4
Ja' Yet Jix K'anab Jesús Yetoj Jun Ix A Samaria Ix
Jix abcha sk'umal yu eb fariseo tol ec'ban xa sbisil eb scuywom Jesús yintaj eb yet naj Juan. Ec'ban pax eb jix yak' bautizar. Manaj Jesús tu' jix ak'on bautizar eb, ja' eb scuywom naj. Ja' yet jix yaben Jesús tol jix yab eb fariseo jun tu' xin, jix el eb bey Judea tu', catu' jix to bey Galilea. Sowalil ja' yul yet Samaria chi ec' eb yet chi to tu'. Yuxan ja' yet ey to ec' Jesús yul yet Samaria tu' xin, jix apni eb scawilal jun conob chi yij Sicar. Ja' jun tx'otx' ak'bil can yu naj Jacob tet jun sc'aal chi yij José yet peyxa. Ja' titu' ey jun c'op jotbil can yu naj Jacob tu'. Chuman mi c'u jix apni Jesús sti' jun c'op tu'. Yutol caw chi c'umbi naj yu sbeyi, yuxan jix ey chotan sti' ja' tu'. 7-8 Jal eb scuywom xin, jix to eb sman nioj lo'be yet chuman bey jun conob scawilal jun c'op tu'. Ja' yet xax to eb tu', jix apni jun ix ix a Samaria, jix apni yu yi'on atej ya'. Jix yalon Jesús tet ix jaxca ti':
—Ak' nioj ja' ti' wuq'ue, ẍi naj tet ix.
Catu' jix yalon ix tet naj jaxca ti':
—¿Tzet yuxan cha wal e in an, yutol jaachti' Israel jaach, catu' cha k'anon pax ja' e in an? ¿Tumi man ja wotaj oj tol a Samaria pax jin an? ẍi ix tet naj Jesús tu'. Quey tu' jix yute sk'anab sba ix tet naj, yutol ja' eb Israel, c'am chi ẍa'le sba yak'on eb yetoj eb a Samaria tu'. 10 Jix lawi tu' xin, catu' jix yalon Jesús tet ix jaxca ti':
—Chin k'an nioj ja' wuc' e ach, pero man ja wotaj oj mac jin txequel. Man ja wotaj oj pax tzet chi yoche Dios chi yak'a. K'inaloj ta ja wotaj, chim ja k'an e in an, catu' chi wak'on jun ja' ja' chi ak'on k'inale e ach, ẍi Jesús tet ix. 11 Catu' jix yalon ix jaxca ti':
—Mamin, ¿toj ey ja net cha wak' i'on atej ja'? Caw naat ey eytoj ja'. ¿Beytu' ey jun ja' chi ak'on k'inale cha wal tu' xin? 12 Ja' kichmam Jacob, ja' jun ja' ti' jix yuc'balne yetoj c'al yuninal, c'al no' nok'. Ja' yet jix cam naj, jix can jun c'op ti' e on. ¿Toj yel xa c'al miman ja wel oc apnoj yintaj naj Jacob tu'? ẍi ix tet Jesús. 13 Yuxan jix yal naj tet ix jaxca ti':
—Yal c'al mac chi uq'uen jun ja' ti', chi tit stajinti'al junel xa. 14 Pero ja' eb chi uq'uen jun ja' chi wak' an, c'am xa bak'in chi tit stajinti'al eb junel xa. Yutol ja' jun ja' chi wak' ti', chi el sne ja', catu' chi a wolna ja' bey spixan eb, catu' chi ak'le sk'inal eb ey c'al yin tobal k'inal yu jun ja' tu', ẍi Jesús tet ix. 15 Catu' jix yalon ix tet naj jaxca ti':
—Mamin, ak' nioj ja' ja' cha wal tu' e in an, yet watx' c'am xa bak'in chi tit jin tajinti'al, catu' man xa sowalil oj chi jul wi' wet bey jun c'op ti' an, ẍi ix tet Jesús.
16 —Asi', i'tej ja wichamil, catu' chex jul je cawanil titi', ẍi Jesús tet ix.
17 —C'am wichamil an, ẍi ix tet naj.
—Yel ton cha wala, c'am ja wichamil tinani'. 18 Ec'naj jowan winaj ja c'atan. Ja' naj bey ey jaach ec' tinani', man caw ja wichamil oj naj. Yuxan, yel ton cha wala, c'am ja wichamil, ẍi Jesús tet ix. 19 Jix lawi c'al yaben ix tzet jix al-le tet, catu' jix yalon ix tet Jesús jaxca ti':
—Mamin, ẍejab jaach Dios chi wil an. 20 Ja' eb kichmam, jaon a Samaria jon ti', ja' bey jun wonan ti' chi jul ki' ey cu ba tet Dios. Jal pax jaex a Israel jex ti' xin, ja' ta' c'al bey Jerusalén sowalil chex to je yi' ey je ba tet Dios je yala, ẍi ix. 21 Catu' jix yalon Jesús tet ix ix tu' jaxca ti':
—Ab tzet oj wal an, txo ix. Ey jun tiempoal oj jul oj, tol man xa ja' oj bey jun wonan ti' oj je yi' ey je ba tet cu Mam Dios. Man xa sowalil oj jex toj pax bey Jerusalén tu'. 22 Ja' jaex a Samaria jex ti', che yi' ey je ba tet Dios je yaloni, pero man je yotaj oj pax Dios tu'. Jal jaon Israel jon ti', caw kotaj cu Diosal bey chi ki' ey cu ba. Ja' cu xol chi eltej jun Colwawom. 23 Ey eb ja' tet cu Mam Dios chi yi' ey sba yin yel. Tinani' jix jul stiempoal yi'on ey sba eb yin yel yin spixan jun jun. Ja' cu Mam Dios, quey ton tu' chi yoche sc'ul chi yun yi'on ey sba eb ánima tet. 24 Ja' Dios Espíritu toni, yuxan ta ey mac chi yi' ey sba tet, sowalil chi yi' ey sba eb yin yel yin spixan eb, ẍi Jesús tet ix. 25 Catu' jix yalon ix tet naj jaxca ti':
—Jainti', wotaj an, ey jun naj Mesías, ja' ton naj Cristo oj jul oj. Ja' yet oj jul naj tu', jichan c'al oj yute yalon masanil tzet yetal, ẍi ix tet naj.
26 —¿Toj wal mac to txequel? jain ton lalan jin k'anab ja wetoj ti' an, ẍi Jesús tet ix. 27 Jix lawi yalon Jesús wan tu', catu' jix apni eb scuywom tu'. Caw jix q'uey a sc'ul eb yet jix yilon eb, tol chi k'anab Jesús yetoj jun ix ix. Pero c'am junoj eb jix k'anlen el tet naj tzet chi yoche sc'ul chi sk'anle el tet ix, ma tzet chi yal yetoj ix. 28 Jix lawi jun tu', catu' jix sbejon can smoc ix sti' ja' tu', catu' jix to ix yalon yab eb ánima yul conob tu' jaxca ti':
29 —Ey jun winaj, caw yotaj masanil tzet jix el wuneni. Jix yaltej masanil. Toon nej wetoj an, toon nej kila. Tejan ja' Cristo, ẍi ix tet eb. 30 Yuxan, jix to eb a conob tu', bet yilon bey ey ec' Jesús tu'. 31 Ja' yet c'am to chi apni eb ánima tu' sc'atan naj, catu' jix yalon eb scuywom tu' tet naj jaxca ti':
—Wuẍtaj, lowan nioj, ẍi eb tet naj.
32 Catu' jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Ey jin lo'be, pero man je yotaj oj jun lo'be tu', ẍi naj tet eb. 33 Ja' yu tzet jix yal tu', yuxan jix c'oli sk'anlen ec' eb xol jaxca ti':
—¿Ey mi mac jix jul ak'on can slo'be? ẍi eb. 34 Catu' jix yalon naj tet eb:
—Caw yochwan jin c'ul chi wun tzet chi yoche sc'ul naj mac chejnen jin tej, chin wa'ne el smulnail, wan jix yaoc yul jin k'ab. Ja' yet chi wunen jun tu', jaxca tol ja' chi oc jin lo'be oj. 35 Jaexti', caneb to xaaw catu' chi oc c'upo trigo je yaloni. Pero jain chi wal e ex an: “Ilala, jix jul stiempoal sc'uplei.” Ja' yu eb tol to oj jin cha'on oj, yuxan chi wal jaxca tu' an. 36 Ey eb ec'naj xa mulna xol eb, jaxca mac chi txi'wi trigo. Ey pax eb chi mulna xol eb jaxca mac chi c'upon a trigo, yet watx' chi ẍa' eb ánima ti' jun k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal. Ja' eb chi mulna tu', oj ẍa' spaj jun smulnail eb tu', yet watx' jun laan c'al oj yun tzala a eb masanil. 37 Yuxan yel ton ta' chi al-le jun k'ane: “Ey eb chi txi'on ey trigo. Tx'oj pax eb chi c'upon a oj,” ẍi. 38 Chex jin chejtoj mulna xol ánima jaxca junoj c'upom a trigo. Pero manaj jex jix jex babi mulna xol eb jaxca junoj txi'om ey trigo. Jaexti', jaxca tol tu' xa c'al oj je c'up tzet awbil yu eb tu', ẍi Jesús tet eb. 39 Ja' bey jun conob yul yet Samaria tu', ec'al eb jix yaoc sc'ul yin Jesús, yutol jix yal jun ix tu' xol eb jaxca ti': “Yotaj naj masanil tzet jix el wuneni, jix yal e in masanil an,” ẍi ix tet eb. 40 Yuxan jix sk'an favor eb tet Jesús tu', yet watx' chi can yetoj eb yul sconob tu'. Yuxan jix ey ec' caab c'u yetoj eb. 41 Ec'al to c'al mac jix yaoc sc'ul yin naj yet jix yaben eb tzet jix yal naj. 42 Catu' jix yalon eb tet ix ix tu' jaxca ti':
—Ja' yet sbabelal, ja' yu tzet jix ja wal e on yuxan jix kaoc cu c'ul yin Jesús. Jal tinani' xin, ja' caw Jesús jix alon e on. Yuxan, caw chi kaoc cu c'ul yin tinani', caw kotaj xa sic'lebil, tol ja' Jesús ti', caw yel [Cristo], ja' ton cu Colomal cu masanil jaon a yul yiban k'inal jon ti', ẍi eb tet ix.
Sk'aneal Naj Sc'aal Jun Naj Yaaw Wa'xinaj Can Sc'ul Yu Jesús
43 Jix lawi yec' caab c'u bey Samaria tu', catu' jix to Jesús tu' bey Galilea. 44 Ja' ton Jesús alnen can oj, tol c'am yel oc apnoj junoj ẍejab Dios yul sat eb yet conob. 45 Ja' yet jix apni eb bey Galilea tu', caw tzala c'ulal jix yun ẍa'le apnoj yu ánima, yutol ja' yet jix bet eb ilo k'in pascua bey Jerusalén, ja' titu' jix yil eb, tol caw ey tzet jix bet yun Jesús titu'. 46 Jix apni Jesús bey jun conob chi yij Caná, bey yul yet Galilea tu', bey jix oc ja' ja' yin vinoal yu naj. Catu' bey jun xa conob chi yij Capernaum. Ja' titu' ey jun naj yaaw caw ya' ey jun sc'aal naj. 47 Ja' yet jix yaben naj tu' tol ja' Jesús speto bey Judea, jix apni bey Galilea tu', jix bet sk'anon favor tet naj, tol chi to naj yetoj bey sna, yu sto yak'le wa'xoj sc'ul sc'aal naj yaaw tu', yutol ian chi cam el jun sc'aal naj tu'. 48 Pero jix yal Jesús tet naj tu' jaxca ti':
—Ta c'am che yil milagro, wan tzet chi tx'oxon el wopiso, toj che yaoc je c'ul win an, ẍi Jesús tet naj. 49 Catu' jix yalon naj yaaw tu' tet Jesús jaxca ti':
—Mamin, toon wetoj an, yajban iquis to jun jin c'aal tu', Ta c'am chach toi, oj cam naj, ẍi naj tet Jesús.
50 —Paxan toj. Ja' naj ja c'aal tu', man oj cam naj tinani', ẍi Jesús tet naj. Jix yaoc yin sc'ul naj tzet jix yal Jesús tu' tet. Catu' jix meltzo naj bey sna. 51 Yul xa be jix ẍa'le sba yetoj eb smoso. Jix yalon eb tet naj jaxca ti':
—Man oj cam naj ja c'aal tu', iquis naj, watx' xa sc'ul naj, ẍi eb tet naj. 52 Catu' jix sk'anlen naj tet eb jaxca ti':
—¿Jantaj hora jix oc tucna sya'il tu'? ẍi naj tet eb.
—Ewi taxa. Yet tz'eymo c'u jix sicbi jun k'ak' tu' yin naj, ẍi eb tet naj. 53 Catu' jix sna'ontej naj tu', tol caw tz'eymo pax c'u yet jix yalon Jesús tet naj jaxca ti': “Ja' naj ja c'aal tu', man oj cam naj tinani'.” Yuxan jix yaoc sc'ul naj yin Jesús c'al yetoj eb ey bey yul sna. 54 Ja' ton jun yet scaab milagro tx'oxbanil el yopiso ti'. Ja' yet jix bet bey Judea, catu' jix apni junel xa bey Galilea, catu' jix yuneni.