POLOTE DOPO LETA
TESALONAIKA SOSI EPATAMO
OSIYODILIYA
1
Na Polote Sailasiko ega꞉walo Timotiko, ale la꞉ Tesalonaika sosi epatamo me leta paliboma꞉. Nanitabola, la꞉ nanitabokobi midipiate Nabiwi Godoko ega꞉walo Kawodawa Ya꞉su Kelisoko magumulo bilukulinamata.
Modobola Godokono nilakapo tanalo ega꞉walo ebeno milo tanalote la꞉godolo na꞉pola꞉nama꞉na꞉.
Tesalonaika Sosi Epono Nanitabokobi Midi Tanalo
Ale tete bilibilinomolo la꞉ bilibilinomono tanaloma꞉ Godotamo kalakala tabo eba adipatelo la꞉ towetowe tabamo ebo wadipalatelenakota. Iyo, la꞉imano nanitabokobi midi magumulo kebe wadewade tanalo kosiyodilola꞉wenakima, ega꞉walo nilakapo kimalagidilo magumulo kebe woko elawonomamo kosiyodilawenaima, ega꞉walo me tetelo la꞉le kodakodalo eba lamota꞉onalo Kawodawa Ya꞉su Kelisokono pe tanaloma꞉ demakopela꞉wenama, ale Nabiwi Godokono ololo apulo me iyaiya tanalo ka꞉dodolomatilina꞉.
Aimano nanitabokobi midipi ekakiala꞉, a iyatawala Godote iyalo tetelo la꞉ nilakapolo eba malagidilolenalo la꞉ ebo uwatiyata la꞉le ebeno epoma꞉ keda꞉wenama꞉. Ebe mabuma꞉ ale Ya꞉sukono Wade Tabo la꞉tamo dadaima꞉, ebe tetelo ebe tabote me opo epono mulo tabo gela magumulo kitania꞉. Ao, ebe tabote wiyasiya Godokono Uliyanano elawamo la꞉tamo pi, ebema꞉ la꞉le la꞉imano tepo magumulo iyatawaimata ebe tabote Godogodone nanitabonomolo pemaiga.
Numa꞉la꞉, ale la꞉imano nanitabokobi midi magumulo la꞉ kowalubilitama꞉ egela epetapilo la꞉ magumulo keba kunu ka꞉pilukulima꞉, ebe tanalo la꞉ iyatawalata. Ebene Godokono Uliyanagodone da꞉pemaigana, la꞉le ebe kalakalago ebeno Wade Tabo delawa꞉ima, ebe tetene wagilimite nanitabokobi midia꞉piate kawokawo temeteme la꞉tamo eba ikalamelo, la꞉ wiyasiya aimano ilukuli tanaloma꞉ ega꞉walo Kawodawa Kelisokono okoli tanaloma꞉ a ebo ibamiatenapimata. Ebema꞉ la꞉imano osiyodilole tanalate atumu Ma꞉sadoniya ega꞉walo Guliki opo epatamo ulima꞉ eda꞉iya, la꞉le keba kunu kilukula꞉wenama iba꞉te ibino nanitabokobi midi magumulo eba kunu na꞉kilukulinama꞉na꞉. Wiyasiya Kawodawano tabote la꞉imano osiyodilole magumudo Ma꞉sadoniya ega꞉walo Guliki opo epo ibi kapiyatamo ka꞉toa꞉, iyo, ebe tabote tuteleno diyamo keba kunula꞉ka꞉ iyaiya mulu opamo eba kunu a꞉ti, ebema꞉ ale ebe opo epatamo da꞉nemaimima꞉, ale tabo kiyawaoa꞉no iba꞉te la꞉imano nanitabokobi midi tanalo iyalo olowiya. Numa꞉la꞉, ibi bilibilinomate negelana ale Wade Tabo la꞉tamo dadaima꞉ la꞉le a kalakalago keba kunu kuwatea꞉ima, ega꞉walo iba꞉te na꞉kegelana la꞉le a꞉da꞉ elemasigi uliyanano ida꞉da꞉li amamalatele magumune Igilodawa ega꞉walo Nanidawa Godoko amamate tanalamo keba kunu kolobila꞉ima, 10 ega꞉walo Godokono Gudute Unu Duliyomolone pema꞉ la꞉le ebe tanalo demakopela꞉wenama, iba꞉te ebe tanaloma꞉ atumu na꞉kegelana.
Me tanalo nanitabola, Godote ebeno Gudu a꞉e magumune igilamo adipatiya, ebema꞉ me Ya꞉sute a nanitabokobi midipino igilo na꞉mula꞉leamena, Godogodone da꞉pemene ebe dowa tanalo kawonomote a puwatekapoma꞉.
1:1 Ali 17:1-9 1:3 1Kol 13:13; Kol 1:4-6 1:5 1Kol 2:4-5 1:6 Ali 17:5-9