4
Vegu idana niyadi
Keriso bi* roaita rofu esika gurauyo dada, mina ye ya kaya mokena yeiva, moi ina yaku mokena moiyo kana; ini adina bi, amiye kaere roaita rofu esika guraudo, bi toga vegu no de redo. Ye gua ini vegu ameibobigori, bi roaita di ura rena dudu de, idu Sei di mokena dudu. Tutubena idana vene yaku ura rededi kana, ari tau bi ya rofu moi koina niyadi: nemoko kore kore rena, koa rei tavoi rena, koru gira irisi ada forovai rena, rema rumana tausa varena, koru gira irisi adena una, ma ofa sei mina ago gira rofu de risi ofa sei nivakena. Ma ina vene bi tururu reyadi, ini vegu no iniye iniye regasa ameibobina mina auta de rededi dada, mina resi ya nifafana rededi. Idu, ini beika regamadi bi Sei niyainedi, kaere bi muyena ma vegu rededi vene kota regika dogo redo. Mina dada ago buni ka senagi muyeyadi vene rofu senagi amegamadiri niokuyadi. Ini roaitari amiye kana kota reyo, idu Sei kana vima dudu amegedi dada.
Sei di beika baika buni nari rededi vene buni
Beika tau koina nigedi meda bi negau niyo. Mina dada yuka vana nari resi yi guriguri dada yi mokena nari refa. Mina beika baika tau fafau, toga ya kaya ya kaya yeiva dudu uka mafa, ini adina bi mina uka mana yaku vegu no rena tau efono rego. Ya kaya gaba rena ga ni kosika refa. 10 Sei yaku amiye neinei beika bi ini moimai maro kana, mina moimai resi ya kaya nari refa, Sei di buni tora gade di moimai rededi vene kana. 11 Kaere ago nido bi Sei di ago niyaine; kaere naivo redo bi Sei yaku maro yeiva, mina dudu naivo reyaine, ye mina di gokai tau Iesu Keriso dudu Sei di roka moi odoro rigedi, kaere toga toga bi vabara di ma vava di. Rama.
Ekalesia amiye kana esika moina
12 Nai uka maida vene, esika teki teki rego ma moigediri, yi uka maina regika, tururu ga refa. Mina kana esika ya rofu bi bouna de. 13 Idu ada refa, ya bi Keriso di esika moina mina rau rededi, ye gokai ini vabara ogau nigori, ya ka bi ada noibanu dudu mina vegedi. 14 Keriso di roka dada ya nikiraini regedi vonisi, ya rofu buni tora gade mago, adina Vima vayavaya, mina bi Sei di Vima, ya fafau amedo. 15 Ye esika moigedi vonisi, amiye yokoi amiye emuyena, duma duma rena, vegu no rena ba amiye bisu basu rei tavoi rena kana, mina bi esika ga moi. 16 Idu ekalesia amiye dada esika moigo vonisi bi, maena ga revo, idu Keriso di roka dudu Sei di roka moi odoro ri.
17 Adina Sei di vene di kota rego kora regi di meda bi okiyo. Ye Sei una rofu siko kora regori, bi gokai dudu, bi ini ago buni obe rededi vene rofu bi kota resi beika kana kaunava mago? 18 Ma:
“Amiye mokena rorobo nufa moi vegu rigi bi gira;
ye Sei di mokena kana de rededi vene ma vegu no rededi vene bi gokai nigedi?”
19 Mina dada kaere Sei ini ura dudu esika moigedi, bi vegu buni renari ini vima oma ma kono riyo amiye rofu refo; ina toga ini ago nina redo.
* 4:1 Bura bedakai ka una rofu nufa. 4:8 Prov 10.12 4:14 Bura bedakai ka Ina vene dada ini roka moi no ridedi, idu ya dada ini roka moi odoro ridedi nufa. 4:16 Keriso di roka; bura bedakai mina nufa. 4:18 Prov 11.31