16
Ya꞉sute A꞉ene Walo Da꞉kemaigiya
Ma꞉t 28:1-8; Luk 24:1-4; Yon 20:1-10
Ebene Yu epono wokoa꞉ talena egela tete dolopoligiya, Magadala duliyomolodawa Ma꞉liko, Ya꞉imesikono menoko Ma꞉liko, ega꞉walo Salomiko, iba꞉te tolamenate wade nibo inamabu maniamo nuwateoniya egela idilo Ya꞉sukono apa꞉mo kapabutilamelema꞉. Ebene Sande egela duiyanomolo egela eba waloutalo, iba꞉te nokola bobo baiamo da꞉tolamitiya 3-4 na꞉negeliya, “Bobo gigiyulo ditana ebe kawo nokola balamo potele na꞉ka꞉na꞉mupiamidaeaemene?” Iba꞉te ma kunu gelitiya mabu ebe nokola mibonomola, wiyasiya iba꞉te wadenomamo eba meleolo, ebe kawo nokola balamo iyalo mupiamida eba itanalo ebo numiya. Ebene iba꞉te nokola bobo magumamo nopila꞉ote, oli ape dubu keyakeya ga꞉ga꞉ kaliku pulite tumudi apulo dokoliti numite kawonomamo nanoanoutiya.
Ebete iba꞉tamo negiya, “La꞉ akoanoanoala꞉! Nasalete duliyomolodawa Ya꞉suko epate ebe kewa olotolowamo da꞉tupuguimiya, la꞉le ebe waditamata. Ebe malo puliyala, ebe emaigaka! Iba꞉te ditidi adimolo ebe diyatiniya ebe bai la꞉ numa꞉la꞉. Ebema꞉ la꞉ tolama꞉wete Pitako ega꞉walo ebe waloma꞉tapi epetapi nananala꞉la꞉, ‘Ya꞉sute Ga꞉lili opamo dopamo ka꞉tomene. La꞉ tolama꞉wete ebe ebo ka꞉nuimamota, ebete la꞉ dopamo keba kunu kanaletia eba kunu.’ ”
Ebene iba꞉te anoanolo anakamiago nokola bobo magumune pemaimiote gito pipuila꞉iya, wiyasiya iba꞉te lumagi idi kaniya꞉ mabu iba꞉te kawonomamo toletoleutiya.
Ya꞉sute Magadala Duliyomolodawa Ma꞉litamo Danawokaliya*
Ma꞉t 28:9-10; Yon 20:11-18
Ebe Sande egela duiyanomolo Ya꞉sute a꞉e magumune maigate, Magadala duliyomolodawa Ma꞉litamo dopamo nawokaliya, ebe kamiyalegodone Ya꞉sute dopamo sebeni kubakuba uliyana aliboliya. 10 Ebema꞉ Ma꞉lite tote, piyate Ya꞉suago dopamo dowapata꞉lamenamiya ebe epate eba imitalo ibi ebo nanaliya, 11 wiyasiya iba꞉te Ya꞉sukono igilamo maiga tanalo ega꞉walo Ma꞉lite ebe dumiya, iba꞉te ebe tabo olowite nanitabokobi ka꞉midiya꞉.
Ya꞉sute Waloma꞉tapi Netewatamo Danawokaliya
Luk 24:13-35
12 Walone Ya꞉sukono waloma꞉tapi netewate Yelusalema kawo duliyomolone eba tutalo, Ya꞉sukono apete iyama꞉ eda꞉mete ebete iba꞉tamo ebo nawokaliya. 13 Ebene ibi netewapiate walo na꞉ka꞉tiya waloma꞉tapi epetapi kananalema꞉, wiyasiya iba꞉te ebe tabo olowite nanitabokobi ka꞉midiya꞉.
Ya꞉sute Ebeno 11 Waloma꞉tapiatamo Danawokaliya
Ma꞉t 28:16-20; Luk 24:36-49; Yon 20:19-23; Ali 1:6-8; 1Kol 15:5
14 Walone Ya꞉sukono 11 waloma꞉tapiate ilukulite bae eba nautalo Ya꞉sute iba꞉tamo ebo nawokaliya, ebema꞉ ebete ibi kawiya analiya mabu iba꞉te ibino tepo magumulo kodakodaibima꞉ eba eda꞉olo nanitabokobi ka꞉midiya꞉, iyo, epetapiate ebeno igilo tanalo umite ibi dapanaliya, iba꞉te ibino tabo olowite ebeno a꞉e magumune maiga tanalo iba꞉te nanitabokobi ka꞉midiya꞉. 15 Ebene Ya꞉sute iba꞉tamo negiya, “La꞉ opo kawonomamo tolama꞉wete Godokono Wade Tabo iyaiya epo bilibilinomatamo na꞉nikiyawaolamenakiyala꞉. 16 Kebe lumagite nanitabokobi midite ebene obamo aduba꞉mida tanalo delaemene, Godote ebeno igilo ka꞉mula꞉emene, wiyasiya kebe lumagite nanitabokobi midia꞉no Godote ebe lumagino tanalo anagiyamidamete ebetamo kuba wiya nanitabolo kikaemene. 17 Nanitabola, Godokono elawo awokalima꞉ anoano tanalate nanitabokobi midipiagodolo ka꞉pola꞉nama꞉na꞉. Iyo, iba꞉te naimano mailamo epagodone kuba uliyana balibolenakoma꞉na꞉ ega꞉walo iba꞉te Unu Duliyomolono nopopino iyaiya tabamo ba꞉kiyawaonakoma꞉na꞉. 18 Ebene iba꞉te kalu kotamo duwatolenakoma꞉na꞉ ega꞉walo iba꞉te a꞉e obo da꞉nionakoma꞉na꞉, ebe tanalate ibi a꞉ka꞉kubailamenakoma꞉na꞉, ega꞉walo iba꞉te temetema꞉gopiatamo ibino koto dowatiolelamenakoma꞉na꞉, ebe tetelo ebe temetema꞉gopiate wadekobi bolowionakoma꞉na꞉.”
Godote Ya꞉suko Unu Duliyomolamo Dadipatiya
Luk 24:50-53; Ali 1:9-11
19 Ebene Kawodawa Ya꞉sute iba꞉tamo tabo kiyawao dolopoligiya, Godote ebe pelawete Unu Duliyomolamo ebo adipatiya, ebolo ebete Godokono tumudi apuamo gito nokoliya. 20 Ebene waloma꞉tapiate tolamete iyaiya opo bilibilinomolo Godokono tabo eba na꞉kiyawaolamelo, Kawodawa Ya꞉sute iba꞉go kapimiya Godokono woko nosiyodilonamiya, iyo, ebe tetelo ebete Godokono elawo awokalimino anoano tanalo magumudo ebe Wade Tabo elawokobi nimidinami.
16:7 Ma꞉t 26:32; Mak 14:28 * 16:8 Mak 16:9-20 buka apuno tabo Makate bukamo kakuloliya꞉, wiyasiya ebeno buka osiyodilo walogabo apune nanitabokobi mididawa idite akuloliya. 16:14 1Kol 15:5 16:15 Ali 1:8 16:16 Ali 2:38 16:17 Ali 2:4; 8:7 16:18 Luk 10:19; Ali 28:3-6 16:19 Ali 1:9-11; 2:33-34 16:20 Ali 14:3; Yu Epo 2:3-4