7
Epono Tanalo Anagilamelelame Tanalo
Luk 6:37-38,41-42
Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “Epo epetapino kuba osiyodilole tanaloma꞉ la꞉le ibi kubakubapima꞉ samamo akoka꞉la꞉miala꞉, ebene Godote la꞉ kubakubapima꞉ a꞉keka꞉la꞉mitamene, mabu la꞉le epono tanalo keba kunu kanagilamelelama꞉ema, Godote la꞉imano tanalo eba kunu kanagilamelelaema꞉ta, ega꞉walo la꞉ epetapiatamo keba kunu kosiyodilola꞉wenakoma, eba kunu Godote la꞉tamo atumu ba꞉kosiyodilolenakomene. Keleka꞉ mabu a꞉imano ekawino balidilo nonoka da꞉peso umilo wiyasiya a꞉imano balidilo ditana ebe kawo kewa tete kuma꞉wena꞉? Ega꞉walo beda꞉ mabuma꞉ a꞉imano ekawitamo ma kunu degeawita, ‘Modobola a꞉imano balidilo ditana ebe nonoka da꞉peso nale kelaemamota,’ wiyasiya a꞉imano balidilo ditana ebe kawo kewa tete a꞉ma꞉ kelawa꞉wena꞉? Eiye! A꞉ma꞉ mena netewa lumagilata! Modobola a꞉ma꞉ dopamo a꞉imano balidilo ditana ebe kewa lawa꞉wete, a꞉ma꞉le walone wadenomamo mela꞉wete a꞉imano ekawino balidilo ditana ebe nonoka da꞉peso ebo kelaema꞉ta.
“Ega꞉walo me tanalo idila, la꞉le Godokono talena inamabu gaagaatamo akoikalama꞉la꞉. La꞉ eba kunu dowagela꞉ema, diyala, iba꞉te la꞉tamo olobila꞉te la꞉ kubanomamo da꞉baloletamene, ega꞉walo la꞉imano wadewade mani goeogoeatamo akoikalama꞉la꞉, iba꞉te ebe inamabu agowamo mikitaolete gito da꞉ba꞉miyapama꞉na꞉.”
Modoboa꞉ Tetelo Godoko Toweome Tanalo
Luk 11:9-13
Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “La꞉ Godoko na꞉toweoma꞉la꞉, ebete la꞉tamo kikalaema꞉ta. Iyo, la꞉ ebeno wade tanalo nowadiala꞉, la꞉le kuimamota, ega꞉walo gigiyu nanakamiala꞉, ebete la꞉tamo ka꞉iyamidamene. Numa꞉la꞉, piyate Godoko da꞉toweomenaka iba꞉te ebegodone kelaema꞉na꞉, ega꞉walo piyate ebeno wade tanalo dowadinaka iba꞉te kuima꞉na꞉, ega꞉walo piyate gigiyu danakaminaka ebete iba꞉tamo ka꞉iyamidamene. La꞉ magumulo kebe dubu ebeno gudute ebe baema꞉ da꞉toweoemene, wiyasiya ebetamo nokola ba꞉kikaemene? 10 Ega꞉walo ebe gudute a꞉ma꞉ namoma꞉ da꞉toweometamene, a꞉ma꞉ wiyasiya ebetamo bu kalu ba꞉kikama꞉emene? 11 Numa꞉la꞉, la꞉ wadewade epoa꞉ wiyasiya la꞉ iyatawalata la꞉imano guda꞉tamo wadewade bae ikalaema꞉, ebema꞉ la꞉imano Unu Duliyomolono Nabiwi atumu iyatawanomola wadewade tanalo epatamo ikalaema꞉, piyate ebe da꞉toweomenaka iba꞉tamo kikalaemene.
12 “Ebema꞉ epate la꞉tamo beda꞉ tanalo osiyodiloma꞉ la꞉le ubi diyata꞉wenakoma, la꞉ epetapiatamo eba kunu nosiyodilonakiyala꞉, mabu Godote ebeno Totomu Tabo Mosesedo epatamo dikalamiya ega꞉walo ebeno woki awokalimipiate ebeno Bukamo dakuloliya, ebe kawokawo tabono magumu kapiya ebe ma kunula, la꞉ epetapiatamo nilakapo tanalo nawokaliminakiyala꞉.”
Ta꞉kumi Gigiyuno Tanalo
Luk 13:24
13 Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “La꞉ ta꞉kumi gigiyudo nopila꞉la꞉ mabu Ela Opamo da꞉nopila꞉onaka ebe gigiyu kawonomola, gabo kodakoda꞉. Epo bilibilinomate ebana nopila꞉ote ebe gabodo tolamena. 14 Wiyasiya Godokono Igilo Duliyomolamo da꞉nopila꞉onaka ebe gigiyu ta꞉kuminomola, gabo kodakodala. Kapiyakapiya epate ebe gigiyu numite ebana tolamena.”
Kewa Ega꞉walo Ebeno Da꞉imi
Luk 6:43-44; 13:25-27
15 Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “La꞉le Godokono mailamo a꞉da꞉ tabo kiyawaopi wadenomamo nulama꞉la꞉. Iba꞉te alagiole sipi-goeogoeono tama pupulite la꞉tamo ebo pelamenaka, wiyasiya ibino tepo magumulo ibi elawoelawo gaagaa keba kunula꞉ka꞉ eba kunula. 16 La꞉ ibino osiyodilole tanalo wadenomamo nulamelelamiyala꞉. Lumagite wadewade gala꞉ipi da꞉imi moeagono kewalo a꞉ka꞉nulaemene, ega꞉walo ebete moeagono kewamo tote umei kewano da꞉imi a꞉ka꞉netapiomene. 17 Numa꞉la꞉, wadewade kewalo wadewade da꞉ima꞉te ka꞉noloma꞉na꞉, ega꞉walo kuba kewalo kubakuba da꞉ima꞉te ka꞉noloma꞉na꞉. 18 Iyo, wade kewalo kubakuba da꞉ima꞉te a꞉ka꞉noloma꞉na꞉, ega꞉walo kuba kewalo wadewade da꞉ima꞉te a꞉ka꞉noloma꞉na꞉, 19 ebema꞉ nanitabola, wadewade da꞉imi noloa꞉ kewa epate lute elamo kiyalekema꞉na꞉. 20 Ebema꞉ la꞉ a꞉da꞉ tabo kiyawaopino osiyodilole tanalo eba ulamelo la꞉le ibino nolo tanalamo ibino nanitabo tanalo ebo kiyatawaomamota.
21 “Numa꞉la꞉, piyate na Kawodawama꞉ gito deka꞉na꞉minaka wiyasiya nanitabo tanalo puliyala, ebe epate Godokono Unu Duliyomolamo a꞉ka꞉nopila꞉oma꞉na꞉. Wiyasiya piyate naimano Nabiwino ubi tanalamo da꞉tudila꞉ona, ibi kapiyate ebeno Unu Duliyomolamo ka꞉nopila꞉oma꞉na꞉. 22 Ebema꞉ Godokono Kawo Egelalo epetapiate natamo ma kunu kegelama꞉na꞉, ‘Kawodawa, Kawodawa! Ale a꞉imano mailamo Godokono tabo a꞉kiyawaonakima꞉, ega꞉walo a꞉imano mailamo kuba uliyana alibolenakima꞉, ega꞉walo atumu ale anoano tanalo epetapi osiyodilolenakima꞉.’ 23 Wiyasiya nale iba꞉tamo kegemamo, ‘Na iyatawa꞉ la꞉imano tanalo. La꞉ kuba osiyodilolepilata, nagodone na꞉tolama꞉la꞉!’ ”
Moto Netewa Etemotepino Tanalo
Luk 6:47-49
24 Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “Kebe lumagite naimano tabo olowiote ebe iyaiya tanalo dosiyodilolemene, ebe wade mulo woki lumagila. Ebete ebeno moto kodakoda damela unamo detiya, ebe dubu keba kunula꞉ka꞉ eba kunula. 25 Ebe tetelo ulamate dowiya obote ebo odoliya, ebene kawo awanomote pete moto dapadimagotiya motote kekagiya꞉ mabu ebete wade damelamo etiya. 26 Wiyasiya kebe lumagite naimano tabo olowiote osiyodilolea꞉no, ebe daedale woki lumagila. Ebete ebeno moto wiyo damelamo detiya ebe dubu keba kunula꞉ka꞉ eba kunula. 27 Ebe tetelo ulamate dowiya obote ebo odoliya, ebene kawo awanomote pete moto dapadimagotiya motote kagate kubanomoma꞉ ebo ediya. O olalati beda꞉ kawonomola꞉ka꞉!”
Tabo Olowiopiate Ya꞉sukono Tanaloma꞉ Danoanoiya
28 Ebene Ya꞉sute me iyaiya tanalo kiyawao dolopoligiya ebeno tabo olowiopi bilibilinomate nanoanoutiya, 29 mabu ebete Godokono elawamo iyatulamiti, wiyasiya ebe ibino Godokono Totomu iyatulamepi keba kunula꞉ka꞉ eba kunua꞉.
7:1 Lom 2:1; 1Kol 4:5; Ya꞉i 4:11-12 7:2 Mak 4:24 7:7 Mak 11:24; Yon 14:13; 15:7; 16:23-24 7:8 1Yon 3:22; 5:14-15 7:11 Ya꞉i 1:17 7:12 Ma꞉t 22:39-40; Luk 6:31; Lom 13:8-10 7:15 Ma꞉t 24:24; Ali 20:29; 2Pit 2:1 7:16 Gal 5:19-22; Ya꞉i 3:12 7:19 Ma꞉t 3:10; Luk 3:9; Yon 15:6 7:20 Ma꞉t 12:33 7:21 Luk 6:46; Ya꞉i 1:25 7:23 Oale 6:8; 2Tim 2:19 7:29 Mak 1:22; Luk 4:32