11
Sk'aneal Eb Jix Yaoc Sc'ul Yin Dios
Ja' yet chi kaon oc yin cu c'ul, chi yal yel oc apnoj, tol caw chi kaoc yip oc cu c'ul tol oj cu cha' tzettaj yetal lalan kechbaneni. Catu' caw kotaj tol ja' wan tzettaj yetal c'am chi kil yin tu', ey ec' eb. Ja' eb kichmam, jix oc eb watx'il sattaj Dios yutol jix yaoc sc'ul eb yin Dios. Yutol chi kaoc Dios yin cu c'ul, yuxan kotaj tzet utbil jix yun swa'xi jun yul yiban k'inal ti' yetoj masanil wan tzettaj yetal chi ec' satcan. Asan tu' c'al jix yal Dios catu' jix wa'xi eb. Ja' wan tzet yetal chi kil tinani', man yetoj wan tzettaj yetal txequel ye jix wa'nelei. Pero yetoj tzettaj yetal man txequel oj jix wa'nelei. Ja' naj Abel tu', jix yaoc Dios naj yin sc'ul, yuxan ja' xaambal naj jix yak' tet Dios, yel watx' tet yet naj Caín. Yuxan jix yal Dios, tol watx' naj Abel tu' yul sat.* Yuxan jix cha'le xaambal naj tu'. Cax c'al camnaj xa naj Abel tu' tinani', pero ja'c'ala' sk'anab naj e on tinani' yutol jix yaoc Dios naj yin sc'ul. Quey pax tu' naj Enoc, jix yaoc Dios yin sc'ul, yuxan i'biltoj naj yu Dios yin yiquis animail. Ma xa ilcha oj, yutol i'biltoj naj yu Dios.* Chi yal yul An Juun, tol ja' yet c'am to chi i'letoj naj, caw chi tzala Dios yetoj naj. Ta c'am chi kaoc Dios yin cu c'ul, c'am chi ske' sala Dios ketoj, yutol ja' mac txequel chi yoche chi sjitz oc sba sc'atan Dios sowalil chi yaoc yin sc'ul, tol ey Dios, catu' tol chi spajtze Dios tet mac txequel chi seyon ec' Dios tu'. Ja' naj Noé, jix yaoc Dios naj yin sc'ul. Yuxan ja' yet jix yalon Dios tu' tet naj jaxca ti', tol oj jul jun c'am to chi il-le oc yin junel oj. Yet jix al-le tet naj tu', jix sjije naj tzet jix yal Dios tu'. Jix swa'ne jun te' barco naj bey chi scol sba naj yetoj eb yetbi naj.* Ja' yet jix sjijen naj Noé tu' tzet jix yal Dios jix x'ox el naj tol c'am chi yaoc sc'ul wan xa ánima yin Dios, yuxan jix q'ueyle el eb yu Dios. Catu' jix yalon Dios, tol watx' naj Noé tu' yul sat yu jix yaoc Dios naj yin sc'ul. Quey pax tu' naj Abraham, jix yaoc Dios naj yin sc'ul. Yuxan ja' yet jix awtele naj yu Dios tu', jix sjije naj. Catu' jix to naj bey jun lugar bey jun yak'naj can sti' Dios tol oj yak' tet. Cax c'al man yotaj oj naj bey chi to oc oj, pero jix sbej can x'otx'al naj, catu' jix to naj. Yu jix yaoc yin sc'ul, yuxan jix to naj ey ey ec' bey jun tx'otx' yalnaj Dios tet naj tol yet naj ye jun tx'otx' tu'. Jix ey ey ec' naj yul jun carpa na bey titu'.* Quey pax tu' jix yute sba naj Isaac, catu' quey pax tu' jix yun naj Jacob. Yutol quey tu' yalon Dios tet jun jun eb, tol yet eb jun tx'otx' tu'. 10 Ja' naj Abraham tu', chi yechbane naj jun conob tol ey c'al yin tobal k'inal. Ja' Dios jix na'on tzet oj yun swa'xi jun conob tu', catu' ja' jix wa'nen pax oj. 11 Ja' ix ixnam Sara, jix yaoc Dios ix yin sc'ul. Cax c'al caw ixnamil ix xa ix sic'lebil, pero jix to ak'le yip ix yune'wi. Yuxan ey to jun yune' ix jix ali.* Yutol jix yaoc ix yin sc'ul tol ja' jun alnen tet ix tu' chi c'al yun tzet chi yala. 12 Yu tu' xin, cax c'al caw icham winaj xa naj Abraham tu' sic'lebil, pero caw ec'al to yic'aal naj jix eli. Jaxca sbisil weycan bey satcan, ma jaxca sbisil yarenail sti' ja' mar, tol c'am xa chi bischa eb. 13 Ja' jun jun eb jix waltej sk'aneal ti' an, c'am to chi ẍa' eb tzet yalnaj Dios oj yak' tet eb yet jix cam eb tu'. Pero jaxca tol jix yiltoj eb yin wan tzet yetal albil tet eb tu', yuxan chi tzala eb yu. Quey ton tu' jix yun yaon oc sba eb yin testigoal, tol man sconob oj eb jun yul yiban k'inal ti', tu' c'al ec'abwom ye eb titi'. 14 Yutol ja' eb chi alon jaxca ti', chi x'oxon el eb sic'lebil, tol lalan seyon ec' eb junoj conob yel c'al watx'. 15 K'inaloj ta ja'c'ala' sna'ontej x'otx'al eb bey jix tita, jix ske' spaxtoj eb bey jix tit tu'. 16 Pero jix yoche eb junoj xa conob yel c'al watx', ja' ton jun conob bey satcan. Yuxan c'am chi q'uixwi Dios yalon oc sba Sdiosal oj eb, yutol watx' xa ye jun conob tet eb. 17 Ja' naj Abraham, jix yaoc Dios naj yin sc'ul, yuxan ja' yet jix ak'le porobal naj yu Dios tu', jix yi'toj naj Isaac yu yak'on yin xaambalil tet Dios. Ja' naj Abraham tu', t'inan yak'on jun q'uetxan sc'aal naj yin xaambalil. Cax c'al jix yal Dios tet naj jaxca ti': 18 “Oj pitzc'u el ja wic'aal yu naj Isaac,” ẍi Dios tet naj. 19 Ja' naj Abraham tu', yotaj naj sic'lebil tol chi c'al ske' yu Dios spitzc'unele a naj Isaac tu' junel xa. Yuxan chi ske' kaloni jaxca tol jix pitzc'u a naj Isaac xol eb camnaj junel xa, catu' jix ak'le naj tet naj Abraham tu' junel xa.* 20 Ja' naj Isaac, jix yaoc Dios naj yin sc'ul. Yuxan ey oj to c'al jix yalon can naj tzettaj watx'ilal t'inan ẍa'on naj Jacob yetoj naj Esaú.* 21 Ja' naj Jacob tu', jix yaoc Dios naj yin sc'ul, yuxan ja' yet tuxa chi cam naj tu', catu' jix yalon can naj tzettaj watx'ilal t'inan oj ẍa' jun jun eb yuninal naj José. Jix bet yak' eyilal tet Dios, catu' jix ey noan naj yiban sjolom sk'ojoch.* 22 Ja' naj José jix yaoc Dios naj yin sc'ul, yuxan ja' yet tuxa chi cam naj tu', catu' jix yalon can naj tol oj eltoj eb bey tx'otx' Egipto tu'. Catu' jix yalon pax naj tol sowalil chi i'letoj sbajil naj yet chi to eb naj tu'. 23 Ja' eb smam xutx naj Moisés tu', jix yaoc Dios eb yin sc'ul, yuxan ja' yet jix ali naj Moisés tu', jix ewbale el naj yin oxeb xaaw yu eb. Yutol chi yil eb, tol caw watx' yili, c'am chi xiw eb tet jun sley naj yaaw tu', tol chi yala, tol chi mak'le cam eb winaj unin chi ali.* 24 Ja' naj Moisés tu', jix ya c'al pax oc Dios naj yin sc'ul, yuxan ja' yet icham winaj xa naj, c'am xa chi yoche chi al-le oc yune' oj ix scutz'in naj yaaw bey Egipto tu'. 25 Ma yoche jix yak' tzalaboj sc'ul yin tzet yetal man watx' oj. Yutol ja' wan tu', chi q'uey el oj. Jix ẍa' sc'ul yaben sya'il yetoj eb sconob Dios. 26 Catu' jix sna'on pax oj, cax c'al chi yab sya'il sbuchlei sya'il oj Cristo, pero watx' yet naj yintaj masanil wan sbe'omal jun Egipto tu', c'am yel oc apnoj wan tu' yul sat naj. Yutol ey oc sna'bal naj yin spajtzebal oj ak'le yu Dios. 27 Jix yaoc Dios naj yin sc'ul yuxan jix el naj bey Egipto tu'. Ma xiw nioj naj yu sjowal sc'ul naj yaaw tu'. Junxane jix yute sna'bal naj jaxca tol chi yil oc yin naj, jun mac c'am chi ske' kilon oc yin, ja' ton Dios.* 28 Ja' naj Moisés tu', yu jix yaoc Dios naj yin sc'ul, yuxan jix yal naj tet eb yet a Israelal, tol chi tz'icle oc ẍiq'uil no' me' yinlaj spuerta eb, yet watx' c'am chi mi'cha oc sbabel yuninal eb yu jun ángel ey yopiso yin mak'o cam ánima. Quey tu' jix yun sjijen naj ẍa'on el yich jun chi yij Pascua.* 29 Ja' eb Israel tu', jix yaoc Dios eb yin sc'ul, yuxan jix ec'toj eb snan jun ja' Cajin Mar sbi jaxca chi yun yec' sat tajin tx'otx'. Ja' yet jix yochen eb a Egipto yec'toj eb jaxca eb a Israel tu', masanil eb jix jik'wi yu ja'.* 30 Yu jix yaoc Dios eb yin sc'ul, yuxan ja' yet jix lawi sjoyon sba eb yin jujeb c'ual yinlaj smuroal jun conob Jericó, catu' jix ey juyna jun muro tu'.* 31 Ja' ix Rahab, amul ix, jix yaoc Dios ix yin sc'ul, yuxan ma cam ix yetoj eb pit jix yute sba tu'. Watx' jix yun ẍa'le eb Israel yu ix, eb jix bet ec' ilon jun conob tu'.* 32 Ec'al to c'al tzet yetal chi woche chi waltoj e ex, pero c'am xa tiempo walontoj sk'aneal naj Gedeón yetoj Barac, c'al Sansón, c'al Jefte, c'al David, c'al Samuel, yetoj c'al eb profeta Dios. 33 Ja' eb jix jin txoltej sbi je yab ti' an, jix yaoc Dios eb yin sc'ul, yuxan ey eb jix yak' ganar wan xa nación. Jix can yalan eb yet jix yak'len jowal eb yetoj. Ey eb watx' c'al jix yute yak'on yaawil. Ey eb jix cha'on jun tzet bey yak'naj can sti' Dios. Ey eb jix majchen sti' no' balam. 34 Catu' ey eb jix tan mimej k'ak' yu. Ey eb jix colwa yin eb yet lalan scam eb yu espada. Ja' eb c'am ta' yip jix ak'le yip eb, catu' jix ak'le pax yip eb yak'on jowal. Yuxan ja' eb soldado jix yak'le jowal yetoj eb, jix can can eb yalan yu eb. 35 Ey eb ix ix yu jix yaoc Dios eb yin sc'ul, yuxan jix pitzc'unele a scamom eb, catu' jix ẍa'on eb junel xa. Ey wan xa eb jix yab sya'il masanta' jix cami, yutol ma yal sc'ul eb chi sbej can eb yaon oc sc'ul yin Dios. Jix yun jaxca tu', yet watx' oj pitzc'u a oj. Catu' oj ẍa'on eb jun k'inale tx'oj xa sak'alil. 36 Ey wan xa eb jix yab sya'il sbuchlei, c'al smak'lei. Catu' ey eb jix pixle ey yetoj cadena catu' jix oc eb yul preso. 37 Ey eb tol jix k'ojch'ennele cam oj. Ey eb tol jix c'uple ey snan yetoj serrucho. Ey eb caw jix ak'le porobal sic'lebil. Ey eb jix cam yu espada. Ey eb jix ec' yin ec'jabwomal, asanxane s'umal no' me' ma s'umal no' chiw chi yaoc eb spichil oj. Jix yil meba'il eb, miman sya'ilal jix el yilon eb. Jix etnele eb. 38 Man smoo oj eb a yul yiban k'inal ti' tol chi ec' wan ánima watx' ti' xol eb. Cax c'al watx' eb, pero ma cha'le ec' eb xol eb a yul yiban k'inal ti', yuxan sowalil ja' bey cusiltaj tx'otx' c'al tzalquiltaj bey jix ec' eb. Jix ec' eb yul-laj na ch'en, c'al bey yul-laj jolan. 39 Masanil eb tu', jix oc eb watx'il yul sat Dios yutol jix yaoc Dios eb yin sc'ul. Cax c'al watx' eb, pero ma to ẍa' eb masanil tzet bey yak'naj can sti' Dios tet eb. 40 Yutol na'bil xa yu Dios tol ey jun tzet yetal yel watx' chi yoche chi yun ku. Chi yoche tol chi oc eb yin tz'ajanil ketoj.
* 11:4 Génesis 4:4 * 11:5 Génesis 5:22, 24 * 11:7 Génesis 6–9 * 11:9 Génesis 11:26–12:9 * 11:11 Génesis 21:1, 2 * 11:19 Génesis 22:1-16 * 11:20 Génesis 27:1–28:7 * 11:21 Génesis 47:31 * 11:23 Éxodo 1:16–2:10 * 11:27 Éxodo 21:11-22 * 11:28 Éxodo 11:1–12:51 * 11:29 Éxodo 13:17–14:31 * 11:30 Josué 6:1-21 * 11:31 Josué 2:1-24; 6:22, 23