4
Sk'aneal Jun Naj Txi'om Trigo
(Mateo 13:1-9; Lucas 8:4-8)
Ja' junel jix cuywa Jesús sti' ja' mar. Ec'al ánima jix yamchai. Yu jun tu', yuxan jix atoj yul jun barco ey ec' sti' ja' tu', jix ey chotan yul. Jal eb ánima tu' xin, jix can eb sti' ja' mar tu' masanil. Miman tzet jix yak' scuy eb titu'. Jix yalontej wan k'ane tet eb jaxca ti':
—Ab wej wan oj wal ti'. Ey jun naj jix to txi'o trigo. Ey janic' ixim jix apni can txi'laboj yul-laj be. Pero jix ec' sic'le a ixim yu no' tz'iquin. Ey ixim jix ey q'uey yiban wan ch'en, bey xaxo tx'otx'. Jun txolan jix aol oj, yutol xaxo x'otx'al. Pero jix c'al aol c'u, jix taj el ixim, yutol man miman oj xe' ixim eytoj yul tx'otx'. Ey pax ixim, jix ey q'uey xol q'uix, pero jix ch'ib a te' q'uix tu'. Catu' jix muje el yu te'. Yuxan ma can sjolom ixim. Pero ja' ixim jix ey q'uey bey yax sat tx'otx', jix ch'ib a ixim, jix can sjolom ixim. Ey ixim jolome trenta sbak' jix yak'a, ey ixim sesenta, ey ixim xin, cien jix yak'a. Ja' wan che yab ti', na'otane wej sic'lebil, ẍi Jesús tet eb.
Tzet Yel Oc Apnoj Wan K'ane Tx'oxom El Cuybanile Ti'
(Mateo 13:10-17; Lucas 8:9-10)
10 Ja' yet man xa ey oj ec' eb ánima tu' sc'atan Jesús, jix sk'anlen el eb scuywom slacawanil tet naj, c'al eb ey ec' scawilal:
—¿Tzet wal chi yal yel oc apnoj jun k'ane jix ja wal ti'? ẍi eb tet naj. 11 Catu' jix yalon naj tet eb:
—Asan e ex chi x'ox Dios wan tzet yetal tol c'am to mac otajneni, yet watx' chi na'cha el je yu tzet chi yun yoc Dios je Yaawil oj. Pero ja' tet eb comon ánima, asan wan k'ane tx'oxom el cuybanile chi wal tet, 12 yet watx' c'am chi na'cha el yu eb. Cax c'al chi yil junoj tzet yetal eb, pero cac'al tu' chi can eb, jaxca tol c'am tzet chi yil eb. Yetoj pax oj, cax c'al chi yab eb, pero c'am nioj chi na'cha el yu eb. Yu jun tu', yuxan c'am nioj chi q'uexcha sna'bal eb, yuxan c'am pax chi ak'le miman c'ulal yin spenail eb yu Dios.*
Tzet Chi Yal Yel Oc Apnoj Jun Sk'aneal Naj Txi'om Trigo Ti'
(Mateo 13:18-23; Lucas 8:11-15)
13 Ta c'am chi na'cha el je yu tzet chi yal yel oc apnoj jun sk'aneal yet tx'oxbanile jix wal ti' an, ¿tzet oj yun sna'cha el je yu wan xa k'ane masanil? 14 Ja' naj txi'om trigo tu', yechel eb chi alon el sk'ane Dios. 15 Ja' ixim jinat jix ey q'uey sti' be, yechel eb ánima chi c'al xew yaben sk'ane Dios, catu' chi jul naj Satanás, chi yak'on q'ueytoj yul sc'ul eb. 16 Ja' ixim jix ey q'uey yiban ch'en, yechel eb ánima eyman chi ẍa' yab sk'ane Dios yin tzala c'ulal. 17 Pero man tec'an oj ye eb, jaxca junoj te' te' man miman oj xe' eytoj xol tx'otx'. Yuxan jaxa yet chi jul jun sya'ilal, ma yet chi ac'ulnele eb yu c'al sk'ane Dios, jun txolan catu' chi somcha el sc'ul eb. 18 Ja' ixim jix ey q'uey xol q'uix, yechel pax jun xa bulan eb chi aben sk'ane Dios. 19 Pero asan tzet yetal ey yul yiban k'inal ti' chi yoche eb. Chi etex el sna'bal eb yu chi yoche eb chi oc sbe'omal. Asan yin tzet yetal chi yoche oc eb, caw chi yaoc sna'bal eb yin. Yu jun tu', yuxan tu' c'al chi yetne el sba sk'ane Dios yin eb. Laan eb jaxca ixim trigo c'am swatx'il sjolom chi yak'a. 20 Jal ixim jix ey q'uey bey yax tx'otx' tu' xin, yechel pax eb chi aben sk'ane Dios, catu' chi yaon oc yin sc'ul. Ja' ton eb tu' laan jaxca ixim treinta sbak' chi yak'a. Ey pax eb laan jaxca ixim sesenta sbak' chi yak'a, c'al jun ciento, ẍi Jesús.
Masanil Tzet Ewan C'uan Yei, Oj Txeclo A Oj
(Lucas 8:16-18)
21 Jix yal pax tej Jesús jaxca ti':
—Ja' yet chi kaon oc cu tzejtebal, toj wal chi kaoctoj yalan junoj cante'. C'am pax chi kaoc yalan junoj tx'at. Ja' yiban junoj tzet yetal naat batxan a oj, ja' tu' chi ka atoj, yet watx' chi tzejtane masanil yul na tu'. 22 Jantaj tzet ewan c'uan ye tinani', oj txeclo c'al ta' a oj yetoj jantaj tzet c'ubabil el tinani', oj ak'le otajnele el oj. 23 Na'otane wej wan che yab ti' sic'lebil. 24 Ak' wej je txiquin yin tzet che yabe, yutol jaxca che yute je yak'on je txiquin tu', jaxca tu' oj yute yak'on Dios na'cha el je yu. Catu' yel xa c'al oj yak' na'cha el je yu. 25 Yutol ja' mac chi yoche chi na'cha el yu, yel xa c'al oj ak'le na'cha el yu eb. Jal eb c'am chi yoche chi na'cha el yu xin, ja' nioj tzet ian chi na'cha el yu eb, oj i'le ec' tet eb, ẍi Jesús.
Sk'aneal Ixim Jinat Chi Ch'ibi
26 Jix yal pax tej Jesús jaxca ti' tet eb:
—Oj waltej e ex tzet oj yun yel oc eb chi oc Dios Yaawil oj. K'inaloj junoj winaj chi txi'on jinat sat x'otx'. 27 Chi lawi tu' chi wey jun ak'bal, catu' chi a waan jun jun sk'inibalil. Yajban chi ec' tiempo, chi aol yawo naj tu', catu' chi ch'ibi. Pero man yotaj oj naj tzet chi yun ẍ'ibi, 28 yutol asan yu syaxil tx'otx' chi ch'ibi. Yin sbabelal, xaj jix to c'al. Catu' chi can sjolom, catu' chi yak'on sat. 29 Ja' yet chi taj el oj, chi c'uple a oj, yutol chi a apnoj stiempoal.
Sk'aneal An Sbak' Mostaza
(Mateo 13:31-32; Lucas 13:18-19)
30 ¿Tzet chi yun ya can sbisil eb ánima chi oc Dios Yaawil oj, che na'? Oj waltej jun k'ane je yabe, tzet chi yun ẍ'ib sbisil eb. 31 Laan eb jaxca junoj sbak' mostaza chi awle bey junoj tx'otx'. Ja' jun an jinat tu', caw yali' ch'an an yintaj masanil wanoj xa jinat bey yul yiban k'inal ti'. 32 Pero asan yawchai, chi ch'ibi, yel miman chi yun yintaj masanil wan xa ita. Mimej chi yun sk'ablaj, yuxan masanta' no' tz'iquin chi oc ewan no' yalan yenel, ẍi Jesús tet eb.
Yopiso Wan Sk'aneal Tx'oxbanile
(Mateo 13:34-35)
33 Ja' yet jix yalon el sk'ane Dios Jesús tet eb ánima, ec'al wan k'ane jaxca wan ti' jix yaltej. Asan wan chi na'cha el yu eb jix yaltej. 34 Asan c'al wan k'ane ti' jix yak'balne, yet jix k'anab xol eb. Jal tet eb scuywom xin, chi swatx' alne el oj.
Jun Miman Ka'e' C'al Ja' Mar Jix Oc Tucna Yu Jesús
(Mateo 8:23-27; Lucas 8:22-25)
35 Ja' yet jun c'ual tu', yet yey c'ualil, jix yalon Jesús tet eb scuywom jaxca ti':
—Toon nej bey jun xa sk'axepal ja', ẍi naj. 36 Yu jun tu' xin, jix bej can eb ánima ey ec' sti' ja' tu'. Catu' jix octoj eb yul te' barco bey ey oc Jesús tu', catu' jix to eb. Ey wan xa barco jix to pax yetoj eb. 37 Pero ey jun miman ka'e' caw jow jix apni yiban ja'. Tol tax jix octoj ja' yul te' yu jun ka'e' tu'. Ian jix no el te' yu ja'. 38 Jal Jesús xin, tol chi wey naj ẍopeltoj te' barco tu', ey oc sk'an. Catu' jix stenle el sweyan naj yu eb tu':
—Wuẍtaj, ¿tumi c'am chach oc il nioj? Ila lalan cu lawi el oj, ẍi eb tet naj. 39 Catu' jix a waan Jesús tu', jix stenon oc tucan jun ka'e' tu'. Jix yalon pax tet ja' mar:
—Ocan tucan oj, ẍi naj tet ja'. Jaxca tu' xin, jix oc tucan jun ka'e' tu', jix num ey masanil. 40 Catu' jix yalon tet eb scuywom:
—¿Tzet yuxan caw chex xiwi? ¿Tzet yuxan c'am che yaoc je c'ul win an? ẍi naj tet eb. 41 Tu' c'al jix q'uey a sc'ul eb yu sic'lebil. Catu' jix yalon eb:
—¿Tzet la ye jun winaj ti'? Ila chi sjije ka'e' c'al ja' mar tzet chi yala, ẍi eb.
* 4:12 Isaías 6:9, 10