4
Ja' Yet Jix Yak'len Naj Diablo Yijban Jesús Yin Spenail
(Mateo 4:1-11; Marcos 1:2-13)
Ja' naj Jesús, ey oc Santo Espíritu yin naj sic'lebil. Jix meltzotej bey miman ja' Jordán. Jix i'letoj yu Santo Espíritu tu' bey jun cusiltaj tx'otx'. Cawinaj c'u jix bet ec' titu'. Jix yak'len naj diablo yijban naj yin spenail. C'am nioj tzet jix slo' yet ey ec' titu'. Jix tit swail naj sic'lebil. Yuxan jix yal naj diablo tu' tet naj jaxca ti':
—Ta yel tol Sc'aal jaach Dios, al tet jun ch'en ti', tol chi oc lo'beal, ẍi naj tet Jesús.
Jix yalon Jesús tet naj:
—Ja' yul An Juun Tz'ibebil can oj chi alon jaxca ti': “Man asanne oj yu lo'be yuxan iquis jon. Pero chi cu iquisbi pax ec' yu sk'ane Dios,” quey tu' yalon yul An Juun,* ẍi Jesús tet naj diablo.
Jix lawi jun tu', catu' jix i'letoj Jesús yu naj bey jun miman wonan. Jix x'oxle masanil wan mimej conob yul yiban k'inal ti' tet Jesús yin jun txolan yu naj. Catu' jix yalon naj tet Jesús tu' jaxca ti':
—Oj jaach waoc yaawil oj masanil wan mimej conob ti', catu' oj wak' e ach masanil sbe'omal. Ja' masanil wan ti', ey oc yul jin k'ab an, yuxan chi ske' wak'on tet mac chi yal jin c'ul. Ta chach ey kaan jin sattaj an, catu' cha walon ja ba e in an, oj wak' masanil wan ti' e ach, ẍi naj diablo tet naj Jesús.
Catu' jix yalon naj Jesús tu' tet naj jaxca ti':
—Jaach Satanás, elan jin c'atan an. Yutol chi yal yul An Juun Tz'ibebil can jaxca ti': “Chex ey kaan sattaj Dios Kaawil. Asan Dios che yak' servil, ẍi yul An Juun,”* ẍi Jesús tet naj diablo.
Jix lawi jun tu', catu' jix i'le pax toj Jesús yu naj diablo bey conob Jerusalén. Jix yi'on atoj naj bey ẍumuc stemplo Dios. Jix yalon naj tet Jesús jaxca ti':
—Ta yel tol Sc'aal jaach Dios, k'oj eytoj ja ba sat tx'otx' tu'. 10 Yutol chi yal can yul An Juun Tz'ibebil can jaxca ti':
Oj ẍejtej eb yángel Dios yu ja steyneni.
11 Oj jaach ẍa' eb ja wey apnoj yetoj sk'ab, yet watx' man oj yasitoj ja wajan yin ch'en, ẍi yul An Juun tu',* ẍi naj diablo tu'.
12 Jix yalon pax Jesús tet naj:
—Pero chi yal pax yul An Juun Tz'ibebil can tu' jaxca ti': “Manchej ja wak'len ja wijban ja Dios, Kaawil,” ẍi yul An Juun tu',* ẍi Jesús tet naj.
13 Jix lawi jun tu', c'am xa junoj xa porobal jix na'cha yak'on naj diablo tu'. Yuxan jix sbej can naj jun tiempoal.
Ja' Bey Galilea Jix Ẍa' El Yich Yopiso Naj Jesús
(Mateo 2:12-17; Marcos 1:14-15)
14 Jix lawi jun tu', catu' jix paxtoj Jesús bey Galilea, Caw ey c'al oc Santo Espíritu yetoj. Eyman jix abcha sk'umal Jesús bey wan lugar tu'. 15 Jix ec' cuywal bey wan snail sculto eb Israel. Masanil eb ánima jix alon naj watx'il.
Yet Ey Ec' Jesús Bey Nazaret
(Mateo 13:53-58; Marcos 6:1-6)
16 Jix lawi jun tu', jix to Jesús. Jix apni bey Nazaret bey jix ch'ibi. Jaxa yet sc'ual xewilal eb Israel, jix oc yul snail sculto eb, jaxca ta' sbeybal. Jix a linan oj yu yawten a An Juun Tz'ibebil can oj.* 17 Jix yak'on eb jun An Juun Tz'ibebil can tet naj, An Tz'ibebil yu jun ẍejab Dios chi yij sbi Isaías. Jix xuyontoj, catu' jix seyon eltej bey chi yal jaxca ti':
18 Ey oc Yespíritu Kaawil win an, yutol ja' jix ak'on wopiso yin walon el watx' k'ane tet eb meba'. Jain jix jin chejletej yu wak'on smimanil sc'ul eb ey scus c'ulal. Chi walon pax tet eb jaxca tol preso yei, tzet utbil chi yun scolcha eb. Chin jajon sat eb c'am chi ske' yilwi. Ja' eb ey oc yalan eb yaaw pena, chin jaj can el eb an.
19 Yetoj pax oj, yu walon can el oj tol jix jul stiempoal jun colbanile chi yak' Dios Kaawil, ẍi yul An Juun Tz'ibebil can ti',* jix awtele yu naj Jesús.
20 Jix lawi tu' xin, catu' jix xulun pax can ey An naj. Catu' jix yaon pax toj tet jun mac txequel ey yopiso bey jun snail culto tu'. Jix ey chotan naj Jesús, catu' jix cuywa tet eb. Masanil jantaj eb ey octoj yul snail culto tu', jix oc t'anan yin naj. 21 Ja' yet jix ẍa'on el yich yaloni, jix yalon tet eb jaxca ti':
—Ja' yet jun c'u ti', tol lalan yunen el je sattaj tzet chi yal An Juun Tz'ibebil can ti', ẍi Jesús tet eb.
22 Masanil eb yaman titu' jix al-le naj watx'il yu eb. Jix q'uey a sc'ul eb sic'lebil, yutol caw watx' wan tzet jix yal tet eb. Pero ey eb jix alon jaxca ti':
—Ja' jun winaj ti', asan sc'aal naj José ti', ẍi eb yin Jesús.
23 Yuxan jix yal Jesús tet eb jaxca ti':
—Wotaj tol oj je yal jun q'uetxan k'ane ti' e in an, “Jaach anwam, ante can ja ba yin sbabelal kil on,” tejan je chi. Tejan oj je yal pax jaxca ti': “Chi kab miman tzet jix el ja wunen bey Capernaum. Ute pax bey cu conob ti' kil on,” je chi e in an.
24 Caw yel chi wal e ex, c'am junoj ẍejab Dios ey yel oc apnoj yul sat eb yet conob. 25 Che na'tej sk'aneal naj Elías yet peyxa, tzet utbil jix yun tu'. Nan scan jabil ma yak' nab. Jix jul jun miman wail yiban masanil ánima. Ja' yet jun tiempoal tu', ec'al eb ix ket Israelal camnaj xa yichamil. 26 Pero manaj tet eb ix jix chejletoj naj Elías colwa oj. Asan tet jun ix man Israel oj, jun ix a Sarepta scawilal conob Sidón, ja' tet ix tu' jix jul ec' colwa oj. 27 Na' wej pax tej sk'aneal jun xa ẍejab Dios chi yij sbi Eliseo. Ec'al eb ket Israelal jix mi'cha oc yu jun ya'bil chi k'a'toj ánima yu, jun chi yij sbi lepra. Pero c'am junoj eb jix wa'xi can sc'ul yu naj Eliseo tu'. Asan jun naj man Israel oj, Naamán sbi, a Siria naj, asan jun tu' jix wa'xi can sc'ul yu naj Eliseo tu', ẍi Jesús tet eb.
28 Ja' yet jix yaben eb ey octoj yul snail culto tu' wan ti', caw jix tit sjowal eb yin naj. 29 Yuxan jix a linan eb, jix i'letoj naj yu eb bey sti' conob tu'. Jix apni eb bey sjolom jun wonan spac'anil conob tu', catu' jix yochen eb jix stentoj sat pac'an tu'. 30 Pero ja' naj Jesús jix el can mocna xol eb, catu' jix toi.
Jun Winaj Jix El Can Jun Pena Espíritu Yin Yu Jesús
(Marcos 1:21-28)
31 Jix to Jesús bey conob Capernaum, yul yet Galilea. Jix c'oli scuyle eb ánima yet sc'ual xewilal eb Israel yu naj. 32 Jix q'uey a sc'ul eb yaben wan cuybanile tu', yutol ja' yet lalan sk'anabi, jix txeclo el oj, tol ak'bil yopiso naj yu Dios.
33 Ey jun winaj ey ec' bey snail sculto eb tu'. Ey oc jun pena espíritu yin. Jix a yaw jun pena espíritu tu' yin ipal, jix yalon jaxca ti':
34 —Jesús a Nazaret, elan cu c'atan, ¿tzet ja walon ja wet kin? ¿Jam yu jon ja wak'on lawoj el oj yuxan chach juli? Wotaj mac jaach txequel. Jaachti', sic'bil jaach el yu Dios, ẍi jun pena espíritu tet Jesús.
35 Jix tzuwa naj yin jun pena espíritu tu':
—Tz'in ja chi. Elan yin jun winaj ti', ẍi Jesús tet jun pena espíritu tu'.
Eyman jix k'ojle ey naj sat tx'otx' yu jun pena espíritu, catu' jix el yin naj. C'am nioj tzet jix i'on naj. 36 Jix q'uey a sc'ul masanil eb jix iloni. Catu' jix yalon eb jaxca ti':
—¿Tzet la ye wan k'ane jix yal ti'? Ja' jun winaj ti' caw ey yopiso, ey yip ẍejon el eb pena espíritu. Ilala, tol chi el yu naj, ẍi eb.
37 Eyman jix abcha a sk'umal Jesús xol eb ánima bey wan lugar scawilal tu'.
Ja' Ix Sni' Simón Pedro Jix Wa'xi Can Sc'ul Yu Jesús
(Mateo 8:14-15; Marcos 1:29-31)
38 Catu' jix eltej Jesús yul snail sculto eb tu', catu' jix to bey sna naj Simón. Caw ya' ey ix sni' naj Simón tu' yu k'ak'al ya'bil. Yuxan jix sk'an favor eb tet Jesús yu ix. 39 Catu' jix oc linan Jesús tu' sc'atan ix. Jix stenon oc tucan jun k'ak'al ya'bil tu'. Eyman jix sicbi sc'ul ix. Catu' jix a linan ix tu', jix ak'le servil eb yu ix.
Ec'al Eb Ya' Ey Jix Wa'xi Can Sc'ul Yu Jesús
(Mateo 8:16-17; Marcos 1:32-34)
40 Jaxa yet yey c'ualil xin, masanil eb mac txequel ey sya' ey yu yal c'al tzet ya'bilal jix yi'tej eb sc'atan Jesús. Jix batxbatoj sk'ab naj yiban jun jun eb. Catu' jix wa'xi can sc'ul eb. 41 Ec'al mac jix i'le can el pena espíritu yin yu naj. Chi a yaw eb pena espíritu tu', chi yalon eb jaxca ti':
—Jaachti', Sc'aal jaach Dios, ẍi eb tet Jesús.
Pero jix tenchanele eb yu Jesús. Ma cha'le k'anab eb, yutol yotaj eb tol ja' ton Cristo.
Jix Ec' Jesús Yal El Sk'ane Dios Yul-laj Yet Galilea
(Marcos 1:35-39)
42 Jaxa yet jix sajbi el xin, jix to Jesús tu' xamlaj conob bey c'am ánima. Pero jix to eb ánima seyon ec' oj. Jix apni eb bey ey ec' naj tu', jix c'oli yoc tean eb yin naj tol c'am chi to naj. 43 Jix yalon naj tet eb jaxca ti':
—Sowalil chin ec' wal can el watx' k'ane bey wan xa conob, yet watx' chi yab can oc eb tzet utbil oj yun yoc Dios yin Yaawil oj. Ja' ton yu jun ti' yuxan chejbil jin tej an, ẍi naj tet eb.
44 Yuxan jix ec' c'al Jesús yal can el sk'ane bey jun jun snail sculto eb yet Israelal bey yul-laj yet Galilea tu'.
* 4:4 Deuteronomio 8:3 * 4:8 Deuteronomio 6:13 * 4:11 Salmos 91:11, 12 * 4:12 Deuteronomio 6:16 * 4:16 Ja' sbeybal eb, tol chi a linan eb yet chi awtele An Juun Tz'ibebil can oj. * 4:19 Isaías 61:1, 2 4:20 Ja' sbeybal eb, tol chi ey chotan eb yet chi yalon el sk'ane cu Mam Dios eb.