8
Ya꞉sute Epo Bilibilinomatamo Bae Walo Da꞉kikalamoliya
Ma꞉t 15:32-39
Ebe tetelo epo bilibilinomate Ya꞉sutamo pelamete walo kapiyama꞉ na꞉ka꞉pediya, ebene ibino baete dolopoligolamiya Ya꞉sute ebe waloma꞉tapi ebetamo ka꞉la꞉mite ibi nanaliya, “Na me epo na꞉nilakapoilamitamo, mabu iba꞉te nago netewa-kapiya egela dilukulinata꞉ ibino bae olopoligolami. Na ibi baea꞉no ibino duliyomolamo dalibolemo, diyala, gabo tetelo elawoa꞉noma꞉ da꞉ba꞉neda꞉oma꞉na꞉, mabu ibi epetapiate mulunomone pelamoliya.”
Wiyasiya ebe waloma꞉tapiate ebetamo negeliya, “Me baea꞉ opola. Ale me epo bilibilinomatamo bae ikalamolema꞉ modoboa꞉.”
Ebene Ya꞉sute ibi nalateda꞉liya, “La꞉godolo kebalata baete ka꞉pola꞉nale?”
Iba꞉te negeliya, “Sebeni.”
Ebene Ya꞉sute epo opamo kilukulima꞉ danaliya, ebe tetelo ebete ebe sebeni bae apuapu uwatete Godotamo kalakala tabo ebo giya, ebene ebete wakalamiolete ebe waloma꞉tapiatamo gito ikalamiya iba꞉te epatamo kikalamolema꞉. Ega꞉walo iba꞉godolo namo egege kapiyakapiya na꞉ka꞉pola꞉niya, ebene Ya꞉sute ebe namoma꞉ Godotamo kalakala tabo kegete, ebe waloma꞉tapi nanaliya iba꞉te epatamo ka꞉kikalamolema꞉. 8-9 Ebe tetelo piyate ebe bae denaiya ibino bae kape tanalo ebo olopoligolamiya. Nanitabola, ebe bae 4,000 epate naiya, ebene da꞉luiliya ebe bae apuapuamo Ya꞉suko waloma꞉tapiate sebeni bagowo ebe owiyaoliya. Ebene Ya꞉sute ebe epo ibino iyaiya duliyomolamo daliboliya, 10 ebe tetenomolo ebete ebe waloma꞉tapiago peamo olote Da꞉lamanuta opamo gito tolamiya.
Pa꞉lisi Tanebapiate Anoano Tanalo Uima꞉ Ya꞉suko Daniya
Ma꞉t 16:1-4
11 Ebene Pa꞉lisi tanebapi epetapiate Ya꞉sutamo pelamete ebe napapaminatiya. Ibi ubila ebe kuba gabamo kowabuga꞉tama꞉, ebema꞉ iba꞉te ebe naniya, “A꞉ma꞉godolo Godokono elawo ditana, ebe tanalo awokalima꞉ anoano tanalo idi atamo nosiyodila.”
12 Ebene Ya꞉sute ebeno tepo magumulo ela kawonomamo agolamidalo negiya, “Mabu keleka꞉ me tete epate anoano tanalo dowadina? Na la꞉tamo nani tabo gemo, Godote ebeno elawo awokalima꞉ me tete epatamo anoano tanalo a꞉kikalaemene!”
13 Ebene ebete ibi ubia꞉noma꞉ eda꞉lo peamo olote paka꞉ apuamo walo na꞉ka꞉na꞉iwiya.
Pa꞉lisi Tanebapi Ega꞉walo Elodiko Ibino Amama Tanalo
Ma꞉t 16:5-12
14 Ga꞉lili Paka꞉ a꞉iwale wagilimia꞉no Ya꞉suko waloma꞉tapiate bae uwate tanalo na꞉dodomatiya, ebema꞉ iba꞉godolo kapiya baenomote itani pe gulo. 15 Ebene Ya꞉sute ibi kawonomamo analiya, “La꞉ wadenomamo nolowiala꞉! Palowa baete a꞉ka꞉tuwa꞉ unamo demaiga, Pa꞉lisi tanebapi ega꞉walo Elodiko ibino amama tanalo eba kunula. Eiye, mako amama tanalote la꞉tamo akopemaigala꞉!”
16 Ebema꞉ iba꞉te ibino taneba magumulo tabo ma kunu geliya, “Ebete atamo me tabo nege mabu a baea꞉nola.”
17 Wiyasiya iba꞉te tabo degelitiya Ya꞉sute iyatawate iba꞉tamo negiya, “La꞉le baea꞉no pola꞉na tabo beda꞉ma꞉ kegelawitama? La꞉le naimano nanitabo tanalo wadenomamo kuma꞉wena꞉ ega꞉walo kiyatawawena꞉. Mabu keleka꞉ la꞉le la꞉imano tepo magumu da꞉kodakodailama꞉wenama? 18-19 La꞉ balida꞉gopilata wiyasiya la꞉ kuma꞉wena꞉, iyo, la꞉ galagopilata wiyasiya la꞉ kolowiawena꞉. Nale adimo idilo paibu bae 5,000 dubatamo dowakalamiolelamenimo, me tanaloma꞉ la꞉godolo woki ba꞉kitanale? Ebe tetelo la꞉ bae apuapuamo kebalata bagowo kowiyaola꞉wenima?”
Iba꞉te ebetamo nowamiya, “12 bagowola.”
20 “Ega꞉walo egela idilo nale sebeni bae 4,000 epatamo da꞉kowakalamiolelaimo, ebe tetelo la꞉ bae apuapuamo kebalata bagowo kowiyaola꞉ima?”
Iba꞉te ebetamo nowamiya, “Sebenila.”
21 Ebema꞉ Ya꞉sute iba꞉tamo walo na꞉kegiya, “Mabu keleka꞉ la꞉le naimano tanalo nanitabolo kiyatawawena꞉?”
Ya꞉sute Balidi Tamio Dubu Wadekobi Da꞉midiya
22 Ebene iba꞉te Betasaida duliyomolamo da꞉nemaimiya, epo epetapiate balidi tamio dubu Ya꞉sutamo magaete, ebe ebo petoweomiya ebete ebe kologima꞉. 23 Ebene Ya꞉sute balidi tamio dubu kotamo lawete duliyomolone kela꞉mo magatate, ebete ebeno balida꞉mo kowe alomomete ebeno koto watililo ebe nalatediya, “A꞉ma꞉ inamabu na꞉kulama꞉wita?”
24 Ebe dubute melete negiya, “Na epo dowapata꞉lamita nulamitamo, wiyasiya ibi kewamula.”
25 Ebene Ya꞉sute ebeno koto ebe dubuno balida꞉mo walo da꞉kowatiliya, ebete kawonomamo melete ebeno balidite wadekobi ebo olowiomiya, iyo, ebe tetelo ebete inamabu bilibilinomo wadenomamo ebo ulamoliya. 26 Ebene Ya꞉sute ebe naniya, “A꞉imano motamo tonomo na꞉toa, me duliyomolamo walo akopa꞉la꞉.”
Pitate Ya꞉sukono Nanitabo Tanalo Dawokalimiya
Ma꞉t 16:13-20; Luk 9:18-21
27 Ebene Ya꞉sute ebe waloma꞉tapiago Sisaliya-Pilipai opono iyaiya duliyomolamo eba tutalo, gabo tetelo ebete ebeno waloma꞉tapi nanalateda꞉liya, “Epate na poma꞉ kegelanake?”
28 Iba꞉te negeliya, “Epetapiate a꞉ma꞉ Yoneko obamo waduba꞉midaoledawama꞉ gelanaka, epetapiate a꞉ma꞉ Elayako Godokono woki awokalimidawama꞉ gelanaka, ega꞉walo epetapiate a꞉ma꞉ Godokono woki awokalimidawa idima꞉ gelanaka.”
29 Ebene Ya꞉sute ibi nalateda꞉liya, “Wiyasiya la꞉le na poma꞉ ka꞉midina꞉wenama?”
Pitate ebetamo nowamiya, “A꞉ma꞉ Kelisotela, Godokono Alibodawalata!”
30 Ebene Ya꞉sute ebe waloma꞉tapi kawiya analiya, “La꞉le naimano tanaloma꞉ epetapi akokiyawaolama꞉la꞉.”
Ya꞉sute Ebeno A꞉e Tanaloma꞉ Dopamo Degiya
Ma꞉t 16:21-28; Luk 9:22-27
31 Ebene Ya꞉sute ebe waloma꞉tapi eba iyatulamitalo negiya, “Epono Naniwi epagodone kawokawo temeteme walone kuwatemene, Godokono ubila. Iyo, Godotamo kalimagono ikameopino watowatopi, ega꞉walo Godokono Totomu iyatulamepi, ega꞉walo kawokawo dubu epetapi iba꞉te ebe ubia꞉noma꞉ keda꞉oma꞉na꞉, ebene epate ebe kanakapuima꞉na꞉ wiyasiya netewa-kapiya egelalo ebete a꞉ene walo ka꞉kemaigamene.”
32 Ebete me tabo iba꞉tamo degiya, Pitate Ya꞉suko waloma꞉tapi epetapiagodone kela꞉mo magatate ebe tabono tanaloma꞉ ebe kawiya ebo naniya. 33 Ebene Ya꞉sute olobigate, waloma꞉tapi epetapi ulamete Pitako kawonomamo analo negiya, “Pita, a꞉ma꞉ Saitanako keba kunula꞉ka꞉ eba kunula! Na natepana꞉ mabu a꞉imano woki Godotamo kiyata꞉wita꞉, a꞉ma꞉ epono wokilo okolinata!”
34 Ebema꞉ Ya꞉sute epo bilibilinomo ebe waloma꞉tapiago ebetamo ka꞉la꞉mite ibi nanaliya, “Kebe lumagite na waloma꞉enema꞉ ubi diyatimene, dopamo ebete ebeno tanalo dodolomatilite ebeno kewa olotolowa agute na ebo nowaloma꞉enemene. 35 Nanitabola, kebe lumagite ebeno igilo nagodone damoeda꞉mene ebeno igilote kalatidimene, wiyasiya kebe lumagite Godokono Wade Tabo kiyawaoma꞉ ebeno igilo na mabuma꞉ datutimene ebete nanitabo igilo kelaemene. 36 Ebema꞉ lumagite opono inamabu bilibilinomo uwatenomo eba uwatelo, ebeno igilo datutimene ebe lumagino wiya keleka꞉? 37 Ebete ebeno igilo walo ka꞉kelaema꞉ beda꞉ inamabu na꞉kikaemene? Gabo puliyala, kitana꞉. 38 Numa꞉la꞉, me tete epate kubakubanomoma꞉ eda꞉ote, iba꞉godolo Godoko nanitabokobi midi tanalo puliyala. Ebema꞉ kebe lumagite natamo ega꞉walo naimano taboma꞉ dilipomene, na Epono Naniwite atumu ebetamo kilipomamo, iyo, nale naimano Nabiwino elawo alonomago ega꞉walo ebeno wade-talena nopopiago da꞉pemo, ebe tetelo ebe ka꞉pilipoimamo.”
8:2 Mak 6:34-44 8:12 Ma꞉t 12:39; Luk 11:29 8:15 Luk 12:1 8:17 Mak 6:52 8:18-19 Mak 6:41-44 8:28 Mak 6:15 8:29 Yon 6:68-69; Mak 9:9 8:34 Ma꞉t 10:38-39; Luk 14:27 8:38 Ma꞉t 10:33