3
Di hagababa di hanimoi o Tagi
Ogu ihoo hagaaloho nei, deenei dagu lua lede adu gi goodou. I lodo nia lede aanei, au e hagamahi e haga maalama aga goodou i nia hagamaanadu madammaa i dogu haga langahia adu gi goodou nia mee aanei. Goodou gi langahia nia helekai nia soukohp ala ne helekai ai i mua loo, mo taganoho o Tagi go Tangada Hagamouli ne agoago adu go godou gau agoago hagau. I mua nia mee huogodoo, gei goodou e hai gi iloo bolo i lodo nia laangi ala ga hoohoo gi di hagaodi, gei nia daangada ga kila aga, gaa bida dagi nadau mouli gi nadau hiihai huaidu. Digaula gaa hai dadaagala i goodou,* ga heheeu boloo, “Mee digi hagababa adu bolo Ia e hanimoi? Mee i hee? Madau maadua mmaadua guu mmade, nia mee huogodoo e hai hua be nia maa mai taamada henuailala!” Digaula hagalee hiihai e daahi nia helekai a God ala ne hai i mua, ala ne hai di langi mo henuailala. Henuailala ne hai gi nia wai, gei ne hai mai i nia wai,* gei nia wai labelaa ala ne mooho ai henuailala i mua, go nia wai o toloo damana.* Gei di langi mo henuailala dolomeenei, le e benebene go nia helekai a God belee oho go di ahi. E dugu gi di Laangi Hagi aga, di laangi e hagahuaidu ai digau de hagalongo.
Ogu ihoo hagaaloho nei, goodou gi hudee de langahia di mee deenei: Di laangi e dahi mo nia ngadau e mana (1,000) le e hai hua be di mee e dahi i baahi o God.* Dimaadua la hagalee duai dana haga gila aga dana hagababa, be di hai o nia hagamaanadu o hunu daangada. Gei Mee e hagakono dono manawa i goodou, idimaa, Mee hagalee hiihai bolo tangada e dahi e hudu gi daha, Mee e hiihai bolo nia daangada huogodoo gi maalui gi daha mo nadau huaidu.
10 Di Laangi o Tagi le e hanimoi gadoo be tangada gaiaa. I di Laangi deelaa, gei di langi ga hagalee i di madagoaa di lee haga madagudagu dangada gaa hai, nia mee huogodoo i di gili di langi gaa wwele i di ahi, ga mooho, gei henuailala mo nia mee huogodoo ala i no lodo ga hagalee.* 11 Maa nia mee aanei la ga mooho beenei, gei goodou la ga mouli behee dolomeenei? Godou mouli gii dabu ang gi God, gi dugu anga gi Mee 12 i di godou madagoaa dela e talitali di laangi o God. Goodou heia nia mee ala e mee gi limalima mai di maa, di Laangi dela e wele di langi i nua, ga mooho, gei nia mee o lodo di ahiaalangi ga waiwai i di welengina. 13 Gidaadou e talitali nia mee a God ala ne hagababa, aalaa go di langi hoou mo henuailala hoou, di gowaa dela gaa noho ai nia daangada ala e hai nia mee e donu.*
14 Ogu ihoo hagaaloho nei, di godou madagoaa dela e talitali di Laangi deelaa, goodou hagamahi gi madammaa i mua o God, gii noho i di aumaalia i dono baahi. 15 Goodou mmada gi humalia gi di manawa hagakono o Dimaadua adu gi goodou, i dono gowadu gi goodou di madagoaa humalia e haga mouli ai goodou, be di hai o tadau ihoo hagaaloho go Paul dela ne hihi adu gi goodou, e hai hegau i di iloo mee dela ne wanga go God gi mee. 16 Aanei nia mee e helekai iei mee i lodo ana lede huogodoo. Nia mee haingadaa i golo i lodo ana lede. Digau ala e de kabemee mo digau ala e manawa logo e haga donudonu nia maa gi hai gee, be di nadau hai dela e hai labelaa gi nia helekai i lodo di Beebaa Dabu. Malaa, digaula e bida oho ginaadou.
17 Ogu ihoo hagaaloho, goodou gu iloo nia mee aanei. Pula i goodou, gi dee dagi hua goodou gi daha go nia agoago hai gee o nia daangada huaidu aanei, gaa too ai goodou gi daha mo di godou lohongo humalia. 18 Gei goodou gi hagamahi i di godou haga tomo aga i lodo tumaalia mo di kabemee o tadau Dagi, go tadau Dangada Hagamouli, go Jesus Christ i godou baahi.
Di hagaamu mo di hagalabagau gi madalia a Mee, dolomeenei, gaa hana hua beelaa. Amen.
* 3:3 Jude 18 * 3:5 Genesis 1.6-9 * 3:6 Genesis 7.11 * 3:8 Pisalem 90.4 * 3:10 Matthew 24.43; Luke 12.39; 1 Thessalonians 5.2; Hagagida 16.15 * 3:13 Isaiah 65.17; 66.22; Hagagida 21.1