2
Di haanau o Moses
Dahi daane i di madawaawa Levi ne lodo gi di ahina dono madawaawa donu. Di ahina ga haanau dana dama daane. Geia gaa mmada bolo dana dama le e humalia huoloo, geia gaa dugu hagammuni a mee i nia malama e dolu.* Dono madagoaa ne deemee di benebene di tama deelaa gi waalooloo, geia ga gaamai dana gada ne llanga gi nia aalek, e hunu gi nia ‘tar’ gi dee ulu nia wai gi lodo. Geia gaa wanga di tama gi no lodo, gaa kae gaa dugu gi lodo di monowai i lodo di waa aalek i taalinga di monowai. Tuaahina ahina o di tama e duu mai mada tanga, e mmada be di maa di aha dela gaa hai gi di tama.
Tama ahina di king ne haneia e gaugau i di monowai, gei ana dama ahina hai hegau e heehee madamada i taalinga di monowai. Mee ga gidee ia di gada i lodo di waa aalek, ga hagau dana dama ahina hai hegau gi gaamai. Tama ahina di king gaa huge di maa, gaa mmada gi di tama e dangidangi. Gei mee ga aloho, ga helekai, “Tama deenei la tama ni digau Hebrew.”
Tuaahina ahina di tama daane ga heeu gi tama ahina di king, “Ma hagalee humalia bolo au ga laha mai dagu ahina Hebrew e benebene dau dama?”
Gei mee ga helekai, “Uaa, e humalia, hana.” Gei mee ga hana hua ga laha mai tinana donu o di tama. Tama ahina di king ga helekai gi tinana, “Lahia di tama deenei, madamada humalia i mee. Au gaa hui laa goe.” Malaa, gei di ahina guu lahi di tama gu benebene.
10 Gaa dae loo gi di tama gu mada madua, gei mee gaa lahi a mee gi tama ahina di king gii hai dana dama, gei tama ahina gaa gahi di ingoo o maa bolo Moses,** ga helekai boloo, “I mee dela ne daa ko au gi daha mo nia wai.”
Moses guu lele hagammuni gi Midian
11 Di madagoaa Moses ne madua aga, gei mee ga haneia gi baahi ono gau donu, ga gidee ia hogi nadau moomee haingadaa ala e hai. Mee gu gidee ia labelaa tangada o Egypt e haga mamaawa dana daane o Hebrew gii made, taane i nia gau donu o Moses.* 12 Gei mee ga hilahila gi daha be di maa tangada i golo, ge di maa hagalee, geia ga daaligi taane o Egypt gii made, gaa danu a mee gi nia gelegele gii ngala.
13 Dono daiaa, gei mee gaa hana labelaa ga gidee ia nia daangada dogolua o Hebrew e heebagi. Geia ga heeu gi tangada dela e hala i meemaa, “Goe e aha dela e daaligi do duaahina dangada o Hebrew?”
14 Gei taane ga helekai, “Ma koai dela ne haga mogobuna goe belee dagi ge e hagi aga gimaua? Goe ga daaligi au be dau hai dela ne hai gi taane o Egypt?” Gei Moses gu madagu, gu hagabaubau boloo, “Dagu mee dela ne hai la guu dele dono longo.”* 15 Di madagoaa di king ne longono ia di mee deelaa, geia ga halahala dana hai belee daaligi a Moses gii made, gei Moses guu lele hagammuni gi daha mo di king gi tenua go Midian, gaa noho gi lala i baahi di monowai geli.*
16 Di madagoaa deelaa, gei nia dama ahina dogohidu a Jethro, tangada hai mee dabu o Midian, ga lloomoi gi di monowai geli deelaa belee haga hau nadau mee dugu wai ge e haga inu nia manu di nadau damana. 17 Digau hagaloohi siibi ne loomoi labelaa gi golo, ga hagabagi gi daha nia ahina aalaa, gei Moses ga du gi nua, ga hagamaamaa nia ahina aalaa ga haga inu nia manu digaula. 18 Di madagoaa o nia dama ahina aalaa ne hula gi muli gi baahi di nadau damana go Reuel, gei mee ga heeu gi digaula boloo, “Goodou e aha ala gu lloomoi limalima dangi nei?”
19 Gei digaula ga helekai anga, “Taane Egypt ne hagamaamaa gimaadou gi daha mo digau hagaloohi siibi i golo. Mee gu haga hau madau wai, gei gu haga inu madau manu labelaa.”
20 Gei mee ga heeu, “Mee i hee? Goodou ne diiagi a mee eiaha? Gahia mai a mee e miami gidaadou.”
21 Moses gu hiihai hua gi dono noho i baahi o taane deelaa, gei Jethro gaa wanga Zipporah gi Moses gi lodo ginai. 22 Zipporah gu haanau dana ligiana daane, gei Moses gaa wanga dono ingoo go Gershom, ga helekai, “Au tangada mai i daha i lodo tenua deenei.”
23 I muli nia ngadau e logo, gei di king o Egypt guu made, gei digau Israel e kono hua igolo i lodo nadau ngalua huaidu, ge e tangitangi bolo God la gi hagamaamaa ina ginaadou. Nia lee o digaula gu dau loo i God, 24 gei Mee gu longono nia madamadau digaula, gu haawe Ia dana hagababa dela ne hai gi Abraham, Isaac mo Jacob.* 25 God guu mmada gi digau Israel, gei gu aloho i digaula ala e ngalua kono.
* 2:2 Nnegau 7.20; Hebrews 11.23 * 2:10 Moses: Di lee o di ingoo deenei i nnelekai Hebrew le e hai gadoo be di helekai “daa gi daha” * 2:10 Nnegau 7.21 * 2:11 Hebrews 11.24 * 2:14 Nnegau 7.23-28 * 2:15 Nnegau 7.29; Hebrews 11.27 2:22 Gershom: Di lee o di ingoo deenei i nnelekai Hebrew le e hai gadoo be di bida helekai “tangada mai i daha”. * 2:24 Genesis 15.13-14