12
Sk'aneal Wan Eb Mulnawom Pena Sna'bal
(Mateo 21:33-46; Lucas 20:9-19)
Catu' jix yalontej Jesús tu' jun sk'aneal yet tx'oxbanile ti', jix yal jaxca ti':
—Ey jun winaj jix yaw wan uva sat jun x'otx'. Jix yaoc colal yin. Jix swa'nen jun jolan bey oj stec' el yal uva tu'. Jix tz'ajon pax a jun ilbal uva xol tu'.* Jix lawi tu' xin, jix yaon can toj x'otx' tu' maanil yetoj c'al yawoal tet wan mulnawom winaj. Jix to ec'ab bey jun xa lugar naat tu'. Ja' yet jix a apnoj stiempoal syambale el an uva tu' xin, jix ẍejontoj jun ẍejab bey eb mulnawom tu', yu sto ẍa'on naj jantaj yet naj t'inan yi'oni. Jix apni naj xin, jix tzac'ontej eb, jix smak'on naj eb. Xew c'al tu', catu' jix ẍejon pax eb, c'am nioj tzet jix yi' naj. Catu' jix ẍejontoj jun xa ẍejab naj a tx'otx' tu' tet eb junel xa. Pero jix k'ojch'ennele jun xa naj tu' yu eb yet jix apni. Jix jolcha sjolom naj yu eb. Caw pena jix yute sba eb yin. Jix to chejletoj jun xa yu naj. Ja' jun xa tu' xin, jix cam xa c'al yu eb. Ec'al to c'al wan xa eb jix chejtoj, ey eb tu' c'al jix yasi smak'lei, ey eb xin, jix cam xa c'al yu eb. Ey jun q'uetxan sc'aal naj a tx'otx' tu', miman chi cam el sc'ul naj yin. Jix ẍej pax toj naj yin xa c'al tzunanil. “Oj xiw eb tet jin c'aal ti',” ẍi naj yul sc'ul. Pero ja' yet lalan yapni naj, jix swa'alne eb maanenen tx'otx' tu' jaxca ti': “Ja' jun c'aale, tol chi juli, pero ja' yet oj cam smam naj, ja' oj i'on can x'otx' ti' sattaj oj. Cu mak' wej cam oj, jaon xa oj ki' can tx'otx' ti',” ẍi eb. Yuxan jix c'al apni naj, catu' jix mitx'le naj yu eb, jix mak'le cam oj, catu' jix k'ojle smimanil sti' el jun tx'otx' tu'. Chin k'anle e ex xin, ¿tzet oj utele eb maanenen tx'otx' tu' yu naj a tx'otx' tu' che na'? Oj yak' cam eb naj yet oj jul oj. Catu' oj yaon can toj x'otx' tu' maanil tet wanoj xa mac txequel. 10 ¿Tumi c'am to bey che yil yul An Juun Tz'ibebil can oj bey chi yal jaxca ti':
Ey jun ch'en jix yintajne el eb wa'nem na. Ja' ton jun tu' yel jix oc yopiso.
11 Ja' naj Kaawil jix uten jun tu', yu jun tu', yuxan ja' yet chi kiloni, caw chi q'uey a cu c'ul yu, ẍi yul An Juun Tz'ibebil can tu'?* ẍi Jesús tet eb.
12 Catu' jix yak'le eb smitx'on Jesús, yutol jix na'cha el yu eb, tol ja' eb chi al-le yu jun k'aneal tu'. Pero chi xiw eb tet ánima, yuxan ma mitx'le Jesús yu eb tu'. Catu' jix paxtoj eb.
Ch'en Tumin Chi K'anle Yu Yaaw
(Mateo 22:15-22; Lucas 20:20-26)
13 Jix lawi jun tu' xin, catu' jix chejletej jaywan eb fariseo yetoj eb spartido Herodes sc'atan Jesús yu yak'len yijban naj eb yin spenail yu junoj tzet yetal chi yala, catu' chi yak'on queja eb, yaloni. 14 Jix c'al apni eb xin, jix yalon eb tet naj jaxca ti':
—Jaach cuywam, kotaj tol yel tzet cha wala. Kotaj pax oj, tol jun laan c'al cha wute ja c'ul yin masanil ánima, yutol laan c'al yel oc apnoj eb yul ja sat. Catu' chach cuywa yin yel yin jun beybale chi ẍa' sc'ul Dios. ¿Tzet ja chi jaachti'? Ja' ch'en tumin chi k'anle el e on yu naj yaaw bey Roma, ¿ey mi sleyal chi kak'a, ma c'amaj? ¿Watx' mi chi kak' ch'en, ma c'amaj cha na'? ẍi eb tet Jesús. 15 Pero yotaj xa Jesús, tol caab satil chi yun eb, yuxan jix yal tet eb jaxca ti':
—¿Tzet yuxan che yak'le jin je yijban yin spenail? Asi', i' wej tej junoj ch'en tumin tu' wil an, ẍi naj tet eb. 16 Catu' jix bet yi'on jun tumin tu' eb, catu' jix sk'anlen Jesús tet eb jaxca ti':
—¿Mac txequel jun ey oc yechel sat yin jun tumin ti'? ¿Mac txequel jun ey oc sbi yin ch'en ti'? ẍi naj tet eb.
—Yechel sat naj yaaw bey Roma yetoj c'al sbi naj, ẍi eb tet Jesús.
17 —Ak' wej tzet yetal yet c'al ta' naj yaaw tu' tet xin. Catu' ja' tzet yetal yet c'al ta' Dios, ak' wej pax tet, ẍi Jesús tet eb. Ja' yet jix yaben wan tu' eb, tu' c'al jix q'uey a sc'ul eb.
Eb Chi Aloni, Tol Ma Pitzc'u A Eb Camnaj
(Mateo 22:23-33; Lucas 20:27-40)
18 Ja' junel ey wan eb saduceo jix apni sc'atan Jesús. Eb chi aloni, tol c'am chi pitzc'u a eb camnaj. Jix yalon eb tet naj jaxca ti':
19 —Jaach cuywam, ja' Moisés jix tz'iben can jaxca ti': “K'inaloj ey junoj mac chi cami, catu' chi can yistil, pero c'am junoj yuninal jix el can oj. Ja' junoj uẍtajeal sowalil chi i'on ix, yet watx' ta chi el yuninal jun xa tu', jaxca tol yuninal naj jix cam tu' chi yun can oc oj.” Quey tu' jix yute yalon can Moisés.* 20 Ja' junel, ey jujwan winaj yuẍtaj c'al sba. Jix oc yistil naj babel winaj. Pero jix camtoj naj, c'am c'al yuninal naj jix el can oj. 21 Ja' jun xa naj uẍtajeal jix i'on can ix. Jix cam pax toj jun xa naj tu', ja'c'ala', c'am yuninal jix el pax can oj. Ja'c'ala' jix yun naj yet yox uẍtajeal. 22 Sjujwanil eb naj, jix yi'le c'al ix eb naj. C'am c'al eb jix el can junoj yuninal. Jix lawi scamtoj eb naj sjujwanil xin, catu' jix cam pax ix. 23 Ja' yet oj pitzc'u a eb camnaj tu' xin, ¿mac wal junoj yel ey yalon yet yin jun ix tu'? Yutol jix c'al yi'le ix eb naj sjujwanil, ẍi eb saduceo tu'. 24 Catu' jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Caw che yak' q'ueytoj je ba, yutol man je yotaj oj tzet chi yal yul An Juun Tz'ibebil can oj. Man je yotaj oj pax jantaj yipal Dios. 25 Ja' yet oj pitzc'u a eb camnaj tu', toj oj to yi'le sba eb ánima. Yutol jaxca xa eb ángel bey satcan oj yun can el eb. 26 Pero c'am chi na'cha el je yu ta oj pitzc'u a eb camnaj. ¿Tumi c'am bey che yil tzet tz'ibebil can yu Moisés yul An Juun Tz'ibebil can xin, yu tzet jix yal Dios tet yet jix k'anab eltej xol k'ak' k'ak' yin te' q'uix? Jix yal Dios jaxca ti': “Jain ton ti' Sdiosal jin Abraham, Sdiosal jin Isaac, Sdiosal jin Jacob,” ẍi yul An Juun tu'.* 27 Yu jun tu', yuxan cax c'al camnaj xa eb, kotaj tol man junelne oj jix q'uey el eb, yutol kotaj, tol ja' Dios, man Sdiosal oj eb camnaj, pero Sdiosal eb iquis. Yu jun tu' xin, caw che yak' q'ueytoj je ba, ẍi Jesús tet eb.
Jun Chejbanile Yel Xa C'al Miman Yel Oc Apnoj
(Mateo 22:34-40)
28 Ey pax jun cuywam yin sley Moisés jix apni sc'atan naj, jix yab steelen sba eb saduceo tu' yetoj Jesús. Jix yabe, tol watx' jix yute spajtzen sk'anlebal eb Jesús, yuxan jix yak' pax jun sk'anlebal tet naj jaxca ti':
—¿Beytet junoj chejbanile yel miman yel oc apnoj yintaj masanil? ẍi naj tet Jesús. 29 Catu' jix yalon Jesús tu' jaxca ti':
—Ja' ton jun chejbanile tol ec'ban yintaj masanil ti', chi yal jaxca ti': “Ab wej xin jex Israel, ja' naj Kaawil cu Diosal, junne ton naj. 30 Cam c'ulne wej naj Kaawil cu Diosal yin masanil je c'ul, c'al yin masanil je pixan, c'al yin masanil je na'bal, c'al yin masanil je yip,” ẍi.* [Ja' ton jun chejbanile ti', ec'ban yel oc apnoj yintaj masanil.] 31 Ja'c'ala' jun xa oj wal ti', txen xa man laan oj yetoj jun babel tu', chi yal jaxca ti': “Cam c'ulne wej je yet animail jaxca che yute je cam c'ulnen je ba jun jun jex,” ẍi.* C'am junoj xa chejbanile yel miman yel oc apnoj yintaj caab ti', ẍi Jesús tet naj. 32 Catu' jix yalon naj cuywam yin ley tu' tet naj jaxca ti':
—Watx' ton Mamin, yel ton cha wala. Junne cu Dios, c'am junoj xa. 33 Sowalil ton chi cu cam c'ulne Dios yin masanil cu c'ul, yin masanil cu na'bal, yin masanil cu pixan, c'al yin masanil kip. Yetoj pax oj, sowalil ton chi cu cam c'ulne eb ket animail jaxca chi kute cu cam c'ulnen cu ba jun jun jon ti'. Ja' caab ti', ec'ban yel oc apnoj yintaj masanil xaambal, ec'ban yel oc apnoj yintaj sa'beal chi tz'a' sattaj Dios, ẍi naj tet Jesús. 34 Ja' yet jix yaben Jesús tol watx' jix yute tak'woj sba naj tet, jix yalon tet naj jaxca ti':
—Nianxane oj oc Dios ja Waawil oj, ẍi Jesús tet naj. Jix lawi tu' xin, c'am junoj xa mac jix stec'ba sba sk'anlen junoj xa tzet yetal tet naj.
Ja' Cristo, Ja' Ton Naj Sc'aal Dios
(Mateo 22:41-46; Lucas 20:41-44)
35 Ja' yet jix cuywa Jesús yul stemplo Dios junel, jix yal naj jaxca ti':
—¿Tzet yuxan chi yal eb cuywam yin sley Moisés jaxca ti': “Ja' Cristo yic'aal David c'al?” ẍi eb. 36 Yutol ja' naj David tu', ak'bil yal yu Santo Espíritu junel jaxca ti':
Jix yal Dios Kaawil tet naj Waawil jaxca ti': “Eyan chotan bey jin watx' k'ab masanta' c'al oj can eb chi chichon oc sc'ul ja win ja walan wu an,” ẍi Dios tet naj Waawil, ẍi David.*
37 Quey tu' jix yute yalon David tu', tzet utbil tol ja' Cristo, Yaawil yei. Yu jun tu', man asanne oj tol yic'aal David yei, ẍi Jesús tet eb. Ec'al ánima jix aben jun k'ane ti'. Jix tzala xa c'al a eb yabeni.
Jix Yaltej Spenail Eb Cuywam Yin Sley Moisés Jesús
(Mateo 23:1-36; Lucas 11:37-54; 20:45-47)
38 Ja' yet lalan scuywa Jesús xol ánima tu', jix yal tet eb jaxca ti':
—Che yil c'al je ba, yutol ja' eb cuywam yin sley Moisés, caw ey smey sbeybal eb. Chi ẍa' sc'ul eb yec' tok'ok'oj yetoj jojan spichil chi yaoc oj.§ Ja' yet chi yi'on ey sba ánima tet eb yul-laj calle, watx' xa c'al chi yab eb. 39 Ja' bey snail syambabail eb yin culto, asan bey chi ey chotan eb mimej winaj chi yoche eb chi ey chotan oj. Yetoj yet chi oc mimej lo', asan bey chi ey eb mimej winaj chi ey eb. 40 Chi yi'on ec' sna eb ix camnaj xa yichamil eb. Chi lawi jun tu', naat chi yute yajan xa, yet watx' c'am chi txeclo el sattaj ánima ta ey spenail eb. Yu jun tu', yel miman castigo oj ẍa' eb, ẍi Jesús.
Ch'en Yofrenda Ix Ix Camnaj Xa Yichamil
(Lucas 21:1-4)
41 Chotan ey Jesús yul templo junel, bey scawilal cha'bal ofrenda. Jix yilon c'al yaon eytoj yofrenda ánima. Ec'al eb be'om jix ya eytoj yet, mimantaj chi yute yaon eytoj eb. 42 Lalan to c'al wal tu', jix apni jun ix ix camnaj xa yichamil, meba' ch'an ix. Jix yaon eytoj caab centavo yet ix, caw nian ch'an yet ix tu'. 43 Catu' jix yawtentej eb scuywom Jesús tu', jix yalon tet eb jaxca ti':
—Caw yel chi wal e ex an, ja' jun ix meba' ix camnaj xa yichamil ti', ec'ban yofrenda ix jix ec' ya eytoj yintaj c'al masanil eb jix ec' ya eytoj yet yul cha'bal ofrenda ti'. 44 Yutol jun jun c'al mac txequel, sobra xa c'al stumin eb jix ec' ya eytoj. Jal jun ix ti' xin, caw meba' ton ix, pero tz'ajan jix ya eytoj stumin ix yin ofrendail, ẍi Jesús tet eb. Jesús tet naj.
* 12:1 Ey bey chi binale yak'il te' uva yechel oj eb conob Israel. Il Isaías 5:1-7. * 12:11 Salmos 118:22, 23 12:13 Ja' eb spartido Herodes, chi ẍa' sc'ul eb, tol ja' c'al naj Herodes yetoj yic'aal chi oc yaawil oj eb. Jal eb fariseo man laan oj sna'bal eb yetoj eb tu'. * 12:19 Deuteronomio 25:5-10 * 12:26 Éxodo 3:6 * 12:30 Deuteronomio 6:4, 5 * 12:31 Levítico 19:18 12:36 Ja' mac chi ey chotan bey watx' sk'ab junoj mac txequel, chi x'oxo, tol miman yel oc apnoj yul sat. * 12:36 Salmos 110:1 § 12:38 Ey wan ni'tej tx'uye tz'um chi yij filateria. Ja' yul eb tu' ey janic' sley Moisés. Chi pixle oc wan tx'uye tu' yin spalan, c'al yin sq'uexan sk'ab eb. Miman pax chi yute sti'laj spichil eb. Jaxca ti' chi yute x'oxon el sba eb fariseo, tol na'an Dios yu eb.