10
Nia manu ‘locust’
Dimaadua ga helekai gi Moses, “Hana gi baahi di king o Egypt, i di Au gu haga hamaaloo ono lodo mo lodo ana gau hai hegau bolo gii mee Au di haga modongoohia aga ogu mogobuna haga goboina aanei i mua digaula, gei goe gi hagi anga ina labelaa gi au dama mo nadau dama i dogu hagahinihini digau Egypt gi ogu mogobuna, bolo gi iloo e goodou bolo ma ko Au go Yihowah.”
Moses mo Aaron gaa hula, ga helekai gi di king, “Yihowah go di God o digau Hebrew e helekai boloo, ‘Gu waalooloo behee go do hagalee hagalongo mai gi di Au? Heia agu daangada la gii hula e daumaha mai gi di Au. Maa goe ga hagalee hai digaula gii hula, daiaa gei Au ga hagau mai nia manu ‘locust’ gi di godou henua, ga logowaahee i lodo henua, gei tenua la gaa gahu hua go nia maa, gaa gai nia mee huogodoo ala digi mmade i di uwa hadu magalillili, mono laagau hogi ala e tomo hua igolo i lodo henua. Gei nia manu ‘locust’ gaa honu i lodo oo hale mo lodo nia hale o au gau aamua mo au daangada huogodoo. Nia maa koia ga huaidu i nia hagahuaidu ala gu gidee ai godou damana mmaadua i mua.’ ” Nomuli, gei Moses guu huli guu hana.
Digau aamua o di king ga helekai gi mee, “Nia daane aanei le e waalooloo behee i di nau haga de aadee gidaadou? Heia nia daane Israel gii hula gi daumaha ang gi Dimaadua go di nadau God. Goe e de iloo bolo Egypt la gu mooho?”
Moses mo Aaron ga gahi mai labelaa gi mua di king, gei di king ga helekai gi meemaa, “Goodou guu mee hua di hula e daumaha gi Dimaadua di godou God, malaa koai ala gaa hula?”
Moses ga helekai, “Gimaadou huogodoo e hula, digau lligi mono gau mmaadua, mono damagiigi daane mo ahina, mo madau siibi, madau kuudi, mo madau kau, idimaa, gimaadou huogodoo e hai loo gii hai di madau daumaha hagamiami ang gi Dimaadua.”
10 Gei di king ga helekai, “Au e hai dagu hagamodu gi Dimaadua bolo au hagalee dugu adu nia ahina mono dama gii hula goodou! Ma gu modongoohia bolo goolua e haga noho di gulu hai huaidu i gulu lodo. 11 Malaa, deeai! Aalaa hua go nia daane ala e mee di hula e daumaha gi Dimaadua, be di maa deelaa di gulu mee e hiihai ginai.” Gei Moses mo Aaron ga hagabagi gi daha mo di king.
12 Dimaadua ga helekai gi Moses, “Daahia aga ina doo lima laa hongo Egypt, gei nia ‘locust’ ga lloomoi gi hongo Egypt, gaa gai nia mee huogodoo ala digi mmade i di uwa hadu magalillili.” 13 Gei Moses ga daahi dana dogodogo gi nua, gei Dimaadua gaa hai di madangi gi angiangi mai i dua i di laangi deelaa mo di boo deelaa, gei dono luada gei di madangi deelaa gu haga maangi mai nia ‘locust’. 14 Gu logowaahee hua be di aha i hongo Egypt hagatau. Di logowaahee beenei ne gila mai mua ai, ge hagalee gila labelaa beelaa maalia.* 15 Tenua la guu gahu hua go nia maa, guu buni gei guu gai nia huwa laagau mono lau mo nia mee huogodoo ala digi huaidu i muli di uwa hadu magalillili. Deai di lau laagau e dahi ne dubu i hongo Egypt ai.
16 Di king ga hagalimalima hua ga gahi mai a Moses mo Aaron ga helekai gi meemaa, “Au gu hai hala gi Dimaadua go di gulu God mo adu gi goolua. 17 Goolua dumaalia mai gi di au, gei dalodalo gi Dimaadua go di gulu God, bolo gi daawa di hagahuaidu deenei gi daha mo au.” 18 Moses ga hagatanga i baahi di king gaa hana ga dalodalo ang gi Dimaadua. 19 Gei Dimaadua gaa hai di madangi gi gono aga i dai, gaa hai nia ‘locust’ gi mmaangi gi lodo Tai Mmee.* Deai di ‘locust’ e dahi ne dubu i lodo tei madagoaa i lodo o Egypt ai. 20 Gei Dimaadua e haga hamaaloo hua igolo lodo o di king o Egypt, deelaa di mee a mee hagalee hai digau Israel gii hula.
Di langi bouli dongoeho
21 Gei Dimaadua ga helekai gi Moses, “Daahia doo lima gi di langi, gei di bouli dongoeho gaa gahu i hongo tenua go Egypt.” 22 Moses ga daahi dono lima gi di langi, gei di bouli dongoeho guu gahu Egypt i lodo nia laangi e dolu.* 23 Digau Egypt gu de gidee ginaadou gi daha, ge gu deemee di ulu gi daha mo nadau hale i lodo nia laangi e dolu aalaa. Gei di gowaa dela e noho ai digau Israel le e maalama hua. 24 Di king ga gahi mai a Moses ga helekai gi mee, “Goodou guu mee hua di hula e daumaha gi Dimaadua, nia ahina mo godou dama guu mee di hula goodou, aalaa hua go godou siibi mono kuudi mono kau le e dugu hua.”
25 Moses ga helekai, “Goe hai beenaa laa, heia gimaadou gii kae madau manu hai tigidaumaha, e hai madau tigidaumaha dudu go gimaadou gi Dimaadua go di madau God. 26 Deeai, madau manu huogodoo le e kae labelaa go gimaadou, deai di manu e dahi e dugu ai. Madau manu ala e tigidaumaha ei gimaadou gi Dimaadua go di madau God le e hilihili go gimaadou ma gaa dau i di gowaa dela e hai ai tigidaumaha, gei gimaadou e de iloo be aahee nia mee ala ga hai hegau ai.”
27 Dimaadua ga haga hamaaloo lodo di king o Egypt. Deelaa ai ga hagalee hai digaula gii hula. 28 Di king ga helekai gi Moses, “Hana gi daha mo au, goe hudee hanimoi labelaa. Maa au ga mmada adu labelaa gi di goe, gei goe ga daaligi gii made i di laangi hua deelaa.”
29 Gei Moses ga helekai, “E hai gadoo be dau kai dela bolo goe ga hagalee mmada mai labelaa gi di au.”
* 10:14 Hagagida 9.2-3 * 10:19 Tai Mmee: Di ingoo Hebrew di tai deenei go Yam Suph, dono hadinga bolo di Tai o nia Aalek * 10:22 Pisalem 105.28; Hagagida 16.10