12
Ang Paraanggidan nahanungud sa mga Agsador
(Mateo 21:33-46; Lucas 20:9-19)
Naghambal si Jesus sa mga tawo paagi sa mga paraanggidan, “May sangka tawo nagtanum kang ubas sa anang uma. Ginkudalan na dya palibot kag nagkutkot tana kang buho para purugaan kang ubas. Nagpatindug man tana kang mataas nga barantayan. Pagkatapos, ginpaagsa na ang anang ubasan kag nagpanaw sa iba nga lugar. Kang pag-abot kang tag-arani kang ubas, nagpadara tana kang anang surugoon sa mga agsador sa pagbuul kang anang huray sa patubas. Pero gindakup kang mga agsador ang surugoon kag ginbakol nanda dya kag ginpabalik nga wara gid ti dara. Dayon nagsugo liwan ang tag-iya kang lain nga surugoon. Ginlampusan dya kang mga agsador sa ulo kag ginpakahuy-an. Nagsugo pa gid tana kang sangka surugoon pero ginpatay nanda dya. Amo man dya ang natabo sa iba pa gid nga mga surugoon nga anang ginpadara. Ang iba ginpamakol nanda kag ang iba tana ginpamatay. Isara run lang ang nabilin nga sarang na mapadara; ang anang pinalangga nga bata. Kang urihi, ginpadara na ang anang bata kananda. Nagkuon tana sa anang kaugalingun, ‘Tahaun gid nanda ang akun bata!’ Pero nagmunohay ang mga agsador, ‘Dyaay ang manunubli! Dali, patyun natun tana agud to nga mangin atun run ang anang paranubliun!’ Gani gindakup nanda dya kag ginpatay, kag gintablug sa gwa kang ubasan.
“Kar-on, ano bay ang himoon kang tag-iya kang ubasan? Agtonan na kag pamatyun ang mga agsador kag ipaagsa na sa iba ang anang ubasan. 10 Wara bala ninyo mabasa ang bahin kang kasulatan nga dya?
‘Ang bato nga wara maluyagi kang mga manughimo kang balay,
amo pa ang nangin pinakapamusod nga bato.
11 Ang Ginoo ang naghimo ka dya
kag tama gid dya ka makatiringala!’ ”
12 Gintinguhaan kang mga pangulo kang mga Judio nga dakpun si Jesus tungud hay naman-an nanda nga sanda ang ginatumud sa paraanggidan nga dya. Pero nahadluk sanda sa mga tawo gani ginbayaan nanda tana kag maghalin.
Ang Pamangkot nahanungud sa Pagbayad kang Buwis
(Mateo 22:15-22; Lucas 20:20-26)
13 May mga Fariseo kag mga sumuronod ni Herodes nga ginpaagto nanda kay Jesus agud dakup-dakupun tana paagi sa anang mga hambal. 14 Nagparapit sanda kana kag nagkuon, “Maestro, naman-an namun nga nagahambal ikaw kang matuod kag wara ikaw nagapadara-dara sa tawo tungud hay wara ikaw ti pinilian. Kag ginatudlo mo kon ano ang kabubut-un kang Dios sa tawo. Kar-on, ginatugot bala kang Kasugoan ang magbayad kang buwis sa Emperador kang Roma, ukon wara? 15 Dapat bala nga magbayad kita ukon indi?”
Pero naman-an ni Jesus nga nagapakuno-kuno lang sanda, gani nagkuon tana kananda, “Andut haw nga ginadakup-dakup ninyo ako? Taw-i ninyo ako kang sangka kwarta nga pilak, kag turukun ko.”
16 Gintugroan nanda tana. Kag ginpamangkot sanda ni Jesus, “Kay sin-o itsura kag ngaran ang nabutang rugya?”
Nagkuon sanda kana, “Ana kang Emperador!”
17 Gani nagkuon si Jesus kananda, “Itugro ninyo sa Emperador ang para sa Emperador kag itugro ninyo sa Dios ang para sa Dios.” Kag natingala gid sanda kana.
Ang Pamangkot nahanungud sa Pagkabanhaw
(Mateo 22:23-33; Lucas 20:27-40)
18 May mga Saduceo nga nag-agto kay Jesus. Sanda ka dya wara nagapati nga may pagkabanhaw. Namangkot sanda kay Jesus, 19 “Maestro, nagsulat si Moises para kanatun nga, ‘Kon mapatay ang sangka tawo kag mabilin ang anang asawa nga wara sanda ti bata, kinahanglan nga pangasaw-un kang bugto kang napatay ang balo agud to nga makapamata sanda para sa napatay.’ 20 May pito ka magburugto nga laki. Nangasawa ang kagurangnan kag napatay nga wara ti bata. 21 Ginpangasawa kang ikarwa nga bugto ang balo, kag napatay man dya nga wara sanda ti bata. Amo man ria ang natabo sa ikatlo nga bugto. 22 Tanan sanda nga pito nagpangasawa sa bayi kag napatay nga wara sanda ti bata. Kang urihi run, napatay man ang bayi. 23 Kar-on, sa adlaw nga ang mga patay banhawun, sa kay sin-o tana asawa tungud hay sanda nga pito nakapangasawa kana?”
24 Nagkuon si Jesus kananda, “Nagsayup gid kamo tungud hay wara kamo nakamaan kang ginakuon sa kasulatan ukon kang gahum kang Dios. 25 Tungud hay kon banhawun run gani ang mga patay, indi run sanda ka dya mag-arasawahay; mangin pareho run sanda kang mga anghel sa langit. 26 Kar-on, kon parte ruman tana sa pagkabanhaw kang mga patay, wara ninyo haw mabasahi sa libro ni Moises sa mga dinalan nahanungud sa nagadaba-daba nga purongpong? Nasulat rugto nga naghambal ang Dios kay Moises, ‘Ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob.’ 27 Bukun tana ti Dios kang mga patay kundi kang mga buhi. Gani, sayup gid kamo.”
Ang Labing Importante nga Sugo
(Mateo 22:34-40; Lucas 10:25-28)
28 May sangka manunudlo kang kasugoan rugto nga nakabati kang andang pagbinaisay. Natalupangdan na nga mayad ang pagsabat ni Jesus kananda. Gani nagparapit tana kay Jesus kag namangkot, “Ano bala nga sugo ang labing importante sa tanan?” 29 Nagsabat si Jesus, “Amo dyaay ang labing importante nga sugo, ‘Pamati, Israel, ang Ginoo nga atun Dios, tana gid lang ang Ginoo; 30 higugmaun mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os nimo nga tagipusoon, sa bug-os nimo nga kalag, sa bug-os nimo nga panghuna-huna kag sa bug-os nimo nga ikasarang.’ 31 Ang ikarwa amo dyaay, ‘Higugmaun mo ang imo isigka-tawo pareho kang imo paghigugma sa imong kaugalingun.’ Wara run ti iba pa nga sugo nga makalabaw sa darwa nga dya.”
32 Nagsabat ang manunudlo kang kasugoan, “Igsakto ikaw, Maestro. Matuod gid ang imong ginkuon nga isara lang ang Dios kag wara run gid ti iba magluwas kana. 33 Kag higugmaun tana sa bug-os nga tagipusoon, sa bug-os nga panghuna-huna kag sa bug-os nga ikasarang. Kag higugmaun man kang tawo ang anang isigka-tawo pareho kang anang paghigugma sa anang kaugalingun. Dya tanan labing importante sangsa paghalad kang mga sinunog nga sapat kag kang iba pa nga mga haralad sa Dios.”
34 Nakita ni Jesus nga maaram tana magsabat, gani ginkun-an na dya, “Marapit run ikaw nga magpasakup sa paghari kang Dios.”
Pagkatapos ka dya wara run ti nangahas nga magpamangkot kay Jesus.
Ang Pamangkot nahanungud sa Mesias
(Mateo 22:41-46; Lucas 20:41-44)
35 Samtang nagapanudlo si Jesus sa templo, namangkot tana, “Paano makakuon ang mga manunudlo kang Kasugoan nga ang Mesias kaliwat ni David? 36 Si David mismo nagkuon paagi sa pagtuytoy kang Balaan nga Ispirito,
‘Ang Ginoo nagkuon sa akun Ginoo,
Pungko ikaw sa akun tuo nayon
hasta nga mapyerde ko ang imong mga kaaway.’
37 Si David mismo nagtawag kana nga Ginoo, gani paano bay nga nangin kaliwat tana ni David?” Malipayun nga nagpamati kana ang tama ka duro nga mga tawo.
Nagpaandam si Jesus Batok sa mga Manunudlo kang Kasugoan
(Mateo 23:1-36; Lucas 20:45-47)
38 Sa anang pagpanudlo nagkuon si Jesus, “Mag-andam kamo sa mga manunudlo kang kasugoan. Nanamian sanda ka dya maglagaw-lagaw nga nagabayo kang malabug, kag bugnohon nga may pagtahod kang mga tawo sa tindahan. 39 Gusto gid nanda magpungko sa mga importante nga purongkoan sa mga sinagoga kag sa mga purongkoan sa tabadan nga gintigana para sa mga dungganun nga tawo. 40 Ginapamuul nanda ang mga pagkabutang kang mga bayi nga balo kag ginatabon-tabonan lang nanda ang andang mga malain nga ginahimo kang mga malawid nga pagpangamuyo. Mas tama gid ka budlay nga silot ang andang maaguman.”
Ang Halad kang Bayi nga Balo
(Lucas 21:1-4)
41 Nagpungko si Jesus sa atubang kang burutangan kang kwarta sa templo. Ginaturuk na ang raku nga mga tawo nga nagahulog kang andang kwarta sa burutangan. Raku nga mga manggaranun ang naghurulog kang daragkul nga kantidad. 42 Dayon may nag-abot nga sangka imol nga bayi nga balo kag naghulog kang darwa ka metal nga sinsilyo nga nagatumbas kang gamay nga kwarta. 43 Gintawag ni Jesus ang anang mga disipulo kag nagkuon kananda, “Sugidan ko kamo nga mas bahul pa ang ginhulog kang imol nga bayi nga dya sangsa tanan nga naghulog kang kwarta. 44 Tungud hay ang iba nga to naghulog kang sobra sa andang manggad pero ang bayi tana nga dya bisan sa anang kaimolon gintugro na ang anang tanan, nga amo run lang ang nabilin nga anang pangabuhian.”