2
Jix Wa'xi Can Naj Sicbinaj El Smimanil
(Mateo 9:1-8; Lucas 5:17-26)
Jayeb jix to c'u tu', jix apni pax Jesús junel xa bey conob Capernaum. Catu' jix abchai, tol ey ec' bey sna. Yu jun tu', yuxan ec'al ánima jix syamba oc sba bey sna naj yet tu'. Ma yab yul na tu', yuxan ey eb jix can can sti' na. Catu' jix c'oli yalon sk'ane Dios Jesús tet eb. Ey jun winaj sicbinaj el smimanil, jix i'letej yu canwan winaj. Pero ma ske' yoctoj eb bey ey ec' Jesús, yutol caw ey ánima. Yu jun tu', yuxan jix atoj eb yiban ẍumuc spananil na tu'.* Jix sjolon eb jun jolan yet c'ulal bey ey ec' Jesús. Jix yaon eytoj t'unun oj jun winaj tu' eb yul sweyub. Catu' jix ey apnoj sat tx'otx'. Ja' yet jix yilon Jesús, tol chi yaoc sc'ul eb yin, jix yalon tet naj sicbinaj el smimanil tu' jaxca ti':
—Jaach wuẍtaj, jix ak'le miman c'ulal yin ja penail, ẍi Jesús tet naj. Pero ey wan eb cuywam yin sley Moisés chotan ec' titu'. Jix sna'on eb jaxca ti': “¿Tzet yuxan quey tu' chi yal jun winaj ti' jaxca ti'? Buchwal k'ane chi yun yin Dios. C'am junoj ánima chi ske' yak'on miman c'ulal yin cu penail, asan Dios,” ẍi eb. Yotaj xa pax Jesús tzet chi sna' eb, yu jun tu', yuxan jix yal tet eb:
—¿Tzet yuxan quey tu' che na' jaxca tu'? ¿Beytet junoj yel subo yali che na'? Ta jin chi jaxca ti': “Tol jix ak'le miman c'ulal yin ja penail,” ma ja', “aan waan oj, i' a ja weyub catu' beyan”. 10 Ja' tinani' xin, oj jin tx'ox e ex an, tol ja' jain Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios ti', chi c'al ske' wu wak'on miman c'ulal yin spenail eb ánima bey yul yiban k'inal ti', ẍi Jesús tet eb. Catu' jix yalon naj tet naj sicbinaj el smimanil tu':
11 —Jain chi wal e ach an, aan waan oj. I' a ja weyub ti'. Paxan bey ja na, ẍi Jesús tet naj. 12 Jix a xa c'al waan naj yet jun txolan tu'. Jix yi'on a sweyub naj. T'anan oc eb, catu' jix pax naj. Tuxa c'al jix q'uey can a sc'ul eb masanil. Jix yalon watx' k'ane eb tet Dios:
—Caw c'am bey chi kil junoj tzet yetal jaxca ti', ẍi xa c'al eb.
Jix Awtele Naj Leví Yu Jesús Yu Yoc Scuywom Oj
(Mateo 9:9-13; Lucas 5:27-32)
13 Jix lawi jun tu' xin, jix to Jesús sti' ja' mar Galilea junel xa. Jix apni pax eb ánima masanil sc'atan naj. Catu' jix cuywa tet eb. 14 Lalan sbeyi, catu' jix yilon yin jun naj chi ijon Leví, sc'aal naj Alfeo. Chotan ey bey chi tejwi el tolabal tet eb ánima:
—Tzajloan, cuywan wintaj an, ẍi Jesús tet naj. Catu' jix a waan oj, jix tzajlo yintaj naj cuywoj. 15 Jix lawi tu', catu' jix to Jesús bey sna naj Leví tu'. Jix low yetoj eb scuywom titu', pero ey pax wan eb tejom el tolabal jix low yetoj eb yin meẍa, c'al wan xa eb pena pax sbeybal. Yutol ec'al mac jix tzajlo yintaj. 16 Ja' yet jix yilon eb cuywam yin sley Moisés c'al eb fariseo, tol lalan slow naj yetoj eb pena sbeybal tu', jix yalon eb tet eb scuywom naj jaxca ti':
—¿Tzet yuxan chi low Jesús yetoj eb tejom el tolabal c'al yetoj eb pena sbeybal ti'? ẍi eb. 17 Ja' yet jix yaben Jesús jaxca tu', jix yalon tet eb:
—K'inaloj ta ey ec' junoj anwam tinani', ¿toj ey yopiso yu eb watx' sc'ul? Asan yu eb ya' ey, ja' eb tu' ey yopiso yu. Quey jin pax tu', man yu oj wawten eb watx' sbeybal sna'oni, yuxan jix jin jul an, pero yu wawten eb chi yotajnen el sba tol penawom eb, ẍi Jesús.
C'am Chi Ẍa'le Sba Icham Beybale Yetoj Scuybanil Jesús
(Mateo 9:14-17; Lucas 5:33-39)
18 Ja' junel, lalan yijle nocha sba scuywom naj Juan yetoj eb fariseo, Yuxan ey wan mac jix apni sc'atan Jesús catu' jix sk'anleni:
—Ja' eb scuywom naj Juan c'al eb scuywom eb fariseo, chi yijle nocha sba eb. ¿Tzet yuxan c'am chi yun pax eb ja cuywom jaachti'? ẍi eb tet. 19 Catu' jix yalon naj tet eb jaxca ti':
—K'inaloj ey junoj nupil chi oc tinani'. Ja' eb awtebil, ¿tumi oj ske' man oj low eb yet ey to ec' naj lalan snupi tu' yetoj eb? 20 Ja' to yet oj a apnoj stiempoal yi'le el naj xol eb, ja' yet tu' oj yijle nocha sba eb. 21 Tol ey jun xa cuybanile chi tx'oxon el oj tol c'am chi ẍa'le sba icham cuybanile yetoj wan ac' jin cuybanil. K'inaloj ey junoj an icham pichile chi jolcha tinani'. Toj ey mac txequel chi aon oc an ac' nip man to tx'a'bil oj snipil oj an. Yutol ja' an ac' nip tu', chi utz' an, catu' chi mimanbi snic'chanajil an icham tu'. 22 Yetoj pax oj, c'am junoj mac txequel chi aon ey vino tol to chi wa'xi yul junoj icham tz'um snetal vino, yutol ja' yet chi ch'ib a jun vino tu', chi nic'chatoj no' net tz'um tu' yu. Catu' tu' c'al chi etex el vino tu' yetoj jun no' tz'um tu'. Yu jun tu', yuxan asan yul no' ac' tz'um snetal vino, ja' tu' chi ey vino tol to chi wa'xi tu', ẍi Jesús tet eb.
Jix Yaltej Jesús Yu Sc'ual Xewilal
(Mateo 12:1-8; Lucas 6:1-5)
23 Ja' yet jun sc'ual xewilal, jix ec' Jesús yul jun be snan xol wan ixim trigo yetoj eb scuywom. Jix yi'on el jayeb sjolom ixim eb scuywom tu', yu sc'uxon eb yet lalan sbey eb tu'. 24 Yu jun tu', yuxan jix yal eb fariseo tet Jesús jaxca ti':
—Ilala, ¿tzet yuxan chi yun eb ja cuywom ti' tzet tol ey sleyal kunen yet sc'ual xewilal? Man sleyal oj chi yute eb jaxca tu', ẍi eb. 25 Pero jix yal Jesús tet eb jaxca ti':
—¿Tumi c'am to bey che yil yul An Juun Tz'ibebil can oj, tzet jix yun naj rey David junel, yet jix tit swail yetoj eb yaman yetoj? 26 Jix octoj yul snail Dios, yet ey oc Abiatar yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios. Jix slo'on eytoj ixim pan yet Dios yei, tol asan eb yak'omal xaambal tet Dios ey sleyal slo'oni, jix yak' pax tet eb yaman yetoj tu'.* Pero ja' jun tzet jix yun tu', man pena oj yul sat Dios. 27 Ja' Dios jix alon can oj, yuxan jix el yich sc'ual xewilal, yet ánima yei. Pero man yu oj sjijen sc'ual xewilal eb yuxan jix wa'nele eb yu Dios. 28 Jainti', chi ske' walon an, tzet chi ske' el kunen yet sc'ual xewilal, yutol Ak'bil Wopiso xol eb ket animail ti' yu Dios, ẍi naj tet eb.
* 2:4 Ja' sna eb yet tiempoal tu', panan yiban. Ey bey chi atoj xew eb ánima yiban. 2:14 Ja' naj Leví, chi yij pax naj yin Mateo bey Mateo 9:9. 2:22 Jix s'is s'umal no' eb snetal oj svino. Ja' yet chi ch'ib a vino tu', catu' chi nic'chatoj wan icham net tu' yu yutol caw eb. Yuxan asanne ac' tz'um chi sk'an eb yetoj ac' vino. * 2:26 1 Samuel 21:1-6