8
Kas In Kaksakin Lalmwetmet
Lohng! Lalmwetmet el wowoyak.
Etauk el oru pusracl in lohngyuk.+
El tu fin tohktok uh sisken inkanek,
Ac yen inkanek uh osun we.
Ke nien utyak nu in siti uh
Sisken mutunoa el pang ac fahk:
“Nga kwafe suwos nukewa;
Nga pang nu sin mwet nukewa faclu.
Kowos su srakna elahn tulik, oru kowos in elahn mwet matu.
Ya kowos lalfon? Lutlut in oasr etauk lowos.
Lohng kas wolana luk.
Ma nukewa nga fahk uh suwohs.
Kas nukewa luk pwayena;
Kas kikiap uh mwe srungayuk sik.
Ma nukewa nga fahk uh pwaye,
Wangin kutena ma sesuwos ku mwe kiapu mwet.
Nu sin mwet liyaten uh, ma inge nukewa kalem,
Ac nu selos su oasr etauk la, fisrasr elos in kalem kac.
10 Sulela kas in luti luk liki na silver;
Sulela etauk liki na in eis gold nasnas.
 
11 “Nga pa Lalmwetmet. Nga wo liki mwe naweyuk uh;
Wangin ma kom lungse ac ku in lumweyuk nu sik.
12 Nga Lalmwetmet ac liyaten;
Oasr etauk ac nunak suwohs in nga.
13 Elos nukewa su akfulatye LEUM GOD elos kwase ma koluk.
Nga srunga inse fulat ac filang,
Oayapa inkanek koluk ac kas kikiap.
14 Nga orek pwapa, ac nga akfahsrye.
Oasr ku ac etauk yuruk.
15 Nga kasru tokosra uh in leumi mwet uh,
Ac nga kasru mwet kol in oru ma sap suwohs.
16 Mwet kol nukewa faclu leumi mwet uh ke kasru luk —
Fisrak ac mwet leum fin faclu oana sie.
17 Nga lungse elos nukewa su lungse nga;
Kutena mwet su sukyu, ku in koneyuyak.
18 Oasr mwe kasrup ac sunak,
Wo ouiya ac kapkapak yuruk in kitala.
19 Ma kom ac eis sik uh saok liki gold ma wo emeet,
Ac wo liki pac silver ma arulana nasnas.
20 Nga fufahsryesr ke inkanek suwoswos;
Nga fahsr tukun inkanek lun nununku suwohs.
21 Nga sang mwe kasrup nu selos su lungse nga,
Ac nwakla lohm selos ke ma saok.
 
22 LEUM GOD El oreyula meet liki ma nukewa,
Orekma se emeet lal in pacl loeloes somla.+
23 Orekla nga ke mutaweyen ma nukewa,
Meet liki na orekla faclu.
24 Nga isusla meet liki oasr meoa,
Pacl ma soenna oasr unon in kof.
25 Nga isusla meet liki oasr fineol uh,
Meet liki tohktok uh oakiyuki,
26 Meet liki na ke God El orala faclu, ku inima we —
Soenna oasr kutkut srisrik lun infohk uh.
27 Nga oasr we ke El oakiya ma oan inkusrao,
Ac ke El asroelik pekusra uh fin meoa,
28 Ke pacl se el filiya pukunyeng yen engyengu,
Ke El ikasla unon in kof in meoa,
29 Ac ke El sapkin tuh kof in meoa uh in tia alukela srikasrak ma El oakiya.
Nga muta we ke El oakiya pwelung loangeyen faclu.
30 Nga muta siskal oana sie mwet lemlem nu ke musa.
Len nukewa nga mwe engan nu sel,
Ac nga engan ye mutal pacl nukewa —
31 Nga engan ke faclu,
Ac ke mwet su muta fin faclu.
 
32 “Ke ma inge, tulik nutik, lohngyu inge.
Oru oana ke nga fahk, ac kowos ac fah insewowo.
33 Lohng ma lutiyuk kowos kac,
Aklalmwetmetye kowos, ac tia pilesru.
34 Insewowo mwet se su muta ke mutunoa sik len nukewa,
Ac soano in lohngyu ke nien utyak nu inkul sik.
35 Mwet se su koneyuyak el konauk moul,
Ac LEUM GOD El ac fah insewowo sel.
36 Mwet se su tia koneyuyak el sifacna kunausulla;
Kutena mwet su srungayu, lungse misa.”
+ 8:1 8:1–3; Soa 1:20–21 + 8:22 Fwack 3:14