36
Bezalel, Oholiab mo digau ngalua huogodoo ala i golo ne wanga nadau iloo go Dimaadua ge gu iloo di hai nia mee huogodoo ala belee hau di Hale laa hagamadagu, la belee hai nia mee huogodoo gii hai be nnelekai Dimaadua ne hai.
Nia daangada e gaamai nia wanga dehuia e logo
Moses ga gahi mai Bezalel, Oholiab mo nia daane ala e iloo di hai nia mee ala ne wanga nadau iloo go Dimaadua, go digau ala e hiihai e hagamaamaa, gei Moses ga helekai gi digaula gi daamada di nadau moomee. Digaula guu kumi nia wanga dehuia huogodoo digau Israel ne gaamai ang gi di hau di Hale laa hagamadagu. Digau Israel e duudagi adu hua nadau gagaamai nadau wanga dehuia gi Moses i nia luada huogodoo. Nia daane nogo hai di moomee gaa hula, ga helekai gi Moses bolo nia daangada e gaamai nia wanga dehuia e logo balua ang gi di moomee Dimaadua bolo gi heia.
Moses gaa hai dana hagailoo bolo tangada labelaa e gaamai dana wanga dehuia gi di Hale laa ai, gei nia daangada gu hagalee gaamai nadau mee. Nia mee ala gu dahi aga go nia daangada la gu dohu balua di hagalawa di moomee.
Di hau di Hale laa Dimaadua
(Exodus 26.1-37)
Di Hale laa Dimaadua la ne hau go digau koia e iloo di hai moomee. Digaula ne hau di maa gi nia bida gahu e madangaholu ne llanga gi nia linen e dui gi nia gahu humalia gi nnadunga halatee, halatee luuli mo mmee, ge guu humu gi nia ada manu ono bakau. Nia bida gahu duuli e tongaadahi 14 ‘yard’ looloo ge 2 ‘yard’ palaha. 10 Digaula guu dui nia bida gahu e lima gii hai di gunga gahu e dahi, ne hai labelaa beelaa gi nia bida gahu duuli e lima ala i golo. 11 Digaula guu dui nia mee bida gahu halatee hagabungubungu gi taalinga di tua o nia gunga gahu e lua aalaa. 12 Digaula guu wanga nia gahu hagabungubungu e 50 gi taalinga di gahu matagidagi o di gunga gahu dela ne hagapuni matagidagi, ge 50 gahu hagabungubungu gi taalinga di gahu hagamuliagina o di gunga gahu dela i golo. 13 Digaula guu hai nia maadau goolo e 50 e nneenagi nia baahi gahu e lua gi di gowaa e dahi, e hai di mee e dahi.
14 Digaula guu hai di gahu di Hale laa gi nia bida gahu e 11 ne hai gi nia ngaahulu kuudi. 15 Digaula guu hai nia maa gi tongaadahi, 15 ‘yard’ looloo, 2 ‘yard’ palaha. 16 Digaula guu dui nia gahu e lima gii hai di gunga gahu e dahi, mo nia gahu e ono gii hai di hoo di maa. 17 Digaula e wanga nia buulei gahu e 50 gi taalinga di bida gahu muliagina ge 50 buulei gahu gi taalinga di hoo di maa. 18 Digaula guu hai nia maadau baalanga mmee e 50, e nneenagi nia gunga gahu Hale laa e lua gii hai di mee e dahi. 19 Digaula guu hai labelaa nia gahu Hale laa e lua, e dahi ne hai gi nia gili siibi daane gu haga mmee, ge di hoo di maa ne hai gi nia gili kau humalia e daudau gi nua i taalinga di Hale laa e gahu di maa.
20 Digaula guu hai nia waduu di Hale laa gi nia laagau ‘acacia’. 21 Di waduu e dahi e 15 piidi looloo, ge 27 ‘inch’ palaha. 22 Nia waduu huogodoo e hagalloo ono mee e lua i nia bida gi daha gii mee di duudagi nia maa, gii hai di mee e dahi. Nia waduu huogodoo e hai ono duudagi beenei. 23 Digaula guu hai nia waduu e 20 gi di baahi ngeia, 24 ge 40 haaligi silber i nadau lala, nia haaligi e lua i lala di waduu e dahi, e daahi nia laagau duudagi e lua. 25 Digaula ne hai nia waduu e 20 gi di baahi ngaaga, 26 ge nia haaligi silber e 40, e lua haaligi i lala di waduu e dahi. 27 Digaula guu hai nia waduu e ono gi tua di Hale laa dela i bahi i dai di maa, 28 ge e lua waduu gi nia madaaduge. 29 Nia waduu o nia madaaduge e duudagi i baahi lala gaa hana gaa tugi i di ulu gi nua. Nia waduu e lua ala e hai nia madaaduge e lua la ne hai beenei. 30 Huogodoo ga iai nia waduu e 8, ge 16 haaligi baalanga silber, e lua i lala di waduu e dahi.
31 Digaula guu hai nia giodo gi nia laagau ‘acacia’, e lima gi nia waduu i di baahi e dahi di Hale laa, 32 e lima ang gi nia waduu i di baahi dela i golo, ge e lima gi nia waduu i baahi dai, dela i tua di Hale laa. 33 Di giodo tungaalodo gu haganoho tungaalodo nia ogo e hana e tugi i nia mada di Hale laa. 34 Digaula guu hii nia hagamau gi nia goolo gu hagamau nia maa gi nia buulei goolo e daahi nia ogo laagau guu hii labelaa gi nia goolo.
35 Digaula guu hai di gahu duuli humalia ne dui gi nia deleedu gi nnadunga halatee, halatee luuli mo mmee, ge guu humu gi nia duain gi nia ada nia manu nadau bakau. 36 Digaula guu hai nia duludulu e haa gi nia laagau ‘acacia’ e daahi nia gahu duuli aalaa, guu hii nia maa gi nia goolo, guu wanga ginai nia maadau goolo. Digaula guu hai nia haaligi baalanga silber e haa e daahi nia duludulu. 37 Digaula guu dui di duuli di bontai o di Hale laa gi nia gahu humalia gi nnadunga halatee, halatee luuli mo mmee, ge guu humu gi nia duain. 38 Digaula guu hai nia duludulu e lima ang gi di gahu duuli deenei, ge guu wanga ginai ono maadau; digaula guu hii ono ulu gi nua mo nia laagau e daudau di gahu gi nia goolo, ge gu hai nia lohongo duludulu e lima gi nia baalanga mmee.