc il. Pero ta chi ske' je yel yin je yak'on servil tu' xin, yel watx' chex el yin. 22 Yutol ey mac ey oc yak'omal servil yin junelne bey junoj mac txequel yet chi awtele oc eb yetoj yu naj Kaawil. Cax c'al yak'omal servil to c'al ye eb tinani' bey spatrón tu', pero jix jajcha el eb yul sk'ab spenail yu naj Kaawil. Ey mac txequel xin, yet sba yet jix awtele yu Dios. Pero ja tinani' xin, ey oc yak'omal oj servil Cristo. 23 Jaonti', manbil jon xa el yu Dios. Yuxan, manchej ojab kaoc cu ba yak'omal oj servil junoj ánima yin junelne. 24 Yuxan, jex wuẍtaj, jex wanab, ja' yet ey jex xa oc yetoj Dios, watx' c'al ta' ja' ta' chi cu can jun jun jon jaxca c'al ta' ke yet jix cu yawten oc naj yetoj. 25 Ja' jaex c'am to chi oc je yetbi, c'am junoj ẍejbanil naj Kaawil oj waltoj e ex. Ja' tzet oj waltoj e ex, jain c'al chin na' yul wet an. Pero ja' tzet oj wal ti', smoo tol ey yel oc apnoj yul je sat, yutol jix ok' sc'ul Dios win an, catu' jix yak'on wopiso ti' an. 26 Yu wan sya'ilal lalan sjul kiban ti', yuxan chin na', tol watx' jun jun jon chi cu can jaxca c'al ta' ke ti'. 27 Yuxan ja' jaex ey xa je yetbi, manchej je sey tzet che yute je po'on je ba. Yetoj jex c'am to je yetbi, watx' c'am che sey je yetbi tu'. 28 Pero ta ey jex che sey je yistil xin, ja' jun tu' man pena oj. C'al jex k'opotaj ix, ta chi oc je yichamil, man pax mule oj. Pero ja' eb chi oc yetbi, yel miman sya'ilal oj yil eb yul yiban k'inal ti'. Yuxan chi waltoj wan tu' e ex, yutol chi woche c'am chi jul wan sya'ilal tu' je yiban. 29 Jex wuẍtaj, jex wanab, ey pax wan xa tzet oj waltoj e ex, tol txenxane tiempo. Yuxan, ja' eb ey yistil tinani', ma ske' asan yin yistil eb chi yaoc sna'bal. 30 Ja' eb chi cusi, ma ske' asan scusilal chi yil yun eb. Yetoj pax eb chi tzalai, ma ske' ja' c'al yin tzala c'ulal tu' chi yaoc sna'bal eb, yetoj eb chi yak' negocio, man ojab asanne oj yin snegocio tu' chi yaoc sna'bal. 31 Ja'c'ala' pax eb chi k'anbalnen tzettaj yetal ey yul yiban k'inal ti', man ojab asanne oj yin wan tzettaj yetal tu' chi yaoc sna'bal eb. Yutol ja' jun yul yiban k'inal chi kil ti', lalan sjul tiempo, tol oj lawoj el oj. 32 Chi woche tol c'am je bis c'ulal. Ja' eb c'am yistil, ey oc sna'bal eb yin tzet oj yute yak'on servil naj Kaawil eb, yu yak'on tzalaboj sc'ul naj eb. 33 Jal eb ey xa yistil xin, ja' tzet ey yul yiban k'inal ti' chi sna' eb, yu yak'on tzalaboj sc'ul yistil eb tu'. 34 Yuxan, caab chi el oc sna'bal eb. Jaxca pax tu' eb ix ma eb k'opo c'am to yichamil, ey oc sna'bal eb yin tzet oj yute yak'on servil naj Kaawil eb, yutol chi yoche chi yak' smimanil c'al spixan tet naj Kaawil. Jal eb ey xa yichamil xin, ja' pax yin yak'on servil sba eb yetoj yichamil yin tzet ey yul yiban k'inal ti', ja' tu' ey oc sna'bal eb. 35 Ja' wan chi waltoj e ex ti' an, man yu oj jex jin tenon oc tucan oj, yuxan chi waltoj, c'amaj, pero yu je watx'il oj, yuxan chi waltoj. Yutol chi woche che beybalne jaxca chi yoche sc'ul naj Kaawil, catu' che yak'on servil naj yin masanil je c'ul. 36 Ja' tinani', chi waltoj e ex, jex mame, c'al jex txutxe, yutol ey jex ey je cutz'in ma je yune', stiempo xa yoc yichamil. Ta tol che na' tol watx' chi oc yichamil eb, yutol che yila, tol ey smey yet c'am chi oc yichamil eb tu', ske' ojab jaxca che na' tu'. Chi ske' yoc yichamil eb, yutol man pena oj. 37 Pero tejan ey jex ey je cutz'in ma je yune' man sowalil oj chi oc yichamil. Chi ske' je yunen ja'ta'c'ala' tzet ẍi je na'bal, jaexti'. Ta jix cam je na'balnen el oj tol c'am che yaoc yichamil je cutz'in tu' ma je yune' tu', watx' tzet che yun tu', man pena oj. 38 Yuxan, ja' eb chi yaoc yichamil scutz'in ma yune' xin, watx' chi yun eb. Pero ja' eb c'am chi yaoc yichamil scutz'in ma yune' xin, yel watx' chi yun eb. 39 Ja' junoj ix iquis yichamil, jaxca tol txuan ix yetoj naj yu sley Dios. Pero ta chi cam naj xin, jajan xa ix. Chi ske' yi'on junoj xa mac txequel ix ta chi yoche. Asan xin, sowalil tol creyente naj tu'. 40 Pero chin na' jainti', tol yel watx' yet eb ix ta c'am xa chi yi' junoj xa winaj ix. Ja' chi wute jin na'oni, catu' chin na' tol ja' naj Yespíritu Dios ey oc wetoj an, catu' chi walon jaxca ti' an.