14
Yu Watowatopiate Ya꞉suko Anakapuima꞉ Degeliya
Ma꞉t 26:1-5; Luk 22:1-2; Yon 11:45-53
Aduga꞉la Soliyomu* ega꞉walo Unamo Maiga꞉ Palowa Bae Soliyomu ibino tanalo wagilima꞉ netewa egelate eba na꞉pola꞉nalo, ebe tetelo Godotamo kalimagono ikameopino watowatopi ega꞉walo Godokono Totomu iyatulamepi, iba꞉te Ya꞉suko anakapuima꞉ tabo ebo iyatiya, ebene iba꞉te ebe diya gabodo laema꞉ gabo waditiya. Iba꞉te negeliya, “A soliyomu tetelo ebe a꞉kelaema꞉, mabu epate atamo dowaolo ago da꞉ba꞉gowelama꞉na꞉.”
Betani Duliyomolo Kamiyalete Ya꞉sutamo Wade Nibo Ii Dadipanamiya
Ma꞉t 26:6-13; Yon 12:1-8
Ebene Ya꞉sute Betani duliyomololo dubu idi Saimonokono motolo bae niti, ebe dubu dopamo kukulakukulagonola. Ebe tetelo kamiyale kapiyate pete, wade nibo ii nokola kalila꞉mo tabokaimi adaete, ebete pitukamidate Ya꞉sukono watamo ebo padipanamiya, ebe ii inamabuno mailo ebe nadala, ebeno wiya kawonomola. Epo epetapi ebolo da꞉pola꞉niya, iba꞉te dowaote ibi a꞉ka꞉tuwa꞉ ibino taneba magumulo tabo eba kiyawaolo negeliya, “Mabu keleka꞉ ebete me wade nibo ii dologala inamabuma꞉ da꞉midi? A me ii manima꞉ na꞉na꞉miditaleka꞉ kapiya ulamano woko wiya mani buwatena꞉, ebene ebe mani nigologolopiatamo gito bikalamolena꞉.” Ebema꞉ iba꞉te ebe kamiyale kawiya ebo aniya.
Wiyasiya Ya꞉sute iba꞉tamo negiya, “La꞉ ebe natepala꞉! Ebe kawiya beda꞉ma꞉ kanawitama? Ebete natamo wade tanalonomo osiyodilo. La꞉ numa꞉la꞉, nigologolopiate tete geyageyanomolo la꞉go bilukulionama꞉na꞉, la꞉imano ubi tetelo iba꞉tamo nilakapo inamabu ebo nikalamenakiyala꞉, wiyasiya na uwomua꞉ tetelo la꞉go a꞉kokolinamo, tete tatalila nale la꞉ ka꞉miyapamamota. Ebema꞉ nanitabola, me kamiyalete natamo wade tanalo osiyodilo, kuba idi kitana꞉. Nale a꞉ea꞉no ebete naimano ape bobamo iyatima꞉ gabo dopamo osiyodilo, iyo, ebe tanalo eba malagidilolo ebete naimano apa꞉mo wade nibo ii ebema꞉ adipana. Na la꞉tamo nani tabo gemo, epate iyaiya opo bilibilinomamo Godokono Wade Tabo datanakoma꞉na꞉, iba꞉te me kamiyalete dosiyodilo ebe tanalo malagidilolo ba꞉nikiyawaonakoma꞉na꞉.”
Yudasite Ya꞉suko Laema꞉ Nopo Diyatiya
Ma꞉t 26:14-16; Luk 22:3-6
10 Ebene Ya꞉sukono 12 waloma꞉tapino taneba magumulo Keliyota duliyomolodawa Yudasite Godotamo kalimagono ikameopino watowatopiatamo tote, nopo ebo niyatiya Ya꞉suko ibino kotamo kiyatima꞉. 11 Ebe tetelo iba꞉te ebe tanalo olowite kalakalaolo tabo ebo iyatiya ebetamo mani kikaema꞉, ebema꞉ Yudasite iba꞉godone tote gabo ebo nowadiya Ya꞉suko ibino kotamo kiyatima꞉.
Ya꞉sute Ebe Waloma꞉tapiago Aduga꞉la Soliyomu Denaniya
Ma꞉t 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Yon 13:21-30
12 Yu epono osiyodilo tanalo ma kunula, iba꞉te ulama bilibilinomolo Unamo Maiga꞉ Palowa Bae Soliyomu nao dowagiliminakiya, ebe dopo egelalo Aduga꞉la Soliyomuma꞉ iba꞉te sipi-goeogoeo egege alukolenakiya. Ebe tanalo eba malagidilolo Ya꞉suko waloma꞉tapiate ebetamo negeliya, “A tolamete Aduga꞉la Soliyomuno nao inamabu kebolo na꞉ka꞉nosiyodilolema꞉, ale a꞉ma꞉go kapimiya kenaoma꞉?”
13 Ebene ebete ebe waloma꞉tapi netewa eba alibolelo iba꞉tamo negiya, “La꞉ kawo duliyomolamo na꞉toala꞉, ebene obo daguwaita ebe dubute la꞉go dapalugomene, la꞉ ebe ebo nowaloma꞉tiyala꞉. 14 Ebete kebe motamo ka꞉nodolomene, la꞉ ebe moto namutudawatamo ma kunu na꞉negeliyala꞉, ‘Iyatulamedawate ge, moto keleka꞉ nale na waloma꞉tapiago Aduga꞉la Soliyomu bae kenaoma꞉?’ 15 Ebe tetelo ebete moto guamo la꞉ kemagatalema꞉ta, unu motolo tete kawo bitana, iyalo osiyodilaka. La꞉ ebolo aimano nao inamabu na꞉nosiyodiloliyala꞉.”
16 Ebene Ya꞉suko waloma꞉tapi netewate kawo duliyomolamo nemaimite, Ya꞉sute kebe tanaloma꞉ kanaliyale, iba꞉te ebe tanalo nulamete Aduga꞉la Soliyomu inamabu ebo nosiyodiloliya.
17 Ebema꞉ didokoni Ya꞉sute ebeno 12 waloma꞉tapiago ebe motamo na꞉pelameniya. 18 Iba꞉te ilukulinate bae eba naonalo Ya꞉sute negeni, “Na la꞉tamo nani tabo gemo, la꞉imano taneba magumulo idawate na anakapunamepi kowalubilimene na lawenema꞉.”
19 Ebe tetelo iba꞉te tepo mibomiboma꞉ eba eda꞉onalo, Ya꞉sutamo idawate genaki, idawate genaki, “Nalela꞉ka꞉?”
20 Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “La꞉ 12 waloma꞉tapino taneba magumulo bae kalila꞉mo nago koto daduba꞉midamene, ebe ebe lumagila. 21 Nanitabola, Epono Naniwite a꞉eamo na꞉to, Godokono Bukalo tabo ma kunu bitana, wiyasiya kebe lumagite ebe anakapumipiatamo dikalaemene, ebe lumagite kuba wiya kawonomo kelaemene. Me ebe mabuma꞉ ebe dubu ebeno menokote ebe alaimia꞉notaleka꞉ ba꞉modobona꞉!”
Ya꞉suko Malagidilo Bae Nao Tanalono Wagilimi Mabu
Ma꞉t 26:26-30; Luk 22:14-20; 1Kol 11:23-25
22 Ebene iba꞉te bae eba naonalo, Ya꞉sute bae lawenate Godotamo kalakala tabo genate ebo wakamioni, ebema꞉ ebete iba꞉tamo eba ikalamolenalo negeni, “La꞉ nuwata꞉la꞉, me naimano apela.”
23 Ebene ebete kalili kelawenate Godotamo kalakala tabo genate iba꞉tamo eba ikalamolenalo, ibi bilibilinomate ebo nioniya. 24 Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “Godote epago milolo kilukulinama꞉ nopo diyatiya, naimano kalimate ebe nopo kodakodaimina, iyo, me kalimate epo epetapi bilibilinomo walubilima꞉ keka꞉ka꞉liyamene. 25 Na la꞉tamo nani tabo gemo, na me tetelo me da꞉imi obo walo a꞉ka꞉nimo, wiyasiya Godote Kawo Elawodawama꞉ deda꞉na, ebe duliyomololo na oli da꞉imi obo walone tetelo ebo ka꞉na꞉nimamo.”
26 Ebene iba꞉te Godoko amamateno oale alapionate, Olibi Kewakewa Unu Damelamo ka꞉tolamenama꞉ motone gito niwitioniya.
Ya꞉sute Pitako Danani, A꞉ma꞉le Na Iyatawa꞉noma꞉ Kegema꞉ta
Ma꞉t 26:31-35; Luk 22:31-34; Yon 13:36-38
27 Ebe tetelo Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “La꞉ bilibilinomate na katepanemamota mabu Godokono Bukalo tabo ma kunu bitana, ‘Godote sipi-goeogoeo ulamedawa danakapuimene, ebe tetelo sipi-goeogoeate iyaiya kalautioma꞉na꞉.’ 28 Wiyasiya Godote na a꞉ene walo dakadipanatenemene, na Ga꞉lili opamo dopamo ka꞉tomamo. La꞉le na ebolo ka꞉punaemamota.”
29 Ebene Pitate Ya꞉sutamo negeni, “Ibi bilibilinomate a꞉e tolemelo dalautioma꞉na꞉, wiyasiya nale a꞉ma꞉ akatepatama!”
30 Ya꞉sute ebeno tabo eba wiyanalo negeni, “Na a꞉ma꞉tamo nani tabo gemo, ka꞉lo idokolo kakabate netewa teta꞉mo geoa꞉no, a꞉ma꞉ netewa-kapiya teta꞉mo na iyatawa꞉noma꞉ kegema꞉ta.”
31 Wiyasiya Pitate kawonomamo walo na꞉kegeni, “Na a꞉ma꞉go da꞉na꞉emo, nale a꞉ma꞉ iyatawa꞉noma꞉ a꞉kegemo!” Ebe tetelo ibi bilibilinomate ebe atu tabo kegelaniya.
Ya꞉sute Getasemanilo Godotamo Da꞉towetoweoni
Ma꞉t 26:36-46; Luk 22:39-46
32 Ebene Ya꞉suko ega꞉walo ebe waloma꞉tapi iba꞉te kawo duliyomolone nemaimionate tatali opo ida꞉mo tolameniya, ebe opono mailo Getasemanila. Ya꞉sute ebolo iba꞉tamo na꞉negeni, “La꞉ malo na꞉pola꞉nala꞉. Na me tataliamo tomo Godotamo towetowe tabo ka꞉negema꞉.” 33 Ebe tetelo ebete Pitako, Ya꞉imesiko, ega꞉walo Yoneko, ibi towetoweo baiamo demagataleni, ebene tepo mibomibo ega꞉walo woki temeteme tanalo ebetamo kawonomamo ebo pelameniya. 34 Ebema꞉ Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “Na tepo temeteme kawonomamo iyatawanamo, mako temetemete na anakapuname keba kunula꞉ka꞉ eba kunula. La꞉le naimano tanaloma꞉ malo olowiolo na꞉pola꞉nala꞉.”
35 Ebene ebete kela꞉mo tonate ebeno ape opamo niyatinate Godotamo ebo na꞉towetoweoni, gabote da꞉modobomene ebe teteno tepo temetemete ebe katepama꞉. 36 Ebete negeni, “Oe, Aba! Tanalo bilibilinomo osiyodilolema꞉ a꞉ma꞉godolo elawo bitana, ebema꞉ a꞉ma꞉le me tepo temeteme kalili nagodone nelawa꞉. Wiyasiya naimano ubia꞉, a꞉ma꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ a꞉imano ubila nosiyodila.”
37 Ebene ebete waloma꞉tapiatamo da꞉peni laonalo pulamenate Pitatamo na꞉pegeni, “Saimono, la꞉ beda꞉ma꞉ kelawenama? Mabu keleka꞉ la꞉le naimano tanaloma꞉ tete da꞉pesamo olowioa꞉noma꞉ deda꞉wenama?” 38 Ebe tetelo Ya꞉sute ibi nanaleni, “Godotamo olowiolo na꞉towetoweonala꞉, mabu la꞉le Saitanakono kuba gabamo wabuga꞉ta tanalamo da꞉ba꞉gudima. La꞉imano tepo magumulo wade tanalo osiyodiloma꞉ ubila, wiyasiya la꞉godolo osiyodiloma꞉ elawo puliyala.”
39 Ebene Ya꞉sute walo ka꞉tonate, ebete dopamo Godotamo towetowe tabo keba kunu ka꞉negeniyale, ebete atumu ka꞉negeni, 40 ebene ebete ebe waloma꞉tapiatamo walo da꞉ka꞉peni laonalo ka꞉pulameni. Ebe tetelo ibino balidite unomoma꞉ na꞉elaolameni, ebe mabuma꞉ iba꞉te ilipago ebetamo gela tabo nipo wadiniya.
41 Ebene ebete walo ka꞉tonate netewa-kapiya tetelo Godotamo na꞉towetoweonate da꞉ka꞉peni iba꞉tamo na꞉pegeni, “La꞉ ela amiolo walo beda꞉ma꞉ ka꞉kelawenama? Taula, tete a꞉pe, kubakubapiate Epono Naniwi ibino kotamo nelawa꞉. 42 Iyo, la꞉ nemaimiala꞉, a na꞉tolaema꞉. Numa꞉la꞉, na anakapunamepino kotamo iyatinidawate na꞉pe!”
Yu Watowatopiate Ya꞉suko Anakapuima꞉ Delaweniya
Ma꞉t 26:47-56; Luk 22:47-53; Yon 18:3-12
43 Ya꞉sute ebe tabo eba genalo ebe tetenomolo Yudasite peni, Ya꞉sukono 12 waloma꞉tapino taneba magumulo ebe idila. Ebene eba꞉go dubu bilibilinomo epetapiate ibino gowelaono gili ega꞉walo gaubago da꞉pelameniya, ebe dubu ebe Godotamo kalimagono ikameopino watowatopi, Godokono Totomu iyatulamepi, ega꞉walo kawokawo dubu epetapi, iba꞉te dapaliboleniya ebe dubula. 44 Nanitabola, Yudasite ibi iyalo ma kunu analeni, “Nale daboeteomo, ebe ebe lumagila. La꞉le ebe samonomamo lawa꞉wete wadenomamo nemagatiyala꞉.”
45 Ebene Yudasite penate Ya꞉sutamo tonomo tonate ebe nanani, “Iyatulamedawa!” Ebe tetenomolo ebete ebe eba aboeteonalo, 46 dubu epetapiate Ya꞉suko ibino kotamo kodakodanomolo ebo laweniya. 47 Ebe tetelo Ya꞉suko waloma꞉tapi magumulo dubu idite ebeno gowelaono gili magoba꞉nate, Godotamo kalimagono ikameopino Unu Watodawanomono moto wokodawa anagaliminate, galo apu ebo mapitamidameni. 48 Ebene Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “Na pilo lumagila꞉ka꞉, o na gowelaodawala꞉ka꞉? Mabu keleka꞉ la꞉le gowelaono gila꞉go ega꞉walo gaubago na lawenema꞉ da꞉pelama꞉ema? 49 Na egela epetapilo Godoko Amamateno Iya Motolo la꞉go eba pokolilo epo diyatulamenatimo, la꞉le na ebolo kelawena꞉wea꞉, wiyasiya me tanalate a꞉pemaimia Godokono Buka tabono tanalate nanitaboma꞉ keda꞉oma꞉.”
50 Ebe tetelo ebe waloma꞉tapi bilibilinomate ebe atepanate gito alautioniya. 51 Ebolo oli ape dubu nutini, ebete dopamo wade keyakeya kalikunomo pulinate Ya꞉suko waloma꞉tapiago ebamo da꞉nemaigani, ebema꞉ dubu epetapi ubila ebe kelawenama꞉, 52 wiyasiya ebete ebeno kaliku atepanate kikopiyanomo atumu gito kalaula꞉ni.
Yu Epono Ka꞉nisolo Dubate Ya꞉sukono Tanalo Danagiyamidameniya
Ma꞉t 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Yon 18:13-14,19-24
53 Ebene iba꞉te Ya꞉suko Godotamo kalimagono ikameopino Unu Watodawanomono motamo gito magataniya. Iba꞉te ebe ebe motamo magatana꞉no dopamo Godotamo kalimagono ikameopino watowatopi epetapi, ega꞉walo Godokono Totomu iyatulamepi, ega꞉walo kawokawo dubu epetapi, ibi bilibilinomate pelamenate ebo paladabutiniya. 54 Ebe tetelo Pitate Ya꞉suko muludopone eba waloma꞉tanalo, ebete Unu Watodawanomono moto kala magumamo nopeganate, ebete atila꞉piago elalo ebo na꞉giga꞉oniya. 55 Ebene Unu Watodawanomo ega꞉walo Ka꞉nisolo dubu bilibilinomo epetapiate tabo gelapi oleniya, Ya꞉sukono kuba olemenate ebe kanakapuima꞉. Wiyasiya iba꞉te ebeno kuba idi kuminiya꞉, 56 iyo, tabo gelapi bilibilinomate ebeno tanaloma꞉ a꞉da꞉ tabo eba kiyawaonalo, iyaiya tabo degelaniya ibino tabote wiyasiya kapiyama꞉ keda꞉oniya꞉.
57 Ebene epetapiate maiminate Ya꞉sukono tanaloma꞉ a꞉da꞉ tabo eba kiyawaonalo, iba꞉te ma kunu gelaniya, 58 “Ebete tabo degiti ale ma kunu olowitima꞉, ‘Me Godokono Moto epate kotamo detiya, nale anabulimite netewa-kapiya egelalo moto idi walo ka꞉ketemamo, ebako moto epo epetapiate etema꞉ modoboa꞉.’ ” 59 Wiyasiya dopo a꞉da꞉ tabo kiyawaopi keba kunula꞉ka꞉, me oli tabo gelapi eba kunula, iba꞉te ibino tabo gela magumulo Ya꞉sukono tanaloma꞉ woki kapiyama꞉ keda꞉oniya꞉. 60 Ebene Godotamo kalimagono ikameopino Unu Watodawanomote ibino tanebalo maiganate Ya꞉suko nalateda꞉ni, “A꞉ma꞉ tabo gea꞉noma꞉ beda꞉ma꞉ keda꞉wena? Me dubate a꞉imano tanaloma꞉ degelana keba kunula꞉ka꞉?”
61 Ebe tetelo Ya꞉sute tabo gea꞉no gito utini, ebema꞉ Unu Watodawanomote ebe walo nakalateda꞉ni, “Godoko epate ebe damamatena, a꞉ma꞉ ebeno Gudu Kelisotela꞉ka꞉?”
62 Ya꞉sute nowamini, “Na ebe ebetela. Ebene la꞉le na Epono Naniwi aimano Elawodawa Godokono tumudi apulo okolitalo kunaemamota, iyo, walone na Unu Duliyomolone tema magumudo kapawokalamamo!”
63 Ebema꞉ Unu Watodawanomote ebe tabo olowinate, ebeno kawo dowa tanalonomo kawokaliminama꞉ ebete da꞉pulini ebe kaliku anagiyamidalenate negeni, “A me dubuno kuba kiyatawaoma꞉ tabo gedawa idi a ubia꞉nola! 64 Ebete a꞉ka꞉tuwa꞉ kuba tabonomo dege la꞉ olowiomata, mabu ebete nege, “Na ega꞉walo Godoko, a kapiyala!’ Ebema꞉ ebeno tanaloma꞉ la꞉imano ubi keba kunula꞉ka꞉?”
Ebene ibi bilibilinomate Ya꞉sukono tanalo eba anagiyamidamenalo ebe anakapuima꞉ ebo gelaniya. 65 Ebe tetelo ibi epetapiate Ya꞉sutamo kowe meolenate, ebeno ololo mula꞉menate eba anagalimionalo negelaniya, “A꞉ma꞉ Godokono woki awokalimidawama꞉ nanitabolo deda꞉wena, a꞉ma꞉ negea piyate kanagalimiotana!” ebene atila꞉pi dubate ebe lawenate kotamo ebo anagalimioniya.
Pitate Ya꞉suko Iyatawa꞉noma꞉ Degeni
Ma꞉t 26:69-75; Luk 22:56-62; Yon 18:15-18,25-27
66-67 Ebe tetelo Pitate ebe motono kala magumulo ebeno ape kenaenaiminama꞉ elalo okolini. Ebene Unu Watodawanomono woko buwelete penate, Pitako wadenomamo pumionate ebe napanani, “A꞉ma꞉ atumu me Nasalete duliyomolodawa Ya꞉suago pata꞉namiata!”
68 Wiyasiya Pitate negeni, “Ao, na ebe dubu iyatawa꞉. A꞉ma꞉le degeawena ebe tabo na kemalagidilona꞉.” Ebene ebete kala ga꞉dimi gigiyamo da꞉toni, ebe tetelo kakabate negeoni.
69 Ebene woko buwelete ebe uminate, ebolo dilukuliniya ebe epo walo nakanaleni, “Me Ya꞉sukono lumagi idila!” 70 wiyasiya Pitate ebe atu iyatawa꞉ tabo kegeni.
Ebene ebolo da꞉pola꞉niya iba꞉te tete da꞉pesamo ilukula꞉tepanate Pitako walo nakananiya, “Nanitabola! A꞉ma꞉ Ya꞉sukono lumagi idilata, mabu a꞉ma꞉ Ga꞉lili opodawalata.”
71 Wiyasiya Pitate negeni, “Godokono dopo apulo utite gemo, nale nani tabo gea꞉no ebete na kanaginaemene! La꞉le kebe lumagima꞉ kegelawenama, na ebe iyatawa꞉!”
72 Ebene ebe tetenomolo kakabate geo netewa tetema꞉ deda꞉meni, Ya꞉sute ebetamo dopamo kebe tabo kegenile, Pitate ebe tabo ebo malagidiloni, “Kakabate netewa teta꞉mo geoa꞉no, a꞉ma꞉le netewa-kapiya teta꞉mo na iyatawa꞉noma꞉ kegema꞉ta.” Ebene Pitate kawonomamo ebo iini.
* 14:1 Me Aduga꞉la Soliyomuno mabu Moseseko tetelo wagilimiya. Ebe tetelo Isipiti Kawo Elawodubu Pa꞉lote Yu epo bilibilinomo uwatete ibi ebeno wiya꞉ wokopima꞉ midiliya, ebema꞉ ebe ubia꞉nola ibi gito alibolema꞉ ibino Ka꞉inane opamo. Godote Pa꞉lokono wato kodakoda tanalo dumiya, ebema꞉ idoko idilo ebete ebeno a꞉e nopodawa Isipiti opamo napaliboni Isipiti epo bilibilinomono dopo gudi kapanakapulamenama꞉. Ebene ebe idokolo a꞉e nopodawate Yu epono gudi aduga꞉lalenate, wiyasiya Isipiti epono gudinomo anakapulameni. Ebe anoano tanalodo Yu epo bilibilinomate Isipiti opone ebo nemaiminiya, ebema꞉ ebe tanalo malagidiloma꞉ iba꞉te ulama bilibilinomo magumulo Aduga꞉la Soliyomu bosiyodilonakoma꞉na꞉. 14:1 Unamo Maiga꞉ Palowa Bae Soliyomu ebe Yu epono soliyomu idila. Aduga꞉la Soliyomu dolopoligomene, egela idilo me soliyomu idi wagilimite iba꞉te sebeni egela tetelo bosiyodilonakoma꞉na꞉. Me soliyomuno magumu ma kunula. Yu epate Isipiti opone Godokono elawamo da꞉nemaiminiya, ebe idokolo ibino palowa bae osiyodilolenate wadenomamo okaleona꞉no iba꞉te gawagawalo ebo tolameniya. Mabu ebe baete unamo maimioma꞉ tetea꞉nola, ebema꞉ ebe tanalo malagidiloma꞉ Yu epate me soliyomu bosiyodilonakoma꞉na꞉. 14:3 Luk 7:37-38 14:7 Totomu 15:11 14:8 Yon 19:40 14:12 Maimi 12:6 14:18 Oale 41:9 14:24 Maimi 24:8; Sek 9:11; Yel 31:31-34; 1Kol 10:16; Yu Epo 9:20 14:28 Ma꞉t 28:16; Mak 16:7 14:31 Yon 11:16 14:32 Yon 18:1 14:34 Yon 12:27 14:36 Mak 10:38; Yon 6:38 14:49 Luk 19:47; 21:37; Yon 18:20 14:52 Buka ka꞉la꞉mioledawa, modobola a꞉ma꞉ me tanalo niyatawa, Ya꞉suko tetelo Yu epono watowatopi dubu epetapi, ibi me Ka꞉nisolo dubula. Ebe watowatopiate Yu epono iyaiya tanalo eba anagilamelelamelo kubakubapiatamo ibino wiya ebo ikalamenakiya, wiyasiya ebe Ka꞉nisolo dubagodolo elawo kitanamia꞉ lumagi a꞉eamo aliboma꞉. 14:58 Yon 2:19-21 14:64 Kalima 24:16; Yon 19:7