26
Yu Watowatopiate Ya꞉suko Anakapuima꞉ Degeliya
Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Yon 11:45-53
Ebene Ya꞉sute me tabo bilibilinomo kiyawao dolopoligiya, ebete ebe waloma꞉tapiatamo negiya, “La꞉ iyatawalata Aduga꞉la Soliyomu* wagilima꞉ netewa egelate nepola꞉na. Ebe tetelo Godote Epono Naniwi epono kotamo kiyatimene, ebene iba꞉te ebe kewamo tupuguimite ebo kanakapuima꞉na꞉.”
Ebe ulamalo Kayapasite Godotamo kalimagono ikameopino Unu Watodawanomoma꞉ eda꞉nami. Ebema꞉ ebe kawo dubu ega꞉walo ebeno opopi elawodubu ega꞉walo Yu epono kawokawo dubu epetapi, iba꞉te ebeno motamo aladabutite tabo ebo iyatiya Ya꞉suko kanakapuima꞉. Ebema꞉ iba꞉te ebe diya gabodo laema꞉ gabo eba waditalo epetapiate wiyasiya negeliya, “A Soliyomu tetelo ebe a꞉kelaema꞉, mabu epate atamo dowaolo ago da꞉ba꞉gowelama꞉na꞉.”
Betani Duliyomolo Kamiyalete Ya꞉sutamo Wade Nibo Ii Dadipanamiya
Mak 14:3-9; Yon 12:1-8
Ebene Ya꞉sute Betani duliyomololo dubu idi Saimonokono motolo okoliti, ebe dubu dopamo kukulakukulagonola. Ya꞉sute bae eba nitalo ebe tetelo kamiyale kapiyate pete, wade nibo ii nokola kalila꞉mo tabokaimi adaete Ya꞉sukono watamo ebo padipanamiya, ebe ii inamabuno wiya kawonomola. Ya꞉suko waloma꞉tapiate ebe tanalo dumiya iba꞉te dowaote negeliya, “Mabu keleka꞉ ebete wiya kawo inamabu dologala inamabuma꞉ da꞉midi? A me ii manima꞉ na꞉na꞉miditaleka꞉ mani kawonomo buwatena꞉, ebene ebe mani nigologolopiatamo gito bikalamolena꞉!”
10 Ya꞉sute ibino tabo gela tanalo iyatawate wiyasiya iba꞉tamo negiya, “La꞉le me kamiyale kawiya beda꞉ma꞉ kanawitama? Ebete natamo wade tanalonomo osiyodilo. 11 La꞉ numa꞉la꞉, nigologolopiate tete geyageyanomolo la꞉go bilukulionama꞉na꞉, la꞉imano ubi tetelo ibi nowalubilinakiyala꞉, wiyasiya na uwomua꞉ tetelo la꞉go a꞉kokolinamo, tete tatalila nale la꞉ ka꞉miyapamamota. 12 Ebema꞉ nale a꞉ea꞉no me kamiyalete wade nibo ii naimano apa꞉mo dopamo dadipana, ebe tanalodo ebete gabo osiyodilo naimano ape bobamo iyatima꞉. 13 Na la꞉tamo nani tabo gemo, epate iyaiya opo bilibilinomamo Godokono Wade Tabo datanakoma꞉na꞉, iba꞉te me kamiyalete dosiyodilo ebe tanalo malagidilolo ba꞉nikiyawaonakoma꞉na꞉.”
Yudasite Ya꞉suko Laema꞉ Nopo Diyatiya
Mak 14:10-11; Luk 22:3-6
14 Ebene Ya꞉sukono 12 waloma꞉tapino taneba magumulo Keliyota duliyomolodawa Yudasite Godotamo kalimagono ikameopino watowatopiatamo tote, 15 na꞉negiya, “Nale Ya꞉suko la꞉imano kotamo diyatimo, la꞉le natamo beda꞉ wiya na꞉kikanama꞉ema?” Ebe tetelo iba꞉te 30 siliba mani ebo ikamiya, 16 ebene ebe tetene wagilimite ebete gabo wadiya Ya꞉suko ibino kotamo kiyatima꞉.
Ya꞉sute Ebe Waloma꞉tapiago Aduga꞉la Soliyomu Denaniya
Mak 14:12-21; Luk 22:7-14,21-23; Yon 13:21-30
17 Ebene epate Unamo Maiga꞉ Palowa Bae Soliyomu nao dowagilimiya, ebe egelalo Ya꞉suko waloma꞉tapiate ebetamo pelamete na꞉pegeliya, “Ale Aduga꞉la Soliyomuno nao inamabu kebolo na꞉kosiyodilolema꞉, ale a꞉ma꞉go kapimiya kenaoma꞉?”
18 Ya꞉sute iba꞉tamo nowamiya, “La꞉ netewapi kawo duliyomolamo toawete aimano namutudawa idi da꞉numa꞉ema, ebe dubutamo ma kunu na꞉negeliyala꞉, ‘Iyatulamedawate ge, naimano olalati pemaiga tanalono tete tatalila, Godokono ubila. Ebema꞉ na ubila a꞉imano motolo nale naimano waloma꞉tapiago Aduga꞉la Soliyomu bae ka꞉penama꞉.’ ”
19 Ebene Ya꞉sute ibi keba kunu kanaliyale, ebe waloma꞉tapiate eba kunu nosiyodilote Aduga꞉la Soliyomu inamabu ebo nosiyodiloliya.
20 Ebene ebe idokolo Ya꞉sute ebeno 12 waloma꞉tapiago bae naoma꞉ dilukuliniya, 21 ebe tetelo Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “Na la꞉tamo nani tabo gemo, la꞉imano taneba magumulo idawate na anakapunamepi kowalubilimene na lawenema꞉.”
22 Iba꞉te tepo mibomibonomoma꞉ eba eda꞉onalo Ya꞉sutamo idawate genaki, idawate genaki, “Kawodawa, nalela꞉ka꞉?”
23 Ebete iba꞉tamo nowamini, “Bae kalila꞉mo potele nago koto ka꞉ma꞉ daduba꞉mida, ebe ebe lumagila. Ebete na anakapunamepino kotamo kiyatinimene. 24 Nanitabola, Epono Naniwite a꞉eamo na꞉to, Godokono Bukalo tabo ma kunu itana, wiyasiya kebe lumagite ebe anakapumipiatamo dikalaemene, ebe lumagite kuba wiya kawonomo kelaemene. Me ebe mabuma꞉ ebe dubu ebeno menokote ebe alaimia꞉notaleka꞉ ba꞉modobona꞉!”
25 Ebene Yudasiko, ebete dopamo Yu watowatopiago nopo diyatiya Ya꞉suko laema꞉, ebete negeni, “Iyatulamedawa, nalela꞉ka꞉?”
Ya꞉sute nowamini, “A꞉ma꞉le ebe ebe geata.”
Ya꞉suko Malagidilo Bae Nao Tanalono Wagilimi Mabu
Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1Kol 11:23-25
26 Ebene iba꞉te bae eba naonalo, Ya꞉sute bae lawenate Godotamo kalakala tabo genate ebo wakamioni, ebema꞉ ebete ebe waloma꞉tapiatamo eba ikalamolenalo negeni, “La꞉ uwata꞉wete nenaoala꞉, me naimano apela.”
27 Ebene ebete kalili kelawenate, Godotamo kalakala tabo genate iba꞉tamo eba ikalamolenalo negeni, “La꞉ bilibilinomo na꞉niala꞉, 28 mabu Godote epago milolo kilukulinama꞉ nopo diyatiya, me naimano kalimate ebe nopo kodakodaimina, iyo, me kalimate epo epetapi bilibilinomono kuba egebolelaema꞉ keka꞉ka꞉liyamene. 29 Nale la꞉ analemata, na me tetelo me da꞉imi obo walo a꞉ka꞉nimo, wiyasiya naimano Nabiwite Kawo Elawodawama꞉ deda꞉na, ebe duliyomololo na oli da꞉imi obo walone tetelo la꞉go ka꞉na꞉niomalema꞉.”
30 Ebene iba꞉te Godoko amamateno oale alapionate, Olibi Kewakewa Unu Damelamo ka꞉tolamenama꞉ motone gito niwitioniya.
Ya꞉sute Pitako Danani, A꞉ma꞉le Na Iyatawa꞉noma꞉ Kegema꞉ta
Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Yon 13:36-38
31 Ebe tetelo Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “Ka꞉lo idokolo la꞉ bilibilinomate na katepanemamota, mabu Godokono Bukalo tabo ma kunu itana, ‘Godote sipi-goeogoeo ulamedawa danakapuimene, ebe tetelo ebeno tanebano sipi-goeogoeate iyaiya kalautioma꞉na꞉.’ 32 Wiyasiya Godote na a꞉ene walo dakadipanatenemene, na Ga꞉lili opamo dopamo ka꞉tomamo. La꞉le na ebolo ka꞉punaemamota.”
33 Ebene Pitate Ya꞉sutamo negeni, “Ibi bilibilinomate a꞉e tolemelo a꞉ma꞉ atepatate dalautioma꞉na꞉, wiyasiya nale a꞉ma꞉ akatepatama!”
34 Ya꞉sute ebeno tabo eba wiyanalo negeni, “Na a꞉ma꞉tamo nani tabo gemo, ka꞉lo idokolo kakabate geoa꞉no, a꞉ma꞉ netewa-kapiya teta꞉mo na iyatawa꞉noma꞉ kegema꞉ta.”
35 Pitate ebetamo walo na꞉kegeni, “Na a꞉ma꞉go da꞉na꞉emo, nale a꞉ma꞉ iyatawa꞉noma꞉ a꞉kegemo!” Ebe tetelo Ya꞉suko waloma꞉tapi bilibilinomate ebe atu tabo kegelaniya.
Ya꞉sute Getasemanilo Godotamo Da꞉towetoweoni
Mak 14:32-42; Luk 22:39-46
36 Ebene Ya꞉suko ega꞉walo ebe waloma꞉tapi iba꞉te kawo duliyomolone nemaimionate tatali opo ida꞉mo tolameniya, ebe opono mailo Getasemanila. Ya꞉sute ebolo iba꞉tamo na꞉negeni, “La꞉ malo na꞉pola꞉nala꞉. Na me tataliamo tomo Godotamo towetowe tabo ka꞉negema꞉.” 37 Ebe tetelo ebete Sebedikono gudi Ya꞉imesiko ega꞉walo Yoneko, ibi netewapi ega꞉walo Pitako ebalata, towetoweo baiamo magatalenate, ebene tepo mibomibo tanalo ega꞉walo woki temeteme tanalo ebetamo kawonomamo ebo pelameniya. 38 Ebema꞉ Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “Na tepo temeteme kawonomamo iyatawanamo, mako tepo temetemete na anakapuname keba kunula꞉ka꞉ eba kunula. La꞉ malo nago olowiolo na꞉pola꞉nala꞉.”
39 Ebene ebete kela꞉mo toatepanate, ebeno ololo opamo niyatinate Godotamo ma kunu na꞉towetoweoni, “Naimano Nabiwi, a꞉ma꞉ modoboma꞉ degeaemene, me temeteme kalili nagodone nelawa꞉. Wiyasiya naimano ubia꞉, a꞉ma꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ a꞉imano ubila nosiyodila.”
40 Ebene ebete waloma꞉tapiatamo da꞉peni laonalo pulamenate Pitatamo na꞉pegeni, “Mabu keleka꞉ la꞉le nago tete da꞉pesamo olowioa꞉noma꞉ deda꞉wenama?” 41 Ebe tetelo Ya꞉sute ibi nanaleni, “Godotamo olowiolo na꞉towetoweonala꞉, mabu la꞉le Saitanakono kuba gabamo wabuga꞉ta tanalamo da꞉ba꞉gudima. La꞉imano tepo magumulo wade tanalo osiyodiloma꞉ ubila, wiyasiya la꞉godolo osiyodiloma꞉ elawo puliyala.”
42 Ya꞉sute tete idilo walo ka꞉tonate Godotamo ma kunu ka꞉na꞉towetoweoni, “Naimano Nabiwi, me tepo temeteme kalili a꞉ma꞉ nagodone laema꞉ gabote itana꞉no modobola, a꞉imano ubi ditanamene na ka꞉nimamo.” 43 Ebene ebete ebe waloma꞉tapiatamo walo da꞉ka꞉peni laonalo ka꞉pulameni, mabu ibino balidite uma꞉ na꞉elaolameni.
44 Ebene Ya꞉sute netewa-kapiya tetelo ibi walo ka꞉miyapanate, dopamo ebete towetowe tabo keba kunu ka꞉negeniyale ebete Godotamo atumu ka꞉negeni. 45 Ebe tetelo ebete ebe waloma꞉tapiatamo da꞉ka꞉peni iba꞉tamo na꞉pegeni, “La꞉ ela amiolo walo beda꞉ma꞉ ka꞉kelawenama? Numa꞉la꞉, tete a꞉pe, kubakubapiate Epono Naniwi ibino kotamo nelawa꞉. 46 Iyo, la꞉ nemaimiala꞉, a na꞉tolaema꞉. Numa꞉la꞉, na anakapunamepino kotamo iyatinidawate na꞉pe!”
Yu Watowatopiate Ya꞉suko Anakapuima꞉ Delaweniya
Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Yon 18:3-12
47 Ya꞉sute ebe tabo eba genalo Yudasite ebo peni, Ya꞉sukono 12 waloma꞉tapino taneba magumulo ebe idila. Ebene eba꞉go dubu bilibilinomo epetapiate ibino gowelaono gili ega꞉walo gaubago da꞉pelameniya, ebe dubu ebe Godotamo kalimagono ikameopino watowatopi ega꞉walo Yu epono kawokawo dubu epetapi, iba꞉te dapaliboleniya ebe dubula. 48 Nanitabola, Yudasite ibi iyalo ma kunu analeni, “Nale daboeteomo, ebe ebe lumagila. La꞉ ebe samonomamo nelawiyala꞉.”
49 Ebene Yudasite penate, Ya꞉sutamo tonomo tonate ebe nanani, “Iyatulamedawa, niyata!” Ebe tetenomolo ebete ebe ebo aboeteoni.
50 Ya꞉sute ebetamo negeni, “Naimano namutudawa, a꞉ma꞉ beda꞉ tanalo osiyodiloma꞉ da꞉pa꞉wa꞉, nosiyodila,” ebene dubu epetapiate Ya꞉sutamo pelamenate ibino kotamo ebe kodakodanomolo ebo pelaweniya. 51 Ebene Ya꞉suko waloma꞉tapi magumulo dubu idite ebeno gowelaono gili magoba꞉nate, Godotamo kalimagono ikameopino Unu Watodawanomono moto wokodawa anagaliminate galo apu ebo mapitamidameni. 52 Wiyasiya Ya꞉sute ebetamo negeni, “A꞉imano gili walo na꞉kemapeda꞉, mabu gila꞉mo da꞉gowelaona walone epetapiate ibi atumu gila꞉mo kanakapulaema꞉na꞉. 53 A꞉ma꞉ iyatawala꞉ka꞉, nale ubi iyatite Godoko danamo, ebe tetelo na kowalubinima꞉ ebete ebeno 12 taoseni gowelao nopopi kapalibolemene? 54 Wiyasiya nale eba kunu dowagelemo, Godote dopamo ebeno Bukamo dakuloliya ebe nanitabo tanalate keba kunu na꞉kemaima꞉na꞉? Buka tabote nanitabolo gena me tanalate natamo nemaima꞉na꞉!”
55 Ebe tetelo Ya꞉sute dubu epetapi bilibilinomatamo negeni, “Na pilo lumagila꞉ka꞉, o na gowelaodawala꞉ka꞉? Mabu keleka꞉ la꞉le gowelaono gila꞉go ega꞉walo gaubago na lawenema꞉ da꞉pelama꞉ema? Na egela epetapilo Godoko Amamateno Iya Motolo eba pokolilo epo diyatulamenatimo, la꞉le na ebolo kelawena꞉wea꞉, 56 wiyasiya me tanalo bilibilinomate a꞉pemaimia, Godokono woki awokalimipiate ebeno Bukamo dopamo dakuloliya ebe tabono tanalate nanitaboma꞉ keda꞉oma꞉.”
Ebe tetelo ebe waloma꞉tapi bilibilinomate ebe atepanate gito alautioniya.
Yu Epono Ka꞉nisolo Dubate Ya꞉sukono Tanalo Danagiyamidameniya
Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Yon 18:13-14,19-24
57 Ebe tetelo Ya꞉suko delaweniya ebe dubate ebe Kayapasikono motamo magataniya, Kayapasiko ebe Godotamo kalimagono ikameopino Unu Watodawanomola. Iba꞉te Ya꞉suko ebe motamo magatana꞉no dopamo Godokono Totomu iyatulamepi ega꞉walo kawokawo dubu epetapi iba꞉te pelamenate ebo paladabutiniya. 58 Ebe tetelo Pitate Ya꞉suko muludopone eba waloma꞉tanalo, ebete Unu Watodawanomono moto kala magumamo nopeganate atila꞉piago ebo nokolini. Ebe ubila kebe tanalote Ya꞉sutamo da꞉pemaigamene ebe tanalo ebeno balida꞉mo kuminama꞉. 59 Ebene Godotamo kalimagono ikamepino watowatopi ega꞉walo Ka꞉nisolo dubu bilibilinomo epetapiate a꞉da꞉ tabo gelapi oleniya, Ya꞉sukono kuba olemenate ebe kanakapuima꞉. 60 Ebema꞉ tabo gelapi bilibilinomate ebeno tanaloma꞉ a꞉da꞉ tabo kiyawaoniya wiyasiya ibino tabo gela magumulo Ka꞉nisolo dubate Ya꞉sukono a꞉e mabuma꞉ kuba idi kuminiya꞉. Ebene walogabo apuamo netewapiate kapimiya pemaiminate 61 olowiopiatamo na꞉pegelaniya, “Me dubute ma kunu gi, ‘Naimano elawo modobola Godoko Amamateno Moto anabulimite netewa-kapiya egelalo walo ka꞉ketemamo.’ ”
62 Ebene Godotamo kalimagono ikameopino Unu Watodawanomote maiganate Ya꞉sutamo negeni, “A꞉ma꞉ tabo gea꞉noma꞉ beda꞉ma꞉ keda꞉wena? Me dubate a꞉imano tanaloma꞉ degelana keba kunula꞉ka꞉?” 63 Ya꞉sute tabo gea꞉no Unu Watodawanomote ebetamo walo na꞉kegeni, “Nale a꞉ma꞉ Igilo Godokono mailamo nanamata, a꞉ma꞉ a nanaa꞉, a꞉ma꞉ Godokono Gudu Kelisotela꞉ka꞉?”
64 Ya꞉sute ebetamo nowamini, “A꞉ma꞉le ebe ebe geata. Nale la꞉ analemata, nanitabola, la꞉le na Epono Naniwi aimano Elawodawa Godokono tumudi apulo okolitalo kunaemamota, iyo, walone na Unu Duliyomolone tema magumudo kapawokalamamo!”
65 Ebema꞉ Unu Watodawanomote ebe tabo olowinate, ebeno kawo dowa tanalonomo kawokaliminama꞉ ebete da꞉pulini ebe lubudino ga꞉ga꞉ kaliku anagiyamidalenate negeni, “A me dubuno kuba kiyatawaoma꞉ tabo gedawa idi a ubia꞉nola! Ebete a꞉ka꞉tuwa꞉ kuba tabonomo dege la꞉ olowiomata, mabu ebete nege, ‘Na ega꞉walo Godoko, a kapiyala!’ 66 Ebema꞉ la꞉imano ubi keba kunula꞉ka꞉ ebeno tanaloma꞉?”
Ka꞉nisolo dubate wiya tabo negelaniya, “Modobola ebete na꞉emene!” 67 Ebene ibi epetapiate ebeno ololamo kowe meolenate, ega꞉walo epetapiate kotamo ebe tatakolo eba anagalimionalo 68 negelaniya, “A꞉ma꞉ Godokono woki awokalimidawa Kelisoma꞉ nanitabolo deda꞉wena, a nanaa꞉ a꞉ma꞉ piyate kanagalimiotana!”
Pitate Ya꞉suko Iyatawa꞉noma꞉ Degeni
Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Yon 18:15-18,25-27
69 Ebe tetelo Pitate ebe motono kala magumulo eba okolinalo, woko buwelete ebetamo penate ebe napanani, “A꞉ma꞉ atumu me Ga꞉lili opodawa Ya꞉suago pata꞉namiata!”
70 Pitate ibi bilibilinomono ololo apulo negeni, “Ao, a꞉ma꞉le degeawena ebe tabo na iyatawa꞉.” 71 Ebene ebete kala ga꞉dimi gigiyamo da꞉toni, ebe tetelo woko buwele idite ebe uminate, ebolo da꞉pola꞉niya ebe epo nakapanaleni, “Me dubute Nasalete duliyomolodawa Ya꞉suago pata꞉nami!”
72 Wiyasiya Pitate ebe atu tabo kegeni ma kunu, “Na Godokono mailamo gemo, na ebe dubu iyatawa꞉!”
73 Ebene ebolo da꞉pola꞉niya iba꞉te tete da꞉pesamo ilukula꞉tepanate Pitatamo pelamenate ebe walo nakapananiya, “Nanitabola! A꞉ma꞉ Ya꞉sukono lumagi idilata, mabu a꞉imano tabo kiyawao tanalote me tanalo awokalimina, a꞉ma꞉le Ga꞉lili opodawa idima꞉ eda꞉nata.”
74 Wiyasiya Pitate negeni, “Godokono dopo apulo utite gemo, nale nani tabo gea꞉no ebete na kanaginaemene! Nale ebe dubu iyatawa꞉!”
Ebene ebe tetenomolo kakabate degeoni, 75 Ya꞉sute ebetamo dopamo kebe tabo kegenile, Pitate ebe tabo ebo malagidiloni, “Kakabate geoa꞉no a꞉ma꞉le netewa-kapiya teta꞉mo na iyatawa꞉noma꞉ kegema꞉ta.” Ebene Pitate iyabaiamo tonate kawo tepo temetemenomago iinomo ebo niini.
* 26:2 Me Aduga꞉la Soliyomuno mabu Moseseko tetelo wagilimiya. Ebe tetelo Isipiti Kawo Elawodubu Pa꞉lote Yu epo bilibilinomo uwatete ibi ebeno wiya꞉ wokopima꞉ midiliya, ebema꞉ ebe ubia꞉nola ibi gito alibolema꞉ ibino Ka꞉inane opamo. Godote Pa꞉lokono wato kodakoda tanalo dumiya, ebema꞉ idoko idilo ebete ebeno a꞉e nopodawa Isipiti opamo napaliboni Isipiti epo bilibilinomono dopo gudi kapanakapulamenama꞉. Ebene ebe idokolo a꞉e nopodawate Yu epono gudi aduga꞉lalenate, wiyasiya Isipiti epono gudinomo anakapulameni. Ebe anoano tanalodo Yu epo bilibilinomate Isipiti opone ebo nemaiminiya, ebema꞉ ebe tanalo malagidiloma꞉ iba꞉te ulama bilibilinomo magumulo Aduga꞉la Soliyomu bosiyodilonakoma꞉na꞉. 26:2 Maimi 12:1-27; Ma꞉t 20:18 26:7 Luk 7:37-38 26:11 Totomu 15:11 26:15 Sek 11:12; Yon 11:57 26:17 Unamo Maiga꞉ Palowa Bae Soliyomu ebe Yu epono soliyomu idila. Aduga꞉la Soliyomu dolopoligomene, egela idilo me soliyomu idi wagilimite iba꞉te sebeni egela tetelo bosiyodilonakoma꞉na꞉. Me soliyomuno magumu ma kunula. Yu epate Isipiti opone Godokono elawamo da꞉nemaiminiya, ebe idokolo ibino palowa bae osiyodilolenate wadenomamo okaleona꞉no iba꞉te gawagawalo ebo tolameniya. Mabu ebe baete unamo maimioma꞉ tetea꞉nola, ebema꞉ ebe tanalo malagidiloma꞉ Yu epate me soliyomu bosiyodilonakoma꞉na꞉. 26:17 Maimi 12:14-20 26:23 Oale 41:9 26:28 Maimi 24:8; Yel 31:31-34; Sek 9:11; 1Kol 10:16 26:30 Luk 22:39; Yon 18:1 26:31 Yon 16:32; Sek 13:7 26:32 Ma꞉t 28:7,16 26:34 Ma꞉t 26:69-75 26:38 Yon 12:27 26:46 Yon 14:31 26:51 Yon 18:26 26:52 W Mabu 9:6; Awo 13:10 26:55 Luk 19:47; 21:37 26:56 Buka ka꞉la꞉mioledawa, modobola a꞉ma꞉ me tanalo niyatawa, Ya꞉suko tetelo Yu epono watowatopi dubu epetapi, ibi me Ka꞉nisolo dubula. Ebe watowatopiate Yu epono iyaiya tanalo eba anagilamelelamelo kubakubapiatamo ibino wiya ebo ikalamenakiya, wiyasiya ebe Ka꞉nisolo dubagodolo elawo kitanamia꞉ lumagi a꞉eamo aliboma꞉. 26:61 Yon 2:19-21 26:63 Ais 53:7; Ma꞉t 27:12 26:64 Oale 110:1; Da꞉n 7:13; Ma꞉t 24:30 26:65 Ma꞉t 9:3; Yon 10:33 26:66 Kalima 24:16; Yon 19:7 26:67 Ais 50:6; 53:5 26:75 Ma꞉t 26:34