32
Di kau daane ne hai gi nia goolo
(Deuteronomy 9.6-29)
Nia daangada ne iloo bolo Moses gu duai i di gonduu, gei digaula ga dagabuli mai gi Aaron ga helekai gi mee, “Heia dau god e lahi gidaadou, idimaa gimaadou e de iloo be Moses go taane dela ne laha mai gimaadou gi daha mo Egypt la gu aha?”*
Gei Aaron ga helekai gi digaula, “Hagabudu ina mai laa nia akai dabadaba goolo ala i nia dalinga o godou lodo mo godou dama daane mo godou dama ahina, gaamai gi di au.” Gei digaula ga hagabudu nia maa gi mee. Geia gaa kae nia maa, gaa dunu gi waiwai, gaa dui gi lodo di mee gii hai di kau daane goolo.
Nia daangada gu wwolo loo gi nua boloo, “Digau Israel nei, deenei tadau god ne dagi mai gidaadou gi daha mo Egypt!”*
Aaron ga haga duu dana gowaa dudu tigidaumaha i mua di ada kau daane goolo deelaa, geia ga haga iloo ang gi digaula, “Daiaa gei gidaadou gaa hai taumaha hagalaamua a Dimaadua.” Hooaga dono daiaa, gei digaula ga tigidaumaha nadau manu ne dudu, mo di gai nia tigidaumaha hagadaubuni. Digaula ga noho mai ga miami, nomuli ga inu nadau dagaao gu libaliba, ga haihai nadau hai lodo manu i nadau mehanga.*
Dimaadua ga helekai gi Moses, “Hana gi lala hagalimalima gi au daangada ala ne laha mai i Egypt, i digaula gu ihala, gu hai baahi mai gi di Au. Digaula gu limalima hua di hula laa daha mo nia mee ala ne hai ko Au bolo gi heia. Digaula guu dunu nadau goolo guu hai di nadau kau daane, gu dadaumaha ge gu tigitigidaumaha ginai digaula, gei guu hai bolo deelaa di nadau god, dela ne laha mai ginaadou i Egypt. Au e iloo bolo digaula digau hamaaloo nadau lodo. 10 Goe hudee haga madugidugia ina Au. Au gu hagawelewele gi digaula, Au ga hagahuaidu digaula, gei Au gaa hai goe mo do hagadili gii hai di golohenua aamua.”
11 Moses ga dangidangi hagamahi gi Dimaadua go dono God, ga helekai, “Meenei Dimaadua, goe e aha dela e hagawelewele gi au dama ala ne haga dagaloaha Kooe mai gi daha mo Egypt gi o mogobuna llauehaa?* 12 Hudee heia digau Egypt gii hai bolo goe ne laha mai au dama gi daha mo Egypt, gaa lawa gaa kili gi daha digaula gii mmade i lodo nia gonduu aanei! Dugua ia do manawa hagawelewele, aloho gi au dama, hudee hagahuaidu ina digaula. 13 Goe gi maanadu ina dau hagababa hagalabagau dela ne hagababa gi au gau hai hegau go Abraham, Jacob mo Isaac, bolo Goe ga haga dogologo nia madawaawa digaula, gii logo be nia heduu ala i di langi, gaa wanga ginai dau henua dela ne hagababa Kooe bolo e noho ai digaula gaa hana hua beelaa.”* 14 Gei Dimaadua guu huli dono manawa, gu hagalee hagahuaidu digaula be ana helekai ala ne hai.
15 Moses ga haneia i di gonduu mo ana baahi hadu e lua ala guu hihi ginai nia haganoho gi nia baahi e lua. 16 Nia hadu baabaa aanei la nia mee hua ni God ne hai gi ono lima, gei nia mee ala ne hihi dono gili la ni God donu hua ne hihi.
17 Joshua ga longono ia di lee gau dogologo e moogo, geia ga helekai gi Moses, “Ma di mee be di lee dauwa e hai i lodo di waahale laa.”
18 Gei Moses ga helekai, “Ma hagalee di lee tenetene ne maaloo, be di lee manawa gee ne magedaa. Au e hagalongo bolo ma digau e huwa nadau daahili.”
19 Di madagoaa o Moses ne hoohoo adu gi di waahale laa, gei mee ga gidee ia di kau daane, mo nia daangada ala e gagaalege, gei mee gu hagawelewele huoloo, gaa kili nia hadu baabaa gi lala gu mahaahaa. 20 Geia gaa kae di kau daane goolo dela ne hai go digaula, gaa hudu gi lodo di ahi, gaa lawa gaa olo gii lligi be nia luaahi, ga unugi gi nia wai, gaa wanga gi digau Israel bolo gi inumia. 21 Gei mee ga helekai gi Aaron, “Ma di aha dela ne hai go digau aanei adu gi di goe, dela goe gaa hai digaula gii hala i di huaidu damanaiee beenei?”
22 Aaron ga helekai gi Moses, “Goe hudee hagawelewele mai gi di au. Goe e iloo hua bolo digau aanei digau hua e hiihai e hai nia mee huaidu. 23 Digaula ne helekai mai boloo, ‘Heia mai gi gimaadou di madau god e dagi gimaadou, idimaa, gimaadou gu de iloo be taane dela nogo dagi mai gimaadou i Egypt la gu aha.’ 24 Gei au gaa hai gi digaula bolo gi hagabudulia mai nadau goolo, malaa digau ala nadau akai dabadaba goolo i golo ga hagabudu mai, gei au gaa kili nia maa gi lodo di ahi, gei di ada kau daane deenei la ga ulu mai!”
25 Gei Moses gu iloo ia bolo nia daangada la gu hinihini hua i di hai a Aaron ne dumaalia digaula gi heia nadau mee huaidu ala e hiihai ginai, digaula guu hai digau haga gadagada dangada i mua nadau hagadaumee. 26 Geia gaa duu i baahi di bontai di abaaba o di waahale gaa wolo gi nua, “Tangada dela bolo ia e hai tangada ni Dimaadua, geia gi hanimoi gi di au!” Gei digau Levi ga mmui mai, ga hii mai dono gili. 27 Gei mee ga helekai gi digaula, “Aanei la nnelekai Dimaadua ala ne hai: tangada nei mo tangada nei i goodou gi iai dana hulumanu dauwa, hula laa lodo di waahale laa deenei, daamada i di bontai deenei gaa dau loo gi di bontai dela i golo, hula daaligidia godou duaahina mo godou ihoo mo digau ala e noho hoohoo adu gi goodou.” 28 Digau Levi gu daudali nia helekai a Moses, gei di laangi deelaa nia daane holongo e dolu mana (3,000) ne daaligi gii mmade. 29 Moses ga helekai gi digau Levi, “Dangi nei goodou guu bida haga dabu hua goodou gi nia hegau dabu a Dimaadua, i di godou hai dela ne daaligi godou dama daane mo godou duaahina daane. Malaa, Dimaadua gu dugu adu dono maluagina gi goodou dangi nei.”
30 Dono daiaa, gei Moses ga helekai gi digau Israel, “Goodou guu hai di godou mee huaidu huoloo. Au gaa hana labelaa gi Dimaadua i hongo di gonduu, e dangi gi Mee be Mee e dumaalia gi godou haihai huaidu ne hai.” 31 Moses gaa hana gi baahi o Dimaadua ga helekai, “Meenei, nia daangada aanei guu hai nadau mee hala huaidu huoloo, guu hai di nadau god goolo belee dadaumaha ginai. 32 Dumaalia mua gi digaula. Maa goe ga hagalee dumaalia laa, tono ina dogu ingoo gi daha mo di beebaa dela ne hihi Kooe nia ingoo o au daangada.”*
33 Dimaadua ga helekai gi Moses, “Tangada dela ne hai dana huaidu, deelaa dagu dangada e tono dono ingoo gi daha mo dagu beebaa. 34 Malaa, hana, lahia agu daangada gi di gowaa dela ne hagi adu. Goe gi langahia bolo dagu dangada di langi gaa dagi goe. Gei di madagoaa o di hagaduadua ga dau mai, gei Au ga hagaduadua digaula i di nadau huaidu dela ne hai.”
35 Dimaadua gu hagaduadua digaula gii hai nadau magi huaidu huoloo, idimaa, digaula ne hai a Aaron gii hai dana kau daane goolo.
* 32:1 Nnegau 7.40 * 32:4 1 Kings 12.28; Nnegau 7.41 * 32:6 1 Corinthians 10.7 * 32:11 Numbers 14.13-19 * 32:13 Genesis 22.16,17; Genesis 17.8 * 32:32 Pisalem 69.28; Hagagida 3.5