9
Jix yalon pax Jesús tet eb jaxca ti':
—Caw yel chi wal e ex an, ey jaywan je xol mac jex ey jex ec' ti' oj to je yil yoc can Dios yin Yaawil yetoj yipal yet c'am to chex cami, ẍi Jesús tet eb.
Jix Q'uexmo Yili Jesús
(Mateo 17:1-13; Lucas 9:28-36)
Jobix jix to yalon Jesús wan tu', jix yi'ontoj Pedro, yetoj Jacobo c'al Juan bey jun miman wonan. Asan eb jix to yetoj naj. Jix q'uexmo yili naj titu' sattaj eb. Jix tzejeji a spichil. Saj lukinaj xa c'al jaxca sajbat. C'am junoj tx'a'wom yul yiban k'inal ti' chi apni sajbanen pichile jaxca yet tu'. Catu' jix yilontoj eb oxwan tu', ey ec' naj Elías yetoj Moisés. Lalan sk'anab eb yetoj Jesús tu'. Yuxan jix yal naj Pedro tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, jaach Cuywam, caw watx' ket yutol ey jon ec' titi'. Tejan watx' chi cu wa'ne oxeb oj pat, junoj ja wet, junoj yet Moisés, yetoj junoj yet Elías, ẍi naj tet Jesús. Caw jix xiw a eb scuywom Jesús tu', yuxan man yotaj oj Pedro tzet jix yala. Jix lawi tu' xin, catu' jix ey jotna jun asun yiban eb. Catu' jix eltej jayeb k'ane xol jun asun tu', jix yal jaxca ti':
—Ja' ton jin C'aal bey miman chi cam el jin c'ul ti' an. Ak' wej je txiquin tet, ẍi. Catu' jix yilontej eb, c'am xa mac ey ec' oj. Asanxane Jesús ey ec' oj. Ja' yet lalan spax eytej bey jun wonan tu', jix yalon naj tet eb jaxca ti':
—C'am junoj mac bey che yal el jun tzet jix je yil ti'. Ja' to yet oj jin pitzc'u a xol eb camnaj, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti', ja' yet tu' oj je yalon el oj, ẍi naj tet eb. 10 Yu jun tu', yuxan c'ubabil ey jun k'ane ti' yul sc'ul eb. C'am bey jix yal eb. Ja' yet jix yalon tol oj pitzc'u a xol eb camnaj tu', jix c'oli sna'otanen eb, tzet chi yal yel oc apnoj jun k'ane tu'. 11 Catu' jix sk'anlen el eb jun ti' tet naj:
—Ja' eb cuywam yin sley Moisés chi yal eb jaxca ti': “Ja' Elías, sowalil oj baboj jul oj,” ẍi eb. ¿Tzet yuxan chi yal eb jaxca tu'? ẍi eb tet naj. 12 Catu' jix yalon tet eb tu' jaxca ti':
—Yel toni, sowalil oj baboj jul naj Elías tu', yet watx' chi sna' sba eb ánima yin spenail. Pero, ¿tzet chi yal An Juun Tz'ibebil can win jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti'? Chi yal yul An tol oj wil sya'ilal, catu' oj jin intajnele can el yu ánima. 13 Chi wal e ex an, tol ja' Elías tu', julnaj xa ec' oj. Ey eb jix yak' sna'bal oj yetnen jaxca chi yoche sc'ul eb. Jaxca jix al-le can yin naj yul An Juun Tz'ibebil can oj, quey ton tu' jix yute eb, ẍi naj tet eb scuywom tu'.
Jix Wa'xi Can Sc'ul Naj Unin Ey Oc Pena Espíritu Yin
(Mateo 17:14-21; Lucas 9:37-43)
14 Ja' yet lalan yapni eb bey ey ec' wan xa eb cuywom, jix yilontoj Jesús, tol ec'al ánima ey ec' yetoj eb. Ja' eb cuywam yin sley Moisés, lalan steelen sba eb yetoj eb scuywom Jesús tu'. 15 Ja' yet jix yilontoj masanil eb ey xa ec' tu', tol chi apni Jesús, caw jix q'uey a sc'ul eb. Yuxan jix yak' ani eb sto ẍa'oni. 16 Ja' yet jix apni eb sc'atan, jix sk'anlen el naj tet eb jaxca ti':
—¿Tzet yinal che teele je ba yetoj eb? ẍi naj tet eb. 17 Ey jun naj jix tak'wi a xol eb ánima tu':
—Mamin, jaach Cuywam, jix wi'tej jun jin c'aal e ach an. Ey oc pena espíritu yin, yuxan c'am chi ske' sk'anabi. 18 Yal c'al bey ey ec' naj catu' chi tita, chi telc'o naj yu. Chi eltej som sti' naj yu, catu' chi natx'atx'i ye naj. Caw lalan sbajbitoj naj yu. Jix wal-le tet eb chi ec' c'al cuywoj ja wintaj an, tol chi yi' can el eb yin naj, pero ma ske' yu eb, ẍi naj tet Jesús. 19 Catu' jix yalon Jesús tet eb tu' jaxca ti':
—Jaexti', caw c'am che yaoc je c'ul yin Dios. Miman xa tiempo c'al we ec' je yetoj an, ¿bak'in to c'al oj na'cha el je yu xin? Chi yab sya'il jin c'ul je yu. Asi' i' wej tej jun unin tu' e in an, ẍi Jesús tet eb. 20 Jix bet yi'ontej naj. Ja' yet jix yilon oc jun pena espíritu tu', tol ja' Jesús, jix yi' sjowal yin jun unin tu'. Jix telc'otoj naj unin tu', catu' jix c'oli yec' pitxpon naj yu. Jix elol som sti' naj. 21 Catu' jix sk'anlen Jesús tet smam jun unin tu':
—¿Jantaj xa stiempoal smi'cha yu? ẍi Jesús tet naj. Catu' jix yalon naj mame tu' jaxca ti':
—Yin tax syaliẍal ey xa oc yin. 22 Ec'al xa el chi to yiban k'ak' yu, c'al xol ja', chi yoche chi yak' cam oj. ¿Ta chi ske' ja wu, catu' ta chi ok' ja c'ul kin, colwaan, ja wi'on el yin jin k'an an? ẍi naj tet Jesús.
23 —Chi ske' ta cha waoc Dios yin ja c'ul. Ja' masanil eb chi yaoc sc'ul yin Dios, masanil c'al tzet yetal chi ske' yu eb, ẍi Jesús tet naj. 24 Catu' jix a yaw smam naj unin tu' yin ipal:
—Chi waoc yin jin c'ul an. Ocan wetoj catu' chi a c'al can waon oc yin jin c'ul, ẍi naj. 25 Ja' yet jix yilon Jesús tol ec'al ánima chi syamba sba yin, catu' jix tzuon jun pena espíritu tu':
—Jaach pena espíritu ak'om chacanboj ánima c'al ak'om umisboj ánima, chi wal e ach an, elan yin jun unin ti'. C'am xa chach oc yin junel xa, ẍi Jesús. 26 Catu' jix el yaw jun pena espíritu tu'. Jix jowbi yin jun unin tu' junel xa. Catu' jix el yin, jix ey can jilan yu. Yu jun tu', yuxan ec'al eb jix aloni tol jix cam xa c'al naj. 27 Pero ja' naj Jesús, jix oc mitx'an yin sk'ab naj, jix sq'uetzon a waan. Catu' jix a waan naj tu'. 28 Jix lawi tu' xin, catu' jix octoj xojli yetoj eb scuywom yul jun na tu'. Jix sk'anlen el eb tet jaxca ti':
—¿Tzet yuxan ma ske' ku ki'on el jun pena espíritu tu'? ẍi eb tet naj. 29 Catu' jix yalon naj tet eb:
—Ja' jun tujan pena espíritu tu', man comon oj chi eli. Asan ta chex txali, catu' che yijle nocha je ba chi ske' je yi'on el oj, ẍi Jesús tet eb.
Jix Yal Jesús Yu Scamichal Yin Ey Oj To
(Mateo 17:22-23; Lucas 9:43-45)
30 Ja' yet jix el eb titu', catu' jix to eb, jix ec' eb yul-laj yet Galilea. Jix yoche Jesús tol c'am mac jix aben yapni, 31 yutol lalan scuywa tet eb scuywom. Yuxan jix yal tet eb jaxca ti':
—Jainti', cax c'al Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios ti', pero oj jin ale oc yul sk'ab wan winaj. Oj jin yak' cam eb. Pero ja' yet yox c'ual, oj jin pitzc'u a oj, ẍi Jesús tet eb. 32 Pero ja' eb xin, ma na'cha el yu eb tzet chi yala. Pero yutol chi xiw eb sk'anlen el tet naj, ma pax sk'anle eb tzet chi yal yel oc apnoj wan ti'.
¿Mac Txequel Yel Miman Yel Oc Apnoj?
(Mateo 18:1-5; Lucas 9:46-48)
33 Catu' jix apni eb bey conob Capernaum. Ja' yet ey xa ec' eb bey sna jix sk'anlen naj tet eb jaxca ti':
—¿Tzet jix je yal yul-laj be? ẍi naj tet eb. 34 Pero tz'in xa c'al ẍi eb, yutol ja' yet ey oc eb yul be tu', chi c'oli yalon eb, mac txequel junoj miman yel oc apnoj xol eb tu', yutol jun jun c'al eb, miman yel oc apnoj eb sna'oni. 35 Yuxan jix ey chotan Jesús. Jix yawtentej eb slacawanil sc'atan, catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Ta ey junoj chi yoche je xol ti', tol miman chi yun yel oc apnoj, sowalil chi oc je yak'omal oj servil je masanil, ẍi Jesús tet eb. 36 Catu' jix yi'ontej jun unin Jesús xol eb. Jix slacon a oj, catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
37 —Yal c'al mac chi cha'on apnoj junoj unin jaxca jun ti' yin jin bi, jaxca tol jain chin ẍa' apnoj, man asanne oj jin chin ẍa' apnoj eb, chi ẍa' pax apnoj naj jix jin chejontej, ẍi Jesús tet eb.
Ja' Mac Man Ac'ul Oj Oc Kin, Ja' Ketoj Ey Oc Oj
(Mateo 10:42; Lucas 9:49-50)
38 Catu' jix yalon naj Juan tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, jaach Cuywam, ey jun winaj jix kila, lalan yi'on el pena espíritu yin ánima yin ja wipal. Pero jix cu tenchane, yutol man junne oj chi ec' ketoj, ẍi naj tet Jesús. 39 Catu' jix yalon Jesús tu':
—Ma ske' je tenon oc tucan yunen naj. Yutol c'am junoj mac txequel chi xew yak'on junoj milagro yetoj wipal, catu' chi yalon pax jin k'umal. 40 Yutol ja' eb man ac'ul oj oc kin, ja' ketoj ey oc eb. 41 Yal c'al mac chex colon eltej yalan, yutol wet jex jain Cristo jin ti' an, yuxan cax c'al siquil ja' junoj vaso ja' chi ak'le e ex, sowalil oj ẍa' eb spaj.
Caw Ey Smey Ta Chi Oc Cu Penail, Ma Ta Chi Kak' Ey Q'uey Junoj Xa Mac Txequel
(Mateo 18:6-9; Lucas 17:1-2)
42 Ta ey mac chi ak'on etex el sna'bal junoj unin tol chi yaoc sc'ul win an, caw ok'bal c'ule. Yel mi watx' chi pixle oc t'unan junoj miman ẍ'enal molino yin snuk' sbabelal catu' chi k'ojletoj xol ja' mar, yet watx' c'am chi yak' etex el sna'bal jun mac txequel tu',* catu' c'am chi a can jun spenail tu' yiban jun chi yun jaxca tu' yutol caw pena jun ti' yul sat Dios. 43 Yetoj pax oj, ta ey junoj je k'ab chi ak'on etex el je na'bal, yel watx' che tzoc' el jun je k'ab tu', yet watx' c'am chi etex el je na'bal junelne. Yutol cax c'al junxane je k'ab, pero ta oj je cha' je k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal, watx' je yet. Pero ta oj jex to can bey sya'tajilal xin, bey c'am chi tan k'ak' k'ak', cax c'al tz'ajan masanil yetbi je mimanil, pero pena c'al ta' je yet. [ 44 Ja' jun k'ak' tu' c'am bak'in oj tan oj. Yuxan c'am pax bak'in oj lawoj yaben sya'il ánima titu'.] 45 Ta ja' junoj je yajan chi ak'on etex el je na'bal, yel watx' che tzoc' el jun je yajan tu', yet watx' c'am chi etex el je na'bal yu jun tu' yin junelne. Yutol cax c'al junxane je yajan, pero ta oj je cha' je k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal, watx' je yet. Pero ta oj jex toj can bey sya'tajilal xin, bey c'am chi tan k'ak' k'ak', cax c'al tz'ajan masanil yetbi je mimanil, pero pena c'al ta' je yet. [ 46 Ja' jun k'ak' k'ak' tu', c'am bak'in oj tan k'ak'. Yuxan c'am pax bak'in oj lawoj sya'il ánima titu'.] 47 Ta ja' junoj sbak' je sat chi ak'on etex el je na'bal, yel watx' che yi' eltej, yet watx' c'am chi etex el je na'bal yu jun tu' yin junelne. Yutol cax c'al junxane sbak' je sat, pero ta oj je cha' je k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal, watx' je yet. Pero ta oj jex to can bey sya'tajilal xin, bey c'am chi tan k'ak', cax c'al tz'ajan sbak' je sat scaabil, pero pena c'al ta' je yet. 48 Ja' jun k'ak' tu', c'am bak'in oj tan oj. Yuxan c'am pax bak'in oj lawoj yaben sya'il ánima titu'.* 49 Jaxca chi yun yeytoj yatz'amil tzet chi cu lo', jaxca tu' oj yun yale eytej k'ak' yiban eb masanil. [Yetoj pax oj, quey pax tu' masanil xaambal, chi ey yatz'amil.] 50 Ja' atz'am atz'am, caw ey yopiso atz'am. Pero k'inaloj ta ey nioj atz'am chi q'uey el sc'a'chi'al. ¿Tzet to wal oj yun c'a'chibi a junel xa? Jaxca ojab yoc yopiso atz'am atz'am tu' xin, quey ojab jex tu'. Ey ojab pax watx' c'ulal je xol, ẍi Jesús tet eb.
* 9:42 Ja' jun ch'en ẍ'enal molino, caw miman, ja' no' che chi tok'on ec' suyuyoj. * 9:48 Isaías 66:24