3
Tolole o tangada
Ogu duaahina nei, e dogologo i goodou hagalee hai gii hai digau agoago, idimaa, goodou gu iloo bolo gimaadou digau agoago le e kae di hagi aga damana i digau ala i golo. Gidaadou huogodoo e hai di hala i nia madagoaa e logo. Maa tangada hagalee hala ana helekai, ia e donu, e mee di benebene dono huaidina hagatau. Gidaadou e wanga di baalanga gi di ngudu di hoodo bolo gi hagalongo a mee gii hana gi di gowaa belee dagi ginai. Goodou gi maanadu ina labelaa di hai o di wagabaalii damana dela e hahaangi go di madangi maaloo. Di wagabaalii deenei e mee hua di ulungi go tamaa hoe hua dulii, gei di maa gaa dele gi di gowaa dela e hiihai ginai di gaabinu. E hai gadoo be tolole tangada, tama dudaginga dulii loo, gei e mee di helekai hagaamu ia i nia hagadilinga mee llauehe.
Maanadua labelaa lodo henua hagatau e mee di dudu go di mada gologolo dulii loo. Tadau holole le e hai be di ulaula o di ahi. E honu nia hagadilinga huaidu huogodoo, e haga ihala tadau huaidina hagatau, gaa hidi ai tadau mouli, gaa wele i di ahi dela e hanimoi i di ahi dee odi. Tangada e mee di haga gaidala nia manu, gu haga gaidala nia hagadilinga manu huogodoo ala i henuailala: nia manu lodo geinga, nia manu mamaangi, nia manu dolodolo, mono iga. Tangada ne haga gaidala dono holole ai. Tolole o tangada le e huaidu huoloo, ge e hagadau dangada, ge e honu i nia mee haga huaidu dangada. Gidaadou e hai hegau gi tadau holole e danggee gi tadau Dagi mo tadau Damana, gei e hai hegau labelaa i tadau haga halauwa nia daangada ala ne hai i di ada o God.* 10 Nnelekai danggee mo haga halauwa, le e loomoi hua i di ngudu e dahi. Ogu duaahina nei, nia mee beenei hagalee belee hai. 11 Di monowai e deemee di hali mai nia wai maangala mono wai mmala. 12 Ogu duaahina nei, di laagau ‘fig’ e deemee di huwa ono huwa olib, mo di laagau ‘grape’ e deemee labelaa di huwa ono huwa ‘fig’, di monowai mmala e deemee di uwa aga nia wai maangala.
Di iloo mee mai i nua
13 Koai e kabemee, ge iloo i godou baahi? Tangada deelaa le e mee di haga modongoohia dono kabemee mai dono mouli, hegau humalia, mai di manawa hila gi lala mo di iloo. 14 Maa tubua, hagadugina mo tumaanga la i godou lodo, malaa, goodou hudee heia di huaidu e hai baahi gi di tonu i godou hagaamu godou kabemee. 15 Di kabemee beenei hagalee ne haneia i di langi. Di mee hua ni henuailala, hagalee di mee ni di Hagataalunga, di mee hua ni Setan. 16 Di gowaa dela iai tubua mo tumaanga, deenei di gowaa e noho di hinihini mo nia huaidu huogodoo. 17 Gei di kabemee mai nua, le e madammaa i mua nia mee huogodoo, e noho i di aumaalia, dumaalia ge hila gi lala, gei e honu i tumaalia, gaa hidi ai nia hegau humalia e logowaahee, hagalee dugu gee nia daangada, ge hagalee hai hegau ngudu golomada. 18 Di humalia deenei la go nia huwa o nia hegau humalia o digau ala e hagahumalia mehanga daangada, ala e dogi nadau lii i di aumaalia.
* 3:9 Genesis 1.26