3
Pen kalöp mög nɨŋun am nɨŋun a gun, yɨŋɨd am nɨŋeb rö lagö, yad Pol, Sailas, hol mɨhöŋ daun kub Adens mɨdul, * 2-3 mam hon Dimodi, hol aip God nɨp wög göm, Krais manö aij nɨpe u hag ñɨ ajöp u, nɨp hag yulo na. Kalöp gɨ naij gɨlö, nɨbi bɨ rɨmnap Krais nɨp arö gɨnaböl rö löp, Dimodi amöm, kalöp aip mɨdöm Krais manö aij u hag ñɨ aij gö, kale Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim, gasɨ halö mɨdeinabim a gul, nɨp hag yulo na. Pen kale nɨŋbim, Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun rö, hanɨp gɨ naij gɨlö marö udnabun. * Kale aip mɨdun, hanɨp gɨ naij gɨnaböl a gɨno u, kale anɨb unbö rö nöp gɨla u hadö nɨŋbim. Anɨg geila, kalöp mög yabɨƚ nɨŋem, gasɨ iru nɨŋem, aige göl gɨmim mɨdpim u nɨŋnɨm a gem, Dimodi nɨp hag yunö. Gasɨ yad nɨŋnö u, Seden nɨpe kalöp ɫɨp gö manö uɫham hag ñɨno nɨŋbe u arö gɨmim rö löp, a gɨ gasɨ nɨŋnö.
Dimodi ado gɨ apöm, mɨd aij gɨpim, a ga
Pen Dimodi kalöp am nɨŋöm apöm hagöp, Krais nɨp nɨŋ udmim cɨg aij gɨmim, nɨbi bɨ gau kalɨp mɨdmagö lɨmim, halɨp mɨhöŋ gasɨ nɨŋöl gɨ ñɨñɨ lɨbim. Hol mɨhöŋ mɨlö gai i mɨdul, kalöp mög nɨŋbul rö, kale pen u rö nöp ram mɨnöŋ kale gau mɨdmim, halɨp mɨhöŋ mög nɨŋbim, a göp. * Pen hanɨp gɨ naij gɨlö mɨd aij gagno ñɨn u, Dimodi apöm, kale Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨpim manö u hagö, hanɨp mɨdmagö pɨƚu göp. * Kale Bɨ Kub cɨg aij gɨmim nɨp aip jɨm ñöl mɨdpim u nɨŋun, hon kamɨŋ yabɨƚ mɨdpun.
Mɨd aij gɨpim u nɨŋun, God nɨp aij a gun. God nɨpe gö, kalöp gasɨ nɨŋun, mɨñ mɨñ yabɨƚ gɨpun. Anɨb u, nɨp aij a göl gɨ mɨdpun. 10 Kauyaŋ am kalöp nɨŋun, Krais manö aij u hag ñɨno, Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim a gun, kƚö gun God nɨp sɨdö aŋ sɨbön yaŋ sabe göl gɨ mɨdpun.
11 Anɨb u, Bapi God nɨpe ke abe, Bɨ Kub hon Jisas abe hanɨp adan hiɨklö, mɨdpim u nɨnabun. * 12 Hon kalöp mɨdmagö yabɨƚ lɨbun rö, Bɨ Kub kalöp gɨ ñö, kale ke u rö nöp pen pen mɨdmagö lɨmim, nɨbi bɨ gau kalɨp magöŋhalö mɨdmagö lɨmim gɨmim. 13 Bɨ Kub Jisas kalöp kƚö nɨpe ñöm abad mɨd damöm, nɨbi bɨ uɫ nɨpe gau magöŋhalö udöm ado gɨ aunab ñɨn u, nɨpe apöm kalöp udö, God Bapi hon amgö ilö adö nɨpe u, kalöp manö ap mɨdagö nɨbi bɨ uɫ nɨpe mɨdeinabim.
* 3:1 Ap 17:15 * 3:2-3 Ap 16:1-3; 2Di 3:12 * 3:6 Ap 18:5 * 3:7 2De 1:4 * 3:11 2De 2:16