8
Di mouli i di Hagataalunga Dabu
Digau ala e mouli buni anga gi Jesus Christ la hagalee halauwa, idimaa, taganoho o di Hagataalunga Dabu dela e haga mouli gidaadou i tadau buni anga gi Jesus Christ, gu hagamehede au gi daha mo taganoho o di huaidu mo di made. Di mee Nnaganoho Moses ne deemee di hai idimaa tuaidina dangada le e bagege, gei God guu hai di maa. Mee gu hunahuna di huaidu i baahi tuaidina dangada i dana hagau mai dana Dama donu gii hai tuaidina dangada huaidu belee hagamadammaa di huaidu. God ne hai di mee deenei belee haga gila aga nia helekai donu o nnaganoho i tadau baahi ala e mouli i di Hagataalunga, hagalee mouli i di hiihai dangada. Digau ala e mouli i nadau hiihai, nadau hagamamaanadu e dagi go nadau hiihai o naadou. Digau ala e mouli i di Hagataalunga, digaula e dagi go di hiihai o di Hagataalunga Dabu. Di hagaodi gi muli o digau ala e dagi go nadau manawa hiihai, la go di made. Di hagaodi gi muli o digau ala e dagi go di Hagataalunga, la go di mouli mo di aumaalia. Tangada dela e dagi go dono manawa hiihai oono, guu hai di hagadaumee ni God, idimaa, mee hagalee haga gila aga nnaganoho a God, gei e donu, mee e deemee di haga gila aga nia maa. Digau ala e dagi go nadau manawa hiihai o naadou, le e deemee di haga tenetene a God.
Goodou hagalee dagi go godou manawa hiihai, gei goodou e dagi go di Hagataalunga, maa e donu bolo di Hagataalunga o God le e noho i godou lodo. Maa di Hagataalunga o Christ ga hagalee i baahi tangada, gei mee hagalee di tama ni Christ. 10 Maa Christ e noho i godou lodo, gei di Hagataalunga Dabu la guu hai di godou mouli,* idimaa, goodou guu donu i baahi o God, ma e aha maa godou huaidina le e mmade i di huaidu. 11 Idimaa, maa di Hagataalunga o God dela ne haga mouli aga a Christ mai i dono made, le e noho i godou lodo, malaa Mee dela ne haga mouli aga a Christ mai i dono made, la ga gowadu labelaa di mouli gi godou huaidina dangada dangada, mai i dono Hagataalunga dela i godou lodo.*
12 Gei deelaa laa, ogu duaahina nei, tadau hegau i golo belee hai, hagalee belee mouli i di mouli o tadau hiihai. 13 Maa goodou e mouli i godou manawa hiihai, gei goodou gaa mmade. Maa goodou ga mouli i di Hagataalunga Dabu, goodou e haga mmade gi daha godou haihai hala, gaa hai digau e mouli. 14 Idimaa, digau ala e dagi go di Hagataalunga o God, la nia dama ni God. 15 Di Hagataalunga dela ne gowadu go God gi goodou, e hagalee haga hai hege goodou, gei hagalee hai goodou gi mmaadagu, gei e hai goodou gii hai nia dama ni God mai di mahi o di Hagataalunga dela e hai gidaadou gi tangi ang gi God, boloo, “Tamana, dogu Damana!”* 16 Di Hagataalunga o God e haga puni anga gi tadau hagataalunga e haga modongoohia bolo gidaadou nia dama ni God. 17 Idimaa gidaadou guu hai nia dama ni Mee, gei gidaadou ga hai mee gi nia mee a Maa nogo benebene ang gi ana dama, gei gidaadou ga madalia a Christ e hai mee labelaa gi di maluagina a God dela ne benebene ang gi Christ. Idimaa, maa gidaadou ga madalia a Christ e hagaduadua, gei gidaadou ga hai mee labelaa gi dono madamada.
Di madamada dagidilaangi
18 Au e hagamaanadu bolo di hagaduadua dela e tale mai gi gidaadou dolomeenei, la hagalee tau gi di madamada dela ga gila mai gi gidaadou. 19 Nia mee huogodoo ala ne hai go God le e talitali nia dama a God gi kila aga. 20 Nia mee huogodoo ala ne hai go God guu mee hua di maa gi daha, gu deai ono hadinga ai, hagalee mai nadau hiihai, gei mai di hiihai o God bolo ma e hai beelaa, i di hagadagadagagee* 21 bolo dahi laangi hua, nia mee ne hai go God ga dagaloaha gi daha mo di mouli hege ang gi di made, ga madalia nia dama a God i lodo nadau dagaloaha madamada. 22 Gidaadou gu iloo bolo nia mee ne hai go God le e mmaemmae gaa dae mai gi dangi nei gadoo be di mmae o di ahina ma ga haanau. 23 Ma hagalee go nia mee ala ne hai e mmaemmae hua, gei gidaadou labelaa ala ne kae di Hagataalunga Dabu matagidagi i tumaalia i baahi o God, e mmaemmae labelaa tadau lodo i tadau talitali di madagoaa a God ma gaa hai gidaadou nia dama ni aana ge e haga dagaloaha tadau huaidina hagatau.* 24 Ma go tadau hagadagadagagee dela ne haga mouli ai gidaadou. Maa gidaadou e gidee tadau mee ala e hagadagadagagee ginai, gei tadau hagadagadagagee la hagalee di hagadagadagagee e donu. Idimaa, deai tangada e hagadagadagagee gi di mee dela e gidee ia ai! 25 Maa gidaadou ga hagadagadagagee gi nia mee ala e de gidee, gei gidaadou e talitali ge hagakono di manawa.
26 I di ala la hua, di Hagataalunga Dabu e hanimoi e hagamaamaa gidaadou i lodo tadau paagege. Idimaa, gidaadou e de iloo di hai dalodalo, gei di Hagataalunga e dalodalo i gidaadou ang gi God i nia lee ala e deemee di haga modongoohia go nnelekai. 27 Gei God dela e gidee i lodo di manawa tangada, le e iloo di hagamaanadu o di Hagataalunga, idimaa, di Hagataalunga Dabu e dalodalo ang gi God i gidaadou i dono hiihai.
28 Gidaadou gu iloo bolo God gaa hai nia mee huogodoo gii kila humalia ang gi digau ala e aloho i de Ia, go digau ala ne gahi go Mee gii hai be dono manawa. 29 Digau ala ne hilihili go God, guu hili gi daha go Mee gii hai be dana Dama go Christ, bolo gii hai dana Dama di ulumadua o nia duaahina dogologo. 30 Gei God gaa gahi digau ala ne hili gi daha, gaa hai digaula gii donu i dono baahi, gaa hai digaula gi hai mee gi dono madamada.
Di aloho o God i lodo Jesus Christ
31 Gidaadou ga helekai bolo aha gi nia mee aanei? Maa God e madalia gidaadou, koai e mee di hai baahi mai gi gidaadou? 32 God digi duulia dana Dama go Jesus Christ gi daha, Mee ne dumaalia mai a Mee gi gidaadou huogodoo belee hai ai tigidaumaha! Malaa e hai behee, Mee hagalee ga gaamai dehuia gi gidaadou nia mee huogodoo labelaa? 33 Koai dela e haga hala nia daangada a God ne hilihili? God guu lawa di helekai bolo digaula gu hagalee hala! 34 Malaa, koai dela ga hagahuaidu digaula? Hagalee go Jesus Christ dela ne made gei e donu ga mouli aga, gaa noho i di baahi gau donu o God, e dalodalo ang gi God i gidaadou. 35 Gei di maa koai dela e mee di wwae gidaadou gi daha mo di aloho o Christ? Hagalee go di hagamada, di haingadaa, tadaaligi, di hiigai, di hagaloale, di mee haga lliga, be go di made! 36 Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai,
“Idimaa Kooe, dela gaa noho ai gimaadou
i lodo di haingadaa o di made
i lodo nia madagoaa huogodoo.
Gimaadou e hai gadoo be nia siibi
ala ga daaligi gii mmade.”*
37 Gei deeai, i lodo nia mee huogodoo aanei, gidaadou guu dohu i di aali, mai dono aloho i gidaadou! 38 Au e hagadagadagagee bolo ma deai di mee e mee di wwae gidaadou gi daha mo di aloho o God ai: Hagalee go di made be go di mouli, hagalee go digau di langi be go nia dagi o di langi be go nia mogobuna o di langi, hagalee go di madagoaa dolomeenei be go di madagoaa maalia, 39 hagalee go bahi i nua henuailala be go bahi i lala o henuailala. Deai di mee i lodo ana mee ala ne hai e mee di wwae gidaadou gi daha mo di aloho o God ai, go di aloho dela ne hai mee ginai gidaadou mai tadau Dagi go Jesus Christ.
* 8:10 gei di Hagataalunga Dabu la guu hai di godou mouli, be godou hagataalunga la gu mouli, * 8:11 1 Corinthians 3.16 * 8:15 Mark 14.36; Galatians 4.5-7 * 8:20 Genesis 3.17-19 * 8:23 2 Corinthians 5.2-4 * 8:36 Pisalem 44.22