4
Elyambu Pingi Doko Koraisana Yongo Mendaki Ingyuo Pelyamo
Namba Kamongona kingi reke lao puu maisi akali ingyuo karo dokome Anatu nakama kee leyamo dokona suu pyao keyange pyuo karalapape lao poraiyuo leto. Nakama pau lao anjiki pyuo wambu yango kando waiya lao imbu singi nyii napala kenda jerami dupwa nyuo sakamyuo mona reto karalapa. Imambumi nakama mona mendare palyingi dokome nakama mendakinya ingyuo anjala anjala paramopa yalya kando kararama lao poraiyuo suu pyao karalapape. Yongo mendaki dokako iki. Dee Imambu mendaki dokako. Anatumi nakama kyakale leyamo dokona keyange mende pyakara lao mona kare kare karaminyi doko renge mendakiko. Kamongo mendakiko, Anatu kapa ingingi lao suu pingi renge mendakiko, bapitisimo mendakiko. Namwa peparaena Rakange Anatu mendakiko, baa peparaena nyilyingi ingyuo karenge. Peparaena kapa kapa pyuo pingi dee namwa peparae keta palengeko.
Koraisa keta elyape dupwa epeyamopa Anatumi manda manjo nyeramanuli pyuo mokwa soo jiya. Dokona lao pii mende pyasi palamo.
Baa pulyuo pao dokopa
anamasi minyuo waiku nyiyamo dupwa
lanyuo papala wambu keta mora petenge renge lapo mee maiya.
Baa pulyuo peyaŋa lao pii palamo doko apa letase? Baa lupyuo yuu donorename opetaeko peyaŋa letamo. 10 Baa lupyuo peyamo dokoko pao yake ketae ama dulurename peparaena pawiyalana peya. 11 Baa mora petenge renge joo karenge dokome, lapo aposele inginyi pyambuo, lapo poropeta ingyuo, lapo waili pii minyingi ingyuo, lapo rapu pingi ingyuo, dee lapo mana lenge ingyuo pyambuo piya. 12 Dokome Anatunya yapasi wambu dupwa mondo lanyi pyambuo dokopa Kurisene yulu pirami dokome Koraisana yongo dokona andanyi nembaraŋa lao piya. 13 Yulu dokomeoko pao namwa baa kapa ingingi lao suu pingi dupwa mendarele ingyuo parama. Dee Anatunya Ikinyingi dokona soo nyerami dokopa, Koraisa baa akali angingyuo karenge dokona manda manjo namwa andanyi nembarasa pira. 14 Dopa pyuo pirama ramo namwa wane kuki ingyuo wambu lapo yulu koona kendapuli ingyuo suu pingi kyai dokome namwa ukiaki minyilyasa panga soo nyilya nyana pyuo kararaminyipape namwa kao pele pele lao karenge dokona ingya naramasa pira. 15 Dopale ingya napala namwa wambu yango mona maipala pii rolae lao kararama dokome namwana akali kyawa Koraisa dopale ingyuo andamanale. 16 Baa kyawa dokona namwa banya kingi kimbu lengepe rangena panda dokona pyakuiyalya pyakuiyana piro kara napala kapa pela penge. Dokona namwa yongo mendaki ingilyamo dokome mende nyisalya nyisana pyuo poraiyuo piramano dokome yongo peparae mona retenge renge dokona simuisa ingyuo ando para ingilyamo.
Koraisa Keta Enenge Ingyuo
Karalapape Letamo
17 Kamongona kingi lao pii dake pyalana pyuo leto. Juu daa rara wakale see nao karenge dupwame kopetame suu pyao pyuo karaminyi dokona yulu dopale pii nalapape. 18 Nakamba suu pingi iminjiyamo karo, kamenge see nao pisipala mona kana pokwapala Anatupa rekya lao karaminyi. 19 Langa papyuo kanda lyanolyano pyuo yulu koo yeelyo pinya wangu lakapala pingi.
20 Yulu dopale doko Koraisa keta siyamo kando nyii nayami kande. 21 Nakama mana nyuo dokopa Yesu dokona kinyinya renge baa keta renge kuiyuo palenge doko siyami. 22 Yulu wambarae pinginyili pyuo, pyuo papyuo karo kanda lyanolyano pinya wangu lakao piyaminyisa nakama kokwa sinyi nembeya doko ramanyi nembalapape. 23 Nakama mona suu pingipi alowa pyuo enenge ingyuo karalapape. 24 Kyakana renge Anatu makande minyuo rolae pyuo yapasi palamo dokona nyuo maralyalapape.
25 Dokona lao kyambo pii dupwa nembo Kurisene yango kando pii angi lao karamanale. Namwa yongo mendaki ingyuo pelyamo kande. 26 Imbu singi epeya kande dokopa koo angi doko ketae nyii nao dee imbu singi paleta piso yuu kwuasinyi reta nao pipape. 27 Satane baa panda mai nalapape. 28 Waali dupwa deeko waa nyii nana. Waa nyii nao rangena kingi dolapome yulu andake pyuo rolae pyuo karena. Yulu andake pipala kakana seramo dokona nyuo wambu bange aeyange dupwa maiyuo karara. 29 Pii koo dupwa nakamana kambunya neta nyii nao pii keyange yapo, pii keyange dupwa lao wambu yango nyisaraminyi dokopa serami dupwa elya pisi ingyuo parami. 30 Anatunya Imambu Poo Pyasi lekeleke koo rena lao pii nalapape. Anatumi yuu gii lumwa piramo dokopa nakama kiiramo nyeronya lao kongwalu palyuo Imambu Poo Pyasi maralyinyi pyambuya. 31 Nakama ingi koo palyuo, imbu singi manjo, imbumi kumuo, pii porakai lao, mendali koo koo lengepe yulu dupwa rekya lao nembalapape. 32 Mendeme mende kando anjiki pyuo karo mona pau lao, Anatumi Koraisa keta nakamana koo dupwa kame sakaya dokona suu pyao nakamame yango mendena koo dupwana suu pyanyi pyano kara nalapape.