6
Di isiviale evievi ataeau kosive degomolemo heiata loviamale keau hotoeabe evisi hoesegevei. Onoilage evieviholimaleau vaveveabe elehai Dilava ivi aiohavoi hotove keta aiohavoma. Ige mesoho evievi ataeau heiata loviamale kosiveabe kebiata evievi ataea. Iale abulako kebia aiogevelive. Isito abu abuemo nenilahai lovie dua vai. Kosealemo keau abuhi evievi ese igaea. Iale keau abu uvu mai mole ovei mole tedaevege keu duave.
Moniho isivi baluga halevave.
Timoti, negoai di louale ko loui ata haivenela. Ata oleuoleu nahie Kosive Iesu Keliso ke hoto ehovaholisi nahi haivemale hoto ko abu evioholisi loboe hoto loui ata haivege keu toelanu. Ata keau abu ebika tabageveito luleleholilu. Abu vani bahata molehi heiata hoto loui mole aiogevema. Ata keau kateimalemo vaveveabe keu koseanu. Abuna mole maina mai isi moleho hotoe toela loui mole aiogevegei. Ige uvuiabeu toelale kemo abuna vani bahata moleho itumulahagei. Abu bae hoto seleve loulivebene. Isito abuna mole namigevei loui kosea, “Nahi talive ata haivei kemo elike moni baluga malegei.” Iale ata kateimale kebia aegevenela.
Kosealemo nahi Dilava lovi vamale kemo bae moni baluga malelivebene. Isito au nahiovealehame kemo nahi vahaeholahage duave. Nahie neinuvuiau nahi houevege nahi kunaita lohoholilu. Iale nahi haluviliege bae kunaita malei talivebene. Katealemo nahi lovita ogota malege elemua. Isito oleuoleu isiviai kunai moaga malege Setenena lobogevege abuna mavivemo holoeavoi abu vavae isivi vage huhuihuhuiabe kena malevei humaha toelamo tai. 10 Moniho isivi balugamale keu vaveve toela bahatae umuka. Ata degomoleau moniho isivi balugamale kemo abu evievimo dobuluvige huhuihuhuiabe keu aiogevei malei uvutievenu.
Bolou Timotiho louale deiada
11 Isito au Dilava ata. Iale vaveve kateale bahata aehanela. Isi vaveve dua unaha vai a evievimo negoai ata isivi ovei tedaevei abuho itumu haleito saiamoi haivegenela. 12 Abu bibuluvisi mole evigeveale ke nahate a evievimo negoai ukolikoli manela. Ukolikoli maveve kemo Dilavau a hohavoge a hovelahai ekalesia ata moaga kebia vudimo a Iesu ehomale ke loui namigeve. 13 Dilava igaeu onobenobe vaevei uveveabe oveale isi Iesu Kelisou Botiasi Bailoti vudimo vabuholisito au evievi hoto louale kebia nimo di isuta ahoe louge evinela. 14 Hotove evisi ehomai a vaveve nenihavoi a ebika hoesehavolage nahie Kosive Iesu Keliso keu dobai lohoi. 15 Dilavau vanive ebagemale kemo auna dobai lohoi. Dilava keu vuvunete Kosive. Keu kosivebia Kosive. Iale ke igaena ata bahata nalievegei. 16 Dilava keu vani bahata umale Dilava. Keu ataga balugamo ualemo atabeu bae vavave talivebene. Atabeu subuta ke elehaholinu. Isi elehaveve keta anekianu. Vuvuneve keu vani bahata uma. Iale nahi ivive ebagevai hoesehavogei. Keu hoto seleve.
17 Iale kunaite kebia namigevege abu abu kunai uoholiveve kemo abu uvu mavoi abu ebika tabageve halevaito abu uvu mai Dilava omisi. Kosealemo keike onobenobe moaga nahiovege nahi kemo vahaeholahama. 18 Kunaite kebia namigevege abu abu kunai kemo ata tedaeve dua vai. Ilive elike vaveve dua katealemo Dilava vavevemo balugai. 19 Abu katelahai ata tedaevealemo Dilavana ehue kunaiabe seleve otovei. Iliege abuna gabie otogoe kunai kemo ue dua vai uveve seleve malei.
20-21 Timoti, Dilavau lovi mai aoale ke mataha tumuanela. Ainaho hotoe toela ihuveu uoholiale ke evigelive. Kosealemo ata degomoleau lobolahai loui avoe, “Hoto keu lulele hoto.” Isi hoto ke mai kemo abu evievimo dobuluvilu. Isito di a namihai. Hoto keu hoto seleve holioholinu. Di hotou kemo kateai ua. Isito di isiviale Dilavau vani bahata la huhuevei la hoesegevegei.