2
Ja' Yet Jix Ali Naj Jesús
Ja' yet jun tiempoal tu', ey jun naj yaaw a Roma, Augusto sbi naj. Jix yak' jun chejbanil naj tol chi bisle jantaj ánima ey yul yiban k'inal ti'. Jix oc jun babel biswal yet ey oc naj Cirenio yaawil bey jun lugar Siria sbi. Sowalil chi to masanil ánima bey sconob yichmam yu jun biswal tu'. Yuxan jix tit naj José bey conob Nazaret yul scuenta Galilea. Jix to naj bey conob Belén yul scuenta Judea. Ja' jun naj rey David tu', ichmame ye naj yu naj José. Jix to naj José yak' sbi yetoj ix María yul an libro bey conob Belén. Xax yak' strato eb pero c'am to chi yil-le sba eb, pero mimejal xa ix. Yet ey ec' eb bey conob Belén jix jul stiempoal yali jun yune' ix María. Ja' titu' jix ali naj babel unin, catu' jix spichon oc an k'ap ix yin naj nene' tu', catu' jix yaon eytoj ix yul jun jucub bey chi low no' nok', yutol c'am bey chi ey ey eb bey jun posada tu'.
Ja' Eb Ángel Jix X'ox A Sba Tet Eb Naj Ilom Me'
Bey scawilal conob Belén ey wan eb naj ilom me'. Ey ec' eb bey jun ac'al yet jun ak'bal tu'. Tol chi sweyne sme' eb naj. Jix jul jun yángel cu Mam Dios yin eymanil sc'atan wan ilom me'. Jix el sejejial yinlaj eb naj yu yipal cu Mam Dios. Caw chi xiw eb naj ilom me' tu'. 10 Pero jix yal naj ángel tu' tet eb naj:
—Manchej jex xiwi, yutol i'bil jun caw watx' k'ane wu an. Yu jun k'ane ti' oj tzalaboj masanil eb ánima yin tobal k'inal. 11 Ja' bey conob Belén, sconob naj David, jix ali jun unin, je Colomal, Cristo sbi yopiso naj, tol je Yaawil. 12 Oj je na'tej ta caw yel chi wal e ex yet che yilon jun unin tu' pichbil oc k'ap yin, ey eytoj yul jun jucub, ẍi jun ángel tet eb naj ilom me' tu'.
13 Ja' yet lalan yal-le jun ti' tet eb xin, catu' jix jul wan xa eb ángel. Jix tit yin eymanil bey satcan. Jix yalon watx' k'ane eb tet Dios jaxca ti':
14 ¡Kal wej watx' k'ane tet Dios bey satcan, c'al yetoj bey yul yiban k'inal ti'! Yu swatx' c'ulal Dios oj jul watx' c'ulal yin eb ánima chi tzala yetoj, ẍi wan ángel tu'.
15 Xax paxtoj wan ángel bey satcan tu', catu' jix yal-len wan ilom me' tu' tet yet. Jix yalon eb jaxca ti':
—Toon nej bey Belén tu', kil wej naj Kaawil jix al-le e on tu'. 16 Catu' jix to eb yin ani. Jix txax eltej ix María yetoj naj José yu eb naj, catu' jix yilontej jun unin eb naj tu', tol jilan eytoj yul jun jucub. 17 Yet jix yilontej eb naj ilom me' tu', jix yalon eb naj tet naj José yetoj ix María tzet yetal jix al-le tet eb naj yu wan ángel yin jun nene' unin tu'. 18 Masanil mac txequel jix aben yalon wan ilom me' tu', jix q'uey a sc'ul eb yu tzet yetal chi yal wan ilom me' tu'. 19 Jal ix María xin, jix yaoc wan k'ane ti' yin sc'ul, jix sna'on el wan k'ane ti' ix. 20 Catu' jix paxtoj eb naj ilom me' tu' xin. Jix yalon watx' k'ane eb naj tet Dios yu masanil tzet yetal jix yab eb naj, jix yil eb naj. Yutol masanil jix yil eb naj jaxca tzet yetal jix al-le tet eb naj yu wan ángel.
Ja' Yet Jix Bet Tx'oxle Naj Jesús Bey Templo
21 Jujubixi tax ali jun unin tu', jix ale oc jun yechel chi yij sbi circuncisión yin swinajil. Catu' jix yijon sbi yin Jesús yu eb. Ja' ton jun bie ti' jix yal can naj ángel tet María. Yet c'am to chi oc jun unin tu' yin.
22 Ja' sbeybal eb Israel, sowalil ey jun tiempoal chi sajbane sba eb ix yet xax ali yune', jaxca yalon sley Moisés. Yuxan, ja' yet jix lawi stiempoal sajbanen sba ix María,* jix yi'ontoj eb jun unin tu' bey Jerusalén. Jix bet ak'le jun unin tu' yu eb tet naj Kaawil. 23 Jix yun eb jaxca tu', yutol quey tu' tz'ibebil can yul sley naj Kaawil, chi yal jaxca ti': “Ja' jun winaj unin chi babi ali, chi ak'le tet naj Kaawil yu yak'on servil,” ẍi yul An Juun Tz'ibebil can tu'.* 24 Yu pax yak'on xaambal eb tet Dios, yuxan jix bet eb, chi yal sleyal xaambal jaxca ti': “Sowalil cac'onoj no' cajmu, ma cac'onoj cuate',” ẍi ley. 25 Ja' yet jun tiempoal tu', ey ec' jun naj chi yij sbi Simeón bey Jerusalén tu'. Caw watx' sbeybal naj, asan tet Dios chi yi' ey sba. Echbanebil c'al sjul Scolomal eb yet Israelal yu. Ey oc Santo Espíritu yin naj. 26 Ja' tet naj jix ak'le na'cha el oj, tol ma to oj cam naj masanta' c'al oj yil oc yin Cristo naj, naj chejbiltej yu Dios. 27 Jix ijbaletoj naj bey stemplo Dios yu Santo Espíritu tu'. Ja' yet jix i'letoj nene' Jesús bey stemplo Dios yu naj José c'al xutx yu sjijen eb yunen jaxca yalon can yul ley, 28 catu' jix cha'le ec' jun naj nene' Jesús yu naj Simeón, catu' jix ẍelon a naj, catu' jix yalon watx' k'ane tet Dios yu jun tu', jix yal jaxca ti':
29 —Mamin, jainti' ja wak'omal servil we an. Ja' tinani', cam oj jin yin watx' c'ulalil yutol jix yun tzet albil can ja wu e in an.
30 Yutol jix wil yetoj jin sat jun Colwawom an.
31 Ja' ton jun naj ti', jix ja wak' yopiso sattaj masanil ánima yul yiban k'inal ti'.
32 Ja' ton jun ti', oj ak'on saj k'inal yin spixan eb man Israel oj. Ja' jaon ja conob Israel jon xin, miman oj yun kel oc apnoj jon, ẍi naj Simeón tu'.
33 Ja' naj José yetoj xutx naj Jesús tu', jix q'uey a sc'ul eb yaben tzet jix yal naj Simeón tu' yin naj unin tu'. 34 Catu' jix sk'anon swatx' c'ulal Dios naj Simeón yiban eb. Jix yalon tet ix María, xutx naj Jesús tu' jaxca ti':
—Ilala, ja' jun unin ti', txequel xa yei, tol ec'al eb ket Israelal oj somcha el sc'ul yin. Pero ec'al pax eb oj swa'ne sbeybal yu. Ja' oj tx'oxon el oj, tzet utbil chi yun scolcha eb, pero ec'al eb oj intajnen el naj. 35 Quey tu' oj yun xeclo el oj, tzet chi sna' jun jun ánima yin spixan. Jal jaachti' xin, ey jun c'ual oj oc pitz'an cus c'ulal yin ja pixan yu, jaxca junoj ch'en oj tejletoj bey ja pixan quey tu' oj ja yun ja waben sya'il, ẍi naj Simeón tu' tet María.
36 Ey pax jun ix ix yalomal el sk'ane Dios ey ec' titu'. Ana sbi ix. Scutz'in jun naj chi yij sbi Fanuel, yic'aal naj Aser. Caw ixnam xa ix. Jix ocle yetbi yet caw k'opo to ix tu'. Jujebne jabil jix yil-le sba ix yetoj yichamil catu' jix cam naj. 37 Catu' jix can can ix xojli, ja' yet tu' ochenta y cuatro ya'bilal xa ix. Ja' c'al bey stemplo Dios ey c'al ec' ix, c'ualil c'al ak'balil, ja' c'al titu' jix ak'le servil Kaawil yu ix. Chi yijle nocha sba catu' chi txali. 38 Jix apni ix sc'atan José yetoj María yet jun txolan tu', catu' jix yalon yu diosalil ix tet Dios. Catu' jix yalon el sk'aneal Jesús ix xol jantaj eb chi echbanen sjul stiempoal oj colcha el conob Jerusalén tu'.
39 Ja' yet jix lawi sjijen eb jaxca yalon sley naj Kaawil yu eb unin chi ali, catu' jix paxtoj eb bey conob Nazaret junel xa bey yul yet Galilea. 40 Jal jun unin tu' xin, yel c'ulal jix ch'ib a oj. Jix yi'on c'al yip, c'al sjelanil. Jix yak'on c'al swatx' c'ulal Dios yiban.
Ja' Yet Jix K'anab Jesús Yetoj Eb Cuywam Yin Ley Yul Templo
41 Jun jun jabil chi bet ec' smam xutx Jesús bey Jerusalén, jix to eb yu ilo k'in pascua. 42 Lacaweb xa jabil sk'inal Jesús tu' yet jix bet yetoj eb yin sbabelal yu ilo k'in jaxca sbeybal eb. 43 Jix lawi c'al k'in tu', catu' jix paxtoj eb. Pero ja' naj Jesús tu', jix can can naj bey Jerusalén tu', pero man yotaj oj xutx c'al José tu' tol jix can can naj. 44 Ja' sna'on eb tol ey ec' naj yetoj eb ánima yaman spaxtoj yetoj eb. Yuxan, ja' yet jix ey c'u jix seyle ec' naj yu eb xol yican c'al xol eb yamigo. 45 Pero ma txax naj yu eb. Yuxan jix meltzo pax eb yintaj junel xa, catu' jix bet seyle ec' naj yu eb bey Jerusalén tu'.
46 Caabi tax tu', catu' jix ilcha naj yu eb yul stemplo Dios. Chotan ey naj xol eb cuywam yin sley Moisés. Chi able tet eb, catu' chi yak'on pax k'anlebal tet eb. 47 Caw chi q'uey a sc'ul eb chi aben yin tzet chi yal Jesús tu', yutol caw yotaj naj sic'lebil. Watx' c'al chi yute tak'woj sba tet eb. 48 Ja' yet jix yilon smam xutx tu', tol ja' titu' ey ec' oj, caw jix q'uey a sc'ul eb yu. Yuxan jix yal xutx tu' tet naj jaxca ti':
—Jaach wune', ¿tzet yuxan quey tu' cha wute ja ba e on? Ja mam c'al jainti', caw chach cu sey ec' yin cus c'ulal, ẍi ix tet Jesús.
49 —Pero, ¿tzet yuxan chin je sey ec' oj? ¿Tumi man je yotaj oj tol sowalil chin wa'ne smulnail jin Mam an? ẍi Jesús tet eb.
50 Pero ma na'cha el yu eb tzet jix yal tet eb tu'.
51 Jix lawi tu' xin, catu' jix paxtoj naj yetoj eb bey Nazaret tu'. Jijyom c'al jix yute sba tet eb jaxca c'al ta' sbeybal. Jix sc'uba wan ti' ix txutxe yin sna'bal, catu' jix sna'oteneni. 52 Jal naj Jesús tu' xin, ja'c'ala' ẍ'ib naj, ja'c'ala' ẍ'ib pax sna'bal naj. Caw chi tzala Dios yetoj, c'al chi tzala ánima pax yetoj.
* 2:22 Ja' c'al jun c'ual yet chi ak'le jun sa'beal tet Dios yet sajbannilal jun ix txutxe, ja'c'ala' chi ak'le jun sa'beal tet Dios yet chi manle el jun yune' ta tol babel unin. Ja' jun ti' beybalnebil yu eb Israel yet chi tx'oxon el eb tol ja' jun babel unin yet ton cu Mam Dios. Éxodo 13:12-15; Levítico 12:6. * 2:23 Éxodo 13:2, 12 2:24 Ja' no' cajmu ma no' cuate' chi oc xaambal oj eb meba'. Jal eb man meba' oj xin, ja' no' yune' me' chi yak' eb. Levítico 12:6-8.