14
Manchej Cu Na' Oc Yin Ket Creyenteal
Ey eb creyente man to tec'an oj yei, yutol c'am to chi na'cha el scuybanil Cristo sic'lebil yu eb. Ja' eb man to tec'an oj ye tu', cha' wej oc eb je yetoj. Pero manchej je teele je ba yetoj eb yin tzet c'am to chi na'cha el yu eb tu'. Yutol ja' eb creyente tec'an xa yei, yotaj eb tol yal c'al tzet chi ske' slo'on eb ma ẍi'on eb. Pero ey eb man to tec'an oj ye sna'bal. Yuxan chi xiw eb ẍi'on chi'be. Asan ita chi ẍi eb. Ja' jaon mac jon chi cu chi' masanil tzettaj yetal, ma ske' kalon sk'umal eb c'am chi chi'on masanil tzet chi cu chi' tu'. Yetoj pax oj, ja' eb c'am chi chi'on masanil tzet yetal tu', ma ske' yalon pax eb cu k'umal, yutol cha'bil jon c'al yu Dios yetoj eb. K'inaloj ey junoj mac chi mulna bey spatrón. ¿Ey mi kalon ket cu na'on oc yin naj tu' che na'? C'amaj, asan spatrón naj tu' chi ske' yaloni, ta watx' naj yul sat ma c'amaj. Yuxan quey jon tu' tet naj Kaawil. Watx' oj cu el oc yul sat, yutol ey yipalil naj ey oc ketoj, yet watx', caw watx' chi kute cu ba. Ey eb creyente chi aloni tol ey wan c'ual mimej yel oc apnoj sattaj wanoj xa. Ey eb chi alon xin, tol laan c'al jun jun c'ual, c'am junoj miman yel oc apnoj. Yuxan cu na' wej yul cu jolom jun jun jon beytet yel. Ja' mac chi yi' ey sba yet wan c'ual chi wal ti', chi yi' ey sba yutol miman yel oc apnoj naj Kaawil yul sat. Ja'c'ala' pax mac c'am chi yi' ey sba yet wan c'ual tu', c'am chi yi' ey sba yutol miman yel oc apnoj naj Kaawil yul sat. Yetoj pax jun xa ti', ja' mac chi ẍi yal c'al tzet yetal, chi ẍi yutol ey yel oc apnoj naj Kaawil yul sat, yutol chi yal yu diosalil tet Dios yu, catu' chi slo'oni ma chi ẍi'oni. Jal pax mac c'am chi ẍi ma c'am chi slo' masanil xin, c'am chi ẍi, yutol ey yel oc apnoj naj Kaawil yul sat. Tol chi yal pax yu diosalil tet Dios. Yajban iquis jon, man ket oj cu ba. Ja' yet chi cu cami, man pax ket oj cu ba. Yajban iquis jon to, chi cu beybalne wej jaxca tzet chi yoche naj Kaawil. Ja'c'ala' yet oj cu cam oj, oj cu cam jaxca chi yoche naj Kaawil tu'. Yuxan, cax c'al iquis jon ec' oj, cax c'al chi cu cami, yet jon c'al ta' naj Kaawil tu'. Yuxan jix cam Cristo, catu' jix pitzc'u pax a naj, yet watx' chi oc naj Yaawil oj eb camnaj c'al Kaawil oj mac jon iquis jon pax ti'.
10 Yuxan, c'am chi ske' cu na'on oc yin junoj ket creyenteal. C'am pax chi ske' kaloni, tol c'am yel oc apnoj eb. Yutol cu masanil sowalil oj cu apnoj sattaj Dios catu' oj sna'on oc kin. 11 Yutol chi yal yul An Juun jaxca ti':
Jain Yaaw jin ti', caw yel chi wal an. Tol oj jul masanil ánima jin sattaj, catu' oj ey kaan eb e in an. Sowalil oj yal masanil eb yetoj sti', tol asan jin Dios jin an, ẍi yul An Juun.*
12 Yuxan, sowalil jun jun jon, oj kal tzettaj jix el kunen titi' tet Dios.
Caw Q'uixwiltaj Ta Chi Kak' Etex El Sna'bal Eb Ket Creyenteal
13 Yuxan, manchej xa ske' cu na'on oc kin jun jun jon. Yel watx' ja' ojab jun xa ti' chi kune. Tol watx' ojab chi kute cu beybal yil eb ket creyenteal, yet watx' c'am ojab junoj eb chi etex el ku, catu' c'am junoj eb chi somcha el sna'bal. 14 Jainti', yutol ey oc jin c'ul yin naj Kaawil Jesús an, caw wotaj sic'lebil an, c'am junoj tzet yetal c'am chi ske' cu lo'oni. Pero ta ey mac chi na'oni, tol ey junoj tzet yetal c'am chi ske' slo'on yu Dios, c'am chi ske' yu eb, yutol ey ton sleyal slo'on eb yu Dios. 15 K'inaloj ey junoj tzet tetal c'am chi ske' slo'le yu wanoj eb ket creyenteal. Ta yu chi cu lo' ma yu chi cu chi', catu' chi cus sc'ul eb, c'am cu cam c'ulal yin eb ch'al tu'. Pero jix cam Cristo yu eb c'al ku. Yuxan, caw q'uixwiltaj ta chi etex el sna'bal junoj ánima yu junoj tzet chi cu lo' ma tzet chi cu chi'. 16 Jaonti', kotaj tol watx' masanil. Pero ta ey eb chi aloni, tol pena swatx' c'ulal Dios yu chi kal jaxca tu', yel watx' ta c'am chi kal sattaj eb. 17 Ja' tinani', ey jon oc yul sk'ab Dios. Yuxan, man xa smoo oj chi kaoc cu na'bal yin tzet chi cu lo' ma tzet chi cu chi', c'al yin tzet chi kuq'ue. Pero smoo chi kaoc cu na'bal yin tzet yetal jichan, c'al yin tzet utbil chi koc yin watx' c'ulal yetoj ánima. Catu' chi cu cha'on jun tzala c'ulal chi yak' naj Santo Espíritu e on. 18 Ta jaxca tu' chi kute kak'on servil Cristo, oj tzala Dios ketoj, catu' chi yilon pax eb ket animail, tol watx' cu beybal.
19 Yuxan chi ojab cu na' yin tzet utbil chi yun koc yin watx' c'ulal cu masanil catu' chi kiptzenle cu ba jun jun jon, yet watx' tec'an chi kute cu ba yin scuybanil Cristo. 20 Caw q'uixwiltaj ta chi etex el smulnabal Dios yin spixan eb ket creyenteal yu c'al tzet chi cu lo' ma tzet chi cu chi'. Yuxan manchej kute jaxca tu'. Yel toni, c'am junoj tzet yetal c'am chi ske' slo'lei, ma c'am chi ske' ẍi'le yu Dios. Pero ta ey eb chi somcha el sna'bal yu tzet chi cu lo' tu', ma tzet chi cu chi' tu', cu bej can cu lo'oni, ma cu chi'oni. 21 Yuxan, ta ey eb chi somcha el sna'bal yu chi cu chi' chi'be, ma yu chi kuc' vino, ma yu junoj xa tzet chi el kuneni, yel watx' chi cu bej can kunen wan tu'. 22 Yutol ey oc cu c'ul yin Dios, yuxan kotaj, tol c'am junoj tzet yetal c'am chi ske' cu lo'oni. Pero chi ojab cu na' wan ti' yul sat Dios. Ta kotaj tol chi ske' cu lo'on masanil tzet yetal, watx' ket. 23 Pero ja' yet chi cu lo' ma chi cu chi' junoj tzet yetal, ta chi cu na' tol ey sleyal cu lo'on yu Dios, catu' chi to cu lo'on pax oj, chi oc cu penail tet Dios. Yutol c'am chi kaoc yin cu c'ul tol watx' chi el kuneni. Yal c'al tzet chi kune, ta man watx' oj yul sat Dios, cu na'oni, catu' chi kunen pax oj, chi oc cu penail tet Dios.
* 14:11 Isaías 49:18; 45:23