24
Godoko Amamateno Iya Moto Kubaimi Tanalo
Mak 13:1-2; Luk 21:5-6
Ebene Ya꞉sute Godoko Amamateno Iya Moto atepate eba tolo, ebe waloma꞉tapiate ebetamo pelamete ebe kawokawo motono tanaloma꞉ ebo paniya. Ya꞉sute wiyasiya iba꞉tamo negiya, “La꞉ me inamabu bilibilinomo na꞉kulama꞉witama? Na la꞉tamo nani tabo gemo, walone me motono tanaloma꞉ nokola idite idi unulo a꞉ka꞉pola꞉nama꞉na꞉, mabu gowelaopiate nokola bilibilinomo mapitaolete opamo iyalekenomo ka꞉piyalekema꞉na꞉.”
Kawokawo Temetema꞉te Pelaema꞉ Ya꞉sute Degiya
Mak 13:3-13; Luk 21:7-19
Ebene Ya꞉sute Olibi Kewakewa Unu Damelalo eba okolitalo, ebe waloma꞉tapi a꞉ka꞉tuwa꞉ ebetamo pelamete na꞉pegeliya, “A꞉ma꞉le a nanaa꞉, Godokono Moto kubaimi tanalote kebe tetelo na꞉ka꞉pemaigamene? A꞉ma꞉le me opamo walo da꞉ka꞉pa꞉emene, ebe tanalo ega꞉walo me opono uwomu tanalono tetema꞉ a beda꞉ anoano tanalote na꞉kiyatuaemene?”
Ya꞉sute wiyasiya iba꞉tamo negiya “La꞉ nanisiwale. Lumagi idite la꞉ demasigilitamene, la꞉ ebeno tabo ako-olowiala꞉, mabu dubu bilibilinomo epetapiate naimano mailamo pelamete ka꞉pegelama꞉na꞉, ‘Na Kelisotela!’ ebene iba꞉te epo bilibilinomo ma kunu eba pemasigiolelo iya gabamo ebo kemagatalema꞉na꞉. Ega꞉walo la꞉le iyaiya opo epono gowelao tanalo ega꞉walo ibino gowelaoma꞉ nopo iyati tanalo kolowiomamota. Ebe tetelo la꞉le la꞉imano woki kodakodailama꞉wete akotoletoleala꞉, mabu me tanalate nanitabolo ka꞉pemaimioma꞉na꞉ wiyasiya ebe tete ebe uwomu tetea꞉. Nanitabola, opo epetapino epate opo epetapino epago ka꞉gowelaoma꞉na꞉, iyo, opo idite opo iditamo gowela tanalo kosiyodilomene, ebene iyaiya duliyomolo epetapilo epate baea꞉no kilukulioma꞉na꞉ ega꞉walo mumulate iyaiya opo bilibilinomamo ka꞉pelaema꞉na꞉. Numa꞉la꞉, kamiyalete gudu laema꞉ temeteme dowagilimi, me tanalo bilibilinomo eba kunula.
“Ebe tetelo iba꞉te la꞉tamo kawokawo temeteme eba ikalamelo la꞉ elawamo uwatetate anakapulaema꞉ kemagatalema꞉ta, ega꞉walo na mabuma꞉ opo bilibilinomono epate la꞉tamo ka꞉dowaoma꞉na꞉. 10 Ebene epo epetapi bilibilinomate ibino nanitabokobi midi magumulo agowa eba ukamidaolelo, iba꞉te ibino namutupiatamo dowaote diya gabodo ibino mailo ibi anakapulamepiatamo kowatama꞉na꞉. 11 Ega꞉walo Godokono mailamo a꞉da꞉ tabo kiyawaopiate ka꞉pemaimioma꞉na꞉ epo epetapi bilibilinomo kuba gabamo kemagatalema꞉. 12 Ebe tetelo kuba osiyodilole tanalote kawonomoma꞉ keda꞉mene, ebema꞉ epono tepo magumulo nilakapo kimalagidilo tanalote gibagibanomoma꞉ keda꞉oma꞉na꞉, 13 wiyasiya numa꞉la꞉, kebe lumagite kodakodalo utite uwomuamo da꞉nemaigamene, Godote ebeno igilo ka꞉mula꞉emene. 14 Ebema꞉ Godote Kawo Elawodawama꞉ deda꞉na, ebe tanalono Wade Tabo ebeno wokopiate dopamo me opo kawonomolo ka꞉kiyawaoma꞉na꞉ iyaiya opono epo bilibilinomate kolowioma꞉, ebene me opono uwomu ebo ka꞉pemaigamene.”
Talena Bai Kubaimidawano Tanalo
Mak 13:14-23; Luk 21:20-24
15 Na Ma꞉tiyute buka ka꞉la꞉mioledawatamo negemo, a꞉ma꞉ me tabo Ya꞉sute degiya wadenomamo niyatawa.
Ya꞉sute tabo moga꞉melo walo na꞉kegiya, “Godokono woki awokalimidawa Da꞉niyolote dopamo degiya ebe tanalote nanitabolo ka꞉pemaigamene, ebema꞉ Godokono Moto kubaimidawate ebe talena bailo utitalo la꞉le ebe duma꞉ema, 16 ebe tetelo modobola Yudiya opo epate unuunu damelamo nalautioma꞉na꞉. 17 Iyo, moto tanatimilo dokolitamene, ebe lumagite moto guamo a꞉ka꞉nopegamene ebeno inamabu uwatema꞉, 18 ega꞉walo tumulo woko dosiyodilutamene, ebe lumagite walo motamo a꞉ka꞉toamene ebeno lubudino kaliku laema꞉.
19 “Numa꞉la꞉, lamitulamitu ega꞉walo nono dikalamena ebe kamiyala꞉tamo ebe egelate kubanomoma꞉ keda꞉mene! 20 Ebema꞉ modobola la꞉ Godoko na꞉toweomiyala꞉, la꞉imano alautio tanalote gibagiba tetelo o wokoa꞉ talena egela tetelo akopemaigala꞉, 21 mabu ebe tetelo kawokawo temetemenomate nanitabolo ka꞉pemaimioma꞉na꞉. Numa꞉la꞉, me opo wagilimi mabune wagilimite ka꞉lo me teta꞉mo pemaiga, ebakobako temetema꞉te dopamo ka꞉pemaimiya꞉, ega꞉walo walone tetelo ebakobako temetema꞉te walo a꞉ka꞉pelaema꞉na꞉, iyo, iba꞉te kapiya tetenomolo ka꞉pemaimioma꞉na꞉. 22 Me tanalo nanitabola, Godote ebe tete gopowaimia꞉no lumagi idite me opolo igilolo a꞉kokolinamene, wiyasiya ebete deka꞉la꞉mioliya ebe epo nilakapoilamelo tete ka꞉gopowaimene.
23 “Ebe tetelo lumagi idite la꞉tamo ma kunu degemene, ‘Numa꞉la꞉, Godokono Alibodawa Kelisote malo bokolina!’ o, ‘Ebete ebolo bokolina!’ la꞉ nanitabokobi akomida꞉la꞉, 24 mabu elemasigi Kelisoma꞉ eda꞉opi ega꞉walo naimano mailamo a꞉da꞉ tabo kiyawaopi, iba꞉te pemaimiote iyaiya anoano tanalo kawokawonomo kosiyodilolema꞉na꞉. Iyo, ibi ubila ebe osiyodilole tanalamo Godote deka꞉la꞉mioliya ebe epo iya gabamo kemagatalema꞉. 25 Numa꞉la꞉, me tanalate pemaimioa꞉no nale la꞉ dopamo analemata.
26 “Ebema꞉ iba꞉te la꞉tamo ma kunu degelama꞉na꞉, ‘Numa꞉la꞉, Kelisote bulu opolo bokolina!’ la꞉ ebamo akotolama꞉la꞉. Ega꞉walo iba꞉te da꞉kegelama꞉na꞉, ‘Numa꞉la꞉, ebete lumagi idino motolo opegate ba꞉luta!’ la꞉ nanitabokobi akomida꞉la꞉. 27 Nanitabola, molete da꞉la꞉uwa꞉midamene ebe tetelo egelate tobolo unu kawonomo eba pukuilamelo alote apune wagilimite apuamo gito ka꞉petomene, ebema꞉ na Epono Naniwite walo da꞉ka꞉pemo naimano pe tanalote eba kunu kitanamene, iyo, me opo epo bilibilinomate naimano pe tanalo kuima꞉na꞉.
28 “Me tanalo ebe nanitabola, abale inamabute kebolo kitanamene, waliate aleola꞉go ebamo ka꞉guditama꞉na꞉.”
Epono Naniwino Pe Tete
Mak 13:24-27; Luk 21:25-28
29 “Ebe kawo temeteme tetete dolopoligomene, ebe tetenomolo egelate kidokomene ega꞉walo saganate a꞉ka꞉pukuilaemene, iyo, mawela꞉te tobolo unune opamo ka꞉pa꞉gudima꞉na꞉ ega꞉walo tobolo ununo elawoelawo inamabuate kalela꞉oma꞉na꞉. 30 Ebe tetelo Epono Naniwino elawo awokalimino anoano tanalote tobolo unulo ka꞉pemaigamene, ebene me opono iyaiya epo bilibilinomate kawo tola꞉go kimima꞉na꞉, mabu Epono Naniwite tobolo unune eba piwisigalo iba꞉te ebe ebo kuima꞉na꞉, ebete ebeno elawago ega꞉walo alo kawonomago ka꞉pemene. 31 Ebene ebeno nopodawate tutele kawonomamo eba molelo, ebete Unu Duliyomolono nopopi epetapi iyaiya opo bilibilinomamo kapalibolemene, Godote deka꞉la꞉mioliya ebe epo me opo apune apune ka꞉puwatema꞉.”
Umei Kewano Tanalo
Mak 13:28-31; Luk 21:29-33
32 “La꞉ umei kewano tanalone me tanalo idi wadenomamo niyatawala꞉. Katomono wuiate pemaimite olioli paa da꞉mogoiamidalema꞉na꞉, ebe tetelo la꞉ kiyatawaomamota ulamano tete ebe netatali, 33 ebema꞉ la꞉le me temeteme tanalo bilibilinomo dulama꞉ema, la꞉ kiyatawaomamota Epono Naniwino pe tete tatalila, ebe gigiyudo opegama꞉ pe. 34 Na la꞉tamo nani tabo gemo, me tanalo bilibilinomate dopamo ka꞉pemaimioma꞉na꞉, walone me tete epate ebo ka꞉elaoma꞉na꞉, 35 iyo, me opo ega꞉walo tobolo unu iba꞉te kolopoligoma꞉na꞉, wiyasiya naimano tabote a꞉kolopoligomene, uwomua꞉ tetelo bitanamene.”
Epono Naniwino Pe Tete Epate Iyatawa꞉
Mak 13:32-37; Luk 17:26-30,34-36
36 “Numa꞉la꞉, epate ebe Kawo Egelano tete iyatawa꞉, Unu Duliyomolono nopopi ega꞉walo Godokono Gudu iba꞉te iyatawa꞉, Nabiwi Godo kapiyate iyatawala. 37 Nowako tetelo kebako tanalote ka꞉pemaigiyale, Epono Naniwite walo da꞉ka꞉pemene ebe tetelo atu tanalote ka꞉ka꞉pemaigamene. 38 Mabu obote pea꞉no iba꞉te ebe tetelo bae naota ega꞉walo elawo da꞉imi obo kawonomamo niota, dubate kamiyale uwatoleta ega꞉walo kamiyala꞉te dubu uwatoleta, iba꞉te eba kunu eba wagelenalo Nowate kawo peamo ebo opegiya. 39 Ebe tetelo iba꞉te kiyatawaonamia꞉ obo kawonomote odolote ibi bilibilinomo danakapulaemene, ebema꞉ Epono Naniwite walo da꞉ka꞉pemene ebe tetete eba kunu kitanamene. 40 Ebe tetelo dubu netewate tumulo dowapaitama꞉na꞉, Epono Naniwite pete idi eba pelawelo idi ebo katepamene, 41 ega꞉walo kamiyale netewate bae delapautama꞉na꞉, ebete pete idi eba pelawelo idi ebo katepamene. 42 Ebema꞉ la꞉ olowiolo nilukuliniyala꞉, mabu la꞉ iyatawa꞉ la꞉imano Kawodawano pe tete. 43 Ega꞉walo me tanalo idi na꞉kemalagidilala꞉. Moto namutudawate pilo lumagino pe tete diyatawamene, ebete ebe idoko kawonomolo ebe teta꞉mo kolowionamene, mabu ebe ubia꞉nola pilo dawate ebeno motamo ka꞉popegama꞉. 44 Ebema꞉ la꞉ atumu nolosiyodilala꞉, mabu diyala, la꞉ olowioa꞉no eba ilukulinalo Epono Naniwite ebo da꞉ba꞉pemene.”
Mulo Wokodawa Ega꞉walo Daedale Wokodawa Ibino Tanalo
Luk 12:41-48
45 Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “Namutudawatamo da꞉tuduwatanako ebe mulo wokodawano tanalo keba kunula꞉ka꞉? Nanitabola, namutudawate ebe lawete wokopi epetapi ulamedawama꞉ kiyatimene, ma kunu ebete ibino bae nao tetelo iba꞉tamo bae kikalamolemene. 46 Ebene ebe mulodawate woko wadenomamo eba osiyodilonalo, ebeno namutudawate pete ebeno tanalo da꞉puimene, ebe wokodawate kawonomamo kekalakalamene. 47 Na la꞉tamo nani tabo gemo, namutudawate ebe mulo wokodawano tanaloma꞉ atumu eba pekalakalalo, ebete ebe ebeno inamabu bilibilinomo ulamedawama꞉ kiyatimene.
48 “Wiyasiya ebe wokodawate kuba woki lawete ebeno tepo magumulo ma kunu degemene, ‘Naimano namutudawate tete geyageyadopolo nokolina, samamo ka꞉pena꞉,’ 49 ebe tetelo ebete woko osiyodiloa꞉no kuba osiyodilolepi epetapiago ebeno namutudawano bae kawiya naote elawo da꞉imi obo ebo ka꞉nioma꞉na꞉, ebema꞉ ebete daedalema꞉ eda꞉te wokopi epetapi alukole ebo kowagilimene. 50 Ebene ebe daedale wokodawate olowioa꞉no eba okolinalo ebeno namutudawano pe tanalo a꞉kiyatawamene. Ebe tetelo namutudawate pete 51 daedale wokodawa kawonomamo panagalimiote mena netewa epago kanalibomene ebeno kuba wiya ka꞉nelaema꞉, ebe temeteme bailo iba꞉te lalo eba noliomolelo kawonomamo kimima꞉na꞉.”
24:2 Luk 19:44 24:5 Ma꞉t 24:23-24; 1Yon 2:18 24:9 Ma꞉t 10:22 24:11 Ma꞉t 24:5,24; 1Yon 4:1 24:13 Ma꞉t 10:22 24:14 Ma꞉t 28:19 24:15 Da꞉n 9:27; 11:31; 12:11 24:17 Luk 17:31 24:21 Da꞉n 12:1 24:23 Ma꞉t 24:5 24:24 Totomu 13:1-3; 2Tes 2:8-9; Awo 13:13-14 24:26 Luk 17:23-24 24:27 Ma꞉t 24:37-39 24:28 Luk 17:37 24:29 Ais 13:10; 34:4; Isi 32:7; Yow 2:10,31; 2Pit 3:10; Awo 6:12-13 24:30 Sek 12:10; Awo 1:7; Da꞉n 7:13 24:31 1Kol 15:52; 1Tes 4:16 24:34 Ma꞉t 16:28 24:35 Ma꞉t 5:18 24:36 Ali 1:7; 1Tes 5:1-2 24:37 W Mabu 6:5-8 24:39 W Mabu 7:21-23 24:42 Ma꞉t 25:13 24:43 Luk 12:39-40; Awo 16:15 24:47 Ma꞉t 25:21,23