5
Guu donu i baahi o God
Gidaadou ala guu donu i baahi o God mai i tadau hagadonu, gidaadou guu noho i di aumaalia i baahi o God mai i tadau Dagi go Jesus Christ. Mee ne laha mai gidaadou i tadau hagadonu gi lodo tumaalia o God dela e mouli ai gidaadou. Malaa, gidaadou gi tenetene i lodo tadau hagadagadagagee idimaa gidaadou ga hai mee gi di madamada o God! Gidaadou gi tenetene labelaa i lodo tadau madagoaa haingadaa, idimaa, gidaadou e iloo bolo di haingadaa e hai gidaadou gii tuu maaloo, gei di tuu maaloo la di mee a God dela e hila mai ai gi gidaadou, gei dono hila mai le e hidi ai tadau hagadagadagagee. Gei di hagadagadagagee deenei hagalee hai gidaadou gi manawa gee, idimaa, God ne hagahonu dono aloho gi lodo tadau manawa mai i di Hagataalunga Dabu dela ne gaamai gi gidaadou.
Idimaa, i lodo tadau madagoaa nogo tadau hagamaamaa ai, Christ guu made gi digau huaidu, i di madagoaa ne haga noho go God. Di mee e haingadaa dono hai, maa tangada gaa made gi tangada dela e donu. Holongo, tangada i golo e hiihai e made gi tangada humalia. Gei God gu haga modongoohia dono aloho damanaiee i gidaadou, idimaa, i di madagoaa gidaadou nogo noho i lodo di huaidu, gei Christ guu made i tadau lohongo! Malaa, gidaadou la guu hai digau e donu i baahi o God dolomeenei mai i nia dodo o Christ, deenei laa, Mee ga haga dagaloaha gidaadou labelaa gi daha mo di hagawelewele o God! 10 Gidaadou nogo hai nia hagadaumee ni God i mua, gei dolomeenei gei gidaadou guu hai nia hoo hagaaloho ni Mee mai i di made o dana Dama daane. Dolomeenei gidaadou guu hai nia hoo hagaaloho ni God, ga hagamouli hogi i di mouli o Jesus Christ! 11 Gei hagalee bolo deenei hua: gidaadou gu tenetene gi nia mee a God ne hai mai i tadau Dagi go Jesus Christ, i Mee dela ne hai gidaadou gii hai nia hoo hagaaloho ni God!
Adam mo Christ
12 Di huaidu ne hanimoi gi henuailala mai i tangada e dahi, ono hala gu gaamai di made. Di hagaodi gi muli, di made guu tale ang gi digau huogodoo, idimaa, nia daangada huogodoo la gu ihala.* 13 Di huaidu nogo i henuailala i mua nnaganoho ne gaamai. I nia gowaa ono haganoho ai, di huaidu digi tale gi tangada. 14 Mai di madagoaa Adam gaa tugi gi di madagoaa Moses, di made nogo dagi nia daangada huogodoo, dalia digau ala digi hai di huaidu a Adam ne hai i dono de hagalongo gi nnelekai a God.
Adam la di haga modongoohia o tangada dela ga hanimoi maalia. 15 Gei meemaa dogolua la hagalee hai be di mee e dahi, idimaa, tumaalia o God la hagalee hai be di huaidu o Adam. Gei e donu bolo digau dogologo guu mmade mai i di huaidu o tangada e dahi. Gei tumaalia dehuia o God le koia damanaiee huoloo, dono wanga dehuia e damanaiee gi nia daangada dogologo mai i tumaalia o tangada e dahi, go Jesus Christ. 16 E hai geegee huoloo i mehanga tumaalia o God mo di huaidu a tangada e dahi ne hai. I muli di huaidu e dahi ne hai, gei di hagi aga gu gila aga, dela e helekai boloo, “Gu ihala.” Gei i muli nia hala ne logowaahee, gei tumaalia dehuia ga gila aga labelaa, e helekai boloo, “Hagalee e hala!” 17 E donu bolo di huaidu o tangada e dahi ne hidi ai di made ga daamada gaa dagi. Gei e damanaiee go di hai o tangada dela i golo ne hai, deenei go Jesus Christ: Nia daangada huogodoo ala ne kae tumaalia damanaiee, guu donu i dono baahi, gaa dagi i lodo di mouli mai i baahi o Christ.
18 Malaa, di huaidu e dahi dela ne hagahuaidu nia daangada huogodoo, i di ala la hua, di haihai donu e dahi ga haga mehede nia daangada huogodoo, gaa wanga gi digaula di mouli. 19 Tee hagalongo o tangada e dahi ne hai nia daangada huogodoo gii hala, gadoo be di hagalongo o tangada e dahi gaa hai nia daangada dogologo gii donu i baahi o God.
20 Nnaganoho ne hai belee haga damana nia haihai huaidu. Di madagoaa di huaidu ga damana mai, gei tumaalia o God la koia ga damana gi nonua. 21 Di huaidu e dagi nia daangada gi di made, dela gadoo be tumaalia dehuia o God dela e dagi nia daangada mai i di tonu, e dagi gi lodo di mouli dee odi mai i Jesus Christ, go tadau Dagi.
* 5:12 Genesis 3.6