GALESIA
Pol pepa muno bogl Galesia yomba tongwa
Ka mongo yegl ende okuna ongwa
Komnaiye kana Juda yomba keunde Yesus kamo wakai pirtre duglo beglkwa. Okuwo Yesus eremogl aposel Pol diendungo pi kamambuno wakai Yomba Bina ditongo pirtre ana ende suna Yesus mina wingwa. Ana Yomba Bina wu Kristen eingo, ka kra yegl plau dungwa, Juda yomba ye Moses lomo ake i-wanigo ana Yomba Bina Moses lomo ta ake i-wankrikwa. Ipre Yomba Bina ye Kristen kaima moraglkwa panan, ye Moses lomo ama duglo boraglme dingwa.
Ba Pol mane dindre yegl dungwa: Lo duglo boramga i taragl kaima tamanga, Yesus wedi pirngi dumga mambuno i God nono yomba du-wakai we dungo ana kor-meglkwa i Yesus mina nono norkwa. Pol ka i egluwe ere dungwa, ba Juda yomba tau wu Galesia dumo Kristen meglkwa i Moses lomo duglo boraglme dindre ana Pol kamo i mane dingwa.
Ka dingwa i Pol pirtre ana Galesia Kristen wagle pirngino ya embriyeno akedu endinaglmedi pepa muno i bogl tongwa.
Ka komnaiye kana Pol yegl dungwa: God yene na aposel kongun eraglka pre pinde yume dungwa. Pol yene prumere mo makan yomba eremogl Pol pinde ime dikrukwa. Tamanga. God yene na Yomba Bina kamambuno wakai ditenaglka pre pinde yume dungwa.
Okuwo Pol yegl dungwa: Yomba Yesus Krais wedi pirngi dingwa i keunde Neno Kande ongumuglo mina yomba du-wakai meglkwa. Ana ka di uglo yei yegl dungwa: Krais kongun wakai ere nono akepledi norko wakai moungo, ana Holi Spirit nono konbo sraglmere wan moramga i akepledi norko, ana nono yomba kanwakai yei mambuno wakai ere tomune dungwa.
1
Pol pepa muno bogl Galesia God yombama tongwa
Na Pol, aposel moglka, i yomba merkinde ta na diendekrikwa te yomba suwarata aposel kongun i narekrukwa, ba Yesus Krais goglko ana God Neno ikor endungwa ikra ye na aglendi imbrika, te angrima pirngi dingwa wagle no akiye mounga.
No pepa muno i bogltre ana diwakai yei ene Galesia God yombama wagle tomga:
God Neno ya Yaglkande Yesus Krais aimande wakaimo yenambuka ya nomane bipok dungwa i ene deno munduno mina tenambuka. Ana nono erme tandaglme mina suna mounga i Krais no ere-inagle pre ye na sigoraglmedi kanwinge orkwa, i God Neno nomane giglendi prumere ana Yesus pinande orkwa. Ana ye mina kangiye kande aimande aimande kamun tenamga. Kaima.
Yesus kamo mambuno wakai suwara kaima yongwa
Ene taragl yegl erikwa i na sigok diga. Sraglpre, Krais wakaimo ormara igle mina God ene diyungwa, ba ene tambre kana ikra kindekondo ana endpi kamambuno kaneta mina duglo beglkwa. Kaima, “Kamambuno kaneta” i ta yeikrukwa, ba na sraglpre ka yegl diga, i yomba tau ene nomano sikugl ende ana Yesus kamo wakai ikra paikrumere guagua dingwa. Ba no mo angelo heven moglkwa i no Yesus kamo wakai okuna dipene ende tomnere kuno yegl ta dipene ende tekran, yombamo i guglo kamun aimande enambuka. No ka okuna ene dipene ende tomga ikra na erme kordagl diga: Ba yomba ta ene Yesus kamo wakai okuna i mereyegl ye ene ditekre ana kamambuno kaneta dinan, ye aimande guglo kamun enambuka!
10 Na ka erme diga i yomba wakai piraglmedi diyo mo, God wakai pirambedi diye? Mo yomba na wakai pir naraglmedi ka di kana? Kaima, na yegl ere moglmbo, na Yesus Krais nigl-kongunmo yomba kaima moglkrika.
Pol aposel kongun erambedi God aglendi yungwa
11 Angrima wagle, ene pirkan eraglkwa pre na diteinga. Na Yesus kamambunomo wakai okuna ene dipene ende teinga ikra makandle yomba ta yegl do dinarekrikwa. 12 Kamo wakai i yomba ta na beke narekrikwa, te ombugl ye mina na ta ikrika. Kamo wakai i Yesus Krais yene i-pendigl ende ombunodi narkwa.
13 Na okuna Juda yomba kamambuno pirmara igle na mambuno sraglmere erika ya te God yombama mitno goglkre eresi tendre ana sidundi kondinagledi erika i digo ene pirkwa. 14 Te ombugl Juda wagle mambunono pangwa ya kamambuno pirmara igle na ende okuna eingo yagl kunanma bogl mambuno erimere i no ere, ana kowano wagle mambunono prapra pangwa ere-ere erimere i na bumbuno gogltre ama erika. 15 Ba God yene wakaimo ya wakaimo mina na mana kugl yeikrukwa enge, ye kongunmo i eraglka pre na pinde yungwa. 16 Te yene Wam na mina ombuno dinarkwa, na pi ye pre Yomba Bina meglmara ye kamambuno wakai dipene ende tenaglka, God yegl ere narkwa enge i na pi yomba ta krapogl tekrika. 17 Te na ombugl aposel wagle mogl okuna endingwa ye Jerusalem meglmara na kanagledi ta pikrika. Ba na du yene endpi Arabia kamun pindre ana okuwo ende ikine Damaskas kamun einga.
18 Ana buglayungu suwota yongo okuwo Pita kamo tau inagledi na ende Jerusalem einga, igle na ande enge 15 ye bogl moglka. 19 Ana igle aposel wagle ta meglko kankrika, ba Yaglkande angigle Jems suwara moglko na kaniga. 20 Na ka muno bogl ene teinga i kaima. God kangwa na kakimbi ta dikrika. 21 Ana okuwo na ende Siria ya Silisia dumo einga. 22 Igle moglka enge Judia kamun God yombama Krais mina meglkwa i na pirkan erekrikwa. 23 Ba na moglmedi yomba tau kawaiye ere yegl digo ye pirkwa: “Yagl ta okuna nono eresi tendre te nono pirngi dumga erekinde orkwa ikra erme ye kamambunomo ikra pirngi dindre ana dipene endungwa.” 24 Ana na yegl erika ipre ye God dembiye siteingwa.