6
Jisas bɨ unbö paip dausan nan ñö ñɨŋla
(Mad 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)
Pen Jisas anɨg gɨ mɨdöm, hainö ñɨg magɨb udöm, Ñɨg Waŋö Galili juöm, böŋ lödaŋ ara. Ñɨg Waŋö Galili anɨbu nöp me, hib ap Ñɨg Waŋö Daibirias a gɨmɨdal. Pen Jisas nɨpe nɨbi bɨ nan ga gau gö kamɨŋ la u nɨŋmɨdal rö, nɨbi bɨ iru nöp nɨp hain gɨla. Pen Jisas bɨ nɨpe gau aip am dum au gɨlaŋ amöm, asɨk mɨdeila. Ñɨn aŋ anɨb au Juda kai Pasopa ñɨn kub kale u söl söl ga. 5-6 Jisas bɨ nɨpe aip dum au asɨk mɨdöm, amgö gɨlaŋ göm nɨŋa, nɨbi bɨ iru yabɨƚ nöp nɨp aueila. Jisas nɨŋöm, nɨpe nɨhön nɨhön gɨnab u ke nɨŋa u pen bɨ nɨpe Pilip nɨhön hagnab, a göm, nɨp haga, “Hon nan magö gai nɨbö udun, nɨbi bɨ iru nöp gai i kalɨp ñɨno ñɨŋnaböl?” ö ga.
Hageia, Pilip haga, “Mani silpa magö unbö ñɨn juöl sɨduŋ laŋ (200) rö yuun, bred rau dapun, ud jö gɨ pro pro gun, nɨbi bɨ anɨb gai i ñeinabun, magöŋhalö nan pro pro ñɨŋöl rö lɨnab,” a ga.
Anɨg hagö, bɨ nɨpe Edru, Saimon Pida nɨmam u haga, “Ñɨ pro ap bred bali plaua ud laubal bred magö unbö mamɨd, kabsaƚ mɨhöp halö ud mɨdöp i, pen nan anɨbu nɨbi bɨ iru yabɨƚ gai i nan kub wasö,” ga.
10 Hageia, Jisas haga, “Nɨbi bɨ gau hagpe, asɨklaŋ,” a ga. Hageia, bɨ nɨpe gau nɨbi bɨ gau kalɨp hageila, nan uɫaŋ iru nöp ran aij ga gau adö anɨb gau magöŋhalö asɨkla. Bɨ gau nöp me, paip dausan (5000) rö ara.
11 Kale anɨg göm asɨkla nɨŋöm, Jisas bred magö anɨb gau udöm, God nɨp aij a göm, kalɨp nɨme la. Kabsaƚ u, u rö nöp ga. Kalɨp anɨg göm nɨme lö, nɨbi bɨ gau kale magöŋhalö bred kabsaƚ aigeg rö udun a gɨ gasɨ nɨŋla rö nöp udla. 12 Anɨg göl ñɨŋlö ñɨŋlö mudun ga arö gɨla. Jisas bɨ nɨpe gau kalɨp haga, “Nɨbi bɨ nan ñɨŋöm arö gɨpal gau, ud daŋ i gagep,” a ga. 13 Hageia, bɨ nɨpe gau bred adɨŋ adɨŋ gau ƚɨhu wadɨ yaglö yaglö, wadɨ unbö mɨgan laŋ u ajmaŋ raua.
14 Nɨbi bɨ gau Jisas nan gagep rö ga anɨbu nɨŋöm hagla, “Hon mɨñi nɨŋbun, bɨ i me, Bɨ God Manö Hagep mɨnöŋ naböŋ iƚ i aunab a gun pör hagabun bɨ me u,” a gɨla. 15 Pen Jisas nɨŋa, nɨbi bɨ gau, yɨp kiŋ bɨ kub kale mɨdeinam a göm apöm yɨp kƚö göm ud arnaböl, a gɨ nɨŋöm nɨpe kauyaŋ aramöm dum gau nɨpe ke halö mɨdeia. *
Jisas ñɨg uɫ adö rauɨd ara
(Mad 14:22-23; Mak 6:45-52)
16 Pen dugo magö u, Jisas bɨ nɨpe gau am Ñɨg Waŋö Galili yaŋ amöm, 17 Jisas auaga rö, sɨbön gö, kale nöp ñɨg magɨb udöm kauyaŋ daun pro Kapaneam arnɨg hadla. 18 Areila nɨŋöl gɨ, yɨgön kub udöm, ñɨg u rala. 19 Pen kale rapɨn ñɨg magɨb ñɨg uɫ pɨrɨk aŋ au kilomida unbö mamɨd aka kagoƚ jɨŋ amöm nɨŋla, Jisas ñɨg adö u rauɨd aueia. Kale nɨŋöm mɨdmagö kub ara nɨŋöm pɨñɨŋ gɨla. 20 Pen Jisas haga, “Kale pɨñɨŋ gagmim. Yad nöp auabin,” a ga. 21 Anɨg hagö, kale pɨñɨŋ gagöm, nɨp ud ñɨg magɨb mɨgan u lɨlö nɨŋöl gɨ, ñɨg magɨb u uri nöp ram mɨnöŋ arnɨg gɨla mɨgan u amjak ara.
Jisas nɨp uƚhai nɨŋla
22 Ruö nɨbi bɨ Ñɨg Waŋö Galili böŋ lödaŋ hanla gau gasɨ nɨŋöm nɨŋla, rol dugo ñɨg magɨb añɨ ap nöp mɨdeia nɨŋöm Jisas bɨ nɨpe gau nöp ñɨg magɨb anɨbu arla; Jisas nɨpe ke ñɨg magɨb anɨbu araga. 23 Mɨdlö nɨŋöl gɨ, ñɨg magɨb rɨmnap nɨbi bɨ rɨmnap daun kub Daibirias nɨbö apöm, Bɨ Kub nɨpe God nɨp aij a göm nan ñö ñɨŋla ka u ñɨg goƚ au pɨdöŋ gɨla. 24 Pen nɨbi bɨ mɨdeila gau nɨŋla, Jisas abe bɨ nɨpe gau abe mɨdageila; anɨbu Jisas nɨp uƚhai nɨŋun a göm, kale ñɨg magɨb anɨb gau amöm Kapaneam arla.
Yad bred rö, yɨp udmim kamɨŋ mɨdeinabim, a ga
25 Ñɨg Waŋö Galili am am böŋ lödaŋ amjaköm, Jisas nɨp nɨŋöm hagla, “Manö hag ñeb bɨ. Ne magö mai i auban?” ö gɨla. 26 Hageila haga, “Kalöp manö nɨŋö hagabin, bred ñɨnö ñɨŋbe mudun ga rö, yɨp uƚhai nɨŋ ajabim; pen nan gagep rö gɨpin gau manö iƚ u nɨŋmim yɨp uɫhai nɨŋ ajagabim. 27 Nan magö hij gɨnɨg gab u udun, a gɨmim wög kƚö gagmim; God nɨpe Bɨ Ñɨ nɨpe nɨŋebir hagö aua rö, nan magö pör mɨdep nɨpe ñɨnab u udun, a gɨmim, wög kƚö gɨmim,” a ga. *
28 Anɨg hageia hagla, “Hon wög nɨhön gɨno, God nɨp aij gɨnab?” ö gɨla.
29 Hageila, Jisas haga, “God nɨpe Bɨ yuö aua u, Bɨ anɨbu nɨp nɨŋ udeinabim u, God nɨp aij gɨnab,” a ga. *
30 Anɨg hageia hagla, “Hon nan gagep rö ap nɨŋeinabun u, hagnabun, ‘God nöp nöp yuöp,’ a gun, nöp nɨŋ udnabun. Anɨb u, hanɨp nan gagep nɨhön rö gɨnabön? * 31 Hadame nöp apɨs bac bɨ ram mɨnöŋ kabö nöp mɨdmɨdöp aŋ gau mɨdöm, nan mana a gɨmɨdal u ñɨŋmɨdal. God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm hagla, ‘Nɨpe bred kumi kabö adö laŋ au nɨbö rɨmnap kalɨp ñö ñɨŋmɨdal,’ a gɨla,” a gɨla. *
32 Anɨg hagla u pen Jisas kalɨp pen haga, “Kalöp manö nɨŋö yabɨƚ hagabin, Mosɨs hadame gau bred kalɨp ñö ñɨŋla bred anɨbu, bred kumi kabö adö laŋ au nɨbö wasö. Bred kumi kabö adö laŋ au nɨbö bred nɨŋö anɨbu, Bapi yad kalöp ñab. 33 God bred nɨpe u, God hag yuö, kumi kabö adö laŋ au nɨbö mɨnöŋ naböŋ iƚ i apöm, nɨbi bɨ gau kalɨp kamɨŋ mɨdep magö u ñab,” a ga.
34 Jisas anɨg hageia hagla, “Bɨ Kub. Uri bred anɨbu hanɨp pör nöp ñöl gɨ nöp mɨdaimön,” a gɨla.
35 Hageila, Jisas haga, “Yad nöp me bred kamɨŋ mɨdep bred anɨbu. Nɨbi bɨ yɨp aunaböl gau, kalɨp kauyaŋ kɨyö lagnab. Nɨbi bɨ yɨp nɨŋ udnaböl gau, kalɨp kauyaŋ ñɨg nan gagnab. * 36 Pen kalöp mɨdö nöp hagajɨn, yɨp amgö nɨŋbim u pen yɨp nɨŋ udagpim. 37 Bapi yɨp hagöp nɨbi bɨ gau kale magöŋhalö yad aunaböl. Nɨbi bɨ yad aunaböl gau, hag yuagnabin, wasö yabɨƚ. 38 Pen nɨhön: yad kumi kabö adö laŋ au nɨbö aubin u, gasɨ yad nɨŋbin adö u gɨnam a gem auagpin; Bapi yɨp yuöp u, gasɨ nɨpe nɨŋöm hagöp rö gɨnam a gem aubin. 39 Bapi nɨbi bɨ yɨp hagöp gau kalɨp nɨŋ mɨdnö, ap ur gagnɨm; manö kub hagep ñɨn u, yad gɨnö, kale magöŋhalö uraköl. Anɨg gɨnab u, Bapi yɨp yua u, nɨp aij gɨnab. * 40 Bapi yad nɨp aij gɨnab u, nɨbi bɨ an an yɨp nɨŋöm nɨŋ udnaböl gau, kale magöŋhalö pör pör nöp kamɨŋ mɨdeinaböl. Pen manö kub hagep ñɨn u, yad ke gɨnö kale magöŋhalö uraknaböl,” a ga.
41 Pen Jisas, “Yad me, bred kumi kabö adö laŋ au nɨbö aubin u,” a ga u me, Juda nɨbi bɨ gau manö aƚi gu gu geila. 42 Juda nɨbi bɨ gau aƚi gu gu göm hagla, “Bɨ i, nɨme nap nɨpe u hon ke nɨŋbun. Nɨpe Josep ñɨ nɨpe Jisas nöp. Anɨb u, nɨpe aigöl gɨ hagöp, ‘Yad kumi kabö adö laŋ au nɨbö aubin,’ a göp?” ö gɨla. *
43 Anɨg hageila, Jisas pen haga, “Aƚi gu gu gagmim. 44 Nɨbi bɨ ap nɨpe ke yɨp nɨŋ udagnab. God nɨp gasɨ aij ñö nöp me, yɨp auö, manö kub hagep ñɨn hain u yad gɨnö nɨpe kauyaŋ uraknab. * 45 Bɨ God manö hagep bɨ gau kale God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm hagla, ‘God nɨpe nɨbi bɨ anɨb gau magöŋhalö kalɨp hag ñɨnab,’ a gɨla. Nɨbi bɨ Bap kalɨp manö hag ñö nɨŋ udnaböl gau, kale magöŋhalö yɨp aunaböl. * 46 Nɨbi bɨ rɨmnap kale God nɨp amgö nɨŋagpal; yad Bɨ nɨpe yuö aunö u nöp Bapi nɨp amgö nɨŋbin. *
47 “Pen yad kalöp nɨŋö yabɨƚ hagabin, nɨbi bɨ yɨp nɨŋ udnaböl gau, pör mɨdep magö anɨbu hadö udöm, pör pör nöp mɨdeinaböl. * 48 Bred ñɨŋöm kamɨŋ mɨdeinaböl u, yad me bred anɨbu. * 49 Nahai iƚaŋ bɨ hadame gau ram mɨnöŋ kabö nöp mɨdmɨdöp aŋ gau mɨdöm, nan mana u ñɨŋla u pen mɨd damöm umla. 50 Pen bred Bap hag yuö kumi kabö adö laŋ nɨbö auöp bred anɨbu, nɨbi bɨ ñɨŋöm, kamɨŋ pör pör nöp mɨdöm umagnaböl.
51 “Yad ke bred kamɨŋ kumi kabö adö laŋ au nɨbö aubin u. Nɨbi bɨ an an bred anɨbi ñɨŋ aŋ yaŋ lɨnaböl u, pör nöp pör nöp kamɨŋ mɨdeinaböl. Bred hagabin anɨbi hañ romaŋ yad u me. Nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i pör nöp pör nöp kamɨŋ mɨdaiöl, a gem, hañ romaŋ yad u ñɨnabin,” a ga.
52 Jisas anɨg hageia, Juda nɨbi bɨ anɨb gau kale ke nöp manö pen pen hagöm, rɨmnap hagla, “Bɨ i aigöl göm, hanɨp hañ romaŋ nɨpe u ñö ñɨŋnabun?” ö gɨla.
53 Hageila, Jisas kalɨp haga, “Yad kalöp nɨŋö yabɨƚ hagabin, kale Bɨ Ñɨ nɨpe hañ romaŋ nɨpe, hagape nɨpe ñɨŋagnabim u, kamɨŋ mɨdep magö u kalöp aŋ daŋ mɨdagnab. 54 Nɨbi bɨ an hañ romaŋ yad, hagape yad ñɨŋnab u, nɨpe kamɨŋ pör mɨdep magö u hadö udöp nɨŋöm manö kub hagep ñɨn u yad gɨnö nɨpe kauyaŋ uraknab.
55 “Pen nɨhön: hañ romaŋ yad u nan ñɨŋeb yabɨƚ; hagape yad u ñɨg ñɨŋeb yabɨƚ. 56 Nɨbi bɨ an an hañ romaŋ hagape yad ñɨŋnaböl gau, yad aŋ daŋ mɨdeinaböl; yad kalɨp aŋ daŋ mɨdeinabin. 57 Bapi pör pör nöp kamɨŋ mɨdöp u, nɨpe yɨp yua u, yɨp gö kamɨŋ mɨdpin u me, nɨbi bɨ yɨp ud aŋ kalɨp daŋ lɨnaböl gau, kalɨp u rö nöp gö, kamɨŋ mɨdeinaböl. * 58 Manö adö anɨbu me, bred kumi kabö adö laŋ au nɨbö auöp, a gɨpin. Bred anɨbu, apɨs bac bɨ nan mana a gɨpal u ñɨŋöm mɨd damöm umla rö wasö; nɨbi bɨ bred yad hagajɨn u ñɨŋ aŋ yaŋ lɨnaböl u, kamɨŋ pör nöp pör nöp mɨdeinaböl,” a ga.
Nɨbi bɨ iru nöp Jisas nɨp arö gɨla
59 Jisas Juda magum gep ram Kapaneam au mɨdöm, manö anɨbu hagö, 60 nɨbi bɨ nɨpe gau iru nöp nɨŋöm hagla, “Jisas manö hagab anɨbu manö kƚö yabɨƚ. Manö nɨpe nɨŋ udun rö lagöp,” a gɨla.
61 Kale aƚi gu gu göm hageila, Jisas ke nɨŋöm haga, “Manö hagpin anɨbu nɨŋmim gasɨ iru nɨŋmim arö gun a gɨpim ar? 62 Pen Bɨ Ñɨ nɨpe kumi kabö adö laŋ au mɨdöm aua u, nɨpe ka anɨb adö au laŋ kauyaŋ ado gɨ areinab u, kale gasɨ nɨhön nɨŋnabim? 63 God Ana kamɨŋ mɨdep magö u ñö, nɨbi bɨ kamɨŋ lɨnaböl; nɨbi bɨ kƚö kale ke kamɨŋ lagnaböl, wasö yabɨƚ. Yad manö kalöp hagpin u, manö anɨbu gö, God Ana kalöp apöm, kamɨŋ mɨdep magö u kalöp ñɨnab nɨŋöm kale kamɨŋ lɨnabim,” a ga. 64 Pen Jisas nɨpe nöd nöp, nɨbi bɨ an nɨp nɨŋ udagnab, an nɨp mumug nɨŋnab u nɨŋa u me, nɨpe haga, “Kale rɨmnap yɨp nɨŋ udagpim,” a ga. * 65 Pen manö rɨmnap halö hagöm haga, “Adö anɨbu nöp kalöp hagpin, nɨbi bɨ ap gasɨ nɨpe ke nöp nɨŋöm yɨp nɨŋ udagnab; Bapi nöp geinab u me, nɨbi bɨ ap yɨp apöm yɨp nɨŋ udnab,” a ga. *
66 Jisas manö anɨbu hag juö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ apöm manö nɨp nɨŋmɨdal gau, iru nöp nɨp arö göm, ke ke arla. 67 Anɨg göm arlö nɨŋöl gɨ, Jisas bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ u kalɨp hag nɨŋöm haga, “Kale u rö nöp yɨp arɨk arnabim aka?” ga.
68 Hageia, Saimon Pida haga, “Bɨ Kub. An nɨp arun? Manö ne hagabön u nɨŋun me, pör pör nöp mɨdeinabun. 69 Hon nöp nɨŋ udpun rö, hon nɨŋbun, God nɨpe Bɨ Uɫ hanɨp yuöp u, ne Bɨ anɨbu me u, a gɨ nɨŋbun,” a ga. *
70-71 Saimon Pida anɨg hageia, Jisas pen Saimon Iskariod ñɨ nɨpe Judas u, hainö nɨp mumug nɨŋnab u nɨŋöm, kalɨp haga, “Yad kalöp bɨ unbö mɨgan laŋ udpin u pen bɨ kale añɨ ap kɨjaki bɨ nɨpe,” a ga.
* 6:15 Jon 18:36 * 6:27 Jon 6:48-58 * 6:29 1Jn 3:23 * 6:30 Mad 16:1; Jon 2:18 * 6:31 Eks 16:14-15; Nab 11:7-9; Sam 78:24 * 6:35 Jon 4:14 * 6:39 Jon 10:28-29; 17:12 * 6:42 Mad 13:55 * 6:44 Jon 6:65 * 6:45 Ais 54:13 * 6:46 Jon 1:18 * 6:47 Jon 3:15-16 * 6:48 Jon 6:32,58 * 6:57 1Jn 3:24 * 6:64 Jon 13:11 * 6:65 Jon 6:44 * 6:69 Mad 16:16