5
Kotaj tol jun jun c'al yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, ja' xol eb yet animail sic'bil el eb. Ocnaj yopiso eb yak'omal oj xaambal tet Dios yu spenail eb ánima. Laan ánima c'al eb yutol c'am pax stec'anil eb. Yu jun tu', yuxan chi ske' yin cam c'ulalil chi yute sba tet eb c'am chi na'cha el yu, c'al eb chi oc yin spenail. Ja' eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios tu', ánima c'al eb, yuxan jaxca sowalil chi yun yak'on xaambal yu spenail eb ánima, quey pax tu' sowalil chi yun yak'on xaambal yu spenail eb. Man yul oj c'al yet chi oc junoj eb yin jun mulnail tu'. Asanne eb awtebil oc yu Dios chi ske' yoc yin jaxca yunnaj naj Aarón, yet yawtele naj yu Dios yet peyxa tu'. Quey pax tu' Cristo, man yul oj yet jix yaoc sba yin yak'omal oj xaambal tet Dios. Ja' Dios jix alon tet jaxca ti':
Ja' tinani', jin C'aal jaach an.
Ja' yet jun c'u ti' jix wak' ja k'inal an, ẍi yul An Juun.*
Ey bey yalnaj can yul An Juun jaxca ti':
Jaach ton ti', ey ja wopiso yin tobal k'inal ja wak'on xaambal eb ánima jaxca naj Melquisedec, ẍi Dios tet naj.*
Ja' yet ey ec' Jesucristo bey yul yiban k'inal ti', jix txali, jix sk'anon tzettaj yetal tet Dios. Jix txali yin smasanil sc'ul, masanta' jix ok'i. Yutol ja' Dios chi ske' scolwa yin naj yin scamichal. Catu' jix able xa naj Cristo tu', yutol jix yi' ey sba naj sattaj Dios. Cax c'al C'aale ye yu Dios, pero jix cuycha el naj yin jijyomal yu jun sya'ilal jix ec' el yiban naj tu'. Yu jun tu' jix oc naj yin tz'ajanil. Ja' yet jix lawi wan tu' xin, catu' jix ak'le yopiso naj yak'on k'inale yin tobal k'inal tet eb chi jijen tzet chi yala. 10 Catu' ja' Dios jix ak'on yopiso naj yin yaawil yak'omal xaambal jaxca naj Melquisedec yet peyxa.
Caw Ey Smey Ta Chi Cu Meltzo Kintaj Junel Xa
11 Caw ey to tzet chi woche chi waltoj e ex yin jun ti' an, pero ian ya'taj oj yun sna'cha el je yu, yutol lalan scawxi el je na'bal. 12 Ila, tol peyxa tax jix je yaoc je c'ul yin Dios. Smoo jaex xa chex cuywa tinani', pero sowalil ey junoj xa mac txequel oj jex cuyon junel xa yin wan scuybanil Dios cuybil xa je yu yin sbabelal. Caw laan jex to c'al jaxca junoj yali' unin, chi to c'al txutxwi, junoj c'am to chi lo'on nioj tzettaj yetal caw. 13 Laan wan cuybanile tu' jaxca lech, yuxan quey jex tu', jaxca c'al nene' unin jex to. Ja' wan cuybanile chi alon e on, yet watx' chi wa'xi oc cu beybal, c'am chi na'cha el je yu. 14 Ja' wan cuybanile ya'taj sna'cha el oj laan jaxca tzet chi slo' icham ánima. Yuxan asanne eb chi cuyon wan tu' otajneni. Yotaj xa eb tzet utbil chi yun yotajne el oj, beytet watx', beytet man watx' oj.
* 5:5 Salmos 2:7 * 5:6 Salmos 110:4